Matalan kynnyksen digitukipilotti terveysaseman asiakkaille. Koulutetut sote-ammattilaiset sekä kokemusasiantuntijat antavat ohjausta erityisesti ikäihmisille sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden käyttöön. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Digitukea terveysasemalla
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Matalan kynnyksen digitukipilotti terveysaseman asiakkaille. Koulutetut sote-ammattilaiset sekä kokemusasiantuntijat antavat ohjausta erityisesti ikäihmisille sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden käyttöön. 

Toteutuspaikka
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, Vantaa, Tikkurilan terveysasema
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vantaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

17.11.2022

Viimeksi muokattu

11.05.2023
Ratkaisun perusidea **

Terveysaseman digitukipilotissa tarjotaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asukkaille ohjausta ja neuvontaa sosiaali- ja terveyspalveluiden sähköisten palveluiden käyttöön (Maisa, Klinik, OmaKanta). Tarkoituksena on parantaa kaikkien mahdollisuuksia käyttää digitaalisia asiointikanavia ja parantaa hyvinvointialueen asukkaiden digiosaamista sekä lisätä sen myötä digiasiointia sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Toimintaympäristö **

Digitalisaatiokehityksen myötä tarve kansalaisten digitaitojen parantamiselle on kasvanut. Vaikka ikäihmisten digitaidot ovat parantuneet vuosi vuodelta ja heillä on sen myötä entistä paremmat mahdollisuudet parempaan digiosallisuuteen, on  Suomessa on edelleen paljon digitukea tarvitsevia ikäihmisiä. Sillä digituen tarve ei ole vähentynyt, vaan se on muuttanut muotoaan. Aikaisemmin tuen tarve on koskenut pääsääntöisesti laitteiden ja palveluiden käyttöönottoa sekä peruskäyttöä. Nyt tarvitaan apua nopeasti uudistuvien käyttöliittyminen, sähköisten palveluiden ja mobiilisovellusten kanssa. Antamalla digitukea pyritään tukemaan kaikkien mahdollisuutta käyttää digitaalisia palveluja.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella asiakas voi saada digitukea muun muassa kaupungin toimijoiden ja järjestöjen toimesta. Ohjausta ja neuvontaa saa esimerkiksi sähköiseen asiointiin sekä palveluiden ja laitteiden turvalliseen käyttöön. Tukea on tarjolla sekä lähi- että etäpalveluna. Nyt toteutettavassa pilotissa tuki tuodaan terveyspalveluihin muun asioinnin yhteyteen ja tarjotaan asiakkaalle ohjausta kohdennetusti sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden käyttöön.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Digitukipilotin kohderyhmänä ovat Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asiakkaat. Digitukipiste sijaitsee Tikkurilan terveysasemalla. Erityisesti pyritään tavoittamaan digituen ja ohjauksen tarpeessa olevat iäkkäät henkilöt.

Asiakasymmärrystä kartoitetaan keräämällä asiakaspalautetta digitukipisteellä vierailleilta asiakkailta. Keräämme palautetta, kokemuksia ja kehittämisehdotuksia myös pisteellä työskennelleeltä henkilökunnalta.

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Resurssit:

 • Tarvitaan sitoutuneita digituen antajia
  • 2 neuvojaa paikalla antamassa neuvontaa
  • Varmistetaan osaaminen kouluttamalla ja tarjoamalla taustatukea 
 • Markkinointi tärkeää ja tulevaisuudessa myös mainontaan tulee budjetoida 
  • Tähän mennessä digitukea on markkinoitu verkkosivuilla, somessa, asukastiloissa, Vantaa-infoissa ja sanomalehtihaastattelulla
  • Markkinointi toteutetaan yhteistyössä viestinnän ammattilaisten kanssa
  • Sanomalehtimainonta tavoittaa hyvin digituen kohderyhmän

Verkostot: 

 • Tehdään yhteistyötä hankkeiden, viestinnän, kaupungin toimijoiden ja järjestöjen kanssa

Juurruttaminen: 

 • Toiminta on aloitettu pilotoimalla digitukea hankehenkilöstön turvin. Ensimmäisen kokeilun jälkeen hankehenkilöstö siirtyy syrjään ja kokemusasiantuntijat jatkavat digineuvontaa. Tulevaisuudessa toiveena on saada toiminta pysyvästi osaksi hyvinvointialueen omaa toimintaa.
 • Toiminnan juurruttaminen vaatii hyvinvointialueen sitoutumista toiminnan ylläpitämiseen hankepilotoinnin jälkeen.
 • Pyritään juurruttamaan toiminta osaksi organisaation omaa toimintaa siten, että digitukea olisi antamassa kokemusasiantuntijoita tai hyvinvointialueen omia työntekijöitä, jotka eivät syystä tai toisesta pysty tekemään omaa (esimerkiksi fyysisesti raskasta) työtään.
 • Tulevaisuudessa hyvinvointialueella useassa toimipisteessä toimiva matalan kynnyksen digituki?
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Terveysaseman digitukipilotti on startannut reippaasti ja se on herättänyt mielenkiintoa alueella. Asiakkaat ovat löytäneet hyvin paikalle alun jälkeen. Ensimmäisen kahden kuukauden aikana neuvontaa sai yli 40 asiakasta. Erityisesti sanomalehdessä julkaistu uutinen digituesta toi paikalle paljon asiakkaita. Painettu mainonta tavoittaa tutkitusti hyvin ikäihmiset.

Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi 28 asiakasta ja saatu digituki koettiin erittäin hyödylliseksi. 96% vastanneista voisi jatkossa käyttää digipalvelua itsenäisesti.

On huomattu, että asiakkaiden kysymykset ovat koskeneet pääsääntöisesti Maisaa ja Omakantaa. Kiireetön neuvonta on koettu hyväksi ja se, että saa itse tehdä ja opetella on todella tärkeää. Asiakkailta on noussut toive digituen jatkumisesta ja tukea on toivottu laajennettavan useisiin eri toimipisteisiin hyvinvointialueella.

Pisteellä työskennelleet digineuvojat kokivat työn tärkeäksi ja kiireettömät kohtaamiset asiakkaiden kanssa merkityksellisiksi. Asiakkaiden kiitollisuus annetusta tuesta koettiin mieltä lämmittävänä. Asiakkaiden lisäksi myös digineuvojat havaitsivat rauhallisen ja henkilökohtaisen tuen tarpeen. Digineuvojien saaman palautteen mukaan se, että asiakas sai itse opetella palvelun käyttöä rauhassa ammattilaisen tukemana, oli tärkeää. Kotioloissa omainen tekee usein puolesta, jolloin oppimiskokemus jää puuttumaan.

Henkilöstöresurssien muutoksen vuoksi jouduttiin pohtimaan digineuvojaresurssia uudelleen ja koska ensimmäiset tulokset pilotista ovat olleet varsin lupaavia, päätettiin jatkaa kokeilua koulutettujen kokemusasiantuntijoiden toimesta keväällä 2023. Tavoitteena on jatkaa pilottia myös syksyllä 2023 ja laajentaa toimintaa myös toiseen toimipisteeseen. 

 

 

 

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **
 • Markkinointi tärkeää, jotta asiakkaat löytävät paikalle. Ikäihmisille suunnatussa palvelussa sanomalehtimainonta vaikuttaisi olevan avainasemassa.
 • Riittävän koulutuksen ja taustatuen mahdollistaminen tärkeää digituen antajille.
 • Tietosuojakysymysten huomioiminen; Koulutus digineuvojille, tilan asettamat rajoitukset.
 • Digineuvonnan rajaaminen; Tärkeä tuoda selkeästi esiin mitä palvelua pisteellä annetaan. Esimerkiksi nyt pilotoidussa digineuvonnassa annettiin ohjausta kohdentuen sosiaali- ja terveyspalveluiden sähköisiin palveluihin. Pisteellä ei tehty hoidollisia kannanottoja eikä puolesta asiointia.
  • Tarvittaessa ystävällinen, mutta napakka ohjaus toiseen palveluun.
 • Pilottia voisi hyvin laajentaa. Esimerkiksi vieraskielisille suunnatulle digineuvonnalle olisi tarvetta!

 

 

 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Kohderyhmä