Mieli kasvussa –toimintamallissa koko kasvuympäristön yhteisö edistää voimavaralähtöisesti jäsentensä mielenterveyttä ja rakentaa mielenterveyttä vahvistavaa toimintakulttuuria neuvolassa, ala- ja yläkoulussa, toisen asteen oppilaitoksissa sekä nuorisotyössä ja vapaa-ajalla.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Mieli kasvussa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mieli kasvussa –toimintamallissa koko kasvuympäristön yhteisö edistää voimavaralähtöisesti jäsentensä mielenterveyttä ja rakentaa mielenterveyttä vahvistavaa toimintakulttuuria neuvolassa, ala- ja yläkoulussa, toisen asteen oppilaitoksissa sekä nuorisotyössä ja vapaa-ajalla.

Toteutuspaikka
Lasten ja nuorten kasvuympäristöt
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Muu ministeriö
Muu rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Jutta Kajander

Luotu

08.01.2021

Viimeksi muokattu

08.04.2021
Toimintaympäristö **

MIELI ry on 2000-luvun alusta lähtien vahvistanut varhaiskasvatuksen ja oppilaitosten sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ammattilaisten mielenterveysosaamista eri hankkeissa. Työstä on syntynyt Mieli kasvussa –toimintamalli, jossa koko kasvuympäristön yhteisö edistää voimavaralähtöisesti sen jäsenten mielenterveyttä ja rakentaa mielenterveyttä vahvistavaa toimintakulttuuria. Malli kattaa kaikki kouluasteet varhaiskasvatuksesta toiseen asteeseen mukaan lukien myös neuvolan sekä nuoriso- ja vapaa-ajan.

Mieli kasvussa -kokonaisuus on MIELI Suomen Mielenterveys ry:n mallinnettu kokonaisuus, jonka tavoitteena on, että lasten ja nuorten kasvuympäristöjen yhteisön arki vahvistaa sen jäsenten mielen hyvinvointia ja mielenterveystaitoja.

Lasten ja nuorten mielen hyvinvointi rakentuu päivittäisessä toiminnassa osana varhaiskasvatuksen, koulun, nuorisotyön ja urheiluvalmennuksen arkea. Neuvolalla on keskeinen rooli lapsiperheiden mielenterveyden edistämisessä ja vanhemmuuden tukemisessa. Mielenterveystaitoja suunnitelmallisesti vahvistava kasvuympäristö tukee turvallista kasvua, oppimista, toimijuutta ja osallisuutta sekä ehkäisee yksinäisyyttä, kiusaamista ja mielenterveyden ongelmia. Se myös kannattelee mielenterveyden oireiden tai häiriöiden kanssa eläviä oppilaita.

”Mieli kasvussa -toimintamalli tarjoaa lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille tietoa mielenterveydestä sekä työvälineitä mielenterveystaitojen opettamiseen ja vahvistamiseen. Mieli kasvussa -kokonaisuuden työvälineet tukevat myös perheiden mielen hyvinvointia sekä yhteisöjä mielenterveyttä edistävän toimintakulttuurin rakentamisessa.”

”Toimintamallin kautta henkilöstön mielenterveysosaaminen vahvistuu ja mielen hyvinvointia edistävät toimintatavat otetaan nykyistä järjestelmällisemmin ja tavoitteellisemmin käyttöön. Lisäksi kasvuympäristöjen ja kodin yhteistyö sekä vanhemmuuden tuki lisää entistä paremmin lasten ja nuorten sekä perheiden mielen hyvinvointia.”

Mieli kasvussa- kokonaisuuden osa-alueet

  • Ammattilaisen mielenterveysosaamisen vahvistaminen: Mielenterveyden edistämisen koulutukset eri ammattiryhmille
  • Käytännön työvälineet mielenterveystaitojen vahvistamiseen: Materiaalit ammattilaisille lasten ja nuorten sekä perheiden mielenterveystaitojen vahvistamiseen
  • Mielenterveyttä edistävät käytänteet: Hyvät toimintatavat, mallinnukset ja suositukset mielenterveyttä edistävän toimintakulttuurin rakentamiseen
  • Perheiden ja kotien kanssa tehtävä yhteistyö: Työvälineet ja toimintamallit kotien ja perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön
  • Pedagogiset harjoitukset ja tehtävät: Lapsille ja nuorille suoraan suunnatut mielenterveystaitojen harjoitukset ja tehtävät

Ammattilaisten mielenterveysosaamisen vahvistaminen

Jokainen ammattilainen ja huoltaja voi edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä. Mieli kasvussa -koulutukset ja niissä jaettavat työvälineet antavat mielenterveyden edistämiseen konkreettisia keinoja, jotka tekevät mielenterveystaitojen opettelusta innostavaa. Mielenterveystaitojen säännöllinen ja pitkäjänteinen harjoittelu vahvistaa sekä yksilön että koko yhteisön hyvinvointia. 

Lapsen mieli –koulutus (3h) on varhaiskasvatuksen ammattilaisille suunnattu kokonaisuus, joka lisää ymmärrystä lapsen mielenterveyden edistämisestä sekä sisältää konkreettisina työkaluja lapsen mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen käytännön työssä (taidekortti-, pöytäteatteri- ja julistetyöpajat) Koulutukseen sisältyy Lapsen mieli –kirja ja muu tukimateriaali. Koulutukset ja materiaalit ovat saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.

Hyvää mieltä yhdessä -koulutus (3h tai 6h) on suunnattu alakoulujen opettajille, ohjaajille ja oppilashuollon asiantuntijoille. Mielenterveysosaamista vahvistava koulutus antaa välineitä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (POPS) 2014 sisältöjen mukaiseen mielenterveystaitojen opetukseen sekä ideoita yhteisölliseen oppilashuollon toteuttamiseen. Koulutus antaa tietoa mielenterveydestä alakoululaisen voimavarana, ja siihen kuuluu työpajoja tunne- ja vuorovaikutustaidoista, itsetunnosta, vahvuuksista ja tietoisuustaidoista. Koulutukseen sisältyy käsikirja, tunne- ja kaveritaitokortit sekä pöytäteatteri. Koulutus ja materiaalit ovat saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Suomeksi on saatavana myös vuorovaikutteinen verkkokurssi (2h).

Hyvän mielen koulu -koulutus on suunnattu yläkoulujen opettajille, kasvattajille ja oppilashuollon ammattilaisille (3h tai 6h). Se vahvistaa ymmärrystä ja osaamista oppilaiden mielenterveyden edistämisestä yläkoulussa, tutustuttaa mielenterveystaitojen opetusmateriaaliin ja harjoituksiin toiminnallisissa työpajoissa ja antaa työkaluja vuoden 2014 POPS:n mukaiseen mielenterveystaitojen opetukseen sekä ideoita yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamiseen yläkouluissa. Koulutukseen sisältyy suomenkielinen käsikirja ja Mielenterveys voimaksi -kuvakortit. Materiaali ja koulutus kehitteillä myös ruotsin kielellä. Suomeksi on saatavana myös vuorovaikutteinen verkkokurssi (2h).

Hyvän mielen perhe – mielenterveyden edistäminen neuvolassa -koulutus (lähiopetuksena 4 ja 7,5 h, webinaarikokonaisuutena 3 x 1,5 h sekä luento 90 min) on suunnattu neuvolaterveydenhoitajille. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten mielenterveysosaamista sekä tarjota keinoja mielenterveyden edistämiseen, mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn sekä riskien varhaiseen tunnistamiseen. Koulutus antaa välineitä asiakas- ja voimavaralähtöisyyttä tukevaan terveysneuvontatyöhön. Lähiopetuksena toteutettaviin koulutuksiin sisältyy Lapsen mieli -kirja, Kuule ja näe minut -esite sekä julisteita.

Nuorisoalan ammattilaisille suunnatussa Mielenterveys voimaksi -koulutuksessa avataan mielenterveyden edistämisen käsitettä voimavarana ja elämäntaitona. Koulutuksessa avataan niitä mahdollisuuksia ja tapoja, joilla nuoren kanssa työskentelevä ammattilainen voi omassa työssään edistää nuoren mielenterveyttä. Mielenterveyden vahvistamisen kannalta keskeistä on muun muassa ryhmäytyminen ja kaveritaidot samoin kuin itsetunnon tukeminen ja omien vahvuuksien tunnistaminen, suruista selviytyminen sekä tunnetaidot. Koulutus koostuu luento-osuuksista, keskusteluista ja toiminnallisista harjoitteista. Jokainen osallistuja saa mukaansa koulutuksesta mukaansa kattavan materiaalipaketin.

Kokonaisuuteen kuuluvat myös koulutukset ja materiaalit kieli- ja kulttuuritietoiseen mielenterveyden vahvistamiseen, jotka on suunnattu kulttuurisesti moninaisia lapsia ja perheitä työssään kohtaaville kasvatusalan ammattilaisille. 

Nuori mieli urheilussa -koulutusta kehitetään parhaillaan. Tavoitteena on, että lasten ja nuorten urheilun parissa toimivat osaavat tukea mielenterveyden normaalia kehitystä, hyödyntää mielenterveystaitoja osana valmennusta ja kohdata haastavassa tilanteessa olevia lapsia ja nuoria.

Käytännön työvälineet mielenterveystaitojen vahvistamiseen

”Mieli kasvussa -kokonaisuus sisältää kohdennettuja työvälineitä ja materiaaleja eri kasvatus- nuoriso- ja neuvolatyön ammattilaisille lasten ja nuorten mielenterveystaitojen vahvistamiseen. Työvälineet ja materiaalit, kuten julisteet, harjoitteet, käsikirjat ja pelit, on kehitetty tiiviissä yhteistyössä kentän toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Erilaiset pedagogiset materiaalit sekä terveysneuvonnassa käytettävät materiaalit tukevat mielenterveystaitojen harjoittelua, puheeksi ottamista ja päivittäistä mielenterveyttä edistävää työtä lasten ja nuorten sekä perheiden kanssa. Konkreettiset työvälineet auttavat mielenterveyden edistämisen täytäntöönpanossa koulutusten jälkeen.”

Mielenterveyttä edistävät käytänteet

Mieli kasvussa -toimintamallin keskeinen tavoite on juurruttaa mielenterveyden edistäminen osaksi kasvuympäristöjen toimintakulttuuria. Mielenterveyden edistäminen on pitkäjänteistä ja systemaattista työtä. Mieli kasvussa- kokonaisuus tarjoaa koulutusten ja pedagogisten materiaalien lisäksi työvälineitä mielenterveyttä edistävän toimintakulttuurin rakentamiseen. Mielen hyvinvointia tukeva kasvuympäristö koostuu niin yksilö-, yhteisö- kuin kuntatason käytänteistä, suosituksista ja toimintatavoista. 

Perheiden ja kotien kanssa tehtävä yhteistyö

Mieli kasvussa -toimintamalli sisältää työvälineitä ja toimintamalleja kotien ja perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Lapsen mielenterveyden rakentumisessa keskeinen rooli on vanhemmilla. Vanhempi toimii lapselle arvokkaana mallina, ohjaa ja tukee mielenterveystaitoja harjoiteltaessa. Turvallisen aikuisen seurassa lapsen on hyvä kasvaa ja kehittyä eri ikäkausina. 

Pedagogiset harjoitukset ja tehtävät

Mieli kasvussa -kokonaisuus sisältää suoraan lapsille ja nuorille suunnattuja harjoituksia ja tehtäviä, jotka tukevat mielenterveystaitojen harjoittelua ja oppimista ikätasolle sopivalla tavalla.

Toimintaympäristö

Mieli kasvussa - kokonaisuus pohjautuu näkemykseen mielenterveydestä hyvinvoinnin tilana, joka sisältää emotionaalisen, psykologisen ja sosiaalisen ulottuvuuden (Keyes 2005; 2007; Westerhof & Keyes 2010).

Mielenterveyteen vaikuttavat yksilölliset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset tekijät (Campion ym. 2012; Wahlbeck ym. 2017). Mielenterveyttä voidaan yksilötasolla edistää vahvistamalla mielenterveyttä edistäviä taitoja eli mielenterveystaitoja (Wahlbeck ym. 2017). Lasten ja nuorten kasvuympäristöt tavoittavat laajasti jokaisen lapsen ja nuoren ja ovat merkittäviä ympäristöjä mielenterveyden edistämiselle.

Mielenterveystaidoilla tarkoitetaan tunne- tietoisuus- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta kohdata elämään kuuluvia vastoinkäymisiä, kykyä säädellä arjen kuormitusta. Mielenterveystaitoa on myös kyky luoda ja ylläpitää ihmissuhteita. Taitoihin kuuluvat keskeisesti myös turvataidot, itsetuntemus ja omien vahvuuksien ja arvojen tunnistaminen sekä arjen taidot. Vaikuttaville menetelmille yhteistä on osaamisen ja taitojen johdonmukainen kehittäminen, osallistavat menetelmät, keskittyminen sosio-emotionaalisiin osaamisalueisiin ja osaamisalueiden eksplikointi (Durlak ym. 2011), opettajien kouluttaminen (Weare & Nind 2011) sekä ohjelman implementoinnin laatu (Barry ym. 2017).

Vahvistamalla suojaavia tekijöitä voidaan vähentää mahdollisten mielenterveyden riskitekijöiden vaikutusta, kehittää sopeutumiskykyä riskien toteutuessa ja lisätä valittavissa olevia toimintamahdollisuuksia (Heiskanen et al. 2006). Yksilön mielenterveystaitojen kehittäminen on konkreettinen keino vahvistaa suojaavia tekijöitä.

Vuonna 2017 julkaistu varhaiskasvatuksen suunnitelma sisältää lapsen mielen hyvinvoinnin tukemisen ja vahvistaa näin mielenterveyden edistämistä osana varhaiskasvatuksen toimintaa. Myös varhaiskasvatuslain(2018) tavoitteet sisältävät lapsen kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen, terveellisen varhaiskasvatusympäristön sekä muita mielenterveyttä edistäviä tai mielenterveystaitoihin kuuluvia tavoitteita.

Mielenterveystaidot ovat osa myös opetussuunnitelmia. Peruskoulujen opetussuunnitelma painottaa aikaisempaa enemmän mielenterveysosaamista ja mielenterveystaitojen oppimista sekä vahvistaa terveystiedon opetuksen asemaa peruskoulussa 1.-6. luokilla. Mielenterveystaidot ovat alakoulussa osana ympäristöopin terveystiedon aihealueen sisältöjä ja yläkoulussa erityisesti terveystiedon opetuksessa. Lisäksi mielenterveystaitojen harjoittelu ja oppiminen kuuluu koko perusopetuksen ajan Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot laaja-alaisen osaamisen osuuteen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Mieli kasvussa -toimintamalli on tarkoitettu kaikille ammattilaisille ja toimijoille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa. Kohderyhmiä ovat mm. neuvoloiden, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ammattilaiset. Kunnissa on tärkeää kohdentaa osaamista ja ymmärrystä niin johto-, yhteisö- kuin yksilötasolle. Johdolla tulee olla ymmärrystä ja osaamista mielenterveyttä edistävän toimintakulttuurin johtamisesta ja arvioinnista. Jokaisella kasvuympäristön aikuisella tulee olla riittävästi osaamista ja konkreettisia työvälineitä lasten ja nuorten mielenterveyden tukemiseen ja taitojen harjoitteluun. Tämä tukee myös Lasten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten jaksamista ja heidän hyvinvointinsa työssä paranee.

Lopullisena kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret ja heidän mielenterveytensä vahvistuminen. Toimintamallilla tavoitetaan myös huoltajia ja perheitä neuvolatyön kautta sekä kotien kanssa tehtävään yhteistyöhön suunnattujen toimintatapojen kautta. Näin myös huoltajien ymmärrys mielenterveydestä ja sen tukemisesta syvenee yhteistyössä kasvuympäristöjen kanssa.

Mieli kasvussa -toimintamallin koulutukset, työvälineet ja käytänteet on kehitetty tiiviissä yhteistyössä kasvuympäristöjen ammattilaisten sekä lasten ja nuorten kanssa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

MIELI ry on 2000-luvun alusta lähtien vahvistanut varhaiskasvatuksen ja oppilaitosten sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ammattilaisten mielenterveysosaamista eri hankkeissa. Mieli kasvussa -toimintamallin kehittämisen keskiössä on ollut mielenterveyden edistämisen asiantuntijuus sekä kentän kanssa toteutettu yhteiskehittäminen, jonka kautta terveystieteiden alaan kuuluva mielenterveyden käsite ja siihen liittyvä osaaminen on tuotu osaksi kasvuympäristöjen toimintakulttuuria. Yhteiskehittämisen myötä koulutusmallit ja -ai­neistot ovat vastanneet suoraan ammattilaisten arjen tarpeeseen ja samalla antaneet tukea ja osaamista mielenterveystaitojen vahvistamiseen muun muassa varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien sekä kasvuympäristöjen tavoitteiden mukaisesti. Koulujen ammattilaiset ovat tarvinneet tietoa mielenterveydestä ja työkaluja toteuttaakseen uuden opetussuunnitelman mielenterveystaitoja koskevia tavoitteita.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kehittämisen tueksi on laadittu noin 50 opinnäytetyötä, joista lähes 20 arvioi työn vaikutuksia varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa, äitiys- ja lastenneuvolassa sekä nuorisotyössä. Näiden perusteella kasvatusalan ammattilaiset tuntevat saaneensa MIELI ry:n koulutuksista valmiuksia ymmärtää mielenterveyttä, opettaa mielenterveyttä ylläpitäviä taitoja sekä edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä osana päivittäistä työtään. Konkreettiset opetusmateriaalit ovat olleet ammattilaisille hyödyllisiä, ja ne soveltuvat osaksi päivittäistä työtä ja tukevat mm. opetussuunnitelmaan sisältyvien oppilaiden mielenterveysosaamista ja -taitoja koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Kansikuva
Kaksi lasta pyörii vhreässä ympäristössä. Lasten takana aikuinen mies tarkkailee lasten leikkiä.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Peruskoulu Toisen asteen koulutus Neuvola Nuorisotyö Mielenterveys

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ammattilaiset Koko väestö Lapset ja varhaisnuoret Maahanmuuttajat Nuoret Nuoret aikuiset Perheet