Älykkään lääkeannosteluautomaatin pilotti Kymenlaakson hyvinvointialueen kotihoidossa

Pilotoitu 20kpl älykkäitä lääkeannosteluautomaatteja Kymenlaakson hyvinvointialueen yhdelle kotihoidon alueelle. Pilotti kohdentui erityisesti  niihin kotihoidon asiakkaisiin, joiden toimintakyky ei riitä ottamaan lääkkeitä annosjakelupusseista.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Älykkään lääkeannosteluautomaatin pilotti Kymenlaakson hyvinvointialueen kotihoidossa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotoitu 20kpl älykkäitä lääkeannosteluautomaatteja Kymenlaakson hyvinvointialueen yhdelle kotihoidon alueelle. Pilotti kohdentui erityisesti  niihin kotihoidon asiakkaisiin, joiden toimintakyky ei riitä ottamaan lääkkeitä annosjakelupusseista.

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialue kotihoito
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

20.12.2023

Viimeksi muokattu

20.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kouluttaa pilotoitavan alueen henkilöstö älykkään lääkeannostelijan käyttöön ja löytää henkilöstön kanssa soveltuvat asiakkaat, jotka hyötyvät älykkäästä lääkeannostelijasta.

 

Toimintaympäristö **

Kymenlaakson alueen ikääntyneiden määrä kasvaa merkittävästi seuraavan 20 vuoden aikana. Yli 85-vuotiaiden määrän on arvioitu kaksinkertaistuvan nykyisestä vuoteen 2040 mennessä. Vuonna 2020 9,5%:lla 75 vuotta täyttäneistä oli kotihoidon asiakkuus ja vuonna 2030 vastaavan luvun on arvioitu olevan 12,1 %.

TulKoti-hankkeen kohderyhmänä ovat Kymenlaakson hyvinvointialueen ikäihmiset, jo palveluiden piirissä olevat asiakkaat sekä ennaltaehkäisevää palvelua tarvitsevat asiakkaat. Hankkeessa on tarkoitus kehittää kaikkia toimia, joiden avulla ikääntyneiden turvallista kotona asumista voidaan tukea. Kehitystoimenpiteissä huomioidaan myös iäkkäiden omaiset, läheiset ja omaishoitajat. Keskeinen kohderyhmä on myös Kymenlaakson hyvinvointialueen kotihoidon 700 ammattilaista. 

Kotihoidon käytössä olevat digitaaliset ratkaisut tuodaan osaksi asiakkaan palvelua kaikissa kotona asumista tukevissa palveluissa mm. oikea-aikaisen kotiutumisen tueksi, kuntouttavaan päivätoimintaan, omaishoitoon yms. Digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto tuo muutoksen kotihoidon toimintamalleihin. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohteena Kymenlaakson hyvinvointialueen säännöllisen kotihoidon piirissä olevat asiakkaat, joilla lääkkeenoton valvontaan liittyvä kotihoidonkäynti ja joilla toimintakyky riittäisi ottamaan lääkkeet, kun lääkkeet annosteltu valmiiksi lääkekippoon.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kymenlaakson hyvinvointialueen kotihoitoon hankittiin 20kpl älykkäitä lääkeannostelijoita, joihin lääkkeet jaettiin laitteen sisään valmiisiin annosjakelukippoihin. Pilottiin valitussa kotihoidon alueella henkilöstö (esimiehet, pääkäyttäjät ja hoitajat ja kotihoidon digitaalisen palvelutoiminnan keskuksen hoitajat) koulutettiin älykkään lääkeannostelijan käyttöön. 

Tämän jälkeen projektikoordinaattori kartoitti rinkien hoitajien kanssa lääkeautomaatin käyttöön soveltuvia asiakkaita ja piti lisäkoulutuksia rinkien henkilöstölle. Laitetoimittaja oli projektikoordinaattorin apuna viemässä tarvittaessa laitteita asiakkaille asti ja käynnistämässä palvelua.

Pilotin aikana seurattiin laitteiden toimivuutta asiakkailla, pois jääneitä käyntejä ja kerättiin käytöstä palautetta.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kesäkuun ja lokakuun 2023 välisenä aikana pilottiin osallistui D-Keskisen kotihoidossa yhteensä 14 asiakasta. Pilottiin osallistuneiden asiakkaiden hoitokäyntejä ja niiden viikottaisia muutoksia seurattiin pilotin ajan.
Raportin laskelmat perustuvat hoitajilta saatuun tietoon hoitokäyntien todellisista muutoksista. Vertailussa on hyödynnetty asiakkaiden hoitokäyntien lukumäärää ennen ja jälkeen lääkeautomaatin käyttöön oton.

Lääkeautomaatin käyttöönoton jälkeen yhteensä 14 asiakkaalla kotikäyntejä tehtiin viikossa 41 kappaletta vähemmän eli 36 % lähtötilanteeseen verrattuna.
Kotikäyntejä oli ennen lääkeautomaatin käyttöönottoa 14 asiakkaalla yhteensä 114 per viikko. Lääkeautomaatin käyttöönoton jälkeen vastaava luku oli laskenut 73:een.

Kahdeksan asiakkaan käyntimäärät pysyivät samana (kaavio 1). Näidenkin asiakkaiden kohdalla lääkeautomaatin käyttöönotolla saatiin kuitenkin muita hyötyjä.
Viidellä näistä asiakkaista hoitajakäyntien aikasidonnaisuus poistui ja muilla kolmella lääkeautomaatin käytöstä saatiin muita laadullisia hyötyjä. Tärkeänä laadullisena elementtinä nousi esille esimerkiksi asiakkaiden oma kokemus lääkeautomaatin hyödyllisyydestä, vaikka hoitajakäynti ei kokonaan jäänytkään pois.

Keskeisinä laadullisina vaikutuksina ja hyötyinä nousivat esille hoitajien tekemien tarpeellisten kotikäyntien aikasidonnaisuuden vapautuminen, lääketurvallisuuden paraneminen sekä se, että kaikki lääkeautomaattiasiakkaat kokivat lääkeautomaatin hyödylliseksi ja omaa tilannettaan tukevaksi apuvälineeksi.

Kotihoidon henkilöstö on nopeasti oppinut käyttämään lääkeautomaattia ja tunnistanut lääkeautomaatin hyötyjä sekä asiakkaalle että omalle työlleen.
Pilotin aikana saatiin myös selkeä näyttöä siitä, että kotihoidon asiakkaat kykenevät ja ovat halukkaita osallistumaan omaan lääkehoitoonsa itsenäisesti lääkeautomaatin avulla.

Joululuussa 2023 lääkeannosteluautomaatin asiakkaita ollut jo 17 ja sovittu, että lääkeautomaattien vuokra-ja palvelusopimusta jatketaan 2024 puolelle samalla laitemäärällä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kotihoidon asiakkaat ovat toimintakyvyiltään erilaisia, joten tarvitaan myös kokeiluja erilaisista teknologisista ratkaisuista. Toimintamallia mahdollisuus miettiä myös ennaltaehkäiseviin tai ostopalveluihin sovellettavaksi.

Kansikuva
Axitare

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis