VOIKUKKIA®-vertaistukiryhmä huostaanotettujen lasten vanhemmille

VOIKUKKIA®-vertaistukiryhmä on tarkoitettu äideille ja isille, jotka ovat kokeneet lapsensa huostaanoton tai sijoituksen. Ryhmän tarkoituksena on käydä läpi lapsen sijoituksen aiheuttamaa kriisiä vanhemman näkökulmasta. (Innokylän toimituksen siirtämä 6/2020)

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
VOIKUKKIA®-vertaistukiryhmä huostaanotettujen lasten vanhemmille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

VOIKUKKIA®-vertaistukiryhmä on tarkoitettu äideille ja isille, jotka ovat kokeneet lapsensa huostaanoton tai sijoituksen. Ryhmän tarkoituksena on käydä läpi lapsen sijoituksen aiheuttamaa kriisiä vanhemman näkökulmasta. (Innokylän toimituksen siirtämä 6/2020)

Toteutuspaikka
Sininauhaliitto ja Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto yhteistyössä
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Luotu

24.06.2020

Viimeksi muokattu

24.06.2020
Ratkaisun perusidea **

VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä antaa huostaan otettujen ja sijoitettujen lasten vanhemmille työkaluja käydä läpi ja käsitellä lapsen sijoitukseen liittyvää kriisiä. Ryhmän tavoitteena on vanhemman oman elämän ja selviytymisen tukeminen, vanhemmuuden vahvistuminen ja sitä kautta lasten hyvinvoinnin lisääntyminen. Parhaimmillaan ryhmä lisää ammattilaisten ja vanhempien ymmärrystä toisiaan kohtaan.

Toimintaympäristö **

VOIKUKKIA®-vertaistukiryhmiä toteutetaan ympäri Suomea. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset toimivat rinnakkain vertaisohjaajan kanssa ryhmän ohjaajina. Ammattilaisten ohjauksessa prosessi menee eteenpäin vertaisohjaaja tukee ja kannustaa ja näin vanhemmat voivat käydä omaa prosessiaan läpi turvallisessa ja luottamuksellisessa ympäristössä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä huostaanotettujen ja sijoitettujen lasten vanhemmille.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän rakenne
Osallistujamäärä 4-8 vanhempaa. Kaksi ammatillista VOIKUKKIA-ohjaajaa ja yksi VOIKUKKIA-vertaisohjaaja on suositus. Ennakkotapaaminen jokaisen vanhemman kanssa ennen ryhmän alkua, varsinaisia kokoontumisia 8-10 kertaa. Ryhmäkerran kesto 2-2,5 tuntia, maksimi 3 tuntia. Ryhmäkerran rakenne joka kerta samanlainen (tarjoilut, kuulumiskierros, teeman käsittely ja lopetuskierros sekä toiminnallisia harjoituksia eri kohdissa virittämään ja elävöittämään työskentelyä). Viimeisellä kerralla ohjaajat keräävät ryhmäläisiltä sekä kirjallista että suullista palautetta. Hyvä käytäntö on myös käydä ryhmäläisten ja ohjaajien kesken henkilökohtaiset palautekeskustelut.

VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän teemat
1. ryhmäkerta: ryhmäprosessin aloitus, tutustuminen ja pelisäännöt. 2. ryhmäkerta: vanhempien kertomukset lapsen sijoitukseen liittyen. 3. ryhmäkerta: lapsesta luopuminen vanhemman kriisinä. 4. ryhmäkerta: lapsen erokriisi. 5. ryhmäkerta: lapsen ja vanhemman välisen yhteyden säilyttäminen. 6. ryhmäkerta: selviytymistarina tai vieraileva asiantuntija. 7. ryhmäkerta: rinnakkaisen vanhemmuuden mahdollisuudet. 8. ryhmäkerta: omat voimavarat ja jaksaminen. 9.ryhmäkerta: tulevaisuuden näköaloja. 10. ryhmäkerta: ryhmäprosessin arviointi ja päätös.

VOIKUKKIA-vertaistukiryhmiä voivat järjestää
Kunnat omana toimintanaan omille asiakkailleen, kunnat yhdessä oman alueensa asiakkaille, kunta ja jokin muu toimija esimerkiksi järjestö tai seurakunta yhdessä oman alueensa asiakkaille ja yksityinen palveluntarjoaja omille asiakkailleen tai laajemmalle alueelle.

 
Moninäkökulmainen tarkastelu (Jäsennyksessä hyödynnetty Näkökulmataulukko - työkalua)
 
Toimijat
Asiakasnäkökulma: Lapsensa huostaanoton tai sijoituksen kokeneet vanhemmat. VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän käyneet, ohjaajiksi kouluttautuneet vanhemmat /kokemusasiantuntijat
Ammattilaisnäkökulma: Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kunnissa, järjestöissä, yksityisellä sektorilla ja seurakunnissa, jotka työssään kohtaavat sijoitettujen ja huostaanotettujen lasten biologisia vanhempia.
Organisatorinen näkökulma: Kuntien järjestöjen, yksityisen sektorin ja seurakuntien sosiaalitoimen päättäjät, esimiehet ja johtajat.
Poliittis-hallinnollinen näkökulma: Kuntalaisten ja asiakkaiden oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen huomioiminen palveluissa. n, järjestöjen, yksityisen sektorin ja seurakuntien sosiaalitoimen päättäjät, esimiehet ja johtajat.

