Hankkeella tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua tukevia kehittämistoimenpiteitä kuten sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämistä ja yhtenäistämistä. Hankkeessa myös hyödynnetään ja tuetaan edellisen hallituksen uudistuksen valmistelussa syntyneiden alueellisten ratkaisujen jatkokehittämistä. Hanke nivoutuu tiiviisti osaksi myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa, johon liittyvät digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet rahoitetaan sote-rakenneuudistuksen valtionavustuksella.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Etelä-Pohjanmaan rakenneuudistus
Lyhyt kuvaus

Hankkeella tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua tukevia kehittämistoimenpiteitä kuten sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämistä ja yhtenäistämistä. Hankkeessa myös hyödynnetään ja tuetaan edellisen hallituksen uudistuksen valmistelussa syntyneiden alueellisten ratkaisujen jatkokehittämistä. Hanke nivoutuu tiiviisti osaksi myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa, johon liittyvät digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet rahoitetaan sote-rakenneuudistuksen valtionavustuksella.  

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on käynnistänyt sote-uudistuksen valmistelun. Kesällä 2019 annetussa lisätalousarviossa uudelleen kohdennettiin edellisen vaalikauden maakunta- ja sote-uudistuksen käyttämättä jääneet rahat. Määrärahasta jaettiin alueille kesällä 2020 valtionavustuksina voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvaan vapaaehtoiseen alueelliseen yhteistyöhön ja yhteisen valmistelun tukemiseen 120 miljoonaa euroa. Tämä Innokylän hankekokonaisuus on tarkoitettu rahoitetuille alueiden hankkeille.

Rakenneuudistuksessa pyritään erityisesti sote-palvelujen järjestämistehtävän kehittämiseen ja yhtenäistämiseen. Hankkeissa keskitytään mm. ohjauksen kehittämiseen, palveluverkkoa koskeviin selvityksiin ja suunnitelmiin, palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määrittelyyn, palveluverkon ja palveluketjujen johtamisen kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen, tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen yhtenäistämiseen sekä muiden kustannuskehityksen hillintään liittyvien toimenpiteiden valmisteluun. Rakenneuudistus nivoutuu tiukasti yhteen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kanssa. 

Toimiaika

Hanke toteutetaan vuosina 2020-2021.

Toimijat

Hankekokonaisuuden hallinnoijana toimii Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, mutta se toteutetaan asukkaiden, ammattilaisten ja paikallisten järjestöjen sekä muiden sidosryhmien kanssa yhteistyössä.

Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksessa mukana olevat kunnat ja kuntayhtymät:

Alajärvi – Alavus – Eskoo – Evijärvi – JIK ky – Ilmajoki – Isojoki – Isokyrö – Järvi-Pohjanmaan perusturva –Karijoki – Kauhajoki – Kauhava – Kaksineuvoinen – Kuortane – Kurikka – KuusSote – Lappajärvi – Lapua – LLKY – Seinäjoki – Soini – Teuva – Vimpeli – Ähtäri

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Kuva
Sote-rakenneuudistuksen parissa työskentelevät
Kuvateksti
Etelä-Pohjanmaan sote-rakenneuudistuksen parissa työskentelevät (vasemmalta oikealle) Carita Liljamo, Tiina Paganus, Anne Saarijärvi, Teija Matalamäki, Piia Jaskari, Unto Raunio, Miska Kaihlamäki ja Virve Rinne
Kuva
Hankkeen tavoitteet
Kuvateksti
Hankkeen tavoitteet ja toteutettavat toimintamallit (päivitetään myöhemmin toimintamallit -välilehdelle).
Yhteyshenkilön nimi
Carita Liljamo
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
carita.liljamo@epshp.fi

Luotu

18.09.2020

Viimeksi muokattu

22.03.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Edellisen sote-uudistuksen aikana Etelä-Pohjanmaalla tehtiin vuoden 2015 hallitusohjelman mukaista
valmistelutyötä laaja-alaisesti eri sidosryhmien kanssa (mm. asukkaat, kunnat, järjestöt).  Aiemman valmistelun jälkeen Etelä-Pohjanmaan kunnat (ml. Isokyrö) jatkoivat yhteistyötään maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän muodostamiseksi. Kunnat kuitenkin keskeyttivät vapaaehtoisen kuntayhtymän valmistelutyön 2019 lopussa ja päättivät keskittyä nykyisen hallitusohjelman mukaiseen kehittämistyöhön. Edellisessä valmistelussa muodostettuja etenemispolkuja ja suosituksia on nykyisessä valmistelussa hyödynnetty.

Toteutettujen selvitysten perusteella Etelä-Pohjanmaan alueen väestömuutos ja taloudellinen kehitys luovat paineen muutokselle. Haasteena kuitenkin on alueellisen organisaatiorakenteen puuttuminen, jolla on myös merkittävä vaikutus alueen kykyyn tuottaa asukkaille asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveyspalveluita. Hankkeessa pyritään vastaamaan alueellisiin haasteisiin, kehittämään ja tuottamaan asiakkaalle lisäarvoa, niin tietojärjestelmien, kuin systemaattisten ja yhdenmukaisten palveluketjujen ja -kokonaisuuksien avulla. Alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on tällä hetkellä käytössä kirjava joukko erilaisia asiakaspalautejärjestelmiä, jotka eivät tue asiakkaan
osallistamista ja palveluiden asiakaslähtöistä, systemaattista kehittämistä. Etelä-Pohjanmaalla on myös tarve kehittää yhtenäisempiä toimintamalleja valvontaan palveluiden järjestämisen tueksi.

Päämäärä ja päätavoite

Etelä-Pohjanmaan sote-rakenneuudistuksen hankekokonaisuuden tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveyspalveluja ja yhteistä kehittämistä Etelä-Pohjanmaalla. Tukea soten tietojohtamista päätöksenteon ja johtamisen eri tasoilla, mutta ennen kaikkea kehittää tietojärjestelmäpalveluja. Tarkemmat toteuttamistoimet ja seuranta on kuvattu hankesuunnitelmassa osa-alueittain. Osa-alueiden tavoitteet nivoutuvat alueen yhteisen kehittämisen tahtotilaan.

Hankekokonaisuus muodostuu eri osa-alueista:

Osa-alue 1: Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio

Osa-alue 2: Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen

Osa-alue 3: Toimintatapojen ja prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten
välineiden avulla

Osa-alue 4: Yhteistyöaluetasoinen tai muu maakuntien yhteinen kehittäminen

Hankkeen kehittämistyön päämäärä on rakenteellisesti vastata maakunnan tarjoamiin sujuviin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Tehtyjen arviointien ja STM:n kanssa käydyn keskustelun pohjalta hankekokonaisuuden painopisteiksi ovat valikoituneet hyvinvoinnin ja terveydenedistäminen, palvelurakenteen keventäminen ja tiedolla johtaminen. Niiden avulla vahvistetaan alueen kyvykkyyttä vastaanottaa järjestämistehtävä. Hankekokonaisuuden tavoitteet nivoutuvat yhteen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja sen valtionavustushaun kanssa. Osa-alueiden päätavoitteet ovat:

Osa-alue 1: Päätavoitteena on alueen yhtenäisemmät järjestämistehtävään liittyvät palvelurakenteen ja ohjauksen toimintamallit. Osa-alueella keskitytään alla oleviin teemoihin:

 • Alueella on paremmat valmiudet palveluiden yhdenmukaiseen järjestämiseen ja ohjaamiseen
 • Alueella on selkeät ja yhtenäiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet. Hankeaikana alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä on määritelty strategisesti, rakenteellisesti ja toiminnallisesti.
 • Päihde-ja mielenterveystyön palvelurakenne on selkeämpi ja yhtenäisempi

Osa-alue 2: Päätavoitteena on sosiaali-ja terveydenhuollon palveluverkon ja palvelukokonaisuuksien johtaminen ja ohjaaminen strategisesti alueen erityispiirteet huomioiden, tiedolla johtamisen keinoin. Osa-alueella keskitytään alla oleviin teemoihin:

 • Tiedolla johtamisen tietojärjestelmäpalvelut tukevat alueen johtamista ja ohjaamista, etenkin vahvistetaan alueellisten palveluketjujen analysointia. Vahvistetaan järjestämisen ja palvelutuotannon ohjausta ja johtamista. Vahvistetaan kansallista yhteistyötä (yhteys osa-alueeseen 1 ja 3 sekä sote-keskusvalmisteluun)
 • Sote-tietotuotannon ja tietopohjan yhdenmukaistaminen alueellisen ja kansallisen vertailtavuuden vahvistamiseksi
 • Yhtenäisen asiakaspalautejärjestelmänkäyttöönotto, kansallinen kehittämistyö huomioiden. Asiakaspalautejärjestelmän avulla järjestäjä ja tuottaja saavat tietoa palvelujärjestelmän toimivuudesta ja laadusta (yhteys osa-alueeseen 3)
 • Palvelukokonaisuuksien ja palveluketjujen määrittely kansallisen ohjauksen mukaan. Ikäihmisten geneerisenasiakasohjauksen mallin käyttöönotto (I&O-hankkeen pohjalta). Jatkosuunnitelma yleisen asiakasohjauksen kuvaamiseksi ja toteuttamiseksi, alkaen perhekeskuspalveluista. Kuvaten alueen yhtenäinen muistipotilaan palveluketju huomioiden eteläpohjalaiset ilmiöt (yhteys osa-alueeseen 3)
 • Käyttöönottaa yhtenäiset valvontakäytänteet. Valvonnalla seurataan julkisten, yksityisten, ostopalveluiden sekä palvelusetelillä tuotettavia palveluja ja niiden laatua (yhteys osa-aluseen 2 ja 3)
 • Vahvistaa alueen TKIO-toimijoiden yhteistyötä (yhteys osa-alueeseen 2)

Osa-alue 3: Päätavoitteena on, että alueella on toimivia palveluprosesseja, joissa sähköisiä asiointipalveluja sekä digitaalisia työvälineitä hyödynnetään oleellisena osana toimintaa. Toimintaprosessiuudistusta tuetaan ICT-ratkaisujen kehittämisellä ja suunnittelulla. Osa-alueella keskitytään alla oleviin teemoihin:

 • Sähköiset asiointipalvelut ovat osana asiakkaan palveluprosessia
 • Alueella on varauduttu tieto- ja kyberturvallisuuden vaatimiin toimenpiteisiin

Osa-alue 4: Toiminnan tehostaminen toiminnan-ja tuotannon-ohjauksen tietojärjestelmäpalvelujen avulla. Etelä-Pohjanmaa on osallisena yhteistyöaluetasoisessa maakuntien välisessä kehittämistyössä Kanta-Hämeen, Satakunnan ja Päijät-Hämeen kanssa. Hankehallinnoijana toimii Kanta-Häme. Keskeisiä yhteistyön teemoja ovat:

 • Toiminnanohjaus
 • Tuotannonohjaus
 • Saavuttaa kustannus- ja resurssisäästöjä: yhdistämällä tilojen, laitteiden, logistiikan, henkilöstön sekä prosessien hallinta yhdeksi kokonaisuudeksi. Prosessit ohjaavat toimintaa tehokkaammin ja taustaprosesseja saadaan automatisoitua. Tämä selkeyttää kansalaisten palvelupolkuja tuomalla läpinäkyvyyttä kokonaisuuteen sekä mahdollistaa digitaalisten palveluiden laajamittaisen käyttöönoton. Kun taas tuotannonohjaus parantaa ammattilaisten työntekoa poistamalla heiltä automaation kautta rutiininomaisia tehtäviä, joka taas mahdollistaa ammattilaisten ajankäytön kohdentamisen asiakas- ja potilastyöhön. Myös toimintojen kustannusseuranta saadaan läpinäkyvämmäksi.

Etelä-Pohjanmaan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistä asiakaslähtöistä kehitystyötä jatketaan. Yhteistä tiedolla johtamisen suunnitelmaa edistetään, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita kehitetään ja vahvistetaan, sekä tietojärjestelmiä ja alueen yhteisiä ICT-palveluja kehitetään. Erityisesti asiakkaalle tuotettavia sähköisiä palveluja suunnitellaan laajennettavaksi. Luodaan digitaalisten palveluiden tiekartta ja edistetään toteutuksien etenemistapaa hyvinvointialueet huomioiden. 

 

Sote-uudistus Etelä-Pohjanmaa logo.

Aihealueet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Ilmiöt

Väestörakenne muutoksessa