K-0 on Aseman Lapset ry:n kiusaamiseen puuttuva työmuoto, joka vastaa pitkittyneisiin ja haastaviin konflikteihin, joihin sisältyy usein myös rikokseksi määriteltäviä tekoja. Toiminnalla vahvistetaan viranomaisten, koulun, huoltajien ja muiden toimijoiden yhteistyötä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
K-0 - Kiusaamiseen puuttuva toiminta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

K-0 on Aseman Lapset ry:n kiusaamiseen puuttuva työmuoto, joka vastaa pitkittyneisiin ja haastaviin konflikteihin, joihin sisältyy usein myös rikokseksi määriteltäviä tekoja. Toiminnalla vahvistetaan viranomaisten, koulun, huoltajien ja muiden toimijoiden yhteistyötä. 

Toteutuspaikka
Toiminnan kehittäjä Aseman Lapset ry . Toimintaa toteutetaan Helsingissä, Lohjalla, Järvenpäässä ja Rovaniemellä.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Tekijä

Virpi Roponen

Luotu

13.04.2022

Viimeksi muokattu

13.04.2022
Ratkaisun perusidea **

K-0 on Aseman Lapset ry:n kiusaamiseen puuttuva työmuoto, jolla puututaan erityisen pitkittyneisiin ja haastaviin koulukiusaamistapauksiin, joihin sisältyy usein rikokseksi määriteltäviä tekoja, ja jotka ovat aiheuttaneet laajoja vaikutuksia osallisiin, kuten koulusta poisjäämistä, psykososiaalista oireilua, pelkoa ja ahdistusta.

Tapauksille tyypillistä on se, että niihin on koulun tai muiden toimijoiden toimesta yritetty puuttua aikaisemminkin, mutta nämä yritykset eivät ole tehonneet. K-0-toiminnan tarkoituksena ei ole korvata jo olemassa olevia toimintamalleja vaan kehittää niitä vahvistamalla viranomaisten, koulun, huoltajien ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä.

 

K-0-toiminnan ydintä on ajatus konfliktinratkaisusta prosessina ja sen johtamisena. Moniulotteiset, pitkittyneet ja haastavat tilanteet edellyttävät usein ulkopuolisen toimijan koordinaatiota. Kuhunkin tilanteeseen vastataan sen edellyttämällä verkostolla ja toimenpiteillä. Ympärille kasattavaan verkostoon voi kuulua esimerkiksi poliisi, sosiaali- ja terveyspalvelut, nuorisopalvelut tai erilaiset 3. sektorin toimijat. Käytettyjä toimenpiteitä voi olla muun muassa sovittelut, dialogiset vanhempainillat, ryhmäytykset, yksilötyö niin lasten kuin huoltajien kanssa, poliisin laillisuuskasvatustunnit, koulun tukeminen tai tarvittaviin palveluihin ohjaaminen ja saattaminen.     

Toimintaympäristö **

Tuoreimman Kouluterveyskyselyn (Thl2021) mukaan kerran viikossa tai useammin koulukiusaamista kokee alakouluikäisistä 7,9 % ja yläkouluikäisistä 6,0 %.

Kiusaamistapaukset saattavat olla pitkäkestoisia ja vakavia, joihin koulun omat toimet eivät ole enää riittävät. Myöskään poliisin tai lastensuojelun yksilölliset toimet eivät yksistään löydä ratkaisuja kompleksisiin ja monisyisiin konflikteihin. Kiusaamistilanteiden selvittäminen ja jälkihoidon syvällinen huomioiminen luo ja vahvistaa yksilön turvallisuudentunnetta, vähentää pelkoa, ehkäisee psykososiaalista oireilua ja vähentää koulusta poisjäämistä sekä mahdollistaa oppimisen.

Vaikeiden kiusaamistilanteiden selvittelyyn tarvitaan lähes aina monialaista verkostotyötä sekä aikaa, asennetta ja  osaamista.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

K-0 toiminta kohdistuu lasten, nuorten ja perheiden sekä koulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Toimintaa on kehitetty valtakunnallisesti toimintaa toteuttavien kuntien kanssa, verkostoyhteistyökumppaneiden kuten poliisin ja opetuspalveluiden kanssa. Toiminta nivoutuu lasten ja perheiden elämään sen herkissä ja haasteellisissa tilanteissa, joten asiakkaan osallistaminen työskentelyyn ja toimenpiteisiin on merkityksellistä. Toiminta nojaa vahvaan dialogisuuteen ja sensitiiviseen kohtaamiseen. 

 

Toiminnasta on kerrytetty asiakaspalautetta, tehty tutkimusta toiminnan perusteista sekä tekeillä on tutkimus työn vaikuttavuudesta erityisesti vanhemman näkökulmasta. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

K-0-toimintaa toteutetaan tällä hetkellä neljässä kunnassa, kuntien omalla rahoituksella. Toiminnan tuottaminen edellyttää kuntien asettamaa henkilöresussia, sitoutumista yhteisiin toimintamalleihin ja tavoitteisiin. Kunnat nimeävät K-0 työntekijän sekä ympärille paikallisen moniammatillisen ryhmän, joka kehittää ja tuottaa toimintaa paikallisesti. Toiminnan rahoituspohjaan liittyvät asiat ovat kuntien ratkaistavissa. Työntekijältä edellytetään riittävää osaamista 

Aseman Lapset ry tuottaa valtakunnallista tieto-, ohjaus- ja toiminnan levittämistyötä. Aseman Lapset ry solmii toiminnasta sopimuksen sekä kouluttaa uudet, toiminnan käyttöönottavat kunnat paikallisen tarpeen mukaisesti. Valtakunnallinen ohjaus- ja kehittämistyö varmistaa jatkuvan tuen toimintaa toteuttaville kunnille.  

Tätä nykyä K-0 on vakiintunut omaksi konfliktinratkaisun työmuodoksi. Toiminnan käyttöönotto edellyttää yhteydenottoa Aseman Lapset ry:n. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

K-0-toiminnan vaikuttavuus on monitasoista. Ulkopuolisen toimijan merkitys on toiminnasta tehtyjen tutkimusten ja palautteiden valossa usein koettu ensiarvoisen tärkeänä.   

Puuttumalla ja vastaamalla akuuttiin konfliktiin ja kriisitilanteeseen luodaan ja vahvistetaan yksilön turvallisuudentunnetta, toisaalta prosessien myötä laajennetaan eri toimijioden osaamista puuttua ja selvittää konflikteja.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

K-0 toiminta on kehitetty perusopetusikäisten lasten vakaviin ja pitkittyneisiin kiusaamistilanteisiin ja konfliktinratkaisuun. Toiminta on sovellettavissa eri kohderyhmille. Avauksia on tehty esimerkiksi varhaiskasvatuksen sekä 2. asteen oppilaitosten suuntaan. 

Lisäkysymykset toimintamalliin:

Miksi juuri tämä toimintamalli pitäisi palkita?

Toiminta on käytännössä osoittanut vaikuttavuutta lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia lisäten. Toiminnalla sekä sen myötä laajalla verkostotoimijuudella saadaan luotua pysyviä tuloksia, pitkään jatkuneiden ja vakavien kiusaamistilanteiden äärellä. 

K-0 työn tavoitteena on laajentua, kyeten näin vastaamaan yhä useamman lapsen ja perheen hyvinvoinnin edistämiseen ja alueellisten toimintatapojen vahvistamiseen. 

Näkyykö toimintamallissanne esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sote-alan työn imun vahvistaminen tai pakolaisuuteen, maahanmuuttoon tai turvallisuuteen liittyvät asiat?

Toiminnassa näkyy vahvasti lasten, nuorten ja perheiden arjen turvallisuuteen sekä hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät näkökulmat. Puuttumalla, selvittämällä ja seuraamalla sekä rinnalla kulkemalla elämän herkkien tilanteiden äärellä luodaan yksilötason hyvinvointia sekä vahvistetaan yhteiskunnan rakenteita konfliktinratkaisun saralla.  

Kansikuva
K-0 logo

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis