Arviointi- ja kotikuntoutuspalvelun (Arki) kehitetty toimintamalli

Arviointi- ja kotikuntoutuspalvelun (ARKI) toimintamallin edelleen kehittämisen myötä toiminta on vaikuttavampaa niin asiakkaan kuin organisaation näkökulmasta kun ikääntynyt kotona asuva saa kohtaamaansa haasteeseen ratkaisun oikea-aikaisemmin. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Arviointi- ja kotikuntoutuspalvelun (Arki) kehitetty toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Arviointi- ja kotikuntoutuspalvelun (ARKI) toimintamallin edelleen kehittämisen myötä toiminta on vaikuttavampaa niin asiakkaan kuin organisaation näkökulmasta kun ikääntynyt kotona asuva saa kohtaamaansa haasteeseen ratkaisun oikea-aikaisemmin. 

Toteutuspaikka
Keusoten koko alue, Kuntoutuspalvelut, Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille - hanke
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uusimaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

29.03.2022

Viimeksi muokattu

28.02.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Arviointi- ja kotikuntoutuspalvelu (Arki) on keväästä 2022 asti toiminut palvelu, joka palvelee asiakkaita, jotka eivät voi hakeutua terveydenhuollon avohuollon pariin. Arviointi- ja kotikuntoutuksen palveluja ovat arviointi- ja kotikuntoutusjaksot, moniammatillinen 
kotikuntoutus asiakkaan tarpeen mukaan, sekä tilapäisen kotihoidon käynnit. 

Arki-tiimin toimintamallia haluttiin kehittää, jotta Arki-tiimin palveluilla asiakas saisi haasteeseensa ratkaisun, tai ohjauksen muiden ratkaisujen tai palvelujen piiriin oikea-aikaisemmin. Näin ollen tavoitteena on, että asiakkaat elävät kotonaan täysipainoista, laadukasta ja turvallista elämää mahdollisimman pitkään ja itsenäisesti.

Arki-tiimin kehitetty toimintamalli käsittää arvolupauksen asiakkaalle, 
sekä palvelukuvauksen  kriittisistä kohdista johdetut ja käytäntöön vietävät toimenpide-ehdotukset (yhteensä 24 kpl). Osana kehittämistyötä myös kuvattiin ja edistettiin Keusoten sisäisten toimijoiden välistä yhteistyötä sekä tunnistettiin Arki-tiimin 
laajempi sidosryhmäverkoston yhteistyö.  Kehittämistyön tueksi laadittiin Arki-tiimin palvelujen tavoitepalvelupolut asiakkuussegmenteittäin. Tavoitepalvelupolkuja ja nykyistä prosessia vertailtaessa tunnistettiin suurimmat kipupisteet ja suunniteltiin toimenpide-ehdotukset kipupisteiden ratkaisemiseksi. Toimenpide-ehdotukset vietiin Arki-tiimin käytännön työhön vuoden 2023 aikana .

Arviointijaksolla olevien asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnissa käytetään RAI-järjestelmää, jonka avulla asiakkaiden toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi on yhdenmukaista ja monipuolista. RAI-arviointi auttaa suunnittelemaan ja kohdentamaan 
asiakkaalle tarpeenmukaiset palvelut.  

Toimintaympäristö **

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella ikääntyneiden määrä tulee kasvamaan huomattavasti, jolloin ikääntyneiden hoivan, hoidon ja kuntoutuksen tukitoimiin ja palveluihin tulee valmistautua vastaamaan uusin keinoin. Ikääntyneen toimintakyvyn tai kohtaamiensa haasteiden oikea-aikainen kartoittaminen ja ratkaisut edellyttävät tehokasta, mutta vaikuttavaa arviointijaksotoimintaa sekä tarvittaessa kotikuntoutusta. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Arki-tiimin toimintamallia haluttiin kehittää, jotta Arki-tiimin palveluilla asiakas saisi haasteeseensa ratkaisun, tai ohjauksen muiden ratkaisujen tai palvelujen piiriin oikea-aikaisemmin. Näin ollen tavoitteena on, että asiakkaat elävät kotonaan täysipainoista, laadukasta ja turvallista elämää mahdollisimman pitkään ja itsenäisesti. Arki-tiimin asiakkaita kuultiin järjestetyssä Asiakasaamussa niin, että asiakkaat saivat antaa palautetta mm. palvelun oikea-aikaisuudesta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kehittämistyöhön sitoutui Arki-tiimin esihenkilöt sekä työntekijöitä. Toimintamalli on vakiintuneessa käytössä ja sitä arvioidaan jatkuvasti käytännön työssä. Toimintamallia arvioidaan myös asiakkaiden toimesta vuosittaisella asiakaskokemuksen kyselyllä. Tarvittaessa toimintatapoja muutetaan, mikäli henkilöstön tai asiakkaiden 
arviointitieto niin osoittaa. Kehittämistyön tuloksista saadaan tietoa alkuvuonna 2024 asiakas- ja omaiskyselyn vastausten analysoinnin valmistuttua.  

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia tai vaikuttavuutta ei pystytty osoittamaan valittujen seurantamittareiden avulla. Seurantamittareiden tuottaman tiedon raportointi ei ole vielä 
luotettavaa, koska tieto syntyy osin manuaalisen tilastoinnin kautta ja tällöin virheiden riski koetaan liian suureksi. Toiminnan mittarointia kuitenkin vakioitiin mm. potilasvirtojen ja toimintakykymittausten jäädessä pysyvämpään käyttöön. Vaikuttavuusosaamisen ja -tiedon vahvistamiseksi luotiin havainnollistava, mutta skenaarioajatteluun pohjautuva laskelma Arki-jakson kustannusvaikuttavuudesta.  

Toimintamallin jatkokehittäminen toteutuu Kestävä kasvu -hankkeessa (RRP) vuosina 2024–2025 sekä organisaation omana kehittämistyönä. Toimintamallin jatkokehittämisessä tullaan terävöittämään mm. toimintakykymittausten ajoitusta kokonaisprosessissa, käyttöönottamaan uusi järjestelmä potilasvirtojen ja siirtojen 
seurantaan (UOMA), sekä laajentamaan mittarointia asiakkaan elämänlaatu, aktiivisuus ja hoidon/hoivan laatu –osa-alueilla. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Systemaattinen kehittämisen suunnitelma vastaamaan käytännöntarpeita sekä organisaation tavoitteita (esim. asiakasvirtaus).

Kansikuva
Arki-tiimin palvelun vaiheet kuvattuna kolmeen vaiheeseen sekä  asiakaskokemuksen tavoitteet vaiheittain.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis