Kuntouttavan työtoiminnan toimintamalli sisältää yhtenäiset lomakkeet (sopimus, palaute-/arviointilomakkeet) sekä yhtenäisen prosessin. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kuntouttava työtoiminta Etelä-Pohjanmaalla
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuntouttavan työtoiminnan toimintamalli sisältää yhtenäiset lomakkeet (sopimus, palaute-/arviointilomakkeet) sekä yhtenäisen prosessin. 

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

26.06.2023

Viimeksi muokattu

15.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle luotiin yhtenäinen kuntouttavan työtoiminnan prosessimalli, jolla pyritään yhtenäistämään toimintatapoja ja vältetään päällekkäistä työtä eri toimijoiden kesken. Yhtenäinen ja mallinnettu toimintatapa selkeyttää prosessia sekä auttaa asiantuntijoita tunnistamaan ja ymmärtämään paremmin oman roolinsa prosessissa. Kuntouttavan työtoiminnan prosessi on kuvattu kaaviona vaiheittain kuntouttavan työtoiminnan vireille tulosta palvelun päättymiseen. Lisäksi vaiheet ja toimijoiden roolit on aukikirjoitettu erilliseen taulukkoon. Prosessissa on huomioitu myös rakenteinen kirjaaminen ja yhtenäiset kirjaamisohjeet on kirjattu prosessin eri vaiheisiin.

Kuntouttavan työtoiminnan prosessimallin lisäksi luotiin yhtenäiset sopimus- ja palautelomakkeet (kts. liitteet). Palautelomakkeet auttavat arvioimaan alueella yhdenmukaisesti asiakkaiden työ- ja toimintakykyä. Palautelomakkeissa on kiinnitetty huomiota myös neuropsykiatristen haasteiden arvioimiseen.

Yhtenäinen toimintamalli mahdollistaa asiakkaille yhdenvertaisen, mutta palvelutarpeen mukaisen palveluprosessin asuinpaikasta riippumatta.  Yhtenäinen prosessi ohjaa arvioimaan kuntouttavan työtoiminnan tavoitteiden toteutumista säännöllisesti ja laaja-alaisesti, mikä nopeuttaa ja selkeyttää jatkopolkua kohti työelämää tai muita asiakkaan palvelutarpeen mukaisia palveluja.  

Toimintaympäristö **

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuu on siirtynyt kunnilta hyvinvointialueille. Hyvinvointialueiden on järjestettävä kuntouttavaa työtoimintaa niille pitkään työttöminä olleille henkilöille, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea, ja jotka eivät työ- ja toimintakykynsä vuoksi kykene osallistumaan TE-hallinnon ensisijaisiin palveluihin.

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on asiakkaan elämänhallinnan sekä työ- ja toimintakyvyn parantaminen siten, että asiakas voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin. Tavoitteena on, että asiakkaan kokonaistilanne kohenee ja hänellä on kuntouttavan työtoiminnan jakson päättyessä toteuttamiskelpoinen jatkosuunnitelma. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kehittämistyön ensisijainen kohderyhmä on kuntouttavan työtoiminnan parissa toimivat ammattilaiset. Ammattilaisten yhtenäinen toimintatapa mahdollistaa asiakkaiden saaman tasavertaisen ja yhdenmukaisen palvelun. Yhtenäisellä prosessimallilla voidaan sujuvoittaa ja nopeuttaa asiakkaiden palvelupolkuja kohti työllistymistä tai muita asiakkaan palvelutarpeen mukaisia palveluja ja etuuksia. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kuntouttavan työtoiminnan toimintamallin juurruttaminen edellyttää yhteistä sopimista ja perehdyttämistä esimiesten johdolla. Yhtenäiset lomakkeet on otettu käyttöön koko hyvinvointialueella. Prosessimalli on luotu työnyrkin toimesta, mutta prosessin vaiheiden osalta tarvitaan vielä yhteistä keskustelua, yhteistä sopimista ja yhteisiä linjauksia työllisyyttä ja osallisuutta edistävien palveluiden sekä aikuissosiaalityö ja -ohjaus palveluiden esimiesten kesken.  

Kuntouttavan työtoiminnan toimintamallin juurruttaminen edellyttää myös riittävää henkilöstöresurssia. Lisäksi tarvitaan ymmärrystä kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksesta ja merkityksellisyydestä asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen näkökulmasta. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kuntouttavan työtoiminnan prosessimalli on luotu ja toimintaa varten on luotu yhtenäiset lomakkeet (kuntouttavan työtoiminnan sopimuslomake sekä asiakkaiden ja työtoiminnan järjestäjän palautelomakkeet). Yhtenäiset lomakkeet  on otettu käyttöön Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella 6/2023.  

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Yhtenäisen toimintamallin luominen edellyttää yhteistyötä ja yhteistä sopimista kaikkien kuntouttavan työtoiminnan prosessissa mukana olevien tahojen kanssa. 

Kansikuva
Kuntouttavan työtoiminnan toimintamalli kansikuva

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä