Etätiimi kotihoidon teknologian käyttöönoton tukena

Kotihoidon etäteknologiaosaaminen keskitetään yhteen tiimiin, joka hoitaa etähoitoon ja siihen kuuluviin eri teknologioihin liittyvät tehtävät, kuten asiakasvalinnat, etäkäynnit sekä laitteisiin liittyvät tehtävät. Tiimin ammattilaiset ovat teknologialähettiläitä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Etätiimi kotihoidon teknologian käyttöönoton tukena
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotihoidon etäteknologiaosaaminen keskitetään yhteen tiimiin, joka hoitaa etähoitoon ja siihen kuuluviin eri teknologioihin liittyvät tehtävät, kuten asiakasvalinnat, etäkäynnit sekä laitteisiin liittyvät tehtävät. Tiimin ammattilaiset ovat teknologialähettiläitä.

Toteutuspaikka
Satakunta
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit
Mitä on etäkotihoito?

Luotu

14.06.2023

Viimeksi muokattu

26.06.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Teknologian tehokkaan käyttöönoton edellytyksenä on selkeästi määritelty prosessi ja roolit sen toteuttamiseksi. Teknologiaosaamisen keskittäminen yhteen tiimiin mahdollistaa hallittavan käyttöönoton sekä jatkossa myös teknologian käytön, kehittämisen ja juurruttamisen.

Keskitetyn etätiimin työtehtäviin kuuluu kaikki etähoitoon ja siihen kuuluvien eri teknologioihin liittyvät asiat, kuten esimerkiksi asiakasvalinnat, käyntien toteuttaminen etäyhteydellä sekä laitteisiin liittyvät tehtävät.

Tiimin työntekijät ovat teknologialähettiläillä
 https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/teknologialahettilaat-kotihoidon-teknologian-kayttoonoton-tukena

Tiimillä on oma esihenkilö.

Toimintaympäristö **

Satakunnan väestö ikääntyy ja erityisesti yli 85 – vuotiaiden osuus kasvaa lähitulevaisuudessa. THL:n asiantuntija-arvio 2019 nostaa yhdeksi Satakunnan alueen keskeisistä kehityskohteista tarpeen vahvistaa kotona asumista tukevia palveluja.

Lisäksi työvoiman saatavuus on heikentynyt, jolloin on tarve kohdentaa henkilöstöresursseja palvelutarpeeltaan vaativampiin asiakkaisiin, joka muutos voidaan saavuttaa vahvistamalla vähäisemmän palvelutarpeen asiakkaiden omatoimisuutta ja itsehoitovalmiuksia hyvinvointiteknologiaratkaisujen avulla.

Teknologian tehokkaan käyttöönoton edellytyksenä on selkeästi määritelty prosessi ja roolit sen toteuttamiseksi. Teknologiaosaamisen keskittäminen yhteen tiimiin mahdollistaa hallittavan käyttöönoton sekä jatkossa myös teknologian käytön, kehittämisen ja juurruttamisen.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kotihoidon henkilöstö, esihenkilöt, johto
 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Johdon tuki
Kotihoidon lähihoitajat (teknologialähettiläät) kehittämässä toimintaa 
Ammattilaisen ajan resursointi 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Hankkeen käynnistyessä etähoito ei ollut organisoitunut Satakunnan kotihoidossa Euraa lukuun ottamatta.  Hankkeen aikana organisoituminen tapahtui koko Satakunnan alueella.

Ennen käyttöönottoaaltoja organisaatiot tekivät teknologian käyttöönottosuunnitelmat, joissa tavoitteiden lisäksi tuli olla suunnitelmaa siitä, miten etähoitoa käytännössä toteutetaan. Etähoitoa lähdettiin toteuttamaan joko keskitetyllä tai hajautetulla mallilla. 

Hajautetussa mallissa teknologialähettiläillä oli teknologiaan liittyviä työtehtäviä, ja sen lisäksi he tekivät fyysisiä kotihoidon käyntejä. Käyntejä etäyhteydellä toteuttaa työvuorossa oleva hoitaja. Suurimmat organisaatiot lähtivät toteuttamaan käyttöönottoja keskitetyllä mallilla ja pienemmät hajautetulla mallilla.

Käyttöönottoja toteuttaneiden esihenkilöiden ja teknologialähettiläiden haastattelujen perusteella keskitettyä mallia pidettiin pääsääntöisesti toimivampana vaihtoehtona. Esihenkilöiden haastattelujen näkökulmasta keskitetyn mallin hyviä puolia on työntekijöiden osaaminen ja sen myötä etähoidon tasalaatuisuus. Haastatellut esihenkilöt kokivat toiminnan kehittämisenkin menevän keskitetyssä mallissa paremmin eteenpäin, koska voidaan keskittyä täysin etähoitoon liittyviin asioihin. ​

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Keskitetyn mallin haasteena on se, että etähoito voi helposti jäädä erilliseksi osaksi ikääntyneiden palveluita, vaikka sen tarkoituksena olisi olla oikeasti yksi osa yhteistä kotihoidon kokonaisuutta.​ Tätä tuleekin jatkuvasti kehittää.

Edellä kuvatulla tavalla toimivassa etätiimissä sen hoitotyön ammattilaiset (teknologialähettiläät) tekevät kaikki teknologiaan liittyvät tehtävät, kuten esimerkiksi joidenkin laitteiden asennukset sekä vikatilanteiden selvittämiset.  Edellä mainitut tekniset työtehtävät voisivat olla mahdollisesti olla jatkossa hyvinvointiteknologia-asentajan työtehtäviä.

 

Kansikuva
Satakati

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis