Itsenäisesti asuvien nuorten mielen hyvinvoinnin edistämisen ekosysteemi

Itsenäisesti asuvien 16–18-vuotiaiden nuorten mielen hyvinvoinnin edistämisen ​ekosysteemi kokoaa yhteen nuoria tukevat toimijat ja mielen hyvinvointia edistävät ennalta ehkäisevät palvelut/tuen muodot. Ekosysteemi tukee yhteiskehittämistä ja nuorten ohjautumista palveluihin.

 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Itsenäisesti asuvien nuorten mielen hyvinvoinnin edistämisen ekosysteemi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Itsenäisesti asuvien 16–18-vuotiaiden nuorten mielen hyvinvoinnin edistämisen ​ekosysteemi kokoaa yhteen nuoria tukevat toimijat ja mielen hyvinvointia edistävät ennalta ehkäisevät palvelut/tuen muodot. Ekosysteemi tukee yhteiskehittämistä ja nuorten ohjautumista palveluihin.

 

 

Toteutuspaikka
Tampereen kaupunki, toisen asteen oppilaitokset, ekosysteemi
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Tampere
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Kuva
Toimintamallikuvauksen keskiössä on nuori. Nuorta ympäröivälle kehälle on sijoitettu häntä kouluympäristön arjessa tukevia aikuisia. Kuvauksen ulkokehälle on koottu nuorten tunnistetut tarpeet teemoittain.
Kuvateksti
Itsenäisesti asuvien nuorten mielen hyvinvoinnnin edistämisen ekosysteemin laajempi kuvaus löytyy kehittämisen polun Kuvaa ja jaa -osiosta.
Kuva
Ryhmämuotoisen tuen malli sisältää viiden tapaamiskerran peruspaketin: 1. tutustuminen ja alkuinfo, 2. tutustuminen ja suunnittelu, 3. elämän ja arjen supervinkit, 4. talous ja toimeentulo sekä 4. stressi ja rentoutuminen.
Kuvateksti
Ryhmämuotoisen tuen mallin tarkempi tarkempi kuvaus löytyy kehittämisen polun Kuvaa ja jaa -osiosta.
Kuva
Kuva ekosysteemin toimintamallityökirjan sisälllysluettelosta: 1. nuorten osallisuus, 2. ilmiön kuvaus, 3. yhteinen tavoite, 4. kokeilujen ideointi, 5. kokeilut ja 6. ekosysteemikartta.
Kuvateksti
Ekosysteemin toimintamallityökirja kokonaisuudessaan löytyy kehittämisen polun Kuvaa ja jaa -osiosta.

Luotu

16.06.2022

Viimeksi muokattu

15.03.2023
Ratkaisun perusidea **

Projektin tavoitteena oli lisätä Tampereella itsenäisesti asuvien nuorten hyvinvointia parantamalla palvelujärjestelmän toimivuutta ja ammattilaisten kykyä vastata itsenäisesti asuvien nuorten erityistarpeisiin. Ekosysteemin rakentamisella tuettiin nuorten sujuvaa arkea ja mielen hyvinvointia. Ennalta ehkäiseviä palveluja ja niihin ohjautumista kehittämällä pyrittiin vähentämään nuorten ongelmien kasautumista. Ekosysteemikartta kokoaa yhteen nuoria tukevat toimijat ja mielen hyvinvointia edistävät ennalta ehkäisevät palvelut ja tuen muodot. Sen on tarkoitus auttaa nuoria tukevia ammattilaisia ohjaamaan nuoria olemassa palveluihin sekä jakamaan toisilleen tietoa, kokemuksia ja hyviä käytänteitä. 

Ekosysteemitoimijat toteuttivat yhdessä kolme pilottikokeilua syksyn 2022 aikana. Ekosysteemin toiminta ja pilottikokeilut rakentuivat yhteisen vision ja tavoitteiden ympärille (vrt. verkosto). Ryhmämuotoisen tuen mallinnus -kokeilussa kehitettiin toisen asteen oppilaitoksessa toteutettavaa yhteisöllistä toimintaa, jonka tavoitteena oli tarjota ryhmän nuorille vertaistukea ja mukavaa tekemistä arkeen. Kokeilusta laadittiin ryhmämuotoisen tuen malli, jonka voi ottaa käyttöön suppeampana muutaman tapaamiskerran pakettina tai säännöllisesti lukukauden/-vuoden toteutettavana toimintana. Tapaamiskerroista on laadittu sisältökortit, joita yhdistellen ohjaaja koostaa oman ryhmän tarpeita vastaavan ryhmätapaamisten kokonaisuuden. Sisällöt käsittelevät kolmea teemakokonaisuutta: oppilaitos tutuksi, kaupunki omaksi ja arki sujuvaksi.

Ekosysteemin toimintamallityökirjaan on koottu ekosysteemin rakentamisen vaiheiden myötä syntyneet tuotokset sekä kehittämistyöstä kertyneet kokemukset ja opit. Työkirjan erillisissä luvuissa käsitellään nuorten osallisuutta, ilmiön kuvausta, yhteisen tavoitteen muodostamista, kokeilujen ideointia, kokeilujen toteutusta ja ekosysteemikartan piirtämistä. Jokaisessa näistä luvuista on avattu, miksi tehtiin, mitä tehtiin ja mitä syntyi. Lisäksi jokaisen luvun lopussa on kuvattu, mitä opittiin. Toimintamallityökirjan on tarkoitus tarjota käytännön esimerkkejä ja työvälineitä ilmiölähtöiseen yhteiskehittämiseen.

Toimintaympäristö **

Mielenterveys vaikuttaa kokonaisvaltaisesti yksilön terveyteen sekä sosiaaliseen ja taloudelliseen hyvinvointiin. Yhteiskunnallisen eriarvoitumisen ehkäisemisen kannalta lapsuus ja nuoruus ovat tärkeimmät elämänvaiheet, sillä mielenterveyden perusta rakentuu lapsuudessa ja nuoruudessa. Parhaimmillaan eri kasvuympäristöt tukevat yksilöiden mielenterveyttä ja tarjoavat mahdollisuuden psyykkisten voimavarojen positiiviselle kehittymiselle.

Muuttuvassa maailmassa ja ympäristössä hyvä mielenterveys on yksilöille yhä tärkeämpi voimavara. Se tukee tasapainoista elämää ja luo edellytyksiä toimia erilaisten yhteisöjen osana. Psyykkisten voimavarojen tarve korostuu erityisesti nuoren itsenäistymisvaiheessa. Nuoret tarvitsevat yhä kasvavassa määrin taitoja käsitellä tulevaisuuteen liittyvää liittyvää epävarmuutta.

Asenteet mielenterveyden haasteita kohtaan ovat lieventyneet, joten yhä useampi hakeutuu mielen hyvinvointia tukeviin palveluihin. Tarpeiden ja kysynnän muuttuminen ovat palvelujen suunnittelussa huomioitavia tekijöitä. Kehittämistyössä päätettiin tietoisesti keskittyä itsenäisesti asuvien nuorten mielen hyvinvointia tukeviin ennalta ehkäiseviin palveluihin, sillä sujuva arki tukee mielen hyvinvointia.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ekosysteemikartta kokoaa yhteen itsenäisesti asuvia nuoria arjen haasteissa tukevat toimijat ja mielen hyvinvointia edistävät ennalta ehkäisevät palvelut ja tuen muodot. Se välittää nuorten kanssa toimiville aikuisille ja nuorille tietoa ja edesauttaa nuorten ohjautumista ennalta ehkäiseviin palveluihin ja tuen piirin. Lisäksi kartta helpottaa kehittämiskumppaneiden tunnistamista.​

Kohderyhmään kuuluvat siis Tampereella itsenäisesti asuvat 16–18-vuotiaat nuoret, joita Tampereella oli vuonna 2020 tehdyn lapsiperheanalyysin mukaan noin 2000. Toisen keskeisen kohderyhmän muodostavat oppilaitosten kuraattorit, opinto-ohjaajat ja psykologit sekä opiskeluterveydenhuollon toimijat. Uudessa ympäristössä ja arjessa oppilaitoksessa työskentelevät ammattilaiset saattavat olla nuorten ainoita aikuiskontakteja.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

​Itsenäisesti asuvien nuorten mielen hyvinvoinnin edistämisen ekosysteemikartta piirrettiin yhdessä nuorille palveluja ja tukea tarjoavien toimijoiden kanssa. Näissä tapaamisissa jalkautettiin ymmärrystä itsenäisesti asuvien nuorten tuen tarpeista ja ekosysteemikartasta. Osaa toimijoista lähestyttiin sähköpostiviestillä, jossa esiteltiin kehitteillä oleva kartta ja pyydettiin kommentteja siitä, miten kyseisen toimijan tulisi kuvauksessa näkyä. Keväällä 2023 kehittämisessä muokana olleille toimijoille viestitään aktiivisesti ekosysteemikartan ja ekosysteemin toimintamallityökirjantyö valmistumisesta.​ Lisäksi luodaan ekosysteemin toiminnalle pysyviä rakenteita ja etsitään sekä kaupungin että hyvinvointialueen toimijoiden verkkosisällöistä alusta itsenäistymisen elämänvaihetta tukevan tiedon ja materiaalien julkaisemiseen.​

Ryhmämuotoisen tuen mallia ja ekosysteemikarttaa esiteltiin hankkeen loppuvaiheessa kaikille Tampereen toisen asteen oppilaitosten opinto-ohjaajille ja kuraattoreille järjestetyssä koulutus- ja infotilaisuudessa. Koulutus-/infotilaisuus järjestettiin etäyhteydellä, jotta siihen osallistuminen olisi mahdollisimman helppoa ja kynnyksetöntä. Tilaisuuden koulutusosuus sisälsi alustuksen ja keskustelua motivoivasta vuorovaikutuksesta. Se houkutteli hyvin osallistujia ja oli onnistunut tapa pohjustaa projektin tuotoksien esittelyä. Keväällä 2023 ryhmämuotoisen tuen mallia ja sen hyödyntämismahdollisuuksia esitellään Tampereen toisen asteen oppilaitosten rehtoreille sekä keskeisille hyvinvointialueen ja järjestöjen toimijoille. ​Lisäksi järjestetään tapaamisia, joiden tavoitteena on edistää toimijoiden yhteistyötä ja laajentaa mallin käyttöönottoa.

Käytännön jalkauttamistyötä organisoivat hakkeessa mukana olleet kaksi työntekijää. Tuotosten jalkauttaminen toteutetaan osana Tampere Junior -kehitysohjelman toimintaa ja Tampereen lapsiystävällinen kunta -kehittämistyötä vuoden 2023 aikana.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Projektin keskeisistä tuotoksista ja vaikutuksista kerätiin palautetta sähköisellä palautekyselyllä, joka oli avoinna 19.1.-25.1.2023. Linkki kyselyyn lähetettiin 120 asiantuntijalle ja ammattilaiselle. Vastauksia kyselyyn tuli 11. ​​

Kaikki vastaajat (n=11) olivat täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että ekosysteemikartta helpottaa nuorten ohjaamista ennalta ehkäiseviin palveluihin, ja sanoin valtaosa (n=9) koki, että ekosysteemikartta lisää ymmärrystä itsenäisesti asuvien nuorten arjen haasteista. Edelleen vastaajista valtaosa vastasi olevansa täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että kartta edesauttaa tiedon ja hyvien käytänteiden jakamista (n=9), rohkaisee yhteiskehittämiseen (n=9) ja helpottaa toimijoita oman roolinsa tunnistamisessa (n=8). Vastaajista kuitenkin vain (n=4) koki olevansa täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteestä ”vähentää pidemmällä aikavälillä nuorten ongelmien kasautumista” (täysin tai jokseenkin eri mieltä n=3, en osaa sanoa n=4).​

​Palautekyselyn vastaajista (n=11) valtaosa oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että ryhmämuotoisen tuen malli vastaa sisällöllisesti nuorten tuen tarpeita (n=9) ja että sen avulla voidaan lisätä nuorten arjen sujuvuutta ja siten ehkäistä ongelmien kasautumista (n=8). Valtaosa vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä myös siitä, että ryhmämuotoisen tuen malli on väline, joka mahdollistaa varhaisen puuttumisen ja mielenterveyttä edistävän työn lisäämisen (n=10) sekä kunta-hyvinvointialue yhdyspintatyön toteuttamisen (n=9).​

Oikea-aikainen jalkautuminen oppilaitokseen -kokeilun infotilaisuudesta kerättiin palautetta nuoria (n=11) haastattelemalla. Haastatteluista selvisi, että kaikki osallistujat saivat uutta tietoa Kelasta. Jalkautuminen toi toimijoille kasvot ja madalsi yhteydenoton kynnystä. Kukaan nuorista ei tiennyt ennalta ohjaamosta, mutta vierailun jälkeen yli puolet ajatteli voivansa käydä siellä lähiaikoina. ​Infoa testattiin saatujen oppien pohjalta myös isommalle kohderyhmälle valmistuvia toisen asteen opiskelijoita (yli 100 kuulijaa). Myös heiltä kerätty palaute oli positiivista ja jalkautuminen koettiin hyödylliseksi. Jatkossa nuoret toivoivat infoihin enemmän vuorovaiktusta (esim. pienryhmäkeskusteluja), toiminnallisuutta ja case-esimerkkejä.

Ryhmämuotoisen tuen mallinnus -kokeilussa nuorille järjestettiin säännöllisiä tapaamisia syksyn 2022 ajan. Tapaamiskertoja oli yhteensä 12 ja keskimäärin paikalla oli 12 nuorta/tapaaminen. Jokaisen tapaamisen lopussa nuorilta kysytiin fiilisiä kyseisesta kerrasta. Tämä palaute huomioitiin seuraavien kertojen suunnittelussa. Viimeisellä kerralla nuorilta (n=8) pyydettiin palautetta lomakkeella. Kuusi nuorista vastasi, että syksyn tapaamisiin osallistuminen on lisännyt heidän hyvinvointiaan. Samoin kuusi vastaajasta koki saaneensa ryhmästä vertaistukea ja/tai kavereita sekä koki voineensa tarvittaessa keskustella myös huolistaan ryhmän tapaamisissa. Kaikki nuorista pitivät ryhmän tapaamisiin osallistumista mukavana. Kiitosta nuorilta saivat erityisesti kokkailutapaamiset ja vähiten nuoria kiinnostivat ohjaajan johdolla etenevät kerrat. Samaa palautette nuorilta saatiin myös suullisesti syksyn ensimmäisillä tapaamiskerroilla, joten ryhmän toiminnassa suosittiin esim. pienryhmäkeskusteluja.

Nuoren kuntoutusrahan hakuprosessin sujuvoittaminen -kokeilussa järjestettiin nuorille videotapaamisia, joiden aikana täytettiin nuoren kuntoutusrahan hakemus. Tapaamisten jälkeen kuraattori kyseli nuorilta (n=4) palautetta. Kaikkien nuorten kohdalla asioinnin henkilökohtaisuus lisäsi merkittävästi asiakkaan positiivista kokemusta ja nuoret kokivat tulleensa kuulluksi. Myös Kelan tunnettuus lisääntyi tapaamisissa.​ Tapaamisiin osallistuneet asiantuntijat arvioivat, että videotapaamisella ei saavutettu merkittävää lisäarvoa suhteessa panostukseen. Asiakkaaseen käytetty aika ja vaiva kuitenkin lisääntyivät merkittävästi, joten kokeilu ei jatku.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Ekosysteemikartta on laadittu erityisesti 16-18-vuotiaiden itsenäisesti asuvien nuorten mielen hyvinvoinnin edistämisen työvälineeksi, mutta itsenäistymisen elämänvaiheeseen liittyvät haasteet ovat samoja myös myöhemmin itsenäistyvien nuorten kohdalla. Kartan keskiössä ovat nuoren ympärillä oppilaitoksessa nuoria tukevat aikuiset, jotka ohjaavat nuoria tarpeen mukaisiin ennalta ehkäiseviin palveluihin. Kartta kuitenkin tarjoaa tietoa itsenäistyvien nuorten arjen haasteista ja muista nuoria tukevista tahoista myös järjestötoimijoille ja nuorille itselleen. Kartan arjen haasteteemoja voi hyödyntää myös laajemmin nuorten mielen hyvinvointia tukevan sisällön laatimisessa.

Ryhmämuotoisen tuen -malli tarjoaa työvälineen, jonka valmiita sisältöjä yhdistelemällä voi toteuttaa ryhmän tarpeita ja käytössä olevia resursseja vastaavaa yhteisöllistä vertaistukea. Vaikka malli on suunnattu toisen asteen oppilaitoksille, voi sitä hyödyntää myös laajemmin itsenäisesti asuvien nuorten elämänvaiheen tukemisessa. Mallin kehittämisessä mukana olleessa toisen asteen oppilaitoksessa on toteutettu ryhmämuotoista tukea jo yli kymmenen vuoden ajan, ja se on koettu toimivaksi tavaksi tukea nuorten arkea. Vuosien mittaan ryhmän ohjaajina ovat toimineet mm. kuraattorit, opinto-ohjaajat, opettajat ja ulkopuolisien yhteistyökumppanien toimijat. Ryhmämuotoista toimintaa on toteutettu välillä niukemmilla ja välillä hiukan isommilla resursseilla.

1. Miksi juuri tämä toimintamalli pitäisi palkita?  

Itsenäisesti asuvat 16–18-vuotiaat nuoret muuttavat omilleen usein innoissaan tulevasta itsenäisestä arjesta. Itsenäistyminen on kuitenkin elämänvaiheena myös kuormittava ja sisältää paljon uuden opettelua ja yllätyksiä, jotka voivat kuormittaa nuoren mielen hyvinvointia. Tähän ilmiöön halusimme Tampereella, Tampere Junior -kehitysohjelmassa tarttua.  

Näiden nuorten tarpeisiin vastattiin luomalla mielen hyvinvoinnin edistämisen ekosysteemi, joka tulisi palkita, koska toimintamalli vastaa kasvavaan tulevaisuuden ilmiöön. Se rakennettiin ihmislähtöisesti mielen hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Luotujen työkalujen suunnittelussa kiinnitettiin huomiota käytännönläheisyyteen ja vaikuttavuuteen.  

Tutkimusten mukaan Suomessa nuoret itsenäistyvät eurooppalaisittain poikkeuksellisen varhain. Alaikäisten yksinasuminen on kuitenkin yleisyydestään huolimatta verrattain piilossa oleva ilmiö – Tampereella ja muualla Suomessa. Tampereella ilmiö oli tunnistettu oppilaitoksissa, mutta sen kaupunkitasoinen laajuus ilmeni vasta laajan lapsiperhedatan kokoamisen yhteydessä.  

16–18-vuotiailla nuorilla itsenäistymisen elämänvaihe osuu jo muutenkin kuormittavien toisen asteen opintojen yhteyteen. Tämä tunnistettiin myös kouluterveyskyselystä (2021), josta saimme THL:lta aiemmin julkaisematonta tietoa. Esimerkiksi lukiossa opiskelevilla koulu-uupumusta ilmeni 34,6 %:lla itsenäisesti asuvista ja 19,5 %:lla muuten asuvista. Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevilla koulu-uupumusta oli 14,9 %:lla itsenäisesti asuvista ja 14,7 %:lla muuten asuvista​.  

Työskentelymme keskiössä oli halu pitää nämä nuoret kärryillä, selvittää heidän tarpeitaan ja tarjota nuorten ohjaajille työkaluja haasteiden ratkaisemiseen ja nuorten tukemiseen. Hankkeelle koottiin nuorten kokemusasiantuntijaryhmä, ja pilottikokeilujen osanottajat (nuoret ja ammattilaiset) olivat aktiivisesti mukana kehitystyön eri vaiheissa. Lisäksi kokosimme ilmiön ympärille laajan joukon asiantuntijoita ja toimijoita. Ekosysteemissä mukana on kaikkiaan noin 30 toimijaa, jotka edustavat kunnan, hyvinvointialueen, Kelan sekä paikallisten ja valtakunnallisten järjestöjen palveluita.  

Hankkeemme näkökulma perustui positiivisesta mielenterveydestä eli mielen hyvinvoinnista ponnistavaan edistävään näkökulmaan. Halusimme huomioida nuorten arjessa kokemat haasteet kokonaisvaltaisesti ja lähestyä haasteita positiivisesti ratkaisujen kautta. Esimerkiksi nuorilta nousseeseen yksinäisyyden kokemukseen lähdettiin hakemaan ratkaisuja yhteisöllisyyden keinoin. Kehittämistyötä tehtiin Mielenterveysstrategian toteutuksen osana sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella. 

Työkalujen (ekosysteemikartta ja ryhmämuotoisen tuen malli) kehittämisessä huomioitiin alusta lähtien mallin levittäminen. Työkaluista haluttiin tehdä visuaalisesti selkeitä ja saavutettavia. Lisäksi hankkeessa koottiin toimintamallityökirja, joka antaa kattavat eväät vastaavien työkalujen rakentamiseen muissa kaupungeissa.  

Toimintamallin jatkuvuutta on edistetty myös hankkeen päättymisen jälkeen. Olemme keskustelleet itsenäisesti asuvien nuorten ilmiöstä ja kehitettyjen työkalujen jalkauttamisesta laajasti: paikallisesti toisen asteen oppilaitosten toimijoiden kanssa sekä hyvinvointialueen opiskeluterveydenhuollon toimijoiden kanssa. Lisäksi olemme käyneet aiheesta keskustelua toisen asteen valtakunnallisten opiskelijajärjestöjen kanssa. 

2. Mitä olette tehneet aidosti ihmislähtöisten toimintamallien luomiseksi? 

Ihmiskeskeinen lähestymistapa oli työskentelymme keskiössä koko kehitystyön ajan. Kehitystyö toteutettiin Tampereen kaupungin Tampere Junior -kehitysohjelmassa, jonka keskiössä on koko ohjelmakauden ajan ollut ilmiölähtöisyys, ihmiskeskeisyys ja sosiaalinen kestävyys. Tampere Junior -kehitysohjelmassa laaditusta lapsiperhetiedosta tunnistettiin itsenäisesti asuvien nuorten ryhmä ja heidän suurempi tuen tarpeensa. Ihmislähtöisyyttä toteutettiin rohkaisemalla ja sitouttamalla kohderyhmän nuoria ja heitä arjessa tukevia ammattilaisia mukaan kehittämiseen ja kokeiluihin. 

Itsenäisesti asuvat nuoret kehittämistyössä punaisena lankanamme oli ajatus siitä, että sujuva arki tukee ja edistää itsenäisesti asuvien nuorten mielen hyvinvointia. Hankkeen kehittämistyön tueksi koottiin vuoden 2022 alussa itsenäisesti asuvien nuorten ryhmä, joka tapasi säännöllisesti ja jota kuultiin aktiivisesti koko kehittämistyön ajan. Toisen keskeisen kohderyhmän muodostivat nuoria arjessa tukevat ammattilaiset kunnissa, hyvinvointialueella ja kolmannella sektorilla. 

Ihmiskeskeisyys näkyy ekosysteemikartassamme, jonka keskiössä on itsenäisesti asuva nuori. Ekosysteemin rakenne luotiin nuorten ryhmähaastatteluissa esiin nostamien teemojen pohjalta. Malli huomioi arjen tarpeet kokonaisvaltaisesti (elämänhallinta, asuminen & kodinhoito, toimeentulo, vapaa-aika: harrastukset, vapaa-aika: yhteisöllisyys, mielenterveys). Ekosysteemikartta kokoaa yhteen noin 30 toimijaa, joiden yhteistyöllä pyrimme varmistamaan, että itsenäisesti asuva nuori ei jää yksin arjen haasteiden kanssa. Ekosysteemikartan kehittämisessä ihmiskeskeisyys tarkoitti käytännössä sitä, että nuoria aidosti kuultiin ja heidän tarpeensa nostettiin toiminnan kohteeksi. 

Olen kokenut tulleeni kuulluksi ja tilaisuudet ovat olleet onnistuneita. Nuoren arkea koskevat kysymykset ovat nuorelle melko helppoja vastattavia, mutta voi silti auttaa paljon materiaalin suunnittelua varsinkin, kun työntekijät ovat usein irtautuneet jo kauan sitten yksin asuvien nuorten arjesta.” – itsenäisesti asuvan nuoren palaute kuulluksi tulemisesta 

Ekosysteemissämme pilotoidun ja yhdessä Tampereen yhteiskoulun lukion kanssa luodun ryhmämuotoisen tuen mallin ytimessä on myös ihmiskeskeinen lähestymistapa. Malli antaa rakenteen, jonka pohjalta voidaan mutkattomasti toteuttaa ryhmämuotoista vertaistuellista toimintaa ihmiseltä ihmiselle. Malli on kuitenkin myös mukautuva ja sen teemoja voi soveltaa ryhmässä olevien nuorten toiveiden ja tarpeiden pohjalta.  

Ekosysteemikartan palveluihin ovat tarttuneet Tampereella mm. lastensuojelu, toisen asteen toimijat sekä seurakunta ja useat järjestötoimijat. Vastaava toimintamalli on sovellettavissa esimerkiksi työllisyyspalveluissa. Toimintamallia ollaan jo soveltamassa mm. eri oppilaitosten oppimisympäristöjen tarpeisiin.  

3. Miten toimintamallissanne näkyy TerveSos -palkinnon tämän vuoden teema ”Nyt mennään eikä meinata! Varmistetaan ihmislähtöiset palvelut!”? 

Työmme toteuttaa erinomaisesti TerveSos-palkinnon teemaa. Osallisuus oli työmme keskiössä niin nuoria tukevien ammattilaisten kuin kohderyhmän nuorten osalta. Työmme tavoitteena oli edistää nuorten tosiasiallista yhdenvertaisuutta tarjoamalla ihmislähtöistä kohdennettua tukea sitä tarvitseville itsenäisesti asuville nuorille. Palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta parannettiin tuomalla tarjolla olevat palvelut selkeämmin esiin sekä nuorille että nuoria ohjaaville aikuisille. Koimme tärkeäksi, että sama materiaali päätyi avoimesti kaikkien saataville. Materiaalia hyödyntämällä voidaan paremman palveluohjauksen kautta vähentää ongelmien kasautumista nuorten arjessa. 

Työmme keskiössä oli yhdyspintatyö eri toimijoiden välillä. Nuorten arkea rytmittää kunnan piirissä tapahtuva opiskelu, mutta tärkeässä roolissa ovat myös hyvinvointialueen järjestämät opiskeluterveydenhuollon palvelut. Koulutyön ohella nuorten arkeen kuuluu kuitenkin keskeisesti myös arjenhallinta ja vapaa-ajan vietto erilaisten harrastusten ja yhteisöjen parissa. Tältä osin kunnan lisäksi myös järjestöillä on merkittävä rooli osana ekosysteemiämme. Itsenäisesti asuvien nuorten hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen edellyttää siis eri toimijoiden yhteistyötä.  

Olen kovin ylpeä siitä mitä olemme saaneet aikaan, ja itse hankkeesta ja kehityksestä mitä tavoitellaan Tampereella. On lohdullista kuvitella, että meidän tekemällä työllä on suurikin merkitys edes yhdelle yksilölle.”- itsenäisesti asuvan nuoren palaute nuorten ryhmän toiminnasta  

Kansikuva
Nuori ja aikuinen etsivät ekosysteemikartasta tietoa tuen ja palvelujen tarjojista

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä