PirKOTI Pirkanmaan tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut

Pirkanmaan Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hankkeen tavoitteena on vahvistaa iäkkäiden henkilöiden palveluja tarjoamalla asiakkaan yksilölliset ja muuttuvat tarpeet huomioivat, ammattitaitoiset, oikea-aikaiset ja turvalliset palvelut ympäri vuorokauden.

 

Kansallinen Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hanke | Innokylä (innokyla.fi)

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
PirKOTI Pirkanmaan tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut
Lyhyt kuvaus

Pirkanmaan Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hankkeen tavoitteena on vahvistaa iäkkäiden henkilöiden palveluja tarjoamalla asiakkaan yksilölliset ja muuttuvat tarpeet huomioivat, ammattitaitoiset, oikea-aikaiset ja turvalliset palvelut ympäri vuorokauden.

 

Kansallinen Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hanke | Innokylä (innokyla.fi)

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hanke tuottaa Pirkanmaan ikäihmisille laadukkaat, tasa-arvoiset ja tarpeen mukaiset ympärivuorokautiset palvelut kotiin asumisen tueksi. Kokonaisuutta johdetaan ja kehitetään tietoperustaisesti, erityisesti RAI-järjestelmää hyödyntäen. Valvonnassa hyödynnetään monipuolisesti omavalvonnasta ja laatujärjestelmistä saatavaa tietoa, joiden tuella kehitetään toimintaa ja kohdennetaan henkilöstöresursseja tarvetta vastaavaksi.

1. Kotona asumista tukevat palvelut ovat asiakaslähtöisiä
2. Asiakas saa oikeat palvelut oikeaan aikaan (yhteistyössä PirSote -hankkeen kanssa)
3. Riittävä ja osaava henkilöstö turvaa kotiin annettavien palvelujen laadun
4. Palvelujen laatu varmistetaan järjestelmällisellä seurannalla

Toimiaika

Hankkeelle on myönnetty valtionavustus ajalle 1.1.2022-31.12.2023. Hanketyöntekijät (2) ja hankepäällikkö on aloittanut tehtävissään 28.3.2022. 

Toimiaika: 

VAIHE I KÄYNNISTYSVAIHE 3-4/2022
- Organisoituminen
- Osatoteuttajien sopimukset
- Toimeenpanosuunnitelman laadinta

VAIHE II TOTEUTUSVAIHE 5-12/2022
- Toimenpiteiden valmistelu, käynnistäminen ja toteutus
- Toimintamallit

VAIHE III TOTEUTUSVAIHE 1-12/2023
- Toimintamallien yhtenäistäminen
- Toimintamallien jalkauttaminen
- Yhtenäinen omavalvonta

VAIHE IV RAPORTOINTI (koko hankeaika)
 

 

Toimijat

Hankehallinnoijan, Pirkanmaan liiton lisäksi hankkeeseen osallistuu 14 järjestämisvastuussa olevaa kuntaa / yhteistoiminta-aluetta (osatoteuttajat): Akaa-Urjala, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kangasala-Pälkäne, Kuhmoinen, Lempäälä, Mänttä-Vilppula-Juupajoki, Nokia, Parkano-Kihniö, Pirkkala-Vesilahti, Sastamala-Punkalaidun, Tampere-Orivesi, Valkeakoski, Ylöjärvi. Hankkeen etenemistä seuraa ohjausryhmä. 

1.1.2023 hankkeen hallinnointi siirtyi Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Kehittämistä tehtiin entistä tiiviimmin hyvinvointialueen ikäihmisten palvelulinjan, lähipalvelualueiden ja integraatiotoimialueen kanssa.

 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Anna-Stiina Salminen
Yhteyshenkilön organisaatio
Pirkanmaan hyvinvointialue
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
anna-stiina.salminen@pirha.fi

Luotu

29.03.2022

Viimeksi muokattu

15.01.2024
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

 PirKOTI -hankkeen kehittämistyöllä vastattiin Pirkanmaan alueen väestönkehitykseen, jossa ikääntyneiden ja erityisesti yli 80-vuotiaiden osuus alueella tulee kasvamaan seuraavien vuosikymenien ajan. Väestönkehitys alueittain vaikuttaa Pirkanmaalla huoltosuhteeseen ja palvelujen kysyntään.  Hanke nivoutui vahvasti Pirkanmaan hyvinvointialueen strategian (2023-2025) toimeenpanosuunnitelman, IKI2035 -ohjelman sekä ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman (2023-2026) läpivientiin.  PrKOTI -hankkeessa tuettiin strategian kärkiä tärkeintä on ihminen, yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut sekä yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue, jota myös em. ohjelmat tukevat. 

Päämäärä ja päätavoite

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut (TulKoti)–hanke on sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama ja on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa tehtävän kehittämistyön kokonaisuutta. 

Hankkeen tavoitteina hankesuunnitelman mukaisesti on kotona asumista tukevien palveluiden asiakaslähtöisyys, riittävä ja osaava henkilöstö sekä järjestelmällinen seuranta palveluiden laadun varmistamiseksi Pirkanmaan hyvinvointialueen strategian mukaisesti.

Tavoitteista ”Asiakas saa oikeat palvelut oikeaan aikaan”, liittyi aikaisemmin toteutettuun Ikäneuvo -hankkeeseen (I&O) ja kytkeytyy osaksi Tulevaisuuden Sote-keskusohjelman PirSote-hanketta.

Tavoitteet saavuttaen voidaan tarjota hyvinvointialueen asukkaille tasa-arvoisia, laadukkaita, saavutettavia sekä yhdenvertaisia kotona asumista tukevia palveluja sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Hankkeessa tavoitellaan yhteisiä toimintamalleja teknologisia ratkaisuja hyödyntäen, jotka tukevat palvelujen yhdenvertaisuutta, tasalaatuisuutta ja saatavuutta. 

Tuotokset ja tulokset

Kehittämisen tavoitteena oli vahvistaa palveluiden asiakaslähtöisyyttä, henkilöstön riittävyyttä ja osaamista sekä palveluiden laatua. Kaikkiaan PirKOTI -hankkeessa eri toimintamalleja valmistui 12 kappaletta ja tämän lisäksi valmiiksi saatiin muita toimintaa yhdenmukaistavia tuotoksia 18 kappaletta. 

Hankkeessa luotiin ikäihmisten palveluiden keskeiset prosessit, jotka sujuvoittavat ja tukevat yhtenäisiä toimintatapoja. Palvelujen asiakaslähtöisyyttä kehitettiin muun muassa yökotihoidon käynnistämisen toimintamallin  ja palvelutarjottimen, kotiutuksen koordinaatiomallin ja kotihoidon teknologia peittävyyden noston kautta. Teknologian käyttöönoton vahvistamisella tuettiin myös henkilöstön riittävyyttä.  Lääkeautomaattien ja etähoivan peittävyyttä lisättiin vahvistamalla alueiden teknologiaosaamista ja sitouttamalla henkilöstöä yhteiseen tavoitetilaan. Tavoitetila saavutettiin ja vuodelle 2023 asetetut peittävyystasot ylitettiin. 

Hankkeessa luotiin tilannekuva gerontologisesta sosiaalityön nykytilasta ja ehdotukset tahtotilalle yhteistyössä gerontologisen sosiaalityön tiimin kanssa. 

Riittävän ja osaavan henkilöstön kehittämistyön tuloksena vahvistettiin kotihoidon ohjausosaamista ja pilotoitiin RAI-laatumoduulin ”Lähitorianalyysin” hyödyntämistä arviointijaksolla. Tavoite oli vahvistaa kotihoidon ja lähitorien yhteistyötä ja ohjata RAI-arvioinnissa palveluluokkaan MAPLe 1-2 kuuluvat asiakkaat kotihoidosta lähitorille. Nämä tavoitteet saavutettiin.  Tiedolla johtamista ja palvelujen laatua vahvistettiin RAI-arviointivälineistön osaamista vahvistamalla. PirKOTI-hankkeessa luotiin yhdenmukaisia RAI-toimintamalleja, kuten esihenkilöiden ja vastuuhenkilöiden RAI-vuosikellot sekä RAI-laatutavoitteiden toimintamallit. 

Hankkeessa pilotoitiin THL:n asiakaskokemusmittaristoa (NPS ja 7 perusväittämää) koihoidon asiakkailla sekä kysyttiin henkilöstön kokemuksia asiakaskokemuksen keräämiseen tarkoitettua mobiilisovelluksesta.  Hankkeessa luotiin luonnos asiakasraatitoiminnan mallintamiseen lähitoreilla​ sekä lähitorien asiakaskokemuksen mittaamisen minimimalliin ja kotihoidon asiakaskokemuksen mittaamisen minimimalliin. 

PirKOTI -hankkeesta annettiin tukea palvelutuotannon ajankohtaisiin haasteisiin, esimerkiksi sairaalapäivystysten ruuhkautumisen ratkaisemiseksi. Keväällä 2023 käyttöön otettiin ikäihmisten kotihoidon ja asumispalveluiden kiireellinen lääkäripuhelinkonsultaatio 24/7 ja samalla vahvistettiin hoitajien konsultaatiosaamista. Kehitystyötä tehtiin myös hoitotahtoon ja hoidonrajauksiin liittyen. Yksi tukimuoto kotona asuville ikääntyneille on lyhytaikainen ympärivuorokautinen asuminen asumisyksikössä tai perhehoidossa. Hankkeessa tuotettiin lyhytaikaisen ympärivuorokautisen asumisen palvelukuvaus ja käsikirja, joka toimii arjen työkaluna kaikille palvelun tuottamiseen osallistuville ammattilaisille. 

Vaikutukset ja vaikuttavuus

PirKOTI -hankkeessa kehitettiin kotona asumista tukevia palveluita, tuettiin kotihoidon resurssien riittävyyttä ja tiedolla johtamista sekä uusien yhtenäisten työtapojen ja teknologisten välineiden käyttöönottoa. Hanketuotosten ja toimintamallien avulla pyrittiin kaventamaan palveluiden alueellisia eroja. Kehittämisen tavoitteena oli vahvistaa palveluiden asiakaslähtöisyyttä, henkilöstön riittävyyttä ja osaamista sekä palveluiden laatua taloudellisesti kestävällä tavalla. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii suurten kokonaisuuksien yhdistämistä ja nivomista toisiinsa (Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia, IKI2035-ohjelma, Pirkanmaan hyvinvointialueen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma) kiinni. PirKOTI -hanke ei ollut irrallinen hanke, vaan tuki hyvinvointialueen muodostumista ja palvelujen kehittämistä osallistumalla omalla panoksellaan strategian ja ohjelmien toimeenpanoon.  Pidemmällä aikajänteellä vaikutuksia voidaan seurata strategian ja ohjelmien toimeenpanon etenemiseen liittyen. 

PirKOTI -hankkeessa kehittämisen toimintamalliksi valittiin tavoitteellinen yhteiskehittäminen, jossa osallistettiin sekä virtuaalisesti että fyysisesti henkilöstöä hyvin laajasti. PirKOTI -hankkeen yhteiskehittämisen tavan toivotaan jatkuvan ikäihmisten palveluiden kehittämistyössä myös jatkossa. 

 

Liitetiedostot ja linkit