VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hankekokonaisuuden ensimmäinen vaihe käynnistyi syksyllä 2022 ja päättyi joulukuussa 2022. VASA 2-hanke on kokonaisuuden jatkohanke, minkä toimenpiteillä vastataan koronapandemian aiheuttamaan hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelkaan. Hankkeessa kehitämme Lapin hyvinvointialueen sote-palvelujen saatavuutta ja hoitoon pääsyä. Hankkeen toimenpiteistä hyötyvät lappilaiset palveluiden käyttäjät.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
VASA 2 – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle
Lyhyt kuvaus

VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hankekokonaisuuden ensimmäinen vaihe käynnistyi syksyllä 2022 ja päättyi joulukuussa 2022. VASA 2-hanke on kokonaisuuden jatkohanke, minkä toimenpiteillä vastataan koronapandemian aiheuttamaan hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelkaan. Hankkeessa kehitämme Lapin hyvinvointialueen sote-palvelujen saatavuutta ja hoitoon pääsyä. Hankkeen toimenpiteistä hyötyvät lappilaiset palveluiden käyttäjät.  

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

VASA 2 -hankkeen tavoitteet ovat:

 1. Sopia, rakentaa ja mallintaa heikoimmassa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakas- ja potilasryhmien hoito- ja palveluketjut sekä ennalta ehkäisevät toimintamallit hyvinvointialueen strategian ja uuden organisaation toiminnan tueksi.

2. Kehittää heikoimmassa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakas- ja potilasryhmien palveluita niin, että hoitoon ja palvelun piiriin pääsy nopeutuu ja pandemian aikana muodostunut hoito-, kuntoutus-, ja palveluvelka korjaantuu sekä turvataan hoidon ja palveluiden jatkuvuus

3. Ottaa käyttöön, kehittää ja laajentaa jo käytössä olevia monikanavaisia matalan kynnyksen digitaalisia palveluita

Hankkeessa toteutettava kehittämistoiminta jakaantuu eri toimenpidekokonaisuuksiin eli investointeihin. Investoinnit sisältävät useita työpaketteja. 

Investointi 1: Edistetään hoitotakuun toteutumista sekä puretaan koronavirustilanteen aiheuttamaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa:

Heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakas- tai potilasryhmien hoito-, kuntoutus- tai palveluvelan purku ja hoitoon ja palvelujen piiriin pääsyn parantaminen:

Työpaketti 1. Pitkäaikaissairaiden ja paljon palveluita tarvitsevien hoitoon ja palveluiden piiriin pääsyn kehittäminen

Työpaketti 2. Mielenterveys- ja riippuvuuspalveluiden kehittäminen

Työpaketti 3. Vammaisten palveluiden kehittäminen  

Työpaketti 4. Ikäihmisten palveluiden kehittäminen

Erikseen määriteltyjen digitaalisten toimintamallinen käyttöönotto ja jalkauttaminen:

Työpaketti 1. Virtu.fi palveluportaalin käyttöönoton laajentaminen ja juurruttaminen

Työpaketti 2. Oma-olon juurruttaminen, levittäminen ja yhtenäistäminen

Työpaketti 3. Terveyskylän levittäminen ja juurruttaminen

***

Investointi 2: Edistetään hoitotakuun toteutumista vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista

Työpaketti 1. Tiedontuotannon ja palvelutarjottimen kehittäminen ja käyttöönotto

Työpaketti 2. Monitoimijaisten yhteistyörakenteiden, toimintamallien, verkosto- ja implementointiosaamisen vahvistaminen

Työpaketti 3. Alueellisten toimintamallien keskitetty tuki ja implementoinnin tukeminen

***

Investointi 3: Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta:

Työpaketti 1. Kirjaamisen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Työpaketti 2. Rakenteellisen sosiaalityön kehittäminen osana valtakunnallista kehittämistä

***

Investointi 4: Otetaan käyttöön hoitotakuuta edistävät palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot:

Kansalaisten digitaaliset palvelut:

Työpaketti 1. Asiakaspalautteen kehitystyö Lapin hyvinvointialueella

Kansalaisten etäpalvelut:

Työpaketti 1. Zoturin verkkoauttamispalvelun hankinta ja käyttöönotto lasten, nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyspalveluissa

Työpaketti 2. DentView omahoitojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto suun terveydenhuollossa

Työpaketti 3. Terveyskylä (tekninen työ)

Työpaketti 4. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonseptin monialaisia digitaalisia ratkaisuja

Ammattilaisten digitaaliset järjestelmät:

Työpaketti 1. Etävastaanotot ja -tapaamiset toimintamallin käyttöönotto (mm.Teams + muut)

Työpaketti 2. Ammattilaisten ekollega.fi -portaalin kehittäminen vastaamaan Lapin hyvinvointialueen ammattilaisten tarpeita

Toimiaika

Hankekokonaisuuden ensimmäinen vaihe päättyi 31.12.2022.

VASA 2-hanke jatkuu vuoden 2025 loppuun asti. 

Toimijat

Toiminnan kehittämisessä ovat mukana Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen lisäksi Lapin hyvinvointialue, alueen kunnat ja kuntayhtymät, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys,  Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto. 

Hankehenkilöstö (päivitetään rekrytointien edetessä):

Hankejohtaja: Kaisa Kostamo-Pääkkö

Suunnittelija: Eeva Maijala

Investointi 1: 

Asiantuntijalääkäri: Tea Taskila

Investointi 2: 

Projektipäällikkö: Mari Kaltemaa-Uurtamo

Suunnittelija: Jari-Pekka Martikainen

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Kaisa Kostamo-Pääkkö, kehitysjohtaja
Yhteyshenkilön organisaatio
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Poske
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
kaisa.kostamo-paakko@poske.fi

Luotu

22.06.2022

Viimeksi muokattu

22.03.2023
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö on parhaillaan suuressa muutoksessa hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyttyä vuoden 2023 alussa. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja johtaminen uudistuvat merkittävällä tavalla. Tämä luo uudenlaisia vaatimuksia palveluiden ja toimintatapojen yhtenäistämiselle ja järjestämiselle huomioiden digitalisaation mahdollisuudet sekä henkilöstön osaamisen tarpeet.

Lapin hyvinvointialue on jaettu neljään palvelualueeseen, joissa pitää kehittää ja sopia yhdenmukaisista, asiakaslähtöisistä hoito- ja palveluketjuista heikommassa asemassa olevien asiakasryhmien osalta. Yhteisten linjausten puuttuminen on hidastanut toimivien käytäntöjen laajentamista koko alueelle sekä integroitujen prosessien kehittämistä.  

Päämäärä ja päätavoite

Hankkeen tavoitteena on:

  1. Sopia, rakentaa ja mallintaa heikoimmassa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakas- ja potilasryhmien hoito- ja palveluketjut sekä ennalta ehkäisevät toimintamallit hyvinvointialueen strategian ja uuden organisaation toiminnan tueksi.
  2. Kehittää heikoimmassa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakas- ja potilasryhmien palveluita niin, että hoitoon ja palvelun piiriin pääsy nopeutuu ja pandemian aikana muodostunut hoito-, kuntoutus-, ja palveluvelka korjaantuu sekä turvataan hoidon ja palveluiden jatkuvuus
  3. Ottaa käyttöön, kehittää ja laajentaa jo käytössä olevia monikanavaisia matalan kynnyksen digitaalisia palveluita.
Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Tulokset ja vaikutukset päätavoitteittain: 

Tavoite 1: Hankkeessa kuvataan ja otetaan käyttöön heikoimmassa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakas- ja potilasryhmien keskeisimmät hoito- ja palveluketjut. Kuvaukset sisältävät monialaisen yhteistyön mallit, ennalta ehkäisevät toimintamallit, hoidon porrastuksen sekä ohjeet ammattilaisille työn tueksi. Muutostyötä tehdään yhtä aikaa uuden organisaation käynnistyessä ja toimintamallien sopimisessa ovat keskeisessä roolissa hyvinvointialueen toimialajohtajat, vastuualuejohtajat ja palvelupäälliköt sekä heidän valitsemansa asiantuntija. Yhteinen työskentely tukee palvelualueiden esimiesten toimintaa ja yhteistyötä sekä yhteisten toimintalinjausten muodostumista sekä eri palvelualueiden välistä yhteistyötä. Toimintamalleista sopiminen tukee hyvinvointialueen strategian toimeenpanossa.  Yhdenmukaiset hoito- ja palveluketjut sekä toimintamallit turvaavat hoidon ja palvelun piiriin pääsyn nopeutumisen sekä hoidon jatkuvuuden.

Tavoite 2: Palveluita kehitetään yhteisesti sovittujen hoito- ja palveluketjujen mukaisesti ja samalla otetaan tuetusti käyttöön vaikuttaviksi todettuja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamalleja. Henkilöstön monialainen yhteistyö kehittyy ja osaamisen vahvistuu, asiakkuuksia tunnistetaan entistä paremmin ja varhaisemmassa vaiheessa.  Vaikuttaviksi todettujen toimintamallien mukainen toiminta edistää myös palveluiden vaikuttavuutta, ennalta ehkäisyä, kuntoutumista

Tavoite 3: Digitaalisten palveluiden laajentamisella ja kehittämisellä turvataan monikanavainen asiointi matalalla kynnyksellä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Asiakkaiden palveluihin ohjautuminen paranee, yhteydenotto ja avun saanti helpottuu.