Kansa-koulu-hankkeen Avainhenkilöverkosto (RRP, P4, I3)

Kansa-koulu 5 -hanke tarjoaa tukea hyvinvointialueiden sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämiseen Avainhenkilöverkostossa 1.1.2023–31.3.2024 välisenä aikana järjestäen eri teemakohtaisia työpajoja alueensa kirjaamista kehittäville avainhenkilöille.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kansa-koulu-hankkeen Avainhenkilöverkosto (RRP, P4, I3)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kansa-koulu 5 -hanke tarjoaa tukea hyvinvointialueiden sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämiseen Avainhenkilöverkostossa 1.1.2023–31.3.2024 välisenä aikana järjestäen eri teemakohtaisia työpajoja alueensa kirjaamista kehittäville avainhenkilöille.

Toteutuspaikka
Valtakunnallinen, verkostona toimiva
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hyvinvointialueet
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Anni Kuhalainen

Luotu

07.08.2023

Viimeksi muokattu

12.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Avainhenkilöverkostoon on kutsuttu hyvinvointialueiden sosiaalihuollon kirjaamista kehittävät avainhenkilöt eli kirjaamiskoordinaattorit tai muut alueilla kirjaamisen kehittämistä edistävät henkilöt. Avainhenkilöverkoston toiminnassa ovat olleet mukana myös kaikki Kansa-koulu-hankkeen aluekoordinaattorit.  

Avainhenkilöverkostossa on järjestetty yhteensä 8 työpajaa avainhenkilöille. Työpajat on järjestetty etäkokouksina, joissa on hyödynnetty digitaalista työskentelyalustaa. Työpajatyöskentelyn aiheet on valittu niin, että ne tukevat hankkeen tavoitteita ja hyvinvointialueiden kirjaamiskäytäntöjen kehittämistä. Työpajojen rakenne on suunniteltu etukäteen. Työpajat ovat koostuneet usein ennakkotehtävästä, teemakohtaisista alustuksista, ohjatuista ryhmäkeskusteluista ja/tai muusta yhteisestä työskentelystä. Työpajoja on hyödynnetty myös hankkeen ajankohtaisista asioista tiedottamiseen. Työpajojen teemoista on koostettu yhteenvedot ja osasta työpajoja on koostettu Innokylässä julkaistuja tuotoksia, jotka ovat tämän toimintamallin liitteinä. 

Avainhenkilöverkoston tarkoituksena on ollut tarjota verkostoon osallistuville sosiaalihuollon kirjaamista kehittäville asiantuntijoille tiivistettyjä, ajankohtaisia tietopaketteja sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisestä kansallisesti ja alueellisesti. Lisäksi verkoston tarkoituksena on ollut toimia oppimisympäristönä ja oppimisen jakamisen areenana. Hyvinvointialueiden kirjaamisen kehittämisen rakenteiden muodostaminen ja rakenteiden tukeminen on ollut yksi keskeinen tavoite. 

Avainhenkilöverkoston kohderyhmän eli avainhenkilöiden tehtäviin on voinut kuulua esimerkiksi hyvinvointialueella kouluttaminen tai koulutussuunnittelu ja -koordinointi kirjaamisen teemoista. Avainhenkilöt ovat edistäneet hyvinvointialueellaan valtakunnallisten toimintatapojen käyttöönottoa. Avainhenkilöverkoston tavoitteena on ollut tarjota näille sosiaalihuollon ammattilaisille lisätukea ja -ohjausta, jotta he pystyvät omalla hyvinvointialueellaan tekemään koulutussuunnittelua sekä edistämään kirjaamiseen liittyvää osaamista ja uutta tietoa.  

Osana avainhenkilöverkostotoimintaa, avainhenkilöille tarjottiin mahdollisuus suorittaa kirjaamisasiantuntijavalmennus syksyllä 2023. Myös kertaavan valmennuksen ryhmä järjestettiin avainhenkilöille syksyllä 2023. Tarkoituksena oli tarjota avainhenkilöille mahdollisuus tutustua kirjaamisasiantuntijavalmennuksen sisältöön, jotta he hahmottaisivat valmennuskonseptin ja heidän olisi helpompi valita varsinaisiin valmennuksiin osallistujat alueeltaan. Tavoitteena oli myös, että muut kuin sosiaalihuoltotaustaiset avainhenkilöt (esim. terveydenhuoltotaustaiset kirjaamiskoordinaattorit) pääsevät perehtymään sosiaalihuollon kirjaamiseen. 

Hanke on arvioinut, että avainhenkilöiden osaamisen kasvaessa verkoston toiminta palvelee hyvinvointialueiden sosiaalihuoltoa eli välillisesti kohderyhmänä on koko sosiaalihuollon henkilöstö. Hankkeen työntekijät, erityisesti aluekoordinaattorit ovat tukeneet työpajatoimintaa ja avainhenkilöverkoston teemoja on voitu edistää myös aluetyön keinoin.  

Toimintaympäristö **

Avainhenkilöverkosto on toiminut hankkeen toimintakauden ajan tukena hyvinvointialueiden sosiaalihuollon kirjaamisen kehittäjille. Hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa hankkeen alkaessa 1.1.2023.  

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmä ja toiminnan tarpeet on tunnistettu osin jo aiemmissa Kansa-koulu-hankkeissa ja avainhenkilöverkoston kokoonpanoa on täsmennetty hankkeen edetessä. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Digitaalista alustaa hyödyntävä Avainhenkilöverkosto on osoittautunut kustannustehokkaaksi tavaksi verkostoida kirjaamista kehittäviä henkilöitä ympäri Suomen. Toiminnan avulla on tavoitettu hyvin kohdeyleisö. Valtakunnallisen toteutuksen on mahdollistanut osin sosiaalialan osaamiskeskusten yhteistyö ja aiemmat Kansa-koulu-hankkeet.  

Avainhenkilöverkoston toteutuksessa on tarvittu laajasti erilaista osaamista:  

 • käytännön substanssiosaamista,  
 • pedagogista osaamista,  
 • fasilitointiosaamista,  
 • viestintäosaamista,  
 • kuratointiosaamista,  
 • tietoteknisiä valmiuksia,  
 • sidosryhmä- ja verkosto-osaamista,  
 • hankejohtamisen ja hankehallinnon osaamista,  
 • prosessien ja kokonaisuuksien johtamista,  
 • käytettävyyden ja asiakasosallisuuden huomioimista ja   
 • saavutettavuuden huomioimista.  

Toteutuksessa olennaista on ollut myös tiivis yhteistyö kansallisten toimijoiden kanssa. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Avainhenkilöverkoston toimivuutta on arvioitu osallistujilta saadun palautteen perusteella. Toimintamallissa hyödynnettiin digitaalista työskentelyalustaa, joka on saadun palautteen mukaan ollut toimiva ja siinä on ollut helppo navigoida. Työtilan materiaaleja on hyödynnetty myös työpajojen välillä varsin laajasti. 

Avainhenkilöverkoston työpajojen sisällöt ja toteutustapa ovat olleet toimivia ja verkostoon osallistuminen on vahvistanut osallistujien roolia kirjaamisen kehittäjänä. Työpajat auttoivat osallistujia hahmottamaan oman alueen kehittämistarpeita ja tukivat oman alueen kirjaamiskäytäntöjen kehittämistä. Työpajoista on saatu apua kirjaamisen kehittämisen toimintamallien muodostumiseen.  

Avainhenkilöverkoston työpajat ovat toimineet monipuolisesti sekä uuden tiedon jakamisen areenana että keskustelufoorumina osallistujille. Toteutustapa mahdollisti yhdessä oppimisen, verkostoitumisen ja vertaistuen. Osallistujat kokivat myös, että omasta osaamisesta oli hyötyä muille. Tyypillinen avoin palaute avainhenkilöverkoston toiminnasta: "Työpajat ovat auttaneet suuntaamaan alueen kehittämistyötä. Työpajoissa jaetut hyvät käytännöt ovat tukeneet omaa työtä. Vertaistuki on ollut merkittävää." 

Myös avainhenkilöille järjestetyistä omista kirjaamisasiantuntijavalmennusryhmistä saatiin erittäin hyvää palautetta. Uudet asiantuntijat arvioivat valmennuksen kokonaisarvosanan keskiarvolla 4,4 kun 5 oli erinomainen. Kertaavaan valmennukseen osallistuneet avainhenkilöt arvioivat kokonaisarvosanaksi 4,5. Esimerkkipalaute kirjaamisasiantuntijavalmennukseen osallistuneelta: "Kiitos valmennuksesta, mielestäni se oli sopivan mittainen ja monipuolinen. Vaatii vielä hieman sitä, että asioita saa "pureskeltua" konkreettiseen muotoon. Hienoa on, että saamme käyttöömme materiaaleja, joita jatkossa voimme hyödyntää organisaatiossamme. :)" 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Avainhenkilöverkoston tyyppinen konsepti on hyödynnettävissä moniin erilaisiin foorumeihin eri palvelusektoreille ja kohderyhmille, esimerkiksi asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjille. Digitaalista työskentelyalustaa hyödyntävä toimintamalli toimii hyvin, koska se on osin toteutettavissa paikasta tai ajasta riippumatta isommallekin kohderyhmälle.   

Avainhenkilöverkoston kaltaisen toiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen vaatii toiminnan alussa, sen kehittämisessä ja sisällöntuotantovaiheessa kohderyhmän tarkkaa määrittelemistä ja rajaamista sekä riittävästi aikaa suunnitteluun ja testaukseen. Se vaatii myös fasilitaattorien roolien määrittämistä ja saatavuuden huomioimista esimerkiksi kaksikielisyyden mahdollistamisessa. Lisäksi vaaditaan kokeilunhalua, rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta sekä ennen kaikkea pedagogista pelisilmää.  

Avainhenkilöverkoston toteutukseen tarvitaan riittävästi henkilöstöresursseja, sidosryhmäosaamista, viestinnän osaamista ja sen merkityksen ja mahdollisuuksien pohtimista sekä johtamisosaamista, jotta osataan hyödyntää ja kohdentaa erilaisia rooleja ja työntekijöiden erityisosaamista, vahvuusalueita ja käytännön substanssiosaamista. Toiminnan ylläpitämiseen vaaditaan jatkuvaa ja ketterää kehittämistä, esimerkiksi systemaattista toiminnan arviointia ja palautteiden keräämistä ja niiden analysointia sekä valmiutta tehdä muutoksia nopeassakin aikataulussa koordinoinnin avulla. 

Kansikuva
Avainhenkilöverkosto – Kansa-koulu 5 – Euroopan unionin rahoittama, NextGenerationEU

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä