icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Keski-Pohjanmaa: Kotiin-hanke
Lyhyt kuvaus
Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Kotiin-hankkeen tavoitteena on kehittää Soiten alueen iäkkäiden kotona asumista tukevia palveluja, jotta palvelujen saatavuus ja riittävyys vastaavat asiakasmäärän ja palvelutarpeiden suureen kasvuun lähitulevaisuudessa.

Tavoitteena on 

-yhtenäisen käytössä olevan omais- ja perhehoidon toimintamallin luominen

- yöpartiotoimintaa on saatavilla koko Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella

-Soiten palveluohjauksen kokonaisuus on selkeä ja yhteen toimiva Hoidon ja hoivan toimialueen asiakas- ja palveluohjauksen kanssa sisältäen digitaalisen palveluohjauksen

-Jokilaaksojen kotisairaalan kuntoutusosaamisen kehittäminen ja jalkauttaminen

-Soiten jaksohoitoyksiköiden henkilöstön kuntoutusosaamisen kehittäminen

 -Kuntouttava kotihoito: henkilöstön arkikuntoutusosaamisen vahvistaminen, työparityöskentelymallin rakentaminen kotihoidon ja psykiatrian avopalveluiden kesken, etäkuntoutusmahdollisuuksien kartoittaminen kotiin vietävien palveluiden asiakkaille yhteistyössä kuntoutuspalveluiden kanssa (yhteisen toimintamallin rakentaminen)

Toimiaika

Toimiaika 2022-2023, kokonaisuus on päättynyt

Toimijat

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen Soite

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Tuula Rannisto
Yhteyshenkilön organisaatio
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
tuula.rannisto@soite.fi

Tekijä

Tuula Rannisto

Luotu

29.03.2022

Viimeksi muokattu

26.02.2024
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite on järjestänyt alueen  sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2017 alkaen.  1.1.2023 alkaen toiminnan aloitti Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue, jolloin myös pelastuspalvelut siirtyivät osaksi hyvinvointialueen toimintaa.  Marraskuussa 2020 pidetyissä neuvotteluissa ministeriöiden ja Soiten edustajien yhteisessä tilannekuvassa keskeisimmät palveluhaasteet todettiin liittyvän iäkkäiden määrän kasvuun, mielenterveyspalveluihin ja peruspalveluiden saatavuuteen. Ikääntyneiden asukaskohtaiset kustannukset ovat korkeat, ikääntyvän väestön määrän kasvu ja huoltosuhteen muutos edellyttävät edelleen kulukuria sotemenoissa ja ennakoivia ratkaisuja laadukkaiden palveluiden turvaamiseksi alueella.

Rakenneuudistushankkeessa  on laadittu  vuonna 2021 Kestävä Soite-ohjelma, jossa on määritelty palveluiden verkoston tavoitetila.  Ikääntyneiden palveluita on kehitetty jo aiemmin monipuolisesti mm. Kaste-hankkeessa, kärkihankkeissa ja sote-uudistushankkeissa, Soite 2.0 sotekeskushankkeessa ja kehittäminen jatkuu edelleen mm. Soite 2.1. tulevaisuuden sotekeskus-hankkeessa. Vuoden 2022 alusta Kotiin-hankkeessa jatketaan  ikääntyneiden palveluiden kehittämistä omana kokonaisuutenaan. Hanke tehostaa, laajentaa ja täydentää nykyisiä alueellisia palveluja.

 

Päämäärä ja päätavoite

Kotiin-hankkeen tavoitteena on kehittää Soiten alueen iäkkäiden kotona asumista tukevia palveluja, jotta palvelujen saatavuus ja riittävyys vastaavat asiakasmäärän ja palvelutarpeiden suureen kasvuun lähitulevaisuudessa.

Tavoitteena on 

- luoda yhtenäinen käytössä oleva omais- ja perhehoidon toimintamalli

- yöpartiotoimintaa eli yöaikaista hoitoa on saatavilla koko Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella

-Soiten palveluohjauksen kokonaisuus on selkeä ja yhteen toimiva Hoidon ja hoivan toimialueen asiakas- ja palveluohjauksen kanssa sisältäen digitaalisen palveluohjauksen

-  Keski-Pohjanmaalle on laadittu ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma osaksi hyvinvointialueen hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2023-2025

- Ikääntyneiden lääkityksen arvioinnin kehittäminen ja monilääkityksen välttäminen farmaseutin vastaanottotoimintaa kehittämällä

