Päijät-Hämeen rakenneuudistus / MMR - muutosohjelmalla maakunnalliseen rakenteeseen

Hankkeella tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua tukevia kehittämistoimenpiteitä kuten sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämistä ja yhtenäistämistä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Päijät-Hämeen rakenneuudistus / MMR - muutosohjelmalla maakunnalliseen rakenteeseen
Lyhyt kuvaus

Hankkeella tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua tukevia kehittämistoimenpiteitä kuten sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämistä ja yhtenäistämistä. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeella tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua tukevia kehittämistoimenpiteitä kuten sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämistä ja yhtenäistämistä. Hankkeessa myös hyödynnetään ja tuetaan edellisen hallituksen uudistuksen valmistelussa syntyneiden alueellisten ratkaisujen jatkokehittämistä. Hanke nivoutuu tiiviisti osaksi myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa, johon liittyvät digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet rahoitetaan sote-rakenneuudistuksen valtionavustuksella.

Rakenneuudistushanke toteutetaan Päijät-Hämeessä osana hyvinvointiyhtymän muutosohjelmaa. Muutosohjelman pitkän aikavälin päätavoite on luoda tulevaisuus, jossa elinvoimaisessa Päijät-Hämeessä on vahva maakunnallinen identiteetti, joka osaltaan turvaa hyvinvointia. Muutosohjelmassa jo tehtyä valmistelutyötä on hyödynnetty erittäin laajasti tämän hankkeen tavoitteita ja toimenpiteitä määritettäessä ja tämä hanke toteutetaan osana muutosohjelman toimenpidekärkiä. Hankerahoituksella toimeenpannaan maakunnassa jo huolellisesti suunniteltua kehittämistyötä, joten rahoitus nivoutuu osaksi alueellista kestävää kehitystä.

Osa-alueen 1, Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio, tavoitteena on muodostaa olemassa olevan, vapaaehtoisen kuntayhtymän pohjalta toimiva Päijät-Hämeen sote-maakunta vuoteen 2023 mennessä. Siirto yhtymästä maakunnaksi toteutetaan sujuvasti, hyödyntäen täysimääräisesti kuntayhtymässä muutosohjelman aikana toteutettavaa kehitystyötä ja valmistelua. Uusi maakunta on täysin toimintakykyinen heti käynnistyessään ja voi jatkaa yhtymän käynnistämää, systemaattista kehitystyötä kohti elinvoimaista Päijät-Hämettä.

Osa-alueen 2, Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen, tavoitteena on, että alueen sote-järjestämisvastuullisen toimijan johtaminen kehittyy jatkuvasti muutosohjelman toimeenpanon aikana ja tukee täysimääräisesti sen toimeenpanokykyä ja erinomaista henkilöstökokemusta vuonna 2023. Systemaattiset toimintatavat tehostavat kykyä muutosten läpivientiin ja ihmisten johtaminen yhtymässä paranee merkittävästi. Sitoutuneet työntekijät saavat työpanoksellaan enemmän vaikutusta aikaan ja parantuneen johtamisen myötä esimerkiksi sairauspoissaolot vähenevät.   Toimenpiteiden toteuttamisen myötä muutosohjelman kautta saavutetaan kokonaisvaltainen, tulevan maakunnan alueen johtamista tukeva kokonaisuus, jonka myötä maakunnan henkilöstö voi hyvin ja asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluihin.

Osa-alueen 3, Toimintatapojen ja prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla, tavoitteena on vahvistaa kevyitä palveluita ja ennaltaehkäiseviin palveluihin ohjautumista sekä ottaa käyttöön monipalveluasiakkaiden systeemiset ja optimoidut palvelukokonaisuudet ja laaja-alaista sote-keskusmallia tukevat digitaaliset palvelut vuoteen 2025 mennessä. Tuloksena on kustannustehokas ja tasapainoinen palvelurakenne, jolla on hillitsevä vaikutus yhtymän toimintakuluihin ja positiivinen kytkös Päijät-Hämeen alueen väestön hyvinvointiin.

Toimiaika

Hanke toteutetaan vuosina 2020-2021.

Toimijat

Kehittämistyössä ovat laajasti mukana eri sidosryhmät: kehittäjät, asiantuntijat, ammattilaiset, yritykset, järjestöt ja muut yhteistyökumppanit.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Sabah Samaletdin
Yhteyshenkilön organisaatio
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä PHHYKY (sairaanhoitopiiri)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
sabah.samaletdin@phhyky.fi

Luotu

17.09.2020

Viimeksi muokattu

09.06.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuolto on suurten haasteiden edessä: tilanne on kestämätön ja sen korjaaminen vaatii merkittävää muutosta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa. Päijät-Hämeen alueen tunnusmerkkejä ovat maan keskiarvoa heikompi huoltosuhde, jonkin verran matalampi koulutustaso, korkeampi työttömyys sekä heikompi yleinen terveystilanne. Osin näistä seuraten myös alueen kuntien verokertymä ja taloustilanne on monia verrokkimaakuntia heikompi. Haasteiden ratkaiseminen edellyttää isoja ja huolella suunniteltuja uudistuksia Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä ja tuottamisessa. Näiden uudistusten toteuttamiseksi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (PHHYKY) on käynnistänyt laajamittaisen muutosohjelman syksyllä 2019 (yhtymän hallituksen päätös 18.11.2019) ja käyttää tätä valtionavustusta sote-rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun tukeen  vauhdittaakseen ja tehostaakseen käynnissä olevan muutosohjelman toimeenpanoa.

Päämäärä ja päätavoite

Osa-alue 1:

• Järjestämisvastuun siirron valmistelu integroitu osaksi muutosohjelmaa
• Siirron ennakkovaikutukset eri sidosryhmien ja toimintojen näkökulmasta tunnistettu
• Alueellinen järjestämisajattelu vahvistunut merkittävästi

• Järjestämisvastuun merkitys kirkastettu ja selkeä järjestämisen ydinprosessi ja sen tarkemmat osakokonaisuudet kuvattu
• Järjestäjän tulevat organisoinnin rakenteet kuvattu
• Maakuntastrategian ja maakunnan hallintosäännön valmistelu käynnistetty
• Tarkat vaikutukset yhtymään ja kuntiin selvitetty

• Järjestämisvastuun siirron konkreettinen toimeenpanosuunnitelma laadittu
• Järjestämisen rajapinnat tarkasteltu ja niihin liittyvään toimeenpanoon valmistauduttu
• Maakunnan hallintosääntö kuvattu ja tarvittavat poliittiset rakenteet muodostettu
• Päijät-Hämeen alue kokonaisuudessaan valmis järjestämistehtävän siirron toimeenpanoon

• Muutosohjelman ja sen osana valtionavustuksella rahoitettavien hankkeiden koordinoitu läpivienti ja alueellisen yhteistyön varmistaminen läpinäkyvyyden ja toimeenpanokyvyn vahvistamiseksi
• Aktiivinen kansalliseen yhteistyöhön ja verkostoissa tehtävään työhön osallistuminen
• Hankkeen aikaisen alueellisen yhdyspintatyön johtaminen osana muutosohjelmaa

Osa-alue 2:

i. Johtamisen kehittäminen
• Yhtymällä on selkeä johtamisjärjestelmä ja johtamisrakenteet, jotka systematisoivat ja tehostavat yhtymän toimintaa
• Ihmisten johtaminen ja erinomainen henkilöstökokemus ovat toimintatapojen ja kulttuurin keskiössä

ii. Järjestäjän käytännöt ja työkalut
• Järjestäjän toiminnan ja talouden suunnittelu ja ohjaus on systemaattista, ennakoivaa, alueen tilannekuvaan perustuvaa ja yhteensovitettua; käytössä on aito budjetointiprosessi
• Järjestäjän talouden ja toiminnan raportointi on läpinäkyvää, lähes reaaliaikaista ja eri toimijoiden päätöksentekoa tukevaa
• Järjestäjän palveluhankintoja johdetaan systemaattisesti ja palvelutuotannon kokonaistilannetta optimoiden ja palveluhankintoja on tehostettu merkittävästi
• Tieto asiakastyytyväisyydestä ja asiakasnäkökulmasta tukee järjestäjän toiminnan suunnittelua ja saatava tieto pystytään liittämään toiminnasta tehtäviin havaintoihin

iii. Tiedolla johtaminen
• Tiedolla johtamiselle on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet ja niiden saavuttamiselle on laadittu realistinen toimeenpanon tiekartta
• Tiedolla johtamisen kypsyystasoa kasvatetaan laajasti läpi organisaation jo nykytietoa hyödyntäen, siirtyen kohti tietoon perustuvaa johtamista ja päätöksentekoa
• Tiedolla johtamisen kulttuuria rakennetaan organisaation johtamisen eri tasoille
• Tiedolla johtaminen tarjoaa edellytykset paremmille päätöksille, joiden seurauksena yhtymän kustannusrakenne kevenee ja päijät-hämäläisten hyvinvointi paranee

iv. Yhdyspintojen vastuut ja toiminta
• Yhdyspintojen vastuut ja toimintamallit on määritetty ja sovittu yhdessä osana Päijät-Hämeen uudistuvaa sote-kokonaisuutta (olennaisimmat rajapinnat: kuntien puolella hyte-työ, sivistystoimi ja työllisyyspalvelut; pelastustoimi; sisäisistä rajapinnoista PTH-ESH -rajapinta; lisäksi rajapinta järjestöjen ja kolmannen sektorin suuntaan)
• Koordinoitu toiminta yhdyspinnoissa vaikuttaa positiivisesti palvelukäyttöön ja -rakenteeseen
• Yhteistyömallit eri toimijoiden kanssa on kuvattu ja jalkautettu ja toimintaa rajapinnoissa seurataan ja johdetaan systemaattisesti

Osa-alue 3:

i. Itseohjautumista ja joustavaa asiointia tukevat digitaaliset palvelut sote-keskuksessa
• Tarkoituksenmukaiset, skaalautuvat digitaaliset palvelut tukevat Päijät-Hämeen alueen laaja-alaista, digitaalisia palveluita hyödyntävää sote-keskusmallia ja uudenlaisia palveluiden tuottamisen tapoja
• Asiakkailla on aito mahdollisuus itsepalveluun sekä itseohjautumiseen oikeiden palveluiden piiriin erityisesti digikanavissa
• Palvelupolut ovat yhtenäisiä ja sujuvia, myös silloin kun palvelupolku liikkuu sekä digitaalisessa että fyysisessä ympäristössä
• Digitaaliset palvelut ovat asiakaslähtöisiä, joustavia ja intuitiivisia läpi palveluiden

ii. Palvelurakenteen muutosta ja kustannustehokasta palvelutuotantoa ajavat toimintamallit ja työkalut
• Palveluiden etulinjaa johdetaan tavoitteellisesti ja siihen on käytössä tukevat työkalut
• Monipalveluasiakkaiden tehokkaaseen tunnistamiseen ja näiden asiakkaiden palvelukokonaisuuksien optimoimiseen on yhteiset käytännöt ja työkalut 
• Yhteistyötä ja palveluiden jatkuvuutta tukevat työkalut ovat ammattilaisten käytössä
• Tekoälyn hyödyntämisestä palvelutuotannossa saadaan oppia kotiin vietävissä palveluissa

iii. Asiakas- ja potilasjärjestelmien tietojen arkistointi ja hyötykäyttö tiedolla johtamisessa
• Sote-palvelutuotannon alueellisen yhtenäistämisen polku on viety päätökseen keskeisten tietojärjestelmien osalta: yhdenmukaisella tavalla poimittu vanha potilas- ja asiakastieto on käytettävissä tiedolla johtamiseen yhtenäisessä muodossa
• Vanhoihin järjestelmiin liittyviä teknologisia riskejä ja kustannuksia on pienennetty: vanhat järjestelmät on poistettu käytöstä ja tieto tarvittavilta osin arkistoitu

 

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Osa-alue 1:

- sote-rakenneuudistuksen kytkeminen yhtymän muutosohjelmaan
- järjestämisvastuun siirron ennakkovaikutusten tunnistaminen
- maakunnan poliittinen valmistelu
- järjestämissuunnitelma
- järjestämisvastuun siirron käytännön toteuttamissuunnitelma
- henkilö-, omaisuus- ja sopimussiirtojen suunnitelma
- maakuntamallin toimeenpano

Osa-alue 2:

- systemaattinen toiminnan ja talouden johtamisjärjestelmä
- henkilöstökokemuksen paraneminen
- automatisoitu talouden raportointi
- tehostetut hankinnat
- tiedolla johtamisen kypsyystason kokonaisvaltainen nostaminen
- tiedolla johtamisen uusi tiimimalli rakennettu
- yhdyspintojen toimintamallien määrittely

Osa-alue 3:

- digipalvelut laajasti saataville asiakkaille integroituna kokonaisuutena
- ammattilaisten yhteistoimintaa, systeemistä työotetta ja erityisesti monipalveluasiakkaiden palvelukokonaisuuksien hallintaa parantavat työkalut ja toimintamallit laajasti käytössä
- potilastietojen arkistointi toteutettu

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä - muutosohjelma

Aihealueet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Ilmiöt

Väestörakenne muutoksessa