Terveystarkastuksen palveluprosessin kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla

Palveluprosessin ja -ohjausten mallintamisella edistetään Omaolon terveystarkastuksen yhtenäistä käyttöönottoa Pohjois-Pohjanmaalla. Malli sisältää alueellisesti laaditun palveluprosessin kuvauksen ja palveluohjaukset.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Terveystarkastuksen palveluprosessin kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palveluprosessin ja -ohjausten mallintamisella edistetään Omaolon terveystarkastuksen yhtenäistä käyttöönottoa Pohjois-Pohjanmaalla. Malli sisältää alueellisesti laaditun palveluprosessin kuvauksen ja palveluohjaukset.

Toteutuspaikka
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelma
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Kuva
pohjoispohjalainen ihminen
Kuvateksti
Ihmislähtöinen hyvinvointikäsite, jossa pohjoispohjalainen ihminen nähdään, kuullaan, hyväksytään ja ymmärretään kokonaisvaltaisesti ihmisenä eikä vain yksittäisten tarpeiden kautta.
Kuva
Terveystarkastuksen palvelupolku (luonnos)
Kuvateksti
Terveystarkastuksen palvelupolku (luonnos). Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue.

Tekijä

Ulla Honkamäki

Luotu

04.02.2022

Viimeksi muokattu

25.11.2022
Ratkaisun perusidea **

Pohjois-Pohjanmaalla on tällä hetkellä useita eri käytäntöjä ennaltaehkäisyn ja terveystarkastuksen palveluprosesseista. Tavoittelemme toimintamallilla yhdenvertaista, laatua ja saatavuutta lisäävää palvelua, jossa keskitytään ennaltaehkäisyn ja itsehoidon tukemiseen ihmislähtöisesti. Tavoitteena on myös digitalisaation edistäminen asukkaiden ja ammattilaisten näkökulmasta. Omaolon käyttöönotolla saadaan yksi yhtenäinen matalankynnyksen asiointikanava alueen asiakkaiden ja ammattilaisten käyttöön 24/7.

 

Toimintaympäristö **

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yksi Suomen 21 hyvinvointialueesta, joka aloittaa toimintansa 1.1.2023. Alueeseemme kuuluu 30 kuntaa ja n.413 000 asukasta. Digitaalisten asiointi- ja palvelukanavien käyttö on alueella tällä hetkellä vaihtelevaa: osassa kunnissa sähköisiä kanavia on ollut jo pidempään käytössä, osassa niiden käyttö on hyvin vähäistä. Omaolon käyttöönotolla saadaan yksi yhtenäinen matalankynnyksen asiointikanava alueen asiakkaiden ja ammattilaisten käyttöön. 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle kehitetään alueellisia palveluprosesseja ja -ohjauksia, joissa Omaolon digitaalinen asiointikanava on mukana. Yhtenäisten palveluprosessien ja -ohjausten taustalla on ihmislähtöinen hyvinvointikäsitys, jossa pohjoispohjalainen ihminen nähdään, kuullaan, hyväksytään ja ymmärretään kokonaisvaltaisesti ihmisenä eikä vain yksittäisten tarpeiden kautta. Terveystarkastuksen kehittämisen painopisteenä on yhdenvertaisuus, hoidonlaatu ja -saatavuus sekä terveyden ennaltaehkäisy ihmislähtöisesti. 

Kehitystyössä on ollut mukana POPsoten Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) osahankkeen asiantuntijoita ja alueemme Omaolon pääkäyttäjiä ja - vastaavia. Kehitystyö on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman digikehittämistä, jossa kehitettyjä palveluprosesseja viedään osaksi sähköisen neuvonnan ja asioinnin alustaa Pohjois-Pohjanmaalle. 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Palveluprosessin ja -ohjausten mallintaminen auttaa alueella Omaolon terveystarkastuksen käyttöönottoa. Tavoitteena on saada terveystarkastus käyttöön koko alueen väestölle ns. matalan kynnyksen palveluna. 

Toimintamallin kohderyhmänä on siis ensin terveystarkastuksen käyttöönottavat organisaatiot, jotka pystyvät hyödyntämään laadittuja palveluprosesseja ja -ohjauksia. Kun käyttöönotto on saatu tehtyä ja ammattilaiset koulutettua, voidaan keskittyä asiakkaiden osallistamiseen ja heidän terveyden sekä hyvinvoinnin edistämiseen. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin käyttöönottoa tuetaan alueen Omaolon projektiryhmässä, jossa verkostoituneet kuntien Omaolon pääkäyttäjät ja -vastaavat ottavat toimintamallia käyttöön organisaatiossaan. Uuden toimintamallin muutos vaatii pitkäjänteistä työtä, jossa mm. muutosvastarinta ja resurssit tulee ottaa huomioon. Riittävä informointi, koulutus ja tuki auttavat uuden toimintamallin onnistunutta käyttöönottoa. Toimintamallin laadinnassa on kartoitettu nykytilaa ja kuvattu tavoitetila uuden mallin kanssa. Henkilöstöä on mukana toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Asiakkaille viestintä ja ohjaus on myös tärkeässä roolissa toimintamallin jalkauttamisessa käytäntöön. Toimintamallin tavoitteet ja mittarit määritellään arviointia varten sekä kerätään palautetta ammattilaisilta ja asiakkailta. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ennen sähköistä terveystarkastusta asukkailla ei ollut näin matalan kynnyksen palvelua tehdä terveystarkastusta oma-aloitteisesti. Nykyinen malli tukee tavoitetta, jossa asukas on terveyden edistämisessään keskiössä. Malli mahdollistaa myös aiempaa paremmin tarpeenmukaisen palvelujen kohdentamisen ja ammattilaisen yhteydenotto mahdollisuuden. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Terveystarkastukselle laadittu palveluprosessin alueellinen visio on tällä hetkellä suunnattu kaikille asukkaille niin, että he voivat täyttää sen omatoimisesti Omaolossa. Tulosten perusteella asukas saa mahdollisuuden lähettää terveystarkastuksen ammattilaisille. Suuremman riskin asukkaat tunnistetaan palautteen perusteella "punaisen"-tuloksen asukkaina ja näille  suunnitellaan tarpeen mukaan moniammattillinen tuki. Vähemmän sairausriskin asukkaille pyrimme tarjoamaan  ennaltaehkäisyyn ja itsehoitoon ohjaava palvelua, kuten kolmannen sektorin tarjoamaa elintapaohjantaa tai Omaolon etänä tehtäviä hyvinvointivalmennuksia esimerkiksi univalmennusta. 

Tutustu Omaolon sähköiseen terveystarkastukseen: Terveystarkastus (omaolo.fi) 

Käyttöönotto vaatii riittävästi aikaa ja koulutusta sekä viestintää ammattilaisille sekä myös asiakkaille. Paikallisohjauksia suunnitellessa kannattaa tehdä tiivistä yhteistyötä organisaation ammattilaisten sekä kolmannen sektorin palveluita tuottavien kanssa. 

 

Kansikuva
pohjoispohjalainen ihminen

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Kohderyhmä