Mallissa kuvataan HTA:n sijoittuminen teknologian elinkaarimalliin nojaten. Koordinoitu terveysteknologian arviointi (HTA) tukee vaikuttavia hankintatoimia ja päätöksentekoa sote-ratkaisuissa ilman markkinoiden ylimääräistä rajoittamista tai päällekkäisiä arviointitoimia. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
HTA osana terveysteknologian elinkaariajattelua
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallissa kuvataan HTA:n sijoittuminen teknologian elinkaarimalliin nojaten. Koordinoitu terveysteknologian arviointi (HTA) tukee vaikuttavia hankintatoimia ja päätöksentekoa sote-ratkaisuissa ilman markkinoiden ylimääräistä rajoittamista tai päällekkäisiä arviointitoimia. 

Toteutuspaikka
HTA-menetelmällä kootaan ja yhdistetään paras saatavilla oleva tieto tukemaan kliinisiä ja terveyspoliittisia päätöksiä. Suomessa HTA-toimintaa koordinoi FinCCHTA, Finnish Coordination Center For Health Technology Assessment.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Muu rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Kuva
FinCCHTA
Kuva
HTA-arvioinnin ajoittaminen teknologian elinkaaren vaiheissa
Kuvateksti
HTA-arvioinnin ajoittaminen teknologian elinkaaren vaiheissa

Tekijä

Jarno Suominen

Luotu

29.07.2022

Viimeksi muokattu

14.12.2022
Ratkaisun perusidea **

Toimintamallikooste vastaa yleisesti kysymyksiin:

 • Miten terveysteknologian arviointia toteutetaan?
 • Milloin terveysteknologian arviointia tulisi toteuttaa?

FinCCHTA tukee hyvinvointialueen toimijoita, teknologiarityksiä, tutkimuslaitoksia ja viranomaistahoja hoitoteknologioiden arviointityössä. Voit tutustua FinCCHTA:n toimintaan tarkemmin osoitteessa www.fincchta.fi.

Vaihtoehtoisesti voit jättää yhteydenottopyynnön sähköpostitse osoitteeseen fincchta[at]ppshp.fi

Hoitomenetelmien arvioinnissa käytetään usein lyhennettä HTA (Health Technology Assessment). Yhtenä arviointikohteena ovat teknologiset ratkaisut ja lääkinnälliset laitteet, joihin viitataan tässä toimintamallikoosteessa käytettäessä lyhennettä HTA.

Toimintamallikooste lyhyesti

Terveys-, sosiaali- ja hyvinvointipalveluiden parissa otetaan vuosittain käyttöön lukuisia uusia hoidollisia ja diagnostisia menetelmiä. Regulaatioperusteisesti käytteenotettavia lääkinnällisiä laitteita arvioidaan riski-, turvallisuus- ja hyötyperusteisesti markkinoille saattamisen yhteydessä. Vahvassa regulaatiopohjaisessa lähestymisessä voi syntyä mielikuva, että markkinaläpäisseet ratkaisut ovat yhdenmuotoisesti sovellettavissa. Itsessään markkinoille pääsy ei kuitenkaan takaa laitteen vaikuttavuutta tai sovellettavuutta. Sama pätee hyvinvointiteknologiaan, jonka sääntely on selvästi matalammalla tasolla verraten lääkinnällisiin laitteisiin.

Onkin tärkeää arvioida, onko uuden hoitomenetelmän käyttö perusteltua sekä miten laitteen suhteellinen tehokkuus ja vaikuttavuus peilaantuvat teknologian eri elinkaaren vaiheissa. Luotettavaa arviointitietoa tarvitaan jatkuvasti hoitolinjauksista, hankinnoista ja määrärahojen käytöstä päätettäessä sekä yhä useammin myös silloin, kun halutaan luopua vanhentuneesta teknologiasta.

Miten teknologian arviointia toteutetaan?

Arviointeja koordinoitaessa ja toteuttaessa on tunnistettu uusien teknologioiden ja toimintamallien merkitys sosiaali- ja terveysalalla talouskasvun sekä viennin ohjurina. Vaikuttavat teknologiaratkaisut lisäävät hyvinvointia, toimintakykyä ja palvelujärjestelmän tehokkuutta. Näyttöön perustuva arviointi varmistaa, että johdetut teknologiasuositukset ovat luotettavia ja riippumattomia.

Luotettavan arvioinnin tukena ovat tunnustetut, yhtenäiset arviointimallit. Suomessa tunnetuimpia hoitomenetelmien arviointimalleja ovat mm. Mini-HTA ja Digi-HTA. Kyseiset mallit on koostettu kansainvälisenä yhteistyönä ja niihin osallistuminen on maksutonta. Arviointi on puolueetonta ja tulosten mukaiset suositukset ovat julkista tietoa rajatuin osin ja näin ollen kansallisesti hyödynnettävissä päätöksen teon tukena.

Digi-HTA-arviointimalli

Digi-HTA on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvoinnin  digitaalisia tuotteita ja palveluja varten kehitetty menetelmä. Sen avulla arvioidaan tuotteen tai palvelun soveltuvuutta alan asiakkaiden ja työntekijöiden käyttöön. Arvioinnin näkökulmia ovat vaikuttavuus, kustannukset, turvallisuus, tietosuoja ja -turva sekä käytettävyys ja saavutettavuus. Näiden lisäksi tarkastellaan erityisesti digitaalisen tuotteen käyttöönottoon vaikuttavia asioita kuten esimerkiksi hoitoprosessia ja it-muutoksia.

Digi-HTA-arviointi osana teknologian kehittämistä ja hankintoja

Digi-HTA-arviointi kertoo puolueettomasti digitaalisen tuotteen tai palvelun soveltuvuudesta sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön tai hyvinvoinnin edistämiseen.  Arviointi tukee sote-organisaatioita teknologiahankinnassa ja yritykset voivat osoittaa sen avulla tuotteensa laadullisuutta. 

 • Hyvinvointialueen edustajat voivat hyödyntää Digi-HTA-arviointeja esimerkiksi hankinnoissaan osana markkinavuoropuhelua ja kilpailutusta, tuotteiden pilotointia aloitettaessa tai tehdessä markkinakartoitusta. 
 • Teknologiayritys voi osoittaa Digi-HTA-arvioinnin kautta digitaalisen tuotteensa tai palvelunsa soveltuvuuden sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön tai hyvinvoinnin edistämiseen. Arvioinnin avulla yritys saa puolueettomien asiantuntijoiden arvion tuotteestaan, joten yritys voi hyödyntää arviointia myös tuotekehityksessä. 
 • Kasvava kirjasto arvioiduista ratkaisuista on koottu verkkosivuille osoitteeseen:  www.digi-hta.fi

Milloin teknologian arviointia tulisi toteuttaa?

Käyttöönotettavan teknologian arviointia on suositeltavaa toteuttaa teknologian elinkaaren eri vaiheissa. Laitteen elinkaaren aikana toteutettavassa arviointityössä oleellista on pystyä arvioimaan hyödynnettäviä teknologiaratkaisuja yhdenmukaisin kriteerein päätöksenteon tukena. Arvioinnissa korostuu pyrkimys poissulkea päällekkäisiä arviointimalleja ja tukea teknologiayrityksiä hyödyntämään arviointituloksia ratkaisujen kehitystyössä.

Oheisessa Kuvassa 1 on kuvattu esimerkinomaisesti arvioinnin (HTA) sijoittuminen teknologian elinkaaren yhteydessä.

Arviointia tarvitaan etenkin silloin, kun

 • menetelmä on uusi, erityisen kallis tai kiistanalainen
 • menetelmä on kansanterveyden tai kansantalouden kannalta merkittävä
 • menetelmän käyttöä suunnitellaan laajannettavan tai se on yleistymässä
 • menetelmän käytössä tai tuloksissa havaitaan merkittävää alueellista vaihtelua
 • käytössä oleva menetelmä on osoittautunut tehottomaksi tai jopa haitalliseksi
 • menetelmästä ei löydy riittävästi tieteellistä tutkimusta
Toimintaympäristö **

Terveysteknologian arviointi tukee päätöksentekoa, vaikuttavia hankintatoimia ja suhteellisen tehokkuuden kasvattamista sote-ratkaisuissa ilman markkinoiden ylimääräistä rajoittamista tai päällekkäisiä arviointitoimia yritysten, tuotteiden tai hyvinvointialueiden parissa. Näyttöön perustuva arviointi varmistaa, että johdetut teknologiasuositukset ovat luotettavia ja riippumattomia

Valtioneuvosten vuosien 2020-2023 Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiassa on myös todettu, että terveysalan kannustimet siirtyvät enenevästi kohti vaikuttavuusperusteisuutta.  

Kansikuva
HTA osana terveysteknologian elinkaariajattelua

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready

Kohderyhmä