IPS - Sijoita ja valmenna! -toimintamalli Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella

IPS -toimintamallilla edistetään mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden työmarkkinoille pääsyä, paluuta ja siellä pysymistä. IPS-työhönvalmennusta toteutetaan koko Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella osana aikuispsykiatrian avohoitoa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
IPS - Sijoita ja valmenna! -toimintamalli Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

IPS -toimintamallilla edistetään mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden työmarkkinoille pääsyä, paluuta ja siellä pysymistä. IPS-työhönvalmennusta toteutetaan koko Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella osana aikuispsykiatrian avohoitoa.

Toteutuspaikka
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue / Aikuispsykiatrian avohoito
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

08.06.2023

Viimeksi muokattu

03.07.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Laatukriteerit ohjaavat IPS-työhönvalmennuksen toteuttamista ja niiden pohjalta arvioidaan toiminnan laatua. Keski-Pohjanmaan IPS-työhönvalmennuksen laatuarviointi toteutettiin ensimmäistä kertaa Keski-Suomessa maaliskuussa 2024. Laatuarvioinnissa saimme 108 ja toiminta toteutuu hyvällä tasolla.  IPS työhönvalmennus on integroitunut osaksi psykiatrista kuntoutusta hyvin. 

Toimintaympäristö **

TOIMINTAYMPÄRISTÖ **

Toimintamallissa käynnistetään IPS - Sijoita ja valmenna! -työhönvalmennus Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella osaksi aikuispsykiatrian avohoitoa.   IPS-työhönvalmennuksen avulla edistetään mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden työllistymistä, osallisuutta ja hyvinvointia. Toimintamallin kehittäminen on osa Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten kestävän kasvun ohjelmaa. Rahoitus toimintamallin käyttöönottoon saadaan  EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) ja koordinoinnista vastaa Sosiaali- ja terveysministeriö. THL koordinoi aluehankkeita ja toteuttaa toimintamallin arviointitutkimuksen. 

Soiten alueella IPS- työhönvalmennus on avoin palvelu kaikille hyvinvointialueen mielenterveyden häiriöihin sairastuneille henkilöille, joilla on hoitokontakti aikuispsykiatrian avohoitoon tai mielenterveyskuntoutujien sosiaalipalveluihin ja oma motivaatio työllistyä. Työhönvalmentajat tekevät tiivistä yhteistyötä koko aikuispsykiatrian kanssa. Aktiivista yhteistyötä tehdään myös alueen työllistymistä edistävien palveluiden sekä työnantajien kanssa. Tavoitteena on juurruttaa  IPS -työhönvalmennus osaksi aikuispsykiatrian avohoitoa pysyväksi palveluksi. 

Soiten alueella työhönvalmentajat ovat kiinnittyneet osaksi aikuispsykiatrian kuntoutustiimiä. IPS työhönvalmentajat osallistuvat säännöllisesti kuntoutustiimin palavereihin niin asiakkaiden asioissa, kuin tiimin toiminnan kehittämiseen liittyen. Psykiatrian avohoidon johto on huolehtinut omalta osaltaan työhönvalmennuksen onnistuneesta kiinnittymisestä tiimiin ja osaksi psykiatrian avohoidon palvelua. Tärkeä tekijä onnistuneessa kiinnittymisessä on työhönvalmentajien toimiston sijainti samoissa tiloissa muun aikuispsykiatrian tilojen kanssa. Tämä tulee osaltaan todennäköisesti vaikuttamaan myös palvelun onnistuneeseen juurtumiseen osaksi psykiatrian palvelua. Työntekijöiden tuttuus ja tiimin osaksi tuleminen vaikuttaa selvästi myös asiakasohjautumiseen. 

 

KOHDERYHMÄ JA ASIAKASYMMÄRRYS **

Kohderyhmänä toimintamallissa Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella ovat kaikki alueen mielenterveyden häiriöihin sairastuneet työikäiset, joilla on hoitokontakti aikuispsykiatrian avohoitoon tai mielenterveyskuntoutujien sosiaalipalveluihin. Asiakkaat ohjautuvat palveluun pääasiassa psykiatrian hoitajien kautta tai mielenterveyskuntoutujien sosiaalipalvelun työntekijöiden ohjaamana. Asiakas voi hakeutua palvelun piiriin myös itse. Hoitokontakti ja oma motivaatio työllistyä riittävät mukaan pääsemiseen.  Pilotoinnin aikana kehittämiseen pyritään osallistamaan myös kokemusasiantuntijoita. 

Hanke alkoi Soiten alueella maaliskuussa 2023. Asiakastyö on käynnistynyt ripeästi ja asiakkaita on ohjautunut hyvin aikuispsykiatrian avohoidosta ja mielenterveyskuntoutujien sosiaalipalveluista. Ensimmäiset asiakkuudet aloitettiin huhtikuussa 2023. 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Pilotoinnin aikana asiakkaat ovat tähänastisen kokemuksen perusteella ohjautuneet pääsääntöisesti aikuispsykiatrian avohoidon kuntoutustyöryhmästä. maakuntien aluepoliklinikoilta sekä mielenterveyskuntoutujien sosiaalipalveluista. Muutamat asiakkaat ovat hakeutuneet palvelun piiriin itse.  Suurimmalla osalla on asiakkaista on diagnosoitu vakava tai vähintään keskivaikea mielenterveyden häiriö.  IPS-työhönvalmennus tulee toteuttaa tiiviissä yhteistyössä psykiatrisen hoidon kanssa.  Huomasimme hankkeen edetessä, että osalla asiakkaista ei ollut hoitokontaktia psykiatrian avohoitoon heidän ohjautuessaa palveluun mielenterveyskuntoutujien sosiaalipalveluiden kautta. Asia ratkaistiin neuvotellen yhdessä THL:n hankekoordinaation ja psykiatrian avohoidon johdon kanssa . Päädyimme ratkaisemaan asian niin, että jokaisen asiakkaan kohdalla tarveperustainen hoitokontakti psykiatrialle on varmistetaan nimeämällä asiakkaalle omahoitaja, mikäli aktiivista  hoitoa ei IPS-työhönvalmennuksen alkaessa ole.  Tarvittaessa työhönvalmentaja voi olla yhteydessä hoitajaan asiakkaan psyykkistä vointia koskien.

Asiakkaiden ohjautuvuus palveluun on ollut hankkeen alusta asti hyvää. Psykiatriset sairaanhoitajat ja sosiaaliohjaajat ohjaavat asiakkaita lähes viikoittain palvelun piiriin.

Asiakkaita tullaan jatkossa osallistamaan kutsumalla paikalliseen projektityöryhmään kehittäjäjäseneksi IPS-hankkeessa asiakkaana oleva henkilö. Asiakasosallisuuden parantamisesta ja  kokemusasiantuntijoiden  käytöstä jatkossa palvelun kehittämisessä tehdään suunnitelmaa. Vertaisryhmätapaamisia tullaan järjestämään ja  asiakkaiden kokemusasiantuntijakoulutuksiin ohjaamista mietitään. 

 

Kansikuva
ips

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä