Kansa-koulu-hankkeen Sosiaalihuollon kirjaamisen peruspaketti (RRP, P4, I3)

Sosiaalihuollon kirjaamisen peruspaketti on itsenäisesti suoritettava, avoin digitaalinen oppimateriaali, jonka suoritusaika on noin 45–60 minuuttia. Peruspaketin suorittaminen ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kansa-koulu-hankkeen Sosiaalihuollon kirjaamisen peruspaketti (RRP, P4, I3)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalihuollon kirjaamisen peruspaketti on itsenäisesti suoritettava, avoin digitaalinen oppimateriaali, jonka suoritusaika on noin 45–60 minuuttia. Peruspaketin suorittaminen ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan.

Toteutuspaikka
Sosiaalialan osaamiskeskusverkosto
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Päivi Malinen

Luotu

13.03.2024

Viimeksi muokattu

04.07.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Sosiaalihuollon kirjaamisen peruspaketti on tiivis, sosiaalihuollon kirjaamista käsittelevä materiaalikokonaisuus, joka tuotetaan sähköiseen oppimisympäristöön. Peruspaketti antaa sosiaalihuollossa työskenteleville ammattilaisille sosiaalihuollon kirjaamisen perustiedot helposti, nopeasti ja saavutettavasti. Peruspaketti toimii työntekijöiden perehdytyksen välineenä. Tämän myötä sosiaalihuollon henkilöstön osaamisen taso nousee ja kirjaamisen käytännöt yhdenmukaistuvat. 

Sosiaalihuollon kirjaamisen peruspaketti on avoin digitaalinen oppimateriaali, jonka suoritusaika on noin 45–60 minuuttia. Peruspaketin suorittaminen ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. 

Toimintaympäristö **

Sosiaalihuollon palvelujen järjestämisen kansallisiin tavoitteisiin sisältyy palvelujen helppo saavutettavuus ja palvelujen digitalisointi. Sosiaalihuollon tiedonhallintaan ja kirjaamiseen ovat vaikuttaneet muun muassa asiakasasiakirjalain, toisiolain ja asiakastietolain voimaantulo, sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin sekä sähköiseen arkistointiin liittyvät muutokset. Nämä edellyttävät työntekijöiltä uutta osaamista ja nopeaa tiedon ja asioiden haltuun ottoa. Näihin vaateisiin vastataan digitaalisella verkko-oppimisympäristöllä, joka on helposti saavutettavissa sosiaalihuollon ammattilaisten kirjaamisen perehdytykseen ja osaamisen lisäämiseen.  

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Sosiaalihuollon kirjaamisen peruspaketin kohderyhmää ovat sosiaalihuollossa työskentelevät ammattihenkilöt julkisella ja yksityisellä sektorilla. Lisäksi materiaalia voivat hyödyntää alan oppilaitokset tai muut asiasta kiinnostuneet.  

Osaamistarpeita on kerätty kirjaamisasiantuntijoiden valmennuksen sekä avainhenkilöverkoston kautta usean vuoden ajan. Lisäksi toteutettiin erillinen kohdennettu käyttäjätestaus peruspaketin sisältöjen toimivuudesta. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Jotta henkilöstön osaamistarpeisiin pystytään vastaamaan mahdollisimman hyvin, koulutuksellisen peruspaketin suunnitteluun ja rakentamiseen on syytä varata riittävästi aikaa ja resursseja. Aiheiden kokoaminen ja rajaaminen, taustatietojen selvittäminen ja realistinen suunnittelu ovat avainasemassa tällaisen materiaalin laatimisessa. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Peruspaketin kehittäminen varsinaiseksi koulutustuotteeksi on vielä kesken. Tästä syystä vaikutuksia tai muutoksia on vaikeaa, jopa mahdotonta tässä vaiheessa mitata. 

Peruspaketin käyttäjätestausten tuloksia voidaan hyödyntää kehitystyössä. Testaajien keskeisimmät huomiot peruspaketin sisältöön olivat: 

  1. Lisätään visuaalisuutta koko peruspakettiin monipuolisesti eri tavoin 
  2. Lisätään lakitekstejä ja -perusteluja
  3. Lisätään metatekstit ja johdattelutekstit osioiden välille 
  4. Muutetaan otsikointi lukijaystävälliseksi 
  5. Tuodaan esille terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kirjaamisen eroavaisuudet 
  6. Avataan selkeämmin, mitä kirjaamisvelvoite tarkoittaa käytännössä 
  7. Peruspaketin loppuun tarvitaan tiivistetty yhteenveto keskeisimmistä asioista.
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Jos vastaavanlaista koulutuksellista pakettia lähtee suunnittelemaan, on tärkeää perehtyä huolellisesti siihen, mitä tämä tulee vaatimaan sisällön ja toteutuksen osalta. Tavoite on tärkeää sopia ja lyödä lukkoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kaikkien kehittämistyössä mukana olevien toimijoiden on tärkeää sitoutua yhteiseen tavoitteeseen. Niin taloudellisten kuin henkilöresurssien tarve on tärkeää hahmottaa ja mitoittaa todellisen tarpeen ja halutun lopputuloksen mukaan. 

Kohderyhmän tarve on määritettävä jo kehittämisprosessin alussa. Käyttäjäkokemusta tulee arvioida huolellisesti ja peilata sitä suhteessa tavoitteisiin ja tavoiteltuun lopputulokseen. Jos havaitaan, että lopputulos ei vastaa tulevien käyttäjien tarpeita, on korjausliikkeitä kyettävä tekemään koko prosessin ajan.

Kansa-koulu 5 -hankkeessa peruspaketin suunnitelmaa ei lyöty tarkasti lukkoon, vaan suunnitelma pääsi elämään kehittämistyön edetessä liikaa. Suunnitelmaa tehtäessä ei tunnistettu sitä, kuinka paljon resurssia peruspaketin laatiminen ja valmennuksen uudistaminen tulisivat viemään aikaa. Käytettävissä oleva aika oli yksinkertaisesti liian lyhyt.

Kansikuva
Sosiaalihuollon kirjaamisen peruspaketti – Kansa-koulu 5 – Euroopan unionin rahoittama, NextGenerationEU

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä