Toimintamalli tukea tarvitsevien ikääntyneiden löytämiseksi sekä tarvittaviin palvelu- ja tukimuotoihin ohjaamiseksi ja motivoimiseksi.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Löytävä vanhustyö ikääntyneiden tukena
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli tukea tarvitsevien ikääntyneiden löytämiseksi sekä tarvittaviin palvelu- ja tukimuotoihin ohjaamiseksi ja motivoimiseksi.  

Toteutuspaikka
Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö. Turku, Vakka-Suomi
Paikkakunta tai maakunta
Varsinais-Suomi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Saija Rahunen

Luotu

26.02.2021

Viimeksi muokattu

04.10.2021
Ratkaisun perusidea **

Löytävä vanhustyö on toimintamalli, jonka avulla tavoitetaan ja autetaan kotona asuvia, vaikeassa elämäntilanteessa eläviä ikäihmisiä. Tavoitteena on edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja itsenäistä kotona selviytymistä mahdollistamalla riittävä tuki ja oikean avun saaminen.  

Käytännön työ toimii siten, että tuen tarpeessa olevat ikääntyneet löydetään joko niin, että ikääntynyt ottaa itse yhteyttä, moniammatillinen toimijaverkosto vinkkaa mahdollisesta asiakkaasta, muut (ikä)ihmiset ottavat yhteyttä ja ilmaisevat huolensa kanssaihmisestä tai kohtaamalla ihmisiä eri toimintojen yhteydessä. Kuka vain voi tehdä huolenilmauksen Löytävään työhön. 

Löytymisen jälkeen heille soitetaan ja ehdotetaan tapaamista. Mikäli asiakasta ei puhelimitse tavoiteta, niin käydään oven takana ja jätetään esite ja yritetään tavoittaa vielä myöhemmin uudelleen. Tapaaminen toteutuu asiakkaalle parhaiten sopivassa paikassa, esim. hänen kodissaan, löytävän työn toimistolla tai kahvilassa. Löytävät vanhustyön työntekijät rakentavat ikääntyneelle yksilöllisen palvelupolun yhdessä asiakkaan kanssa ja varmistavat, että hän pääsee tarvittavien tukitoimien ja palvelujen piiriin. Tarvittaessa voidaan järjestää verkostopalaveri asiakkaan kotona. Liikkeelle lähdetään aina siitä, minkä ikääntynyt itse kertoo hänelle olevan hyväksi. Häntä myös kannustetaan omatoimisuuteen, aktiivisuuteen ja tarvittaessa hakeutumaan erilaisiin palveluihin. Toiminta tapahtuu asiakkaan ehdoilla ja suostumuksella. 

Asiakasta tuetaan ja osallistetaan toimimaan itse aktiivisesti omien asioidensa hoitamisessa. Häntä autetaan sanottamalla edistymistä ja kannustetaan ottamaan omat asiansa itsenäisesti hoitaakseen siinä määrin, mihin hänen omat voimavaransa riittävät. Muut palvelut ja tukitoimet rakennetaan ikääntyneen ympärille, lähelle tämän normaalia arkea. 

Toimintaympäristö **

Varsinais-Suomessa asui vuoden 2019 lopussa 142 223 yli 60-vuotiasta ihmistä, joista naisia oli 55,3 prosenttia. Yleisesti ottaen varsinaissuomalaiset ikääntyneet voivat hyvin. Samaan aikaan kuitenkin ikääntyneiden joukossa on yhä enemmän yksinäisiä ja unohdettuja avun ja tuen tarvitsijoita, jotka eristäytyvät yhteiskunnasta ja jäävät ilman tarvitsemiaan palveluja. Heitä Löytävä vanhustyö pyrkii auttamaan.  

Löytävän työn toteuttamisessa on erotettavissa kolme toimintaympäristöä:  

 1. Ikääntyneen oma koti toimii kaiken keskiössä. Siellä ikääntynyt kohdataan ja siellä tulevaisuutta suunnitellaan yhdessä. Tutussa ja turvallisessa ympäristössä. 
 1. Ikääntyneen tarvitsemia palveluja haetaan verkostoista ja niistä keskustellaan julkisen sektorin toimipisteissä tai sähköisiä välineitä hyödyntäen ikääntyneen kotoa käsin. Halutessaan löytävän työn työntekijä lähtee ikääntyneen mukaan palvelukäynnille.   
 1. Tukea ja arjen apua sekä iloa haetaan kolmannen sektorin toimijoiden parista, jolloin toiminta voi olla järjestön omissa tiloissa, kaupungin tiloissa tai vaikkapa luonnossa. Halutessaan ikääntyneen mukana mennään tuen piiriin ja samalla rohkaistaan ja motivoidaan omaehtoiseen kulkemiseen ja liikkumiseen. 
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Löytävän vanhustyön kohderyhmää ovat yli 60-vuotiaat kotona asuvat ikääntyneet, jotka ovat joko kokonaan palvelujen ulkopuolella tai riittämättömien palvelujen piirissä. Usein he ovat yksinäisiä, ilman omaisia tai muuta henkilökohtaista ja säännöllistä tukiverkostoa. Heille on saatettu tarjota palveluja, mutta he ovat syystä tai toisesta kieltäytyneet niistä. Heillä voi olla taustalla suuria elämänmuutoksia, kuten leskeytyminen tai sairastuminen. Monesti heillä on taloudellisia haasteita. Kohderyhmän keskuudessa on jonkin verran päihde- ja mielenterveysongelmia, joihin ei välttämättä ole haettu tai otettu apua vastaan. Keskeistä on, että he tarvitsevat ammatillista tukea tilanteesta selviytymiseen.  

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin käyttö edellyttää alaan soveltuvaa koulutusta ja vahvaa ikääntyneille suunnattujen palvelujen ja tuen muotojen tuntemusta. Työntekijöillä tulee olla hyvät sosiaaliset taidot ja kyky kohdata erilaisia ihmisiä. Työtä tehdään myös omalla persoonalla.  

Hyvä työskentely asiakkaan kanssa on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Työ edellyttää kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa ja sietämään yllättäviäkin muutoksia. Työssä jaksamista ja siinä kehittymistä voi tukea täydennyskoulutusten avulla ja hyödyntämällä työnohjausta.  

Löytävä vanhustyö toimii siltana ikääntyneen ja ympärillä toimivan julkisen sektorin palvelukentän ja kolmannen sektorin moninaisten tuen muotojen välillä. Näiden verkostojen tunteminen ja ymmärtäminen on edellytys työssä onnistumiselle. Työ on myös tiimityötä viranomaistoimijoiden ja muiden järjestötoimijoiden kesken.  

Työ on rinnalla kulkemista, kuuntelua, motivointia ja kannustamista. Työotteen keskiössä on luottamus, arvostus ja asiakkaan itsemääräämisoikeus. Ilman näitä ja näiden kunnioitusta ei voi toimia.  

Käytännön arjessa tehtävä asiakastyö tapahtuu usein asiakkaan omassa kodissa, jossa kysellään kuulumiset, ollaan kiireettä läsnä sekä kartoitetaan asiakkaan toiveet ja tilanne. Yhdessä asetetuissa tavoitteissa edetään aina asiakkaan ehdoilla. Tämä edellyttää kannustamista ja motivointia. Asiakkuuden kesto määräytyy yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Palvelu on asiakkaalle maksuton ja toimintaa tuetaan Veikkausvaroin. 

Yksilöllisen asiakastyön lisäksi osana Löytävää vanhustyötä toteutetaan ikääntyneille - joko nykyisille tai entisille - päihteidenkäyttäjille suunnattua ja ammatillisesti ohjattua, vertaistukeen perustuvaa Pilke-ryhmätoimintaa. Tällä hetkellä Pilke-porukoita toimii Turussa ja Vakka-Suomessa. Lisäksi toimintaa on myös Helsingissä, Raumalla, Kaarinassa, Liedossa. Fingerroosin säätiö toteuttaa Pilke-toiminnan ohjaaja, sekä kouluttaja- koulutuksia valtakunnallisesti yhteistyössä Sininauhaliiton Pilkettä-elämään -hankeen (2020-2022 STEA) kanssa. 

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Vuodesta 2014 toiminut Löytävä työ on tavoittanut Varsinais-Suomessa yli 1 000 ikääntynyttä ihmistä. Noin 250 löydetyn ja kohdatun ikääntyneen elämäntilanteet ovat olleet erityisen haasteelliset ja näissä tilanteissa tukea on järjestetty moniammatillisesti, eri organisaatioiden ja sektoreiden voimavaroja yhdistäen.  

Löytävillä (6kpl) on kerralla käynnissä noin 150–200 asiakassuhdetta eri toiminnoissa. Puheluita ja viestejä ikääntyneille tehdään yli 1 000 vuodessa ja tapaamisia ja kotikäyntejäkin on vuosittain noin useita satoja. Kontakteja omaisiin on noin 150–200 vuodessa. Ryhmätoiminnoissa on säännöllisesti useita kymmeniä ikääntyneitä.  

Asiakastyön toteutumista ja aikaansaatuja muutoksia seurataan ja arvioidaan seuraavien asiakkaissa havaittujen muutosten kautta: 

1. arjenhallinta ja vastuunottaminen omasta elämästä lisääntyy 

2. ryhmään tai toimintaan kiinnittyminen toteutuu 

3. kotihoitoon tai tukipalveluihin kiinnittyminen toteutuu 

4. asiakkaan mielialan kohentuu, inhimillinen kärsimys vähenee  

5. omaisen voimaantuminen  

6. palvelumyönteisyys lisääntyy 

7. päihteiden ongelmakäyttö vähenee 

Seurantaa ja arviointia toteutetaan siten, että yllä mainittuja muutoksia seurataan asiakkaissa työn edetessä. Niitä käydään myös läpi asiakkaan kanssa keskustellen. Työn edetessä seurataan asiakasmääriä ja samalla verrataan, kuin paljon em. havaittuja muutoksia saadaan aikaan.  

Vinkit toimintamallin soveltajille **
 • Ole rohkeasti yhteydessä eri toimijoihin ja esittele heille toimintamalli sekä julkaisuissa (liitteenä) olevia tietoja toimintamallin tunnistetusta tuloksellisuudesta.  
 • Ota yhteistyöhön mukaan sellaisia tahoja, jotka haluavat aidosti olla mukana. Näin yhteistyö on tasavertaista ja yhteisötyötä on mahdollista syventää ja kehittää yhdessä.  
 • Rakenna itsellesi kuva keskeisistä verkostotoimijoista ja luo heihin kontakti toiminnan alkaessa. Näin he tunnistavat sinut ja tietävät, millä asialla toimit.  
 • Tutustukaa seuraaviin julkaisuihin Löytävään vanhustyöhön liittyen: 
 • Löytävän työn animaatio 
 • Aikaa, päätä ja sydäntä -julkaisu 
 • Hyödynnä löytävä työ -esite
 • Paljosta olisin jäänyt, ellen ovea olisi avannut -julkaisu  
 • Ryhmätoiminnan merkitys ikäihmisille Fingerroosin säätiön Tarina-ryhmissä -opinnäytetyö 
 • Elämänote Tarinat – Kohtaamisia hanketyön arjessa ympäri Suomen 
 • ”Jos mä sit kerran tulen” Elämänote -ohjelman osallisuustutkimuksen tuloksia, osa 1 / 2 
 • Linkki julkaisuihin https://fingerroos.net/toiminta/loytava-vanhustyo

Kotikäyntejä toteutettaessa: 

 • Asiakkuuden syntyminen tarvitsee aina luvan, jos asiakkaan huolenilmaus tulee viranomaiselta (viranomainen on sitä pyytänyt ennen kuin antaa asiakkaan tiedot) 
 • Asiakkuus perustuu vapaaehtoisuuteen 
 • Asiakkaan on hyvä tietää jo ennen, että kuka / ketkä ovat tulossa (soitto ennen käyntiä) 
 • Luottamuksen ilmapiirin ja tunteen luominen. Sinulla on aikaa ja olet asiakasta varten.  
 • Kerro asiakkaalle käynnin tarkoitus ja mihin pyritään. Se lisää turvallisuuden tunnetta. 
 • Tapaamisella on aina alku-, työskentely- ja loppuvaihe. Asiakkaalla tulee olla käynnin päätteeksi selkeä kuva siitä, mitä on tehty, mitä on sovittu ja mitä tapahtuu seuraavaksi.  
 • Päätös yhteistyön jatkumisesta on aina asiakkaan. 
 • Opettele varautumaan yllätyksiin. Kuinka toimit, jos asunnossa onkin muita kun menet kotikäynnille. Eteen saattaa tulla myös haastavia tilanteita, joissa asiakkaan hyvinvointi on vaarassa.  
 • Eettisiin ohjeisiin ja lakiin perustuen työntekijällä on ammattilaisen ilmoitusvelvollisuus.  

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready

Aihealueet

Vanhuspalvelut Verkostot Osallisuus Vaikuttavuus Eriarvoisuus

Ilmiöt

Väestörakenne muutoksessa Yksinäisyys

Kohderyhmä

Ammattilaiset Ikäihmiset Organisaatiot