TulSote ja TulKoti -hankkeiden yhteistyössä luotu etäryhmäkuntoutus-toimintamalli, jossa 2022-2023 välillä testattu useampaa digitaalista ratkaisua etäryhmien toteutukseen kotiin vietävien palveluiden ja kotikuntoutuksen asiakkaille.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Etäryhmäkuntoutus kotikuntoutukseen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

TulSote ja TulKoti -hankkeiden yhteistyössä luotu etäryhmäkuntoutus-toimintamalli, jossa 2022-2023 välillä testattu useampaa digitaalista ratkaisua etäryhmien toteutukseen kotiin vietävien palveluiden ja kotikuntoutuksen asiakkaille.

Toteutuspaikka
Kymenlaakso
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Kuva
kuva pixapay ilmaiset kuvat

Tekijä

Sonja Kataja

Luotu

13.10.2022

Viimeksi muokattu

19.01.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Perusideana löytää parhaat ratkaisut ja toimintamallit  hyvinvointialueen kotihoidon ja kotikuntoutuksen asiakkaille paikasta riippumattoman kuntoutuksen ryhmätoiminnan alustaksi. Etäryhmätoiminnalla pyritään  tukemaan asiakkaiden oman toimintakyvyn ylläpitoa ja tukemaan asiakkaiden kuntoutumista kotioloissa.

Etäkuntoutuksen ryhmäpilotteja tehtiin hankkeen aikana useampia yhteistyössä Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut ja Tulevaisuuden sosiaali-ja terveyskeskus  hankkeiden kanssa.

Pilotit jakautuvat seuraavasti:

 1. Kotihoidon ja liikunnanohjaajan etäryhmäpilotti kotihoidon asiakkaille 15.8-23.10.2022, kymmenen viikon jakso.
 2. Liikunnanohjaajan ja toimintaterapeutin etäryhmäpilotti kotihoidon ja kotikuntoutuksen asiakkaille 21.3-25.5.2023, kymmenen viikon jakso.
 3. Teams-etäryhmä omaishoidon asiakkaille ja omaishoitajille 2.10 - 4.12.2023.
 4. Etäkatsomo ryhmä asumispalveluyksiköille 11.12.2023

 

Toimintaympäristö **

TOIMINTAYMPÄRISTÖ **

Kymenlaakson hyvinvointialue järjestää sosiaali-ja terveyshuollon sekä pelastustoimen palvelut Kymenlaaksossa. Noin 161 000 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Pyhtää ei toimintamallin kokeilussa ole ollut mukana.

Kymenlaakson alueen ikääntyneiden määrä kasvaa merkittävästi seuraavan 20 vuoden aikana. Yli 85-vuotiaiden määrän on arvioitu kaksinkertaistuvan nykyisestä vuoteen 2040 mennessä. Vuonna 2020 9,5%:lla 75 vuotta täyttäneistä oli kotihoidon asiakkuus ja vuonna 2030 vastaavan luvun on arvioitu olevan 12,1 %.

Kymenlaakson hyvinvointialue järjestää sosiaali-ja terveyshuollon sekä pelastustoimen palvelut Kymenlaaksossa. Noin 161 000 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Pyhtää ei toimintamallin kokeilussa ole ollut mukana.

Etäkuntoutus

Kotikuntoutusta voidaan toteuttaa  etäkuntoutuksena, joko reaaliaikaisena kontaktina tai ajasta riippumattomin menetelmin.

Kotihoito

Kotihoidolla tarkoitetaan omassa kodissa annettavaa kotisairaanhoitoa, kotipalvelua tai niiden yhdistelmää.

Kotihoidon tarkoituksena on tukea kotona asumista, antaa turvallista hoitoa ja huolenpitoa ja edistää asiakkaiden toimintakykyä ja omatoimisuutta. Kotihoitoa voi saada henkilö, joka tarvitsee apua selviytyäkseen kotioloissa oman toimintakykynsä heikennettyä joko pysyvästi tai tilapäisesti.

Kotihoidon palveluiden myöntäminen perustuu asiakkaan palvelutarpeeseen. Asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa määritellään asiakkaan avun tarve ja tarvittavat palvelut. Osa kotihoidon palveluista voidaan tuottaa erilaisten teknologisten välineiden avulla, kuten etähoito-tabletin tai lääkkeenantoautomatilla.

Kotihoidon käytössä olevat digitaaliset ratkaisut tuodaan osaksi asiakkaan palvelua ja kuntoutuksen kanssa tehtävää yhteistyötä

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Etäryhmiä tarjottiin kotihoidon asiakkaille, joilla olemassaan jo kotihoidon tablet-laite, kotikuntoutuksen asiakkaille, joille viety tablet-laite sekä ikääntyneiden omaishoidon asiakkaille, joilla ollut mahdollista osallistua Teams-yhteydellä. 

Asiakkaille kerrottiin ryhmistä sekä toimitettiin asiakkaille kirjallinen tiedote ryhmistä ja ryhmien sisällöstä, sekä tapaamiskerroista ennen ryhmien aloitusta. Ryhmiin osallistuminen oli asiakkaille vapaaehtoista.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
 • Selkeät toimintamallit ja vastuualueiden tarkentaminen 

 • Ammattilaisten lisäkouluttaminen toimintamalliin ja käytänteisiin. Hyötyjen ja mahdollisuuksien kirkastaminen​ henkilöstölle.

 • Henkilöstö näkee kuntoutumisen jatkuvuuteen panostamisen hyödyt 

 • Toimintamalliin osallistuvan henkilöstön tuki edellyttää sekä teknistä että käytännön tukea arkeen​

 • Helposti ja nopeasti saatavilla oleva tieto. Teams-tiimissä kaikki tarvittava tieto järjestyksessä​

 • Etäkuntoutuksen mahdollisuuksien huomioiminen osana arjen toimintakyvyn ylläpitämistä 

 • Hybridimallinen kuntoutuksen kautta asiakas saa enemmän kuntoutuskäyntejä, mikä voi lisätä kuntoutuksen vaikuttavuutta ja arjen sujuvuutta kotona

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus- ja Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeiden etäryhmäpilottien myötä olemme toteuttaneet etäryhmäpilottikokeiluja eri digitaalisilla alustoilla, ja näin pyrkineet vakiinnuttamaan vuorovaikutteiset etäkuntoutusryhmät osaksi hyvinvointialueen kotikuntoutuksen palvelutarjontaa. Tavoitteenamme on lisätä asiakkaiden vaihtoehtoja osallistua ryhmäkuntoutukseen myös etäteknologian välityksellä omissa kodeissaan sekä tukea ammattilaisten kyvykkyyttä järjestää etäryhmiä tai hyödyntää hybridimahdollisuuksia niihin soveltuvissa tilanteissa ja soveltuvilla asiakasryhmillä. 

1.Kotihoidon ja liikunnanohjaajan etäryhmäpilotti kotihoidon asiakkaille 15.8-23.10.2022, kymmenen viikon jakso, osallistunut viisi asiakasta (n=5) tulokset:

 • Kerran viikossa liikunnanohjaaja pitänyt ryhmäkerran ja kerran viikossa kotihoidon digitaalisen palvelutoiminnan keskuksen (DPK):n moderaattori jakanut asiakkaille liikkuvakouvola-youtube tallenteen asiakkaille sovittuna ajankohtana.
 • Aikaisempiin etäryhmäkokemuksiin verrattuna tekniikaltaan ja konseptiltaan toimivampi kokonaisuus ohjaajan näkökulmasta
 • DPK:n moderaattorin työpanos ollut merkittävänä tekijänä onnistumisessa (oheisjärjestelyt, liikunnanohjaajan kutsuminen ryhmään, tallenteen jakaminen).
 • Kuntoutuksen näkökulmasta etäryhmätoiminta ollut vaivatonta toteuttaa
 • Ohjaajan tila haasteellinen tietosuojan kannalta (rauhaton/ muita työntekijöitä samassa tilassa)
 • Vaikuttavuuden todentamiseksi alku- ja lopputestauskäytännöt vielä pohdittava jatkon kannalta, esim. kotikuntoutuksen ft:n alku- ja lopputestaus kotona + samalla laitteen asemoinnin ohjeistus?
 • Asiakasvolyymi ollut toistaiseksi pieni (5 hlö) ja ryhmän aikana ollut paljon poissaoloja terveydellisistä syistä tai päällekkäisen ohjelman vuoksi
 • Asiakkailta saatu hyvää palautetta sanallisesti 
 • DPK:n moderaattorin mukaan ryhmä kohottanut selvästi asiakkaiden mielialaa 
 • Valmiit videot toimivat tässä käyttötarkoituksessa, mutta harjoittelun onnistumiseksi edellyttää myös DPK-moderaattorin ohjausta, apua ja tsemppausta – oma rauhallisempitempoinen ja saavutettavampi videomateriaali voisi toimia paremmin
 • Laitetoimittajan taustajärjestelmään tulossa jatkossa mahdollisuus myös ajastettuun videon näyttöön (ei vaatisi työntekijäresurssia)
 • Etäryhmistä markkinointia ja tiedottamista tehtävä laajasti, jotta potentiaalisia asiakkaita löydetään

2.Liikunnanohjaajan ja toimintaterapeutin etäryhmäpilotti kotihoidon ja kotikuntoutuksen asiakkaille 21.3-25.5.2023, kymmenen viikon jakso tulokset:

 • Ennakkoon ilmoittautuneita asiakkaita oli 16, joista lopullisiin ryhmiin osallistui säännöllisesti yhteensä 10 kotihoidon ja kotikuntoutuksen asiakasta.
 • Molemmat käynnistyneet etäkuntoutusryhmät kokoontuivat kaksi kertaa viikossa yhteensä kymmenen viikon ajan. Ryhmäkerroista vastasi vuorotellen kotikuntoutuksen liikunnanohjaaja tai toimintaterapeutti.
 • Palaute pilotin päätteeksi kerättiin asiakkailta palautekyselyllä ja ammattilaisilta ryhmähaastatteluna. Palautekyselyyn vastasi 10 etäkuntoutuksen ryhmään osallistunutta asiakasta ja ryhmähaastattelussa kolme kuntoutuksen ammattilaista. SPPB testi toteutettiin viidelle (n = 5) ryhmään alusta asti osallistuneelle asiakkaalle ennen ja jälkeen etäkuntoutusjakson. (kuva tuloksista ohessa pdf).
 • Sekä asiakkaiden että ammattilaisten mielestä etäryhmäkuntoutus tuki kokeiluun osallistuneiden asiakkaiden toimintakykyä. Palautteessa NPS-suosittelijoita oli suurin osa (n =60%), vaikka palautteeseen nousikin paljon teknisistä haasteista johtuvia kommentteja liittyen mm. laitteen toimimattomuuteen, näytön pieneen kokoon, kuvan ja äänen haasteisiin sekä laitteiston päivityksiin. Asiakkaiden palautteiden perusteella he kokivat fyysinen kuntonsa kohenneen (n = 60%). Etäryhmä oli myös toiminut hyvänä lisänä arjen muille toiminnoille sekä vähentänyt yksinäisyyttä (n = 70%) sekä tukenut mielen hyvinvointia (n = 80%).  
 • Ohjaajien ryhmähaastatteluissa käytiin läpi edellä mainittuja asiakaskokemuksen tuloksia ja pohdittiin, miten etäryhmää saisi kuntoutuksen tuloksellisuuden näkökulmasta nousujohteisemmaksi ja tehokkaammaksi turvallisuusseikat huomioiden. Kehittämisehdotuksiksi mainittiin asiakaskirje, jossa olisi mainittuna ryhmäkerrat ja ohjaajien yhteystiedot sekä tulevaisuudessa ajastetun videopankin koostaminen ja hyödyntäminen. 

3.Teams-etäryhmä omaishoidon asiakkaille ja omaishoitajille 2.10 - 4.12.2023, kahdeksan viikon jakso:

 • Omaishoidon asiakkaille ja omaishoitajille tarjottiin mahdollisuutta osallistua etäryhmään. Edellytyksenä oli, että osallistujilla oli käytössään kuvayhteyden mahdollistava laite (tietokone tai tablet-laite ) sekä  sähköpostiosoite. 
 • Osa asiakkaista kävivät samanaikaisesti kuntosaliryhmässä. Etäryhmään osallistuminen oli osa toiminnan tehostamista ja harjoittelun lisäämisen mahdollistamista.
 • Etäryhmä toteutettiin kerran viikossa. Siten, että omaishoidon palveluohjaaja piti vertaistukeen, keskusteluun ja tiedonjakamiseen pohjautuvan kerran joka neljäs viikko. Muina kertoina kotikuntoutuksen liikunnanohjaaja piti etäkuntoutusta tuolivoimistelun avulla.
 • Omaishoitajille lähetettiin sekä liikuntaryhmästä, että vertaistukiryhmästä asiakaskokemuskyselyt. Liikuntaryhmän kyselyyn tuli kaksi (2) vastausta ja NPS oli 100. Vertaisryhmästä saatiin viisi (5) vastausta ja ryhmän suositteluhalukkuus oli 3,6/5. Kolme omaishoitajaa (3) toivoi vertaisryhmien jatkuvan jatkossakin, kaksi (2) omaishoitajaa ei osannut sanoa haluaisivatko etäryhmien toteutuvan jatkossa.
 • Ohjaajien saama palaute oli positiivista ja ohjaajat kokivat ryhmänohjaamisen olleen mukava työtehtävä.

4. Etäkatsomoryhmä asumispalveluyksiköille 11.12.2023

 • Etäkatsomo ryhmä toteutettiin samanaikaisesti kolmelle asumispalveluyksikölle( Kotkassa, Virolahdella ja Elimäellä)
 • Kokeilu oli kertaluontoinen ja toteutettiin Teams alustalla
 • Ryhmä toteutettiin jouluisena tuolivoimisteluna 
 • Niin ryhmäläiset kuin toimintayksiköiden henkilökunta kokivat etäkatsomoryhmän hyväksi , tehokkaaksi ja toivoivat jatkoa
 • Kaikkineen etäkatsomoryhmä oli onnistunut kokeilu missä koettiin olevan hyvä potentiaali toiminnan lisäämiseen ja kehittämiseen.
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Etäryhmäkuntoutuksen pilotteja tehtiin alusta alkaen yhteistyössä Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut ja Tulevaisuuden sosiaali-ja terveyskeskus  hankkeiden kehittäjien välisenä yhteistyönä. Ensimmäisen pilotin jälkeen todettiin, että yhteistyö edistää molempien hankkeiden tavoitteita. 

Onnistumisen kannalta koettiin yhteistyö palveluiden kanssa todella tärkeäksi.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis