Ryhmämuotoinen yhdyskuntapalvelu, jossa asiakas saa vertaistukea, tarvittaessa palveluohjausta päihde- ja mielenterveysasioissa sekä voimaantuu Green care -toiminnasta.
Toimintamalli siirretty Innokylän vanhasta verkkopalvelusta toimituksen toimesta 6/2020 (muokattu 12/2017)

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Risusavotalla rikosettomaan elämään
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ryhmämuotoinen yhdyskuntapalvelu, jossa asiakas saa vertaistukea, tarvittaessa palveluohjausta päihde- ja mielenterveysasioissa sekä voimaantuu Green care -toiminnasta.
Toimintamalli siirretty Innokylän vanhasta verkkopalvelusta toimituksen toimesta 6/2020 (muokattu 12/2017)

Toteutuspaikka
Kriminaalihuollon tukisäätiö
Paikkakunta tai maakunta
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Luotu

23.06.2020

Viimeksi muokattu

23.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Ryhmämuotoisen yhdyskuntapalvelun suorittaminen Green Care-periaatteella. Ryhmämuotoinen yhdyskuntapalvelu on tarkoitettu erityisesti niille, jotka hyötyvät vertaistuesta ja tarvitsevat tukea arjen hallintaan. Erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmat ovat usein esteenä suorittaa yhdyskuntapalvelua tavallisessa palvelupaikassa. Erityinen tuki auttaa suorittaman tuomion ilman vankilajaksoa.

Toimintaympäristö **

Lain mukaan sosiaaliset ongelmat eivät saisi olla esteenä yhdyskuntapalvelun suorittamiselle. Ryhmämuotoinen yhdyskuntapalvelu, jossa on mukana palveluohjaus, varmentaa yhdenvertaisuuden toteutumisen. Asiakkaan osallisuus kasvaa, kun hän voi suorittaa rangaistuksensa vapaudessa. Tuomittujen sijoittaminen normaaleihin työyhteisöihin on usein vaikeaa, kun taustalla on päihde- ja mielenterveysongelmia. Ryhmämuotoisessa yhdyskuntapalvelussa asiakas altistuu vuorovaikutustilanteille ja saa vertaistukea, vaikkei itse keskusteluihin osallistuisikaan.

 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Rikosseuraamusasiakkaiden terveys, työ- ja toimintakyky ovat selvästi alentuneet verrattavissa muuhun väestöön. Toiminnasta hyötyvät eniten asiakkaat, joilla on päihde-ja mielenterveysongelmia sekä vaikeuksia arjen hallinnassa. Alentunut työkyky ja sosiaaliset taidot ovat usein esteenä palvelun suorittamiselle tavallisessa työyhteisössä. Osallistuessaan ryhmämuotoiseen toimintaan ja saadessaan palveluohjausta, integroituminen yhteiskuntaan helpottuu. Ryhmädynamiikan kannalta ryhmässä on hyvä olla eritasoisia asiakkaita.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
Toimijat
Asiakas: Yhdyskuntapalvelua suorittavat, joiden työ- ja toimintakyky ovat alentuneet johtuen päihde- ja mielenterveysongelmista. Heillä on vaikeuksia suoriutua perinteisillä palvelupaikoilla, joissa edellytetään itsenäistä työskentelyä eikä palveluohjausta ole tarjolla.
Ammattilainen: Palveluohjaaja ja työvalmentaja, joilla on sosiaalialan (tai vastaava) koulutus ja kokemus työskentelystä kohderyhmän parissa.
Organisaatio: Paikallinen järjestö tai säätiö, yhdyskuntaseuraamustoimisto ja kunnan/kaupungin viheryksikkö, rakennusvirasto tms.
Strateginen ohjaus: Rikosseuraamuslaitos Kaupunki/kunta
 
Tehtävät ja työnjako
Asiakas saa suoritettua tuomionsa yhdyskuntapalveluna, eikä sitä muunneta vankeudeksi, alentuneen työ- ja toimintakyvyn vuoksi.
Ammattilainen: Palveluohjaaja tekee asiakaslähtöistä ja vuorovaikutuksellista verkostotyötä. Keskeistä on palveluohjaajan ja asiakkaan välinen luottamuksellinen suhde ja asiakkaan itsemääräämistä korostava työtapa. Työskentely voimaannuttaaa asiakasta ja edistää asiakkaan itsenäistä arjessa selviytymistä. Työvalmentaja ohjaa työskentelyä kunnostettavassa työkohteessa käyttäen osallistuvaa valmennusta, joka lisää yhdenvertaisuuden tunnetta ja antaa onnistumisen kokemuksia.
Organisaatio: Paikallinen järjestö tai säätiö toimii palvelun tuottajana. Yhdyskuntaseuraamustoimisto ohjaa asiakkaat toiminnan piiriin ja toimii valvojana. Yhteistyö tuottajan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston välillä on tiivistä ja vastuu asiakkaasta jakautuu työntekijöiden kesken. Kaupungin/kunnan yksikkö esim. rakennusvirasto tai viheryksikkö osoittaa kunnostuskohteen. Tarvittaessa kunnan työntekijä (esim. metsuri) tekee alustavat raivaustyöt, joihin vaaditaan ammattitaito.
Strateginen ohjaus: Palvelun ostajana toimii rikosseuraamuslaitos. Kaupunki/kunta valitsee yksikön, joka tekee yhteistyötä tuottajan kanssa.
 
Tiedot, taidot, välineet 
Asiakkaan on kyettävä toimimaan ryhmässä ja työskentelemään ulkona maastossa. Valmiudet saapua eri työkohteisiin omatoimisesti sovittuna ajankohtana.
Palveluohjaajalla sosiaalialan AMK (tai vastaava) koulutus, sekä kokemusta kohderyhmän kanssa työskentelystä. Rikoseuraamusalan tuntemus katsotaan eduksi. Työvalmentajalla kokemus kohderyhmän kanssa työskentelystä ja mielellään sosiaalialan (tai vastaava) koulutus. Kyettävä työskentelemään osallistuvan valmennuksen keinoin itsenäisesti. Työvalmentaja voi olla myös vertaistyöntekijä. Rikosseuraamusalan tuntemus katsotaan eduksi. Molemmilla työntekijöillä B-luokan ajokortti.
Järjestötoimijalla kokemus kohderyhmän kanssa työskentelystä. Halukkuus laajentaa palvelujaan rikosseuraamusasiakkaille. Yhdyskuntaseuraamustoimistolla valmiudet tunnistaa oikeat asiakkaat ja ohjata heidät toimintaan. Kunnan/kaupungin yksiköllä valmiudet osoittaa toimintaan ja kohderyhmälle soveltuvia työskentelykohteita. Taukotila tai yleishyödyllistä sisätyötä huonoille ilmoille, pitäisi organisoida tuottajan ja/tai kunnan yhteistyönä.
Rikosseuraamuslaitoksella valmiudet tunnistaa ryhmämuotoisen yhdyskuntapalvelun hyöty kohderyhmälle sekä talouden näkökulmasta. Näkemystä kehittää yhdyskuntaseuraamusta ryhmämuotoisen toimintamallin ja palvelun avulla. Kunnan/kaupungin poliittinen tahto tukea rikosseuraamisasiakkaiden kuntoutumista.
 
Lait ja asetukset
Yhdenvertaisuuslaki 30.12.2014/1325. Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta 10.4.2015/400. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2.3.2001/189. Laki valvotusta koevapaudesta 23.8.2013/629.
Jos on alaikäisiä suorittajia: Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 14.6.2002/504
 
Periaatteet ja säännöt 
Asiakas noudattaa yhdyskuntaseuraamusta koskevaa lainsäädäntöä (mm. päihtettömyys suoritusajalla). Suorittaja toimii muita ryhmäläisiä ja yhteisiä pelisääntöjä kunnioittaen.
Ammattilainen: Kykyä rajata suorittajien keskusteluja liittyen päihteisiin ja rikollisuuteen. Luoda yksilöitä kunnioittava, avoin ja keskusteleva ilmapiiri.
Organisaatio: Kyky tuottaa palveluja yhdenvertaisesti myös rikosseuraamusasiakkaille.
Strateginen ohjaus: Tahtotila toteuttaa yhdenvertaisuuden toteutumista
 
Talous 
Asiakas:
Varat mahdollisiin matkakustannuksiin, jotta pääsee suorituspaikalle (Rikosseuraamuslaitos korvaa matkat jälkikäteen).
Ammattilainen: Työskentelyssä tarvittavat ammattilaisten ja suorittajien työasut, työkalut sekä mahdollisesti ajoneuvo niiden kuljettamiseen. Varat ammattilaisten ja suorittajien mahd. työturvallisuuskortin suorittamiseen.
Organisaatio: Työntekijöiden henkilöstökulut, työskentelyvälineet ja mahdolliset matkakustannukset. Mahdollisesti taukotila tai korvaava sisätyö huonoille keleille. Pieni toimintaraha (tutustumiset, käynnit, kahvit, tms).
Strateginen ohjaus: Näkemystä miten ryhmämuotoinen yhdyskuntapalvelu säästää taloudellisesti ja kuntouttaa, vankilarangaistuksen sijaan. Säästö kohdentuu Rikosseuraamuslaitokselle, kunnalle ja vähentää palveluiden tarvetta jatkossa.
 
TYÖSKENTELY
Käytännössä ryhmässä toimii enintään viisi yhdyskuntapalvelua tai valvottua koevapautta suorittavaa henkilöä. He työskentelevät kaksi päivää viikossa tehden neljän tunnin suorituspäiviä. Ryhmiä voi viikossa olla kaksi. Työvalmentaja opastaa ja valvoo työtehtävissä. Työvalmentajan työotteessa on vahvasti osallistuva valmennus. Palveluohjaajan tehtävänä on tukea arjen hallintaa ja päihteettömyyttä sekä toimia asiakkaan verkostossa. Palveluohjaaja on käytettävissä myös palvelutuntien ulkopuolella sekä tarvittaessa vielä tuomion päätyttyä. Palveluohjaajan kanssa suunnitellaan jatkopolkuja yhdyskuntapalvelun päätyttyä ja toimintaan on mahdollista jäädä työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan. Vastuu asiakkaasta jakautuu toiminnan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston välille, joka helpottaa heidän työskentelyään.
 
TARVITTAVAT RESURSSIT
Molemmilta työntekijöiltä vaaditaan kokemusta päihde- ja mielenterveysasiakkaiden kanssa toimimisesta. Myös kokemus rikosseuraamusasiakkaiden kanssa työskentelystä sekä rikosseuraamusalan tuntemus ovat eduksi. Mallin toteuttamiseen tarvitaan paikallinen järjestö tai säätiö, joka tekee yhteistyötä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Suuremmilta paikkakunnilta löytyy yleishyödyllisiä Green Care -kohteita, joiden kunnostaminen ja ylläpito soveltuvat kohderyhmälle. Yleishyödyllisen työkohteen valinnassa yhteistyökumppanina voi toimia kunta tai kaupunki. Työskentelykohteen pitää täyttää Euroopan neuvoston asettamat tavoitteet yhdyskuntaseuraamustoiminnalle yhteisön hyväksi tehtävästä työstä.
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Yhden vankilapäivän hinnalla ryhmä siistii ulkoalueita kolme viikkoa. Vankilapäivä kustantaa 215€/vuorokausi. Yhdyskuntapalvelu 12,75€/vuorokausi. Green care-toiminta 14,5€/vuorokausi/10 henkilöä (kahdella työntekijällä). Lisäksi heillä säilyvät toimeentulo, asunto ja sosiaaliset suhteet. Toiminnan aikana on havaittu, että ryhmämuotoiselle yhdyskuntapalvelulle, jossa on mukana vahva palveluohjaus, on ollut selkeä tarve. Asiakkaita on saatu ohjattua päihdekuntoutukseen, työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan sekä ammattiopintoihin.

Tuen on havaittu vaikuttaneen positiivisesti asiakkaiden elämänhallintaan. Palveluohjauksessa yhdistyvät asiakaslähtöisyys, vuorovaikutus, verkostotyö sekä voimaantuminen. Tukitoimet on räätälöity yksilöllisesti asiakkaan tarpeita vastaaviksi. Asiakkaat kokevat tulleensa kohdelluiksi tasapuolisesti ja hyväksytyksi. Saatu tuki on koettu tärkeäksi. Verkostoissa mukana kulkeminen on helpottanut asiakkaiden asiointia viranomaisten kanssa. Toiminnan myötä asiakkaat ovat kokeneet itsensä hyödyllisiksi, osaaviksi ja aikaansaaviksi, joka on kohottanut heidän itsetuntoaan. Palveluohjaus on selkeyttänyt asiakkaiden ajatuksia ja tulevaisuuden suunnitelmia. Voimaantuminen ilmeni asiakkaiden aktivoitumisena ja omien asioiden hoitamisena. 

Vertaistuki ja ryhmään kuuluminen samoista lähtökohdista olevien kanssa koettiin tärkeäksi. Niiden asiakkaiden kohdalla, joilla oli kokemusta perinteisestä yhdyskuntapalvelusta, korostui ryhmän merkitys. Ryhmän jäsenten kanssa toimiessa kyettin peilaamaan omia tekemisiään ja saamaan vertailukohtaa. 

Toimintamalli säästää yhdyskuntaseuraamustoimistojen resursseja kun vastuu asiakkaasta jaetaan. Toimintaan on helpompi ohjata kohderyhmään kuuluvia asiakkaita kuin perinteiseen palvelupaikkaan. Toimintamallissa toteutuu moniammatillinen yhteistyö. Yhdyskuntaseuraamustoimistolta ei kyetä kulkemaan asiakkaan rinnalla eri verkostoissa mutta toiminnan palveluohjauksen avulla se on mahdollista. Asiakkaan tarvitsemia palveluita järjestetään ja tuotetaan. Tehokas yhteistyö on koettu onnistuneeksi.

Jossain tapauksissa rikollisen tai päihdeongelmaisen identiteetti muuttuu yhteiskunnan tasavertaiseksi jäseneksi. Palveluohjaajan kanssa työskentely antaa mahdollisuuden luottaa ammattilaisiin myös jatkossa. Palveluohjauksen avulla tulevaisuuden suunnitelmat ovat selkeämmät kuin jos tuomio olisi suoritettu vankilassa.

Kohderyhmällä on enemmän pitkäaikaistyöttömyyttä tai ovat vailla työkokemusta verrattuna päihde- ja mielenterveysongelmaisiin, joilla ei ole rikostaustaa. Tämän vuoksi palveluohjauksen merkitys kasvaa. Rikosseuraamusasiakkaat muodostavat huono-osaisten ihmisten ryhmän, joiden on yhä vaikeampi selviytyä avoimemmista seuraamuksista. Palveluohjauksen johdosta asiakkaalla on yksi ammattilainen, joka tukee häntä kokonaisvaltaisesti.

Mielekkääseen ja palkitsevan työhön yhdistetty sosiaalinen tuki edistää rikollisesta elämäntavasta irtautumista ja yhteiskuntaan integroitumista. Toiminnassa suorittaja ei suorita palvelua yksin vaan altistuu sosiaaliselle kanssakäymiselle ja ryhmäpaineelle. Aktiivinen ja säännöllinen osallistuminen vertaistukitoimintaan parantaa elinolosuhteita sekä elämänlaatua. Toimintamalli säästää yhdyskuntaseuraamustoimiston työntekijöiden resursseja, kun työntekijät jakavat vastuun asiakkaasta. Asiakkaan ohjaaminen toimintaan on helppoa, koska tunnetaan kohderyhmä, ja työntekijöiden välillä toteutuu moniammatillinen yhteistyö.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Mallin toteuttamiseen tarvitaan paikallinen järjestö tai säätiö, joka tekee yhteistyötä yhdyskuntaseuraamustoimiston kanssa. Toimijalla on hyvä olla kokemusta työskennellä päihde- ja mielenterveysongelmaisten sekä rikosseuraamusasiakkaiden kanssa. Ensimmäisenä aloitetaan neuvottelut Rikosseuraamuslaitoksen kanssa sekä kartoitetaan paikallisen yhdyskuntaseuraamustoimiston kanssa, onko toimintamallista hyötyviä suorittajia alueella. Toiminnan esittelyn taustamateriaalina voi käyttää Maalinnoitus-hankkeen raportteja ja selvityksiä, Innokylässä kuvattua toimintamallia sekä Laurea AMK:ssa valmistuneita opinnäytetöitä. 

Suuremmilta paikkakunnilta löytyy yleishyödyllisiä Green Care -kohteita, joiden kunnostaminen ja ylläpito soveltuvat kohderyhmälle. Yleishyödyllisen työkohteen valinnassa yhteistyökumppanina voi toimia kunta tai kaupunki. Työskentelykohteen pitää täyttää Euroopan neuvoston asettamat tavoitteet yhdyskuntaseuraamustoiminnalle yhteisön hyväksi tehtävästä työstä.

Työskentely tapahtuu kahtena päivänä viikossa, neljän tunnin suorituspäivinä. Ryhmiä voi viikossa olla kaksi. Kannattaa muistaa, että vertaisryhmä toimii parhaiten, kun jokaisella ryhmäläisellä on rikostausta. Työvalmentaja opastaa ja valvoo työtehtävissä. Työvalmentajan työotteessa on vahvasti osallistuva valmennus. Palveluohjaajan tehtävänä on tukea arjen hallintaa ja päihteettömyyttä sekä toimia asiakkaan verkostossa. Palveluohjaaja on käytettävissä myös palvelutuntien ulkopuolella sekä tarvittaessa vielä tuomion päätyttyä. Palveluohjaajan kanssa suunnitellaan jatkopolkuja yhdyskuntapalvelun päätyttyä ja toimintaan on mahdollista jäädä työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan tarvittaessa.

Molemmilta työntekijöiltä vaaditaan kokemusta päihde- ja mielenterveysasiakkaiden kanssa toimimisesta. Myös kokemus rikosseuraamusasiakkaiden kanssa työskentelystä sekä rikosseuraamusalan tuntemus ovat eduksi. 

Risusavotalla rikoksettomaan elämään -toimintamalli oli finalistien joukossa vuonna 2017 sekä Talentian Hyvä käytäntö kilpailussa että TERVE-SOS palkintokisassa.

Kansikuva
Risusavotalla rikoksettomaan elämään

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Yhdyskuntapalvelu Ryhmätoiminta Asiakas- ja palveluohjaus Vertaistuki Green care

Ilmiöt

Osallistuva yksilö Syrjäytyminen

Kohderyhmä

Paljon palveluita tarvitsevat