Tehtävät ja työnjako
Asiakasnäkökulma: Riittävä kohderyhmän tiedotus - VOIKUKKIA-vertaistukiryhmien markkinointi monen kanavan kautta vanhemmille. Vanhempi on sitoutunut osallistumaan ryhmään. Vanhemman elämäntilanne on sellainen, että hänen on mahdollista osallistua VOIKUKKIA-ryhmään. Ryhmään osallistuminen on vanhemmalle maksutonta. Tarvittaessa myös matkakulut maksetaan.
Ammattilaisnäkökulma: Organisaatiossa on ammattilaisia, jotka ovat käyneet VOIKUKKIA-ohjaajakoulutuksen ja ovat kelpoisia ohjaamaan vanhempien ryhmää. Ryhmän ohjaamiseen tarvittava työaika on resursoitu työaikaan. Esimies ja johto ovat anteet hyväksyntänsä toiminnalle ja ymmärtävät sen merkityksen.
Organisatorinen näkökulma: Organisaatiossa tiedetään VOIKUKKIA-vertaistukiroiminnasta ja ymmärretään sen merkitys asiakastyössä. Vertaistukiryhmätoiminta on lastensuojelun palveluvalikossa yhtenä vanhemmille suunnattuna palveluna. Organisaatiossa ollaan halukkaita lähettämään ammattilaisia ohjaajakoulutukseen, jotta varmistetaan toiminnan jatkuvuus. Toiminnasta tiedotetaan kaikille asiakkaille valikoimatta.
Poliittis-hallinnollinen näkökulma: Säännöllinen tiedottaminen toiminnan tuloksista ja vaikutuksista. Riittävän henkilöstöresurssin turvaaminen.

 
Tiedot, taidot ja välineet
Asiakasnäkökulma
: Vanhemman osallistuminen VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään perustuu vapaaehtoisuuteen eikä viranomainen saa käyttää ryhmään osallistumista ehtona muille palveluille, esimerkiksi lapsen sijoituksen päättymiselle. Lapsen huostaanotosta ja omasta tilanteesta saa keskustella sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat kokeneet saman. Vanhemman oman elämän ja selviytymisen tukeminen ja vanhemmuuden vahvistuminen. Toiminnan luottamuksellisuus.
Ammattilaisnäkökulma: VOIKUKKIA-ohjaajakoulutuksen käyminen. Ammattilaisen oma sitoutuminen toiminnan ohjaamiseen. VOIKUKKIA-toiminnan eettisten periaatteiden ja ryhmätoiminnan periaatteiden hyväksyminen ja noudattaminen.
Organisatorinen näkökulma: Organisaatio sitoutuu VOIKUKKIA-toimintaan, huolehtii riittävistä resurseista ja lähettää ammattilaisia ohjaajakoulutuksiin sekä huolehtii ryhmänohjaajien tukemisesta esimerkiksi mahdollistamalla osallistumisen työnohjaukseen.
Poliittis-hallinnollinen näkökulma: VOIKUKKIA-toiminta mielletään palveluvalikkoon kuuluvaksi toiminnaksi ja sen tärkeys ymmärretään.
Lait ja asetukset
laki asiakkaan asemasta ja oikeuksista, sosiaalihuoltolaki,lastensuojelulaki, laki yksityisyydensuojasta
Periaatteet ja säännöt
Asiakasnäkökulma:
Lapsen kodin ulkopuolelle sijoittamisen aiheuttaman kriisin käsittely. Vanhemman oman elämän ja selviytymisen tukeminen. Vanhemmuuden vahvistuminen ja sitä kautta lapsen hyvinvoinnin lisääntyminen. Vanhempi sitoutuu koko ryhmäprossiin ja ryhmän yhdessä muodostamiin toimintaperiaatteisiin.
Ammattilaisnäkökulma: VOIKUKKIA-ohjaajakoulutuksen käynyt ammattilainen tai ryhmän itse käynyt sekä ohjaajakoulutuksen suorittanut vanhempi sitoutuvat toiminnan eettisiin periaatteisiin ja ryhmätoiminnan periaatteisiin sekä noudattavat niitä toimintaa ohjatessaan.
Organisatorinen/ Polittis-hallinnollinen näkökulma: VOIKUKKIA-toiminnnan eettisiin periaatteisiin sitoutuminen.
 
Talous
Asiakasnäkökulma:
Vanhemmalla on oikeus lakisääteisiin palveluihin. Palvelu on maksutonta.
Ammattilaisnäkökulma: Laskelmat ja vertailu VOIKUKKIA-toiminnan kustannuksista verrattuna muihin lastensuojelusta aiheutuviin kuluihin. VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän ohjaaminen on sisällytetty työaikaan ja siihen kuluva aika huomioidaan muiden töiden järjestelyissä.
Organisatorinen/ Poliittishallinnollinen näkökulma: Jatkuva kustannusten seuranta ja toiminnan tuloksellisuuden arviointi. VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän 10 krt, á 3 h/kerta = 30 h (4 työpäivää) hinnaksi on laskettu 3555- 6155 € laskutavasta riippuen. Hintaan sisältyy ohjaajan työaika, yhteistyöhön kuluva aika, tiedotukseen ja markkinointiin kuluva aika, ryhmätoiminnan ennakkosuunnitteluun kuluva aika, ryhmien välillä tapahtuva suunnittelu ja purku, arviointi ja raportointi, ryhmäläisten ennakkohaastattelut sekä mahdolliset muut kulut esim. tilavuokrat, tarjoilut, työvälineet ja tarvikkeet. Vanhemman terapiakäynti Yksilöpsykoterapia: lyhytpsykoterapiakäynti 105-110 € / 45 min = 10 krt/1050-1100 €. Pari-perheterapia: 130-150 € / 90 min = 10 krt/ 1300- 1500 €. Nuorisopsykiatrian poliklinikkahoito 206 €/käynti, esim. kerran viikossa vuoden ajan 10 700 €. VOIKUKKIA-vertaistukitoiminnan kustannusten ja vaikutusten vertaaminen lastensuojelun muihin kuluihin.
 
VOIKUKKIA -toiminnan eettiset periaatteet löydät liitteenä Kehittämisen polku -välilehdeltä
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tilanne ennen käytännön toimeenpanoa: Huostaanotettujen ja sijoitettujen lasten vanhemmille ei ole ollut tarjolla tukea. Vanhempien tuen tarvetta ei ole ymmärretty eikä tukeminen ole ollut kenenkään vastuulla.

Tilanne käytännön toimeenpanon aikana: Vanhempien tukemisen tarve ja tärkeys on ymmärretty ja tunnustettu. Vertaistukiryhmiä vanhemmille on tarjolla eri puolilla Suomea, vaikkakaan ei vielä kaikissa kunnissa.

Tilanne käytännön toimeenpanon jälkeen: Niillä alueilla, jossa toiminta on vakiintunutta, sen arvo ymmärretään ja toimintaan on varattu tarpeeksi resursseja tulokset ovat ollet hyviä.

Vanhemmat ovat kokeneet saaneensa tukea, he voivat paremmin itse ja  elämänhallinta, vanhemmuus ja suhde lapseen ovat vahvistuneet.

VOIKUKKIA - toimivien käytäntöjen käsikirja julkaisussa (30.9.2015) on kuvattu toiminnan toteutusta, tuloksia ja vaikuttavuutta monen toimijan näkökulmasta www.voikukkia.fi

Lyhyt yhteenveto käytännön tuloksista ja johtopäätöksistä
VOIKUKKIA-vertaistukiryhmätoiminta huostaanotettujen ja sijoitettujen lasten vanhemmille tarjoaa mahdollisuuden jakaa toisten saman kokeneiden vanhempien kanssa kokemuksia ja tunteita turvallisessa ilmapiirissä ja ryhmässä. Vertaisuuden voima ja vanhempien keskinäinen tuki auttavat eniten. Ammatillisille- ja vertaisohjaajille 2015 tehdyn kyselyn tulosten mukaan molemmat ohjaajaryhmät olivat sitä mieltä, että tällainen työparityöskentely on erittäin hyvä ja toimiva systeemi. Erityisesti vertaisohjaajan mukana oleminen madaltaa vanhempien kynnystä osallistua ryhmään. Vertaisohjaajan kokemukset ja esimerkki siitä, että tilanteesta voi selvitä, ovat tärkeitä. Ryhmien ohjaaminen on haasteellista ja aikaa vievää, mutta toisaalta myös palkitsevaa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

VOIKUKKIA-vertaistukiryhmätoiminta on Patentti- ja rekisterihallituksen myöntämän tavaramerkkikäyttöoikeuden mukaista toimintaa.Huostaan otettujen ja sijoitettujen lasten vanhemmille suunnattua vertaistukitoimintaa voidaan kutsua VOIKUKKIA-toiminnaksi vain, mikäli ohjaajat ovat käyneet nelipäiväisen VOIKUKKIA-ohjaajakoulutuksen.Toimintamallia voidaan kuitenkin käyttää ja hyödyntää, vaikka ohjaajat eivät olisikaan käyneet koulutusta. Tällöin toiminnasta ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää VOIKUKKIA-nimeä.

Kansikuva
Voikukkia

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Vertaistuki Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Huostaanotto

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Omaiset Perheet Työikäiset