-Jokilaaksojen kotisairaalan kuntoutusosaamisen kehittäminen ja jalkauttaminen

-Soiten jaksohoitoyksiköiden henkilöstön kuntoutusosaamisen kehittäminen

-Kuntouttava kotihoito-toimintamallin jalkauttaminen ja juurruttaminen

  • henkilöstön arkikuntoutusosaamisen vahvistaminen
  • työparityöskentelymallin rakentaminen kotihoidon ja psykiatrian avopalveluiden kesken
  • etäkuntoutusmahdollisuuksien kartoittaminen kotiin vietävien palveluiden asiakkaille yhteistyössä kuntoutuspalveluiden kanssa (yhteisen toimintamallin rakentaminen)
Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Tavoiteltavat tulokset:

-Palveluiden saatavuus ja yhdenvertaisuus paranee haavoittuville, heikoimmassa asemassa oleville henkilöille

- Kotona asumista tukevia palveluja on entistä useampia ja entistä tasa-arvoisemmin saatavissa eri puolilla Keski-Pohjanmaan hyvinvointialuetta

- Kotona asumista tukevien palvelujen henkilökunnan osaaminen arkikuntoutumisessa lisääntyy

- Kuntoutumisen ideologia kehittyy ja jalkautuu asiakkaiden ja henkilökunnan luontevaksi toimintamalliksi

- Oikea-aikaisiin palveluihin ohjautuminen pidentää omassa kodissa asumisen aikaa, ehkäisee tai siirtää raskaimpiin ja kalliimpiin palveluihin siirtymistä

- Henkilökunnan osaamisen lisääntyminen yhdenvertaistaa laadukkaiden kuntoutuspalveluiden saatavuutta

Tuotokset:

-Omais- ja perhehoidon lakisääteisten myöntämisperusteiden laaja-alainen päivittäminen ja yhtenäistäminen: mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden uudet asiakasryhmät ( asiakassegmentit) mukaan toimintaan

- Koulutuksia kaikenikäisten asiakkaiden omais- ja perhehoidon kohderyhmälle

- Ikääntyneiden päihteidenkäyttäjien ryhmätoiminta laajenee ( Pilke-toimintamalli)

- Kokemusasiantuntijoiden osaamista hyödynnetään palvelujen kehittämisessä

-Käytössä on sähköiset asiakas- ja sidosryhmäkyselyt

-Kiertävien perhehoitajien määrä kasvaa

-Työparityöskentelymalli kotihoidon ja psykiatrian avopalveluiden kesken laadittu ja käytössä

-Soiten yhteinen palveluohjaustoiminta tehostaa ikääntyneiden henkilöiden pääsyä tarvitsemiensa sote-palveluiden piiriin

-Ikääntyneiden kuntouttava päivätoiminta laajenee Perhonjokilaakson alueelle

Vaikutukset:

-Osalle mielenterveys- ja päihdeasiakkaista omais- ja perhehoidon palvelut saattaa olla sopiva ja oikea-aikainen palveluvaihtoehto, joka parhaimmillaan ehkäisee raskaampiin palveluihin ajautumisen ja lisää inhimillistä, ainutlaatuista arkea asiakkaan omassa kodissa

- Omais- ja perhehoidon myöntämisperusteiden laaja-alainen ja monitoimijainen päivittäminen heijastuu myös taloudellisena vaikutuksena

- Omassa kodissa asuminen on mahdollista entistä pidempään myös silloin, kun tarvitaan tukipalveluita

- Henkilöstön kuntoutusosaaminen on lisääntynyt

-Henkilöstöllä on ajanmukaisia työvälineitä kotona asumista tukevissa palveluissa

- Kotona asumista tukevien palveluiden oikea-aikaisuus ja laatu paranevat

Tuotokset ja tulokset

Kotiin-hankkeessa on kehitetty kahdeksan uutta toimintamallia ja niiden lisäksi hankkeessa on jatkettu Soite 2.0 hankkeessa kehitetyn Kuntouttava kotihoito-toimintamallin sekä Pilke-toimintamallin jalkauttamista. Hankkeessa on kehitetty yhteneväinen omaishoidon valmennuksen toimintamalli, jonka avulla on mahdollisuus toteuttaa valmennus sekä lähivalmennuksena että etävalmennuksena.  Uudeksi omaishoidon asiakassegmentiksi on lisätty mielenterveys- ja päihdeasiakkaat. Omaishoitajien tueksi ja hoidon mahdollistamiseksi pidempään kotona on kehitetty kinestetiikkatyöpajat omaishoitaja- hoidettava -pareille. Perhehoidon vahvistamiseksi alueella on kehitetty perhehoitajien valmennuksen toimintamalli, jossa panostetaan informointiin, tiedotukseen ja perhehoitajien rekrytointiin sekä valmennukseen, jossa perhehoitaja saa tietoa vammaisten, mielenterveysasiakkaiden ja ikääntyneiden asiakkaiden perhehoidosta. Hankkeessa on kehitetty kuntouttavan jaksohoidon toimintamalli, yöpartiotoiminnan toimintamalli Lesti- ja Perhonjokilaakson alueille, etäkuntoutuksen toimintamalli kotiin tarjottavissa palveluissa kuvapuhelimen välityksellä sekä kinestetiikkatsemppari-toimintamalli kuntouttavaan jaksohoitoon.

Omais- ja perhehoidon lakisääteiset myöntämisperusteet on päivitetty. Päivitystyössä ovat olleet mukana myös alueen järjestöt. Yhteensä omais- ja perhehoidon 17 eri lomaketta on yhtenäistetty, päivitetty ja osa muokattu sähköiseen muotoon. Alueella on käytössä yhtenäiset omais- ja perhehoidon valmennukset ja uutena omaishoidon asiakassegmenttinä mukana on mielenterveys- ja päihdeasiakkaat. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella toimii kaksi yli 60-vuotiaille päihteitä käyttäville tai käyttäneille henkilöille suunnattua Pilke®-ryhmää. Lesti- ja Perhonjokilaakson yöpartiotoiminnan kehittämisen myötä yöaikaista hoitoa on saatavilla koko hyvinvointialueella. 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle on valmistunut hyvinvointialueen kokonaissuunnitelman osana ensimmäinen alueellinen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma vuosille 2023–2025, suunnitelma sisältää myös kuntakohtaiset suunnitelmat. Yhtenä kehittämiskohteena on ollut farmaseutin vastaanotolle ohjautumisen tehostaminen. Toiminnan avulla pystytään alueellisesti tehostamaan ikääntyneiden lääkityksen arviointia ja välttämään monilääkitystä ja sen kautta vähentämään ikääntyneiden kaatumisriskiä. 

Koulutuksen avulla olemme pystyneet vahvistamaan ikääntyneiden parissa työskentelevän henkilöstön osaamista erityisesti omais- ja perhehoidossa, jokilaaksojen kotisairaaloissa, kuntouttavassa jaksohoidossa ja kotihoidossa. Kotihoidon henkilöstö on saanut hanketyöntekijän ohjaamana yksilöllistä ohjausta hoito- ja palvelusuunnitelmien sekä määräaikaisen kotihoidon kuntoutumissuunnitelmien laatimiseen. Kuntouttavassa jaksohoidossa hoitohenkilöstön kuntoutusosaamista on pystytty vahvistamaan, kun hankefysioterapeutti on työskennellyt hankkeen ajan yksiköissä ja ohjannut henkilöstöä. Kuntouttava jaksohoito ja kinestetiikkatsemppari-toimintamallin kehittämisen myötä kinestetiikan hyödyntäminen kuntouttavissa jaksohoitoyksiköissä ja ympärivuorokautisen asumispalveluiden yksiköiden hoitotyössä on lisääntynyt ja näin voidaan tukea asiakkaiden kuntoutumista ja kotona asumista aiempaa paremmin. Kotiin tarjottavissa palveluissa on mahdollista toteuttaa reaaliaikaista kuntoutusta kuvapuhelimen välityksellä lääkinnällisen kuntoutuksen ja kotihoidon asiakkailla.

Vaikutukset ja vaikuttavuus

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella on käytössä yhtenäinen toimintamalli omaishoidon valmennusten järjestämiseen ja toteuttamiseen sekä liki että digi-valmennuksena. Omaishoidon palvelujen yhdenvertaisuus ja saavutettavuus on parantunut valmennusten yhtenäistämisen myötä. 

Kinestetiikkatyöpajat omaishoitaja-hoidettava -pareille tukevat omaishoidettavan toimintakykyä ja sen myötä arjessa toimimista. Kinestetiikan käyttäminen keventää omaishoitajan fyysistä kuormitusta ja näin mahdollistaa hoidettavan kotona asumista pidempään. Omaishoitaja saa uusia tapoja toimia, ja voi niiden avulla säästää omaa kehoaan avustustilanteissa. Omaishoitajan terveys säilyy mahdollisimman hyvänä omaishoitajuudesta huolimatta, ja mahdollistaa hoitajalle riittävää hyvinvointia ja terveitä vanhuusvuosia vielä omaishoitotilanteen päätyttyä.  Organisaation näkökulmasta voidaan tarjota useammanlaisia kotona asumista tukevia palveluja ja tukea omais- ja perhehoitajia heidän arjessaan. Ammattilaisten mahdollisuudet keskittää enemmän voimavaroja paljon tukea tarvitseviin asiakkaisiin kasvaa. Kohdennetuilla tukitoimilla välitetään omaishoitajille tietoa siitä, että heidän työtään arvostetaan ja sitä halutaan tukea. 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella toimii perhehoidon yhteisvalmennuksen toimintamalli, jossa hyödynnetään 3 ammattikunnan (mielenterveyspalvelut, vammaispalvelut ja ikääntyneiden palvelut) osaaminen.  Yhteisvalmennukseen osallistuva perhehoitaja saa valmiudet ja mahdollisuuden soveltuvuuden arvioinnin jälkeen toimia näiden kaikkien asiakasryhmien perhehoitajana.   Kiertävällä perhehoidolla voidaan mahdollistaa asiakkaalle tuki omaan kotiin, niin omaishoitajan vapaiden ajaksi kuin vaikka mielenterveyskuntoutujan kotona asumista tukevana palveluna.  Luodaan monipuolisempia palveluita asiakkaiden tarpeiden ja  kasvavan ikääntyvien määrän mukaan. 

Ikääntyneille päihteiden käyttäjille on luotu Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle oma matalan kynnyksen vertaistuellinen ryhmä (Pilke-ryhmä), joka tukee terveellisissä elämänvalinnoissa ja tarjoaa psykososiaalista tukea.  Ryhmän avulla pystytään tukemaan ikääntyneiden päihteiden käyttäjien turvallista kotona asumista sekä omaishoitajuutta. Ryhmä tarjoaa ikääntyneille päihteiden käyttäjille ja heidän läheisilleen kohdennetun uuden tukimuodon ja matalan kynnyksen vaihtoehdon. Hyvinvointialueella toimii tällä hetkellä 2 ryhmää ja uusia ryhmiä on tavoitteena on jatkossa käynnistää hyvinvointialueen tarpeen mukaan.

Koko  Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella on tarjolla yöaikaista kotihoitoa. Tämä lisää palvelujen  yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta alueella. Toimintamallin avulla pyritään mahdollistamaan ihmisten pärjääminen kotona mahdollisimman pitkään sekä parantamaan hoidon jatkuvuutta sairaalajakson jälkeen. 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle on laadittu ensimmäinen alueellinen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma vuosille 2023-2025  osana hyvinvointialueen kokonaissuunnitelmaa yhteistyössä kuntien kanssa. Suunnitelman yhtenä painopistealueena on ikääntyneiden kaatumisten ehkäiseminen ja aloitettu alueellisen kaatumisten ehkäisemisen toimintamallin rakentaminen. Tähän liittyen osana hanketta on voitu tehostaa farmaseutin vastaanotolle ohjautumista.

Ikääntyneiden parissa työskentelevän henkilöstön osaamista on vahvistettu monipuolisen koulutuksen avulla. Kotihoidon, kuntouttavan jaksohoidon ja kotisairaaloiden henkilöstön kuntoutusosaamista on vahvistettu arkikuntoutusosaamista ja kinestetiikkaosaamista vahvistamalla. Kuntouttavissa jaksohoitoyksiköissä on nimetyt kinestetiikkatsempparit Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstön käytössä on  apuväline- ja kinestetiikka-perehdytysvideot. Hoitotyötä tekevät ammattilaiset ovat koulutuksen ja osaamisen vahvistumisen myötä saaneet useammanlaisia vaihtoehtoja asiakaslähtöisen kuntoutumista edistävän hoitotyön toteuttamiseen. Kuntoutusjaksojen tavoitteellisuuden vahvistaminen tukee myös sitä, että henkilöstö arvostaa omaa työtään enemmän ja ymmärtää sen merkityksen asiakkaiden kuntoutumisen tukemisessa. Hanketyöntekijän havainnoinnin perusteella kinestetiikan periaatteita hyödynnetään hoitotyössä jaksohoitoyksiköissä ja myös ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä aiempaa säännöllisemmin ja aktiivisemmin. Toiminnan avulla pyritään tukemaan ikääntyneiden asiakkaiden toimintakykyä, vähentämään tai viivästämään palvelujen tarpeen lisääntymistä sekä siirtämään ympärivuorokautisen hoidon tarvetta myöhäisempään ajankohtaan. Ikääntyneet  asiakkaat saavat asua kotona mahdollisimman pitkään. Kuntouttavissa jaksohoitoyksiköissä kuntoutusjaksojen RAI-arvioinneista tehdyn analyysin perusteella asiakkaiden tilanne, terveydentila ja toimintakyky kohentuivat 45 prosentilla jaksohoidon kuntoutujista. Mittaritiedon perusteella heidän arkisuoriutuminensa päivittäisten toimintojen ja välinetoimintojen osalta parani, kaatuilu väheni, sekä terveydentilan vakaus parani jakson aikana. Asiakkaiden osallisuus toteutuu 82 % analyysissä mukana olleissa arvioinneista.

Keski-Pohjanmaalla on mahdollista toteuttaa kuntoutusta etänä kuvapuhelinpalvelua hyödyntämällä kotihoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille osana kuntoutusprosessia, mikäli se todetaan soveltuvaksi kuntoutusmuodoksi. Näin pystytään myös monipuolistamaan tarjolla olevia palveluja ja mahdollisesti lisäämään palvelujen alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta.

Liitetiedostot ja linkit