Sisä-Suomen yhteistyöalueen sote-keskusten psykososiaaliset menetelmät ja tukirakenteet (PsySos) -hanke

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle valtionavustusta psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa koskeviin koordinointitehtäviin sekä lasten ja nuorten vaativien palveluiden osaamis- ja tukikeskuksia (OT-keskus) koskeviin koordinointitehtäviin. Hankkeen hallinnointi ja valtionavustus siirtyivät Pirkanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. 

Hanketta toteutetaan Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueilla eli Sisä-Suomen yhteistyöalueella. Toteutuksesta vastaavat psykososiaalisten menetelmien osalta Tampereen yliopistollinen sairaala ja OT-keskuksen osalta sosiaalialan osaamiskeskukset Pikassos, SONetBOTNIA ja TAYS. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Sisä-Suomen yhteistyöalueen sote-keskusten psykososiaaliset menetelmät ja tukirakenteet (PsySos) -hanke
Lyhyt kuvaus

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle valtionavustusta psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa koskeviin koordinointitehtäviin sekä lasten ja nuorten vaativien palveluiden osaamis- ja tukikeskuksia (OT-keskus) koskeviin koordinointitehtäviin. Hankkeen hallinnointi ja valtionavustus siirtyivät Pirkanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. 

Hanketta toteutetaan Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueilla eli Sisä-Suomen yhteistyöalueella. Toteutuksesta vastaavat psykososiaalisten menetelmien osalta Tampereen yliopistollinen sairaala ja OT-keskuksen osalta sosiaalialan osaamiskeskukset Pikassos, SONetBOTNIA ja TAYS. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hanke tukee hyvinvointialueita toteuttamaan Tulevaisuuden sote-keskushankkeen tavoitteita psykososiaalisten menetelmien osalta: psykososiaalisten hoitojen parempi saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus; mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin lisääminen; hoidon laadun ja vaikuttavuuden parantaminen; psykososiaalisten palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden kehittäminen ja kustannusten nousun hillintä.

Osaamis- ja tukikeskus (OT) on uusi monialaista osaamista yhdistävä verkostomainen tukirakenne. Osaamis- ja tukikeskuksen tehtävänä on tarjota lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille tukea ja konsultaatiota kaikkein vaativimmissa erityiskysymyksissä. Sisä-Suomen yhteistyöalueen  OT-keskus on yksi viidestä kehitteillä olevasta OT-keskuksesta ja osa STM:n koordinoimaa kansallista osaamis- ja tukikeskusverkostoa.

Tarkemmat kuvaukset: 

Kansallinen yliopistosairaaloiden yhteiskehittäminen: Terapiat etulinjaan toimintamalli

Terapiat etulinjaan, Pirkanmaa hyvinvointialue

Terapiat etulinjaan, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Terapiat etulinjaan, Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Cool Kids -menetelmän implementointi Sisä-Suomen yhteistyöalueella (Innokylä)

IPC-menetelmän implementointi Sisä-Suomen yhteistyöalueella (Innokylä)

Viva-projekti (lasten ja nuorten psykososiaaliset menetelmät)

OT-keskus, Pikassos

Toimiaika

1.1.2022-31.12.2023

Toimijat

Pirkanmaan-, Etelä-Pohjanmaan- ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueet

Yliopistosairaalat

Tampereen yliopistollinen sairaala

Sosiaalialan osaamiskeskukset Pikassos ja SONetBOTNIA

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

Sosiaali- ja terveysministeriö

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos

Potilas- ja omaisjärjestöt

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Juha Ahonen
Yhteyshenkilön organisaatio
Pirkanmaan hyvinvointialue
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
juha.ahonen@pirha.fi

Tekijä

Juha Ahonen

Luotu

27.04.2021

Viimeksi muokattu

13.02.2024
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Psykososiaalisten hoitojen, eli varsinaisen psykoterapian ja muiden vaikuttavien hoitojen, saatavuus on tällä hetkellä liian vähäistä suhteessa tarpeeseen. Tarkoituksena on nopeuttaa kaikkien ikäluokkien mielenterveys- ja päihdeongelmien hoitojen saatavuutta ja vaikuttavuutta siirtämällä painopistettä perustasolle.

Vaikuttavien hoitojen valikoiman tuottaminen perustasolla edellyttää kehittynyttä osaamista, sen jatkuvaa ylläpitoa ja toimivia hoitoprosesseja, joiden kehittäminen ei onnistu helposti ilman vahvaa yhteistyötä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja muiden perustason toimijoiden kuten koulu- ja oppilashuollon välillä.

Hanke toteuttaa kansallista Mielenterveysstrategiaa (STM) ja huomioi hyvinvointialueiden sote-palvelu -strategiat. 

Päämäärä ja päätavoite

Hankekokonaisuus muodostuu seuraavista itsenäisistä osa-hankkeista:

1. Yliopistosairaaloiden yhteiskehittäminen erityisesti aikuisten varhaisvaiheen palveluiden osalta Terapiat etulinjaan -mallin mukaisesti. Menetelminä mm. digitaalinen terapianavigaattori, ohjattu omahoito ja etulinjan lyhytterapiat. 

2. Lasten- ja nuorisopsykiatrian aloihin kuuluva yhteiskehittämisen jatkaminen yhteistyöalueella: CoolKids ja IPC -menetelmäkoulutukset. 

3. Lasten ja nuorten vaativien palveluiden osaamis- ja tukikeskuksen (OT-keskus) perustaminen yhteistyöalueelle.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Sisä-Suomen yhteistyöalueen sote-keskusten psykososiaaliset menetelmät ja tukirakenteet
(PsySos) –hankkeen tavoitteena on kehittää yhdessä hyvinvointialueiden kanssa alueellista psykoterapeuttisten ja psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa, arviointia ja osaamisen ylläpitoa osana hoito- ja palveluketjujen kokonaisuuksia, ns. keskittämisasetuksen (VNa 582/2017) mukaisesti. Hankkeessa luodaan yhteistyöalueelle psykososiaalisten menetelmien koordinaatiorakenne. 

Hanke tukee hyvinvointialueita toteuttamaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen tavoitteita psykososiaalisten menetelmien osalta:

•Mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin lisääminen

•Psykososiaalisten hoitojen parempi saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus

•Mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin lisääminen

•Hoidon laadun ja vaikuttavuuden parantaminen

•Psykososiaalisten palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden kehittäminen

•Kustannusten nousun hillintä

Sisä-Suomen osaamis- ja tukikeskuksen tehtävänä on tarjota lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille tukea ja konsultaatiota kaikkein vaativimmissa erityiskysymyksissä.

 

Tuotokset ja tulokset

Hankkeen loppuraportti liitteenä

Vaikutukset ja vaikuttavuus

Hankkeen loppuraportti liitteenä