Meijän kyvyt käyttöon -hankkeen kohderyhmänä ovat Keski-Suomen alueella osatyökykyisten ja vammaisten kanssa toimivat ammattilaiset. Hankkeen toiminta-aika on 2021–2022 ja se on osa hallitusohjelman kansallista Työkykyohjelmaa. Kansallinen Työkyky-ohjelma Innokylässä. 

Hankkeen tavoitteena on työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen palvelurakenteiden sekä toimintamallien selkeyttäminen ja yhdenmukaistaminen. Hankkeessa luodaan työkyvyn tuen palvelukokonaisuus, selkeytetään palvelupolkuja, lisätään asiakasosallisuutta sekä vahvistetaan osatyökykyisten ja haastavassa työmarkkinatilanteessa olevien työelämäosallisuutta moniammatillisesti.

Hankkeen toimijoita ovat mm. työllisyyspalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, Kela, TE-palvelut ja järjestöt sekä muut hankkeet.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Keski-Suomi: Meijän kyvyt käyttöön
Lyhyt kuvaus

Meijän kyvyt käyttöon -hankkeen kohderyhmänä ovat Keski-Suomen alueella osatyökykyisten ja vammaisten kanssa toimivat ammattilaiset. Hankkeen toiminta-aika on 2021–2022 ja se on osa hallitusohjelman kansallista Työkykyohjelmaa. Kansallinen Työkyky-ohjelma Innokylässä. 

Hankkeen tavoitteena on työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen palvelurakenteiden sekä toimintamallien selkeyttäminen ja yhdenmukaistaminen. Hankkeessa luodaan työkyvyn tuen palvelukokonaisuus, selkeytetään palvelupolkuja, lisätään asiakasosallisuutta sekä vahvistetaan osatyökykyisten ja haastavassa työmarkkinatilanteessa olevien työelämäosallisuutta moniammatillisesti.

Hankkeen toimijoita ovat mm. työllisyyspalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, Kela, TE-palvelut ja järjestöt sekä muut hankkeet.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen päätavoitteet ovat:

1. työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen palvelurakenteiden sekä toimintamallien selkeytyminen ja yhdenmukaistuminen

2. osatyökykyisten ja haastavassa työmarkkinatilanteessa olevien työ- ja toimintakyvyn, työllistymiskyvyn sekä työelämäosallisuuden vahvistuminen

 

Toimiaika

1.1.2021 - 31.12.2022

Toimijat

Hankekuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, kuntien työllisyyspalvelujen ammattilaiset, TE-toimiston työkykykoordinaattorit, Kelan työkykyneuvojat, järjestöt, kokemusasiantuntijat, ohjaamoiden henkilökunta sekä muut sidosryhmien toimijat.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Sampsa Nyyssönen
Yhteyshenkilön organisaatio
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
sampsa.nyyssonen@ksshp.fi

Tekijä

Anne Mujunen

Luotu

22.03.2021

Viimeksi muokattu

30.12.2022
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Meijän kyvyt käyttöön -hanke on Työkykyohjelman Keski-Suomen hanke, jota hallinnoi Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Hankkeen toteutusaika oli 1.1.2021 - 31.12.2022. Hankkeen päätavoitteina on työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen palvelurakenteiden sekä toimintamallien selkeytyminen sekä osatyökykyisten ja haastavassa työmarkkinatilanteessa olevien työ-, toiminta- ja työllistymiskyvyn sekä työelämäosallisuuden vahvistuminen. Näihin päästään rakentamalla työkyvyn tuen palvelukokonaisuus osaksi sosiaali- ja terveyskeskuksia, selkeyttämällä työllistymistä edistäviä ja osallisuutta tukevia sosiaalihuollon palvelupolkuja sekä vahvistamalla työttömyysuhassa olevien osatyökykyisten työkyvyn tukea. Hankkeen kohderyhminä ovat ammattilaiset, joiden toiminnan tavoitteena on työttömien, työelämän ulkopuolella olevien työikäisten ja työttömyysuhassa olevien työ-, toiminta- ja työllistymiskyvyn sekä osallisuuden tukeminen ja vahvistaminen. Lisäksi kohderyhmänä ovat asiakkaat, jotka hyötyvät kehittämistoimenpiteistä. Hanke linkittyy tiiviisti Keski-Suomen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelmaan, työllisyyden kuntakokeilukuntiin sekä Kela sotekeskuksissa -hankkeeseen. Järjestöyhteistyötä hankkeessa on tehty erityisesti Keski-Suomen yhteisöjen tuki (KYT) ry:n ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Koske) kanssa. Lisäksi hankkeen toisena vuotena luotiin tiivis yhteistyö Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoiman Tuettu osuuskunta -hankkeen kanssa, joka osaltaan selvittää mahdollisuuksia myös Meijän kyvyt käyttöön -hankkeen kohderyhmään kuuluvien kehitysvammaisten työllistymisen edistämiseksi osuuskuntatoiminnan kautta.

Keski-Suomi on 22 kunnan, 6 seutukunnan ja noin 275 000 asukkaan maakunta. Hankkeessa oli mukana 17 kuntaa. Maakuntien kokovertailussa Keski-Suomi on maan 5. suurin. Työikäisen väestön (15–64-vuotiaat) osuus kuntien asukkaista 61 %. Opiskelijoiden osuus väestöstä on Keski-Suomessa maakuntien suurin (16 %). Hankkeen alkaessa tammikuussa 2021 Keski-Suomessa oli työttömiä työnhakijoita yhteensä 18 048, joka on 14,4 % maakunnan työvoimasta. Työkyvyttömyys ja erityisesti mielenterveydestä johtuva työkyvyttömyys ja sairauspäivärahan tarve on Keski-Suomessa muuta maata yleisempää. Keski-Suomessa työikäiset arvioivat myös työkykynsä heikentyneeksi muuta maata useammin. Tämän lisäksi terveys- ja hyvinvointierot sekä koulutusaste vaihtelevat suuresti kuntien välillä. THL:n sairastavuusindeksi on Keski-Suomessa 106,9 vaihdellen Muuramen 83,8:n ja Kivijärven 148 välillä. Jyväskylän seutukunnassa koulutusasteet ovat korkeampia kuin muualla maakunnassa, minkä lisäksi maakunnan naiset ovat miehiä korkeammin koulutettuja. Matalan koulutustason omaavista 20–74-vuotiaista lähes 40 % ja korkeasti koulutetuista 13 % ei usko jaksavansa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka. Aikuissosiaalityöhön tulleiden huoli-ilmoitusten määrä on kymmenkertaistunut maakunnan suurimmassa kaupungissa Jyväskylässä viimeisen viiden vuoden aikana kertoen monenlaisesta avun ja tuen tarpeesta. Myös Kelan kuntoutuspalvelujen kustannukset asukasta kohti ovat muuta maata suuremmat. Osatyökykyisten työttömien, pitkäaikaistyöttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien palvelupolkuja ja yhteistyörakenteita on useissa Keski-Suomen kunnassa ryhdytty kehittämään, mutta niitä on tarpeen edelleen yhtenäistää, selkeyttää ja tehostaa. 

Toimiva palvelujärjestelmä ja yksilölliset tilanteet huomioon ottavat palvelupolut mahdollistavat työikäisten hyvinvoinnin, elämänlaadun ja työllistymisen edellytysten paranemisen. Useissa kunnissa työttömille järjestetyt terveyspalvelut ovat tähän mennessä keskittyneet pääasiassa työttömien terveystarkastusten järjestämiseen. Työttömän terveystarkastus ei yksin ole riittävä menetelmä työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointiin, vaan se edellyttää monialaista yhteistyötä. Pitkäaikaistyöttömät jäävät usein vaille heille kuuluvia palveluita ja etuuksia, koska heidän palvelutarvettaan, työkykyään ja kuntoutustarvettaan ei selvitetä riittävän yksilöllisesti ja monialaisesti. On todettu, että työttömät henkilöt käyttävät muita vähemmän terveyspalveluja ja työttömien henkilöiden ohjautuminen kuntoutuspalveluiden piiriin (mukaan lukien ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen toimet) on vajavaista eikä tietämys kuntoutuksen järjestämisen vastuutahoista ole viranomaisverkostoissa ajan tasalla. Sosiaalityön arkea on vastata asiakkaiden kiireelliseen avuntarpeeseen, jolloin pitkäkestoiset sosiaalisen kuntoutuksen prosesseihin tarvittavat resurssit ovat jääneet liian vähäisiksi. Vammaisten työllistymisen tuen palvelupolut ovat sirpaleiset ja työkyvyn arviointi keskittyy usein työkyvyttömyyseläkkeen perusteiden etsimiseen.

Päämäärä ja päätavoite

Hankesuunnitelmassa tavoitteiksi asetettiin kaksi (2) päätavoitetta.

  1. työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen palvelurakenteiden sekä toimintamallien selkeyttäminen ja yhdenmukaistaminen sekä
  2. osatyökykyisten ja haastavassa työmarkkinatilanteessa olevien työ- ja toimintakyvyn, työllistymiskyvyn sekä työelämäosallisuuden vahvistaminen

Näitä kahta päätavoitetta lähdettiin lähestymään neljän (4) osatavoitteen avulla.

  1. Työkyvyn tuen rakentaminen osaksi sosiaali- ja terveyskeskusta
  2. Työllistymistä edistävien ja osallisuutta tukevien sosiaalihuollon palvelupolkujen selkeytyminen
  3. Osatyökykyisten vammaisten palvelupolkujen selkeytyminen
  4. Työttömyysuhassa olevien osatyökykyisten työ- ja työllistymiskyvyn tuen vahvistuminen ja palvelupolkujen selkeytyminen

 

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Tavoitteet saavuttamalla osatyökykyisten ja haastavassa työmarkkinatilanteessa olevien työ- ja toimintakyky, työllistymiskyky sekä työelämäosallisuus vahvistuvat. Ammattilaisten ja asiakkaiden toiminta helpottuu yhtenäisten palvelurakenteiden johdosta ja työkyvyn tuen palvelua on saatavilla koko Keski-Suomen alueella. Työkyvyn tuen palvelut ovat selkiytyneet ja työkyvyn tuen palveluita tarvitsevat pääsevät palveluihin nopeammin ja saavat yksilöllistä tukea. Näiden seurauksena työttömyyden pitkittymisen riskin nähdään laskevan. Hankeaikana ei uskota nähtävän merkittäviä vaikutuksia pitkäaikaistyöttömyyteen, työkyvyttömyyden perusteella maksettaviin etuuksiin tai työllisyyden hoidon kustannuksiin, johtuen hankkeen kestosta. Kuitenkin pidemmällä aikavälillä näiden uskotaan vähenevän. Lisäksi hankkeessa pyritään edistämään varhaista tunnistamista kehittämällä tiedonsiirtoa työterveyshuollon ja perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen, Kelan sekä työllisyyspalveluiden välillä.

Liitetiedostot ja linkit