Osatyökykyisen työttömän asiakkaan työkyvyn tuen palveluissa viranhaltija, joka vastaa asiakkaan palvelukokonaisuuden koordinoinnista. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Asiakasvastaava / Iisalmi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Osatyökykyisen työttömän asiakkaan työkyvyn tuen palveluissa viranhaltija, joka vastaa asiakkaan palvelukokonaisuuden koordinoinnista. 

Toteutuspaikka
Iisalmen kaupunki
Paikkakunta tai maakunta
Iisalmi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

11.06.2021

Viimeksi muokattu

31.05.2022
Ratkaisun perusidea **

Asiakasvastaavana työkykytiimissä ja työkyvyn tuen verkostossa toimii kullekin asiakkaalle nimetty viranhaltija joko työllisyyspalveluista tai, mikäli asiakkaalla on sosiaalihuoltolain mukainen asiakassuhde, sosiaalityöntekijä. 
Asiakasvastaava osallistuu asiakkaan työkyvyn tuen suunnitelman laatimiseen osana työkykytiimiä ja työkyvyn tuen verkostoa, monialaista ja -ammatillista työryhmää, jonka jäseniä ovat asiakas itse sekä edustajat sote-keskuksesta, Kelalta ja julkisesta työvoimapalvelusta. Työkyvyn tuen suunnitelmassa sovitaan osatyökykyisen asiakkaan kokonaisvaltaisen tilanteen (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen työkyky) arvioinnista sekä asiakkaan tarvitsemista työvoima-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluista niiden myöntämisperusteisiin nojaten. Työkyvyn tuen suunnitelman toteutumisen seurannasta vastaa asiakasvastaava.  

Toimintaympäristö **

Iisalmi on vajaan 22 000 asukkaan seutukaupunki Ylä-Savossa. Ikärakenne painottuu työikäisen väestön jälkeen ikääntyneisiin asukkaisiin. Sosiaali- ja terveyspalvelut iisalmelaisille samoin kuin kiuruvetisille, sonkajärveläisille ja vieremäläisille tuottaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, jonka alueella asuu noin 37 000 asukasta.

Iisalmi kokoaa niin asukkaita kuin palveluvirtaa lähikunnista, ja erityisesti vahvalla teollisella tuotannollaan tarjoaa niin koulutus- kuin työmahdollisuuksia sekä paikallisille että muualta muuttaville. Työllistyminen erityisesti yrityssektorille edellyttää niin spesifiä osaamista kuin vahvaa työ- ja toimintakykyä. Haasteena on, etteivät työvoiman tarve ja tarjonta kohtaa.

Iisalmessa työvoimaa on 9 455 henkilöä. Työttömiä työnhakijoita on 1 048 henkilöä, joista pitkäaikaistyöttömiä on lähes 46 % (Työllisyyskatsaus Huhtikuu 2022 (ely-keskus.fi). Pitkäaikaistyöttömistä iso osa on rakennetyöttömiä. Osatyökykyisiä työttömistä työnhakijoista on tiedossa 180 henkilöä. Työkyvyn tuen tarpeita on todennäköisesti useammallakin työttömällä työnhakijalla, mutta työ- ja toimintakyvyn kapeutumaa ei ole havaittu, tiedostettu eikä tunnistettu välttämättä edes asiakkaan itsensä toimesta, tai asiakkaalle soveltuvia sijoittumismahdollisuuksia tai palveluita ei ole olemassa tai asiakas ei niihin ohjaudu.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat iisalmelaiset heikossa työmarkkina-asemassa olevat (etenkin pitkäaikais- tai toistuvais)työttömät henkilöt, joilla on (mahdollisesti määrittelemättömiä) työkyvyn rajoitteita.

Iisakkiin voivat ohjautua julkisten työvoimapalveluiden (TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun) asiakkaana olevat työttömät työnhakijat sekä etenkin työikäisten sosiaalityöstä ilman työtä olevat työikäiset, jotka eivät ole työnhakijoina. Asiakasohjausta tehdään tausta- ja verkosto-organisaatioista, mutta asiakkaaksi voi hakeutua myös omatoimisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään myös työllistymistä edistävissä palveluissa, mukaan lukien kuntouttava työtoiminta, toistuvasti tai pitkäkestoisesti oleviin asiakkaisiin, sekä sosiaalisen kuntoutuksen palveluista kohti työmarkkinoita eteneviin asiakkaisiin. Laaja työikäisten määritelmä (huomioidaan mm. nuorille ja ikääntyneille suunnatut samanaikaiset samansuuntaiset palvelut). Suunta on työmarkkinoille, mutta etenemistä ei tapahdu. Asiakkailta vaaditaan motivaatiota oman tilanteensa selvittämiseen.  

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Iisakki - Iisalmen työkykytiimin kehittämää työkykytiimin ja työkyvyn tuen verkoston toimintamallia pilotoidaan Iisalmessa. Toimintamallia voidaan hyödyntää kehitettäessä Pohjois-Savon hyvinvointialueen sote-keskusten työkyvyn tuen tiimejä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Työkykytiimien ja työkyvyn tuen verkoston toimintaa pilotoidaan paraikaa (tilanne 31.5.2022), joten arviointi ja työn tulokset ovat vielä keskeneräisiä. Syksyn 2022 aikana arviointi etenee.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Iisakki - Iisalmen työkykytiimin kehittämä työkykytiimin ja työkyvyn tuen verkosto on haluttu rakentaa asiakkaan henkilölähtöisistä tarpeista lähteväksi palveluksi, joka sijoittuu nykyiseen palvelujärjestelmään. Tavoitteena on ollut, että palveluverkostoon kuuluvat toimijat aktiivisesti osallistuvat toimintamallin kehittämistyöhön ja pystyvät hyödyntämään toimintamallia osana omaa palveluntuotantoaan. Toimintamallin tehokas käyttö kuitenkin edellyttää, että palvelurakenteita erityisesti sote-keskuksissa uudistetaan ja resurssitarvetta tarkastellaan tulevaisuuden tarpeiden näkökulmasta. 

Kansikuva
Iisakki - Iisalmen työkykytiimi logo

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Asiakaslähtöisyys Asiakas- ja palveluohjaus Monialaisuus Moniammatillisuus Tiimityö

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Työttömät