Hankkeella tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua tukevia kehittämistoimenpiteitä kuten sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämistä ja yhtenäistämistä. Hankkeessa myös hyödynnetään ja tuetaan edellisen hallituksen uudistuksen valmistelussa syntyneiden alueellisten ratkaisujen jatkokehittämistä. Hanke nivoutuu tiiviisti osaksi myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa, johon liittyvät digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet rahoitetaan sote-rakenneuudistuksen valtionavustuksella.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Pohjois-Karjalan rakenneuudistus
Lyhyt kuvaus

Hankkeella tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua tukevia kehittämistoimenpiteitä kuten sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämistä ja yhtenäistämistä. Hankkeessa myös hyödynnetään ja tuetaan edellisen hallituksen uudistuksen valmistelussa syntyneiden alueellisten ratkaisujen jatkokehittämistä. Hanke nivoutuu tiiviisti osaksi myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa, johon liittyvät digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet rahoitetaan sote-rakenneuudistuksen valtionavustuksella.  

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

-

Toimiaika

Hanke toteutetaan vuosina 2020-2021. Hankekokonaisuus on käynnissä.

Toimijat

Hankkeen toimijoita ovat Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, alueen kunnat ja järjestöt. Strategisina kumppaneina ovat Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry ja Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskus ry ja oppilaitosyhteistyötä tehdään Karelia ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian kanssa.
 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

17.09.2020

Viimeksi muokattu

22.01.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Siun sote on toiminut integroituneena sote-palvelujen tuottajana Pohjois-Karjalan ja Heinäveden kunnan alueella 1.1.2017 alkaen. Rakenneuudistushankkeen  toimenpiteillä tuetaan tulevaisuuden sotekeskusta kehittämällä johtamista, tietojärjestelmiä sekä digitaalisten palvelujen kokonaisuutta - kustannustehokkaan ja vaikuttavan toiminnan mahdollistamiseksi tarvitaan moderni tietojohtamisen kokonaisuus. Siun soten tietojohtamisen malli on pitkälti integroituneen sote-alueen johtamiseen räätälöidyn tietotarpeen mukainen, mutta sen tekninen perusta on uusittava ja vahvistettava VIRTA-toteusmallin mukaiseksi.

Peruspalveluiden vahvistaminen, alueelliset puutteet palveluntuotannossa ja uudet haasteet ehkäisevien ja korjaavien palveluiden kokonaisuuksien johtamisessa yli hallintorajojen edellyttävät aiempaa laajempaa tietopohjaa. Tieto tulee myös kyetä palauttamaan operatiivisiin lähdejärjestelmiin arjen työtä tekevien ammattilaisten tueksi. 

 

 

 

Päämäärä ja päätavoite

Osa-alue 1: Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio

Tämän osa-alueen tavoitteena on vahvistaa ja tukea Siun soten kyvykkyyttä sotepalvelujen järjestäjänä sote- ja maakuntauudistuksessa. Vaikka alueella on tehty järjestämistehtävän siirtoon liittyvää kehittämistyötä aiemminkin, on järjestämistehtävän siirto kuitenkin päivitettävä vastaamaan tulevaa järjestämislainsäädäntöä ja siihen liittyviä normeja. Kokonaisuuteen sisältyy hallinnon rakenteiden, henkilöstön siirron, omaisuuden siirron ja sopimuksien siirron valmistelu; järjestäjän tietomallin mukauttaminen yhteensopivaksi tulevaan lainsäädäntöön ja tietomallin edelleen kehittäminen; sekä järjestäjän TKI-tehtävään liittyvän toiminnan ja tehtävien kuvaus ja Erva-alueen ja kansallisen tason kehittämisrakenteiden yhteensovittaminen maakunnan kehittämisrakenteiden kanssa.

 

Osa-alue 2: Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen

Siun sotessa johtamista ja ohjausta kehitetään toimilla, jotka vahvistavat alueen kokonaisvaltaista tiedolla johtamista ja ohjaamista sekä henkilöstöresurssien ohjausta. Lisäksi Siun sotessa tullaan kokeilemaan tulevaisuuden sote-keskushankkeessa kehitettävään perustason sosiaali- ja terveyspalvelut integroivaan sote-keskusmalliin liittyviä uudenlaisia johtamisen järjestämisen tapoja.

 

Osa-alue 3: Toimintatatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla

Siun sote on hankkeen aikana kartoittamassa, pilotoimassa ja ottamassa käyttöön digitaalisia ja teknisiä ratkaisuja monipuolisesti niin, että ratkaisut tukevat mahdollisimman hyvin tulevaa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistusta. Sote-keskuksien uudistamisen kustannushyöty perustuu suurelta osin palveluiden integraation, sähköisen asioinnin sekä tietoon perustuvan johtamisen koordinoituun kehittämiseen.

 

Osa-alue 4: Yhteistyötasoinen tai muut maakuntien yhteinen kehittäminen

Siun sote hallinnoi Essoten, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Siun soten yhteistä hanketta, jossa tavoitellaan yhtenäisten toimintatapojen ja -prosessien sekä valtakunnallisten toimintamallien ja määrittelyiden pohjalta tehtävän asiakas- ja potilastietojärjestelmien konsolidointien ja hankintojen valmistelun suunnitteluvaiheen toteuttamista.

 

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

 

 

Aihealueet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Ilmiöt

Väestörakenne muutoksessa