Asiakasohjausta kehittämällä tunnistetaan fysioterapeutin suoravastaanotolle soveltuvat tule-oireiset asiakkaat aiempaa tehokkaammin. Toimintamallilla tule-vaivaisten kuntoutus alkaa varhaisemmin ja vaivojen pitkittymistä voidaan  ennaltaehkäistä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Fysioterapeutin suoravastaanotolle ohjautuminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakasohjausta kehittämällä tunnistetaan fysioterapeutin suoravastaanotolle soveltuvat tule-oireiset asiakkaat aiempaa tehokkaammin. Toimintamallilla tule-vaivaisten kuntoutus alkaa varhaisemmin ja vaivojen pitkittymistä voidaan  ennaltaehkäistä.

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialue,
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Sonja Kataja

Luotu

09.11.2022

Viimeksi muokattu

27.09.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Fysioterapeutin suoravastaanoton -toimintamallin periaatteet päivitetty ajantasalle ja perehdytysmateriaali yhtenäistetty alueellisesti. Hoidon tarpeen arvioinnin -ohjeistus yhtenäistetty. Kirjaamiskäytännöt yhtenäistetty ja muokattu arviointia ohjaavaksi rakenteeksi. Perehdytystoiminta elvytetty tauon jälkeen. Asiakasviestintää pyritty vahvistamaan niin asiakasohjauksen kuin palvelun markkinoinnin keinoin.

Toimintaympäristö **

Terveydenhuollon resursseista on jatkuva vaje ja siksi on sekä asiakas- että organisaation näkökulmasta tärkeää kohdistaa käytettävissä olevan resurssit mahdollisimman kustannusvaikuttavasti. Tuki ja liikuntaelinoireet aiheuttavat nykyisellään n. neljänneksen perusterveydenhuollon lääkärikäynneistä. Osa asiakkaista ovat oirekuvaltaan riittävän sellaisia, että voisivat ohjautua suoraan fysioterapiaan ilman edeltää lääkärikäyntiä.

Fysioterapeutit ovat tuki- ja liikuntaelin oireiden hoitoon ja kuntoutukseen erikoistuneita terveydenhuollon ammattilaisia ja suoravastaanotto-koulutuksen käyneet terapeutit ovat syventäneet osaamistaan entisestään oireiden tutkimisessa ja varhaisen oireita lievittävän ohjauksen ja kuntoutuksen saralla. Fysioterapeutin vastaanotolla asiakkaat saavat myös itsehoidon ohjausta ja keinoja ylläpitää toimintakykyään ja terveyttään, jolloin mahdollisten jatkokäyntien tarve  voi vähentyä.

Taloudellisesta näkökulmasta katsoen terveyden edistäminen ja vakavampien oireiden ennaltaehkäisy on kustannustehokkaampaa kuin vakavampien oireiden hoito. Työ- ja toimintakyvyn aleneminen heikentää niin taloudellista kuin elämänlaadullista hyvinvointia ja aiheuttaa välillisiä kustannuksia niin asiakkaan, organisaation kuin yhteiskunnallisella tasolla.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on hoidon tarvetta arvioivat ammattilaiset. 

Asiakasymmärrystä heiltä on pyritty keräämään sekä yhteistyöpalavereissa että kirjallista palautekanavaa pitkin.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin toimivuuden ja käyttöönoton ehtoina on

  • Yhtenäinen, ajantasainen perehdytysmateriaali sekä säännölliset päivittämiskäytänteet
  • Säännöllinen hoidon tarpeen arviointia tekevän henkilöstön perehdyttäminen / toimintamallin kertaus + aikaan ja paikkaan sitomattoman tukimateriaali
  • Yhtenäiset arviointi - ja kirjaamiskäytänteet, jotka toteutuvat systemaattisesti
  • Säännöllinen toimintamallin arviointi ja kehittäminen asiakas- ja henkilöstöpalautteen perusteella, yhteistyössä eri toimijoiden kesken.
  • Asiakasviestinnän vahvistaminen (hoitoon ohjauksen vahvistaminen sekä fysioterapeutin toimenkuvan avaaminen) koko palveluketjun kattavasti.
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallin arvioinnin tuloksia seurataan osana jatkokehitystä, merkittäviä muutoksia ei ole vielä saavutettu.

Tiiviin yhteistyön merkitys on kehitystyön aikana kirkastunut ja siihen tehty jatkokehitysehdotukset.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin soveltamisessa tärkeää on jatkuva vuoropuhelu eri toimijoiden kesken. Eri ammattilaisten tulee jakaa yhteinen näkemys toimintamallin tärkeydestä ja tuntea riittävästi fysioterapeuttien toimenkuvaa osatakseen viestiä asiakkaille hoidin tarpeen arviointi -tilanteissa, miksi asiakkaan on perusteltua ohjautua fysioterapeutin vastaanotolle lääkärikäynnin sijaan.

Fysioterapeutin suoravastaanotto -toimintamallin jalkautuminen ja tunnettuvuus palveluvalikoimassa edellyttää jatkuvaa markkinointia ja asiakkaille viestimistä palveluun ohjautumisen reunaehdoista. Yhtenä haasteena tunnistettu se, että asiakkaat viivästelevät hoitoon hakeutumisessa (oireilu kestää yli 6 vkoa, jolloin ohitetaan oireilun akuuttivaihe). 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä