Etäkahvila on sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintana toteutettava hyvinvointiteemainen verkkovälitteinen etäpalvelu, joka on samalla osa Stadin soten etätyötoiminnan kokonaisuudesta. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sosiaalisen kuntoutuksen Etäkahvila
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etäkahvila on sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintana toteutettava hyvinvointiteemainen verkkovälitteinen etäpalvelu, joka on samalla osa Stadin soten etätyötoiminnan kokonaisuudesta. 

Toteutuspaikka
Stadin soten nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö, Lännen aikuissosiaalityö, Sosiaalinen kuntoutus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Kunta

Tekijä

Marjo Oikarinen

Luotu

23.11.2020

Viimeksi muokattu

28.09.2021
Ratkaisun perusidea **

Sosiaalisen kuntoutuksen Etäkahvila on matalan kynnyksen ryhmätoiminnan malli, joka toteutetaan verkkovälitteisesti Microsoft Teamsilla. Etäkahvilan tavoitteena on tukea sosiaalisen kuntoutuksen ja työtoiminnan asiakkaiden toimijuutta ja lisätä osallistujien osallisuuden kokemusta omassa elinympäristössään ja yhteiskunnassa.  Toimintamallia on toteutettu vuonna 2020 sekä viikoittain (huhti - kesäkuu 2020) että joka kolmas viikko (elo - joulukuu 2020) neljä tuntia kerrallaan ja etäpalvelu on luonteeltaan Non- stop -toimintaa. Toimintamallissa paneudutaan kullakin yksittäisellä kerralla hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviin teemoihin:

 • liikkuminen
 • uni ja nukkuminen
 • hyvä mieli
 • talous
 • päihteet
 • luonto
 • mielenterveys
 • ravitsemus ja ravinto
 • terveys

Etäkahvilan teemojen kautta pyritään tukemaan erityisesti asiakkaiden jaksamista, hyvinvointia ja osallisuutta.  Varsinkin näin Covid19-pandemian aikana osallistujille tarjotaan mahdollisuuksia jakaa vertaistuellisesti kokemuksia, ajatuksia ja vinkkejä jaksamiseen ja arkeen. Samalla kohennetaan ja vahvistetaan osallistujien digitaitoja yhdessä harjoitellen.

Jokaiseen teemaan liittyy henkilökohtainen etätehtävä, jota tehdessään osallistuja reflektoi omaa elämäntilannettaan päivän teemaan liittyen. Osallistuja palauttaa tehtävän saman päivän aikana ja saa palautteen Etäkahvilan työntekijöiltä. Tehtävän tekeminen ja palautus sisältyy Etäkahvilan neljän tunnin kokonaisuuteen. Osallistujien osallistuminen riippuu työtoimintapäätöksen tai sosiaalisen kuntoutuksen päätöksen kestosta. Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkailla osallistuminen Etäkahvilaan on vapaaehtoista, mutta kuntouttavan työtoiminnan ja vammaisten henkilöiden työtoiminnan asiakkaiden kanssa Etäkahvilaan osallistumisesta sovitaan erikseen ja siitä tehdään sosiaalihuollon päätös. 

Toimintaympäristö **

Stadin soten lännen aikuissosiaalityön painopistealueena on sosiaalinen kuntoutus ja pitkäaikaistyöttömien palvelut sekä niihin liittyvien palveluiden kehittäminen.  Lännen aikuissosiaalityöhön organisatorisesti kuuluva kuntoutusohjaus (1.1.2021 alkaen sosiaalinen kuntoutus) tarjoaa sosiaalipalveluja koko kaupungille. Tiimin työnkuvaan kuuluu vammaisten henkilöiden työtoiminnan ja työllistymistä tukevan toiminnan ja kuntouttavan vankityön koordinoinnin ja yksilökohtaisen tehostetun sosiaalisen kuntoutuksen lisäksi ryhmätoiminnan järjestäminen ja ohjaaminen.

Vuosina 2012 – 2016 kuntoutusohjaus järjesti Helsingin kaupungin työllistymisen tuessa alkuvaiheen matalan kynnyksen kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä, joissa myös hyvinvointiteemoja pidettiin esillä. Nämä ryhmät - Syty-ryhmä ja sen jälkeen syntyneet ArkiStartti, TyöStartti ja KieliStartti kohdennettiin työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaille ja ne muodostivat menetelmällisen pohjan myös erillisen hyvinvointiteemaisen ryhmätoiminnan kehittämiselle.  Vuonna 2017 kuntoutusohjaus siirtyi lännen aikuissosiaalityön yhteyteen ja Arki- ja TyöStartista muotoiltiin kuntouttavan työtoiminnan sijaan kuntoutukselliset ryhmät, johon työtoiminnassa jo mukana olevat saattoivat osallistua. KieliStarttia kehitettiin PROSOS-hankkeen avulla sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnaksi ja asiakkaille tarjottiin lisäksi päihdepulmiin paneutuvaa informatiivista ja vertaistuellista Wertsu- ja Wertsu EVO-ryhmätoimintaa. 

Kuntoutusohjaus osallistui vuosina 2017 - 2018 VESOTE- eli vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti -hankkeeseen,  jossa kuntoutusohjauksen työntekijät kouluttautuivat hyvinvointiteemojen – Uni, Ravinto ja Liikkuminen – puheeksiottoon ja työskentelyyn näiden teemojen pohjalta. https://ukkinstituutti.fi/tutkimukset-ja-hankkeet/tutkimusohjelma/vesote-hanke/ Uuden hyvinvointiteemaisen ryhmätoiminnan suunnitteluun tarvittiin siihen kohdennettua työpanosta, ja yksi tiimin kuntoutusohjaajista osallistui Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan Uramalliohjelmaan 2019 – 2020 tavoitteenaan kehittää teemoihin liittyvää uutta ryhmätoimintaa asiakkaille yhteistyössä tiimin muiden työntekijöiden kanssa.

Hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyvät teemat ovat viime vuosina nousseet pinnalle Helsingin kaupungin strategioissa.  Kaupunkilaisten liikkumattomuuden aiheuttamia ongelmia pyritään ehkäisemään eri toimialojen toimintaa läpileikkaavan liikkumisohjelman avulla, ja muun muassa työikäisten palveluihin sosiaalisen kuntoutuksen uudeksi työkaluksi on suunniteltu asiakkaita liikkumiseen ja kulttuuripalvelujen käyttämiseen ohjaava palvelu, LiiKu-tuki. LiiKu-tuen pilotointi on käynnissä loka-joulukuussa 2020 eri tahoilla Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa, ja kuntoutusohjaus osallistuu aktiivisesti työtoiminnan kanssa LiiKu-tuen pilotointiin. Kuntoutusohjauksessa on parhaillaan päättymässä sosiaalisen kuntoutuksen yksilötyön pilotti, jossa aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat ovat lähettäneet asiakkaitaan kuntoutusohjaukseen sosiaalisen kuntoutuksen jaksolle. Yksilötyön pilotista on valmistumassa YAMK-opinnäytetyö (Aikuissosiaalityön ammattilaiset asiakkaiden sosiaalisen kuntoutumisen tukijoina ja terveyden edistäjänä). Sosiaalisen kuntoutuksen yksilötyön pilottiasiakkaille on tarjottu myös uutta, nyt kehitettyä ryhmämuotoista hyvinvointiteemaista ryhmätoimintaa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ajatus hyvinvointia tukevan matalan kynnyksen ryhmätoiminnan käynnistämisestä aikuissosiaalityön ja työtoiminnan asiakkaille lähti liikkeelle kuntoutusohjauksessa muutama vuosi sitten työtoiminnan asiakkaiden kertoessa hyvinvointinsa huolista. Asiakkaat toivoivat ohjausta ja vertaistukea, koska heillä ei ollut voimavaroja toteuttaa kaipaamiaan muutoksia elämäntavoissaan tai hakeutua terveysasemien ja järjestöjen hyvinvointipalveluihin.

Aikuissosiaalityön ja työtoiminnan asiakkailla on monenlaisia elämän haasteita ja tuen tarpeita. Heillä saattaa olla vähäiset voimavarat itsestä huolehtimiseen, he voivat olla masentuneita ja yksinäisiä ja myös liikkua kovin vähän. He käyttävät usein paljon sosiaali- ja terveyspalveluja ja heidän palveluntarpeensa kasvavat liikkumattomuudesta aiheutuvien toimintakyvyn rajoitteiden vuoksi. Liikkumattomuus heikentää jokaisen hyvinvointia, ja etenkin aikuissosiaalityön asiakkailla se voi lisätä heidän syrjäytymisriskiään.

Covid19-pandemia muutti hetkessä hyvinvointiteemaiseen ryhmätoimintaan liittyvät suunnitelmat maaliskuussa 2020. Sosiaaliseen kuntoutukseen ja työtoimintaan liittyvä ryhmätoiminta jouduttiin keskeyttämään ja työtoimintapaikat sulkemaan. Asiakkaiden tuentarpeet tuntuivat kasvavan. Alkuvuodesta käynnistynyt sosiaalisen kuntoutuksen HyvinvointiStartti -ryhmätoiminta muokattiin maaliskuulla ripeästi etäpalveluksi sosiaalisen kuntoutuksen ja työtoiminnan asiakkaille.  Syntyi sosiaalisen kuntoutuksen Etäkahvila.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallina Etäkahvilaa voidaan soveltaa sekä sosiaalisessa kuntoutuksessa että työtoiminnassa. Toimintamallin prosessi on erilainen riippuen sosiaalipalvelusta, johon asiakkaalla on päätös (sosiaalinen kuntoutus, vammaisten henkilöiden työtoiminta, kuntouttava työtoiminta).

Sosiaalinen kuntoutus

 • Osallistuminen verkkovälitteiseen Etäkahvilaan on vapaaehtoista. Osallistumisesta sovitaan oman työntekijän kanssa.

Vammaisten henkilöiden työtoiminta / Kuntouttava työtoiminta

 • Työtoiminnan asiakkaan osallistuessa Etäkahvilaan, se on yksi asiakkaan työtoimintapäivistä.  Sijoituspäätökseen päivitetään sovittu osallistuminen etäpalveluun. 

 • Työnjohtaja /ohjaaja seuraa asiakkaan läsnäoloja etäpalvelussa. Kuntouttavassa työtoiminnassa osallistuminen on velvoittavaa samalla tavalla kuin työtoimintapaikalla tapahtuva työtoiminta. Vammaisten henkilöiden työtoiminnassa osallistumisesta voi sopia oman työntekijän kanssa joustavammin.

Etäkahvilan edellyttämät resurssit:

 • Sosiaalinen kuntoutus etänä sitoo paljon työntekijäresurssia, mutta vauhdittaa samalla osaltaan uudenlaisten työmuotojen kehittämistä.
 • Etäkahvilan tuottamista varten tarvitaan riittävästi työntekijäresurssia, hyvät työvälineet ja riittävästi suojattu verkkoalusta. Asiantuntijavieraita ja kokemusasiantuntijoita on hyvä pyytää mukaan eri teemakerroille.
 • Etäkahvilan markkinointiin ja esittelyyn sekä asiakkaille että työntekijöille on varattava aikaa ja sitä varten on laadittava mainos ja diasarja.
 • Ilmoittautumisten vastaanotto sovitaan mahdollisten lähettävien tahojen kanssa.
 • Ennen Etäkahvilan teemapäivää ilmoittautuneille asiakkaille lähetetään kutsulinkki Teams-tapahtumaan. Kutsun oheen liitetään valmiiksi laadittu nettietiketti ja toimintaohjeet Teamsin käyttöön.
 • Etäkahvilan jokaisella toteutuskerralla tarvitaan kaksi työntekijää, jotka alustavat keskustelun teemaa ja ohjaavat keskustelua sekä kaksi työntekijää, jotka moderoivat chattipalstan keskustelua ja auttavat osallistujia teknisissä kysymyksissä
 • Etäkahvilan suunnitteluun ja koordinointiin kuluva aika huomioitava (vähintään yksi kokonainen työpäivä teemakertaan kohden, ohjaajien suunnittelupalaverit, materiaalin valmistelu kullekin teemakerralle ja muut sopimiset), varsinainen toteutuskerta kestää noin 4 tuntia.
 • Työaikaa varataan myös etätehtävään vastaamiseen sähköpostilla jokaiselle osallistujalle. Tämä tehdään henkilökohtaisella viestillä, koska asiakkaat pohtivat hyvin henkilökohtaisia asioita etätehtävien vastauksissaan.
 • Etäkahvilan moderoijat kokoavat läsnäolomerkinnät tapahtumapäivän päätteeksi.
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Etäkahvilasta on kerätty asiakaspalautetta kevät-kesällä 2020. Palautteen mukaan suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä Etäkahvilassa käsiteltyihin mielenkiintoisiin aiheisiin. Monet kokivat osallistumisen ja tapahtumaan liittymisen helppona ja toimivana. Myös sosiaalisten kontaktien mahdollistuminen Teams-tapahtumien kautta ja kunnon keskustelun käyminen koettiin tärkeänä. 

Kehittämiskohteita asiakaspalautteen mukaan oli eniten teknisessä toteutuksessa. Tekninen taito kehittyi niin ohjaajilla kuin asiakkaillakin vuoden mittaan paljon, mutta tekniset hankaluudet varmasti tuntuivat turhauttavilta erityisesti tietoteknisesti taitavista osallistujista. Myös puheenvuorojen jakamista ja teemoissa pysymistä toivottiin kehitettävän. 

Asiakkailta kysyttiin myös muun muassa, millaista tukea hän tarvitsisi korona-aikana. Osalla tukea oli jo saatavilla esim. mielenterveys- ja päihdepulmiin, suuri osa ei kokenut tarvitsevansa tukea ja toisaalta Teams-tapahtumiin osallistuminen koettiin "jo suurena juttuna".  Vastauksissa tuli esiin myös tuki liikkeelle lähtöön kohti työelämää pitkän koronan varjostaman kauden jälkeen ja tuen tarve raha-asioissa. 

Kaiken kaikkiaan asiakaspalaute Etäkahvilasta oli positiivista ja osallistujat kiittivät mahdollisuudesta osallistua Etäkahvilaan. Etäkahvilan vertaistuellinen merkitys Covid19-pandemian myötä on osoittautunut suureksi. 

Covid19-pandemia muutti alkuperäisen HyvinvointiStartti-ryhmätoiminnan suunnittelun ja toteutuksen maaliskuussa 2020. Kaikki ryhmätoiminta jouduttiin keskeyttämään ja työtoimintapaikat sulkemaan. HyvinvointiStartin kohderyhmää olleiden sosiaalisen kuntoutuksen ja työtoiminnan asiakkaiden tuen tarpeet tuntuivat kasvavan. Asiakkaiden ilmeinen palveluntarve käynnisti kuntoutusohjauksessa suunnitteluvaiheen uudelleen. Erilaisten ryhmäpuhelu- ja Teams-kokeilujen kautta HyvinvointiStarttia korvaamaan käynnistettiin kuntoutusohjauksen Etäkahvila. Samalla ryhdyttiin yhdessä kaupungin omien työtoimintapaikkojen sekä työtoiminnan työ- ja osallisuusvalmentajien kanssa suunnittelemaan työtoimintapäiville muitakin korvaavia etäpalveluja. Näin sai alkunsa myös laajempi Stadin soten etätyötoimintapalveluiden suunnittelu ja toteutus, johon myös Etäkahvila osana kokonaisuutta kytkeytyy.

Palveluntarjoajan ja työntekijöiden näkökulmasta Etäkahvilan ripeä yhteinen suunnittelu ja käynnistys veivät paljon työaikaa ja resurssia, mutta suunnittelun ja kokemusten edetessä työtapa on todettu mielekkääksi ja sitä on tarkoitus jatkaa. Verkkovälitteinen ryhmätoiminta tarjoaa mahdollisuuden välittää tietoa hyvinvointiin liittyvistä teemoista isollekin määrälle ihmisiä. Parhaimmillaan verkkovälitteiseen ryhmätoimintaan on osallistunut lähes 90 asiakasta kerrallaan, nykyisin osallistujien määrä on vakiintunut noin 40:een. Huhti-joulukuun 2020 aikana on tarjottu sosiaalisen kuntoutuksen ja työtoiminnan asiakkaille 17 eri sisältöistä hyvinvointiteemaista Etäkahvila-kertaa. Etäkahvilaa voidaan kohdentaa tarvittaessa myös pienemmälle määrälle asiakkaita ja käyttää teemoja myös yksilötyössä. Teemakertoja on myös helppo muokata tarvittaessa ja suunnitella myös pienempiä kokonaisuuksia keskittymällä vain tiettyihin teemoihin. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Etäkahvilaa sosiaalisena kuntoutuksena voidaan soveltaa eri asiakaskohderyhmille ja eri kokoisille ryhmille. Toimintamallin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä materiaaleja voidaan käyttää myös yksilötyössä niin läsnä- kuin etäpalvelunakin.

Teknistä toteutusta kannattaa kokeilla etukäteen pienellä joukolla.

Kansikuva
Osallisuus

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis