icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kuilusta kumppanuuteen - Kainuun päihdetoimijaverkosto
Toteutuspaikka
Kainuun hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Susanna Kinnula

Luotu

06.06.2023

Viimeksi muokattu

15.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kainuun päihdetoimijat verkosto koostuu Kainuun alueen toimijoista, jotka kohtaavat päihteitä käyttäviä sekä heidän läheisiään. Toimijaverkoston tarkoituksena on tietoisuuden lisääminen päihde- ja riippuvuuspalveluista Kainuun hyvinvointialueella sekä julkisella että järjestöpuolella. Merkittävin tavoite on alueellisen yhteistyön parantaminen sekä vaikuttaminen päihdepalveluiden kokemukselliseen saatavuuteen asiakkaiden näkökulmasta.  

Kainuun päihdetoimijat verkoston toimintaa koordinoi Kainuun tulevaisuuden SOTE-keskushankkeen (HELLÄ II) suunnittelija, joka on vastannut verkoston koolle kutsumisesta ja vierailijoista, esityslistalle tulevista asioista, muistion kokoamisesta sekä tiedottamisesta kokoontumisten välillä. Verkosto on kokoontunut kerran kuukaudessa Teams-tapaamisena 1,5–2 tuntia kerrallaan. Suunnittelijan työparina tapaamisten ja teemojen suunnittelussa on toiminut Muutosta Ilmassa- hankkeen hanketyöntekijä.

Toimintaympäristö **

Kainuussa mielenterveys- ja päihdepalveluista hieman yli puolet (52 %) tuotetaan julkisella puolella, n. kolmasosa on yksityisen sektorin sekä 15 % yhdistysten ja säätiöiden tuottamaa. Kainuun hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat MIELI-suunnitelman mukaisesti avohoitopainotteisia eikä hoitoon hakeutumiseen tarvita lähetettä. Yli puolet Kainuun hyvinvointialueen aikuisten mielenterveys ja päihdepalvelujen henkilöstöresurssista työskentelee ”yhden luukun periaatteella” yhdistetyissä miepä-yksiköissä. Vuotta 2020 koskevassa ESMS-R-kartoituksessa merkittävin havainto on se, että Kainuun alueella mielenterveys ja päihdepalvelujen päivätoiminnoista 75 % on yhdistysten tai säätiöiden tuottamaa palvelua. 

Päihdehuollon asiakkaiden määrä avohoitopalveluissa on pysytellyt Kainuussa viimeisten kolmen vuoden (2019 - 2021) aikana samansuuruisena 1000 asukasta kohden: 10,4 - 10,5 - 10,3, joka herättää epäilyksen siitä, ettei hoidon piirissä ole riskikäyttäjiä, jotka hyötyisivät palveluista. Vuonna 2020 Kainuussa oli Suomen suurimmat luvut päihdesairauksien aiheuttamista sairaalahoidoista sekä terveyskeskusten vuodeosastoilla että erikoissairaanhoidossa: 45,5 hoitopäivää 1000 asukasta kohti (koko maassa 25,8). Päädiagnoosina oli alkoholin tai huumeiden käytöstä aiheutunut sairaus 232 asiakkaalla, hoitojaksoja oli 464 ja hoitopäiviä 3261.  

Painopistettä ennaltaehkäisyyn – ja tähän tarvitaan kaikki alueen toimijat.

Riippumatta siitä, että 3. sektori (yhdistykset ja säätiöt) on Kainuun alueella merkittävä päivätoimintojen tuottaja, ilmapiiri ja keskustelukulttuuri päihdekentän toimijoiden välillä on ollut pitkään polarisoitunutta.

Kainuun tulevaisuuden SOTE-keskushankkeen tavoitteena on vahvistaa laajaa yhteistyötä, tiedonkulkua, asiantuntemusta ja tietoperustaa – Kainuun alueen päihdetoimijoilta on puolestaan noussut esiin toive aidosta yhteistyön tiivistämisestä sekä 3. sektorin ja kokemusasiantuntijoiden roolien tunnustamisesta.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Verkosto on tarkoitettu ja muodostuu kokemusasiantuntijoista, kehittäjäasiakkaista, sote-ammattilaisista sekä järjestöjen ja seurakunnan edustajista, jotka kohtaavat päihteitä käyttäviä ja riippuvuuksista kärsiviä sekä heidän läheisiään Kainuun alueella. Kutsu verkostoon on lähetetty hyvinvointialueen päihde- ja riippuvuuksien hoidon työntekijöille sekä alueen järjestötoimijoille lähetettäväksi eteenpäin. Verkostoon ovat voineet osallistua kaikki toimijat, jotka kokevat hyötyvänsä verkostosta. . Verkosto on kokoontunut kerran kuukaudessa ajalla 9/2022 - 12/2023 Teams-tapaamisena 1,5–2 tuntia kerrallaan. Teams-kokousten lisäksi toimijat on kutsuttu koolle livenä Learning cafe - kehittämisen työpajaan ja jouluiseen yhteiskehittämisen päätöstilaisuuteen.

Vuoden 2023 aikana verkostossa oli mukana Kainuun hyvinvointialueen työntekijöitä sekä esimiehiä kattavasti mielenterveys- ja päihdepalvelualueelta eri paikkakunnilta (Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Suomussalmi) ja sosiaali- ja perhepalveluiden palvelualueelta. Järjestöpuolelta osallistujia oli  mukana seuraavista yhdistyksistä: Spartak ry, Ehyt ry, A-kiltojen liitto ry, Sosped ry/ Kulttuuripaja Marilyn, Toimiva ry, Kajaanin Päiväkeskus ry. , Kajaanin Hyvä Mieli ry. ja Kajaanin työvoimayhdistys. Verkostossa oli myös edustus Kajaanin seurakunnasta ja kuntien etsivästä nuorisotyöstä Kajaanin, Kuhmon ja Sotkamon osalta. 

Verkosto on täydentynyt hankeaikana, eikä kaikki toimijat ole osallistuneet jokaiselle tapaamisille. Verkostotapaamiset on suunniteltu rakentamaan aitoa ja läpinäkyvää yhteistyötä sekä poistamaan vastakkain asettelua ja vahvistamaan verkostoja. Tavoitteena on ajantasaisen tiedon välittäminen eri mielenterveys- ja päihdepalveluista Kainuun alueella sekä lisätä ymmärrystä eri toimijoiden välillä. Verkostossa keskustelemalla eri ilmiöistä päästiin vaikuttamaan palveluverkostoon ja ilmapiiriin, joka Kainuussa päihdekentällä vallitsi. Verkostotapaamisissa on käsitelty eri teemoja ja mukaan on kutsuttu asiantuntijoita vierailemaan. Selkeästi suosituimmaksi tapaamiseksi muotoutui vuoden 2023 ensimmäinen tapaaminen, jossa vierailijana oli päihdeasiamies kertomassa mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistuksesta, jolloin paikalla oli 34 toimijaa sekä päättäjää.  

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Verkosto tarvitsee asiasta kiinnostuneen vetäjän, koordinaattorin, jolla on aito innostus saattaa toimijoita yhteen. Verkoston koordinointi vaatii aikaresurssia, jotta tapaamisten sisältö pysyy monipuolisena ja ylläpitää toimijoiden kiinnostuksen. 

Pääasiallisesti tapaamiset järjestetty Teams:in avustuksella ja tärkeää on se, että kohtaamisista osa on virallisten asioiden lisäksi epävirallisia, kuten virtuaaliset joulukahvit. Teams on ollut oivallinen alusta työskennellä verkoston kanssa ja se mahdollistaa kaikkien osallistumisen maantieteellisesti mistä tahansa Kainuun kunnasta. Toimijoiden kanssa on kuitenkin hyvä tavata myös livenä esim. työpajatyyppisesti, jolloin tutustutaan lisää ja yhteistyösuhteet vahvistuvat entisestään. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimijaverkoston ensimmäisen tapaamisen perusteella keskeiseksi tavoitteeksi nousivat:

  • aito yhteistyö ja luottamus - vastakkainasettelusta pois
  • moniammatillisuus ja asiantuntijuus, 
  • avun löytyminen, palveluiden kokemuksellisen saavutettavuuden parantuminen
  • matalan kynnyksen palveluiden kehittämistä ja jalkautumista, "walk-in" toimintaa
  • kokemusasiantuntijakoulutusta ja heidän roolinsa tunnustaminen

Merkittävin tavoite saavutettiin ensimmäisenä lukukautena, toimijoilta tuli palautetta kuinka tästä uudesta ryhmästä  ja työskentelytavasta iloittiin. Esille nousi se, että kaikilla toimijoilla on sama tahtotila ja toive siitä, että yhteistyötä voitaisiin vahvistaa ja luottamusta rakentaa uudelleen. Se edellytti sitä, että aikaisempaa "kuilua" ja vastakkainasetteluun johtaneita ilmiöitä sanoitettiin ja kerrottiin, että nyt on pyrkimyksenä jättää nämä vanhat asiat mahdollisine tunteineen taakse ja aloittaa ns. puhtaalta pöydältä. Tätä on pitänyt matkan varrella muistutella ja antaa myös työpajassa mahdollisuus kirjata paperille ylös, jos joku asia vielä harmittaa. 

Toimijaverkostolle oli selkeä tarve ja verkosto haluaa jatkaa - jatkossa verkosto voi toimia Kainuun hyvinvointialueella ehkäisevän päihdetyön ja mielenterveyden edistämisen alueellisena asiantuntijaryhmänä. 

Verkostosta nousi esiin matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen ja tätä lähdettiin testaamaan MIEPÄ-kioski-idealla, jossa mukana mt- ja päihdeasioihin perehtynyt sairaanhoitaja ja vaihdellen järjestön edustaja/ kokemusasiantuntija. 

Toimijaverkostossa sovittu myös uuden läheisten ryhmän toteuttamisesta yhteistyössä Kajaanin seurakunnan ja Kajaanin miepä-yksikön yhteistyönä. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimijaverkoston kokoaminen ja yhteistyöhön aktivoiminen tarvitsee koordinaattorin, joka tuntee alueen päihdekentän ja -toimijoita. Verkosto laajenee, kun jokainen toimija tiedottaa tapaamisista omille verkostoilleen. Ei-tietämisen-asenne kannattaa ottaa käyttöön, koska me ei oikeasti tiedetä mitä se toinen tekee vaikka luulemme tietävämme. Ison kuilun lisäksi alueelta paljastui pikku-kuiluja, jotka ovat hidastaneet yhteistyöhön alkamista. 

Kainuun alueella tarvittiin systeemiteoreettista lähestymis- ja ajattelutapaa; "Olemme verkosto, kuin hämähäkin seitti. Kun yhtä lankaa nykäisee, kaikki muut alkavat väristä." @ H. Hallenberg 2018

Kansikuva
Kuilusta kumppanuuteen - Kainuun päihdetoimijatverkosto

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä