Neuropsykiatrisesti oireilevan aikuisen asiakaspolun mallintaminen

Kuvataan neuropsykiatrisesti oireilevan aikuisen hyödynnettävissä olevat arjen tukitoimet, lisätuki sosiaali- ja terveydenhuollossa ja lisätuki erikoissairaanhoidossa Kymenlaakson alueella.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Neuropsykiatrisesti oireilevan aikuisen asiakaspolun mallintaminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuvataan neuropsykiatrisesti oireilevan aikuisen hyödynnettävissä olevat arjen tukitoimet, lisätuki sosiaali- ja terveydenhuollossa ja lisätuki erikoissairaanhoidossa Kymenlaakson alueella.

Toteutuspaikka
Kymenlaakso
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Sonja Kataja

Luotu

13.10.2022

Viimeksi muokattu

28.09.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kuvata neuropsykiatrisesti oireilevan aikuisen asiakaspolun vaiheet sekä eri ammattilaisten toimenpiteet polun eri vaiheissa organisaatiossa sovittujen käytänteiden mukaisesti.

Osana asiakaspolun mallintamisen kehittämistä on kehitetty Neuropsykiatrisen tunnistusosaamisen vahvistaminen - koulutus yhteistyössä Terapiat etulinjaan -hankkeen kanssa. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa perustason osaamista asiakkaiden kohtaamiseen ja tukemiseen ennaltaehkäisevästi ja ennakoivasti, jolloin raskaampien palveluiden / tutkimuksien tarve mahdollisesti siirtyy tai vähenee.

Toimintaympäristö **

Neuropsykiatrisesti oireilevien hoidon piiriin hakeutuvien aikuisten määrä on kasvanut Kymenlaakson alueella viime vuosina merkittävästi.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ensisijaisesti Kymenlaakson hyvinvointialueen

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Neuropsykiatrisesti oireilevan aikuisen asiakaspolun mallintaminen on vielä kesken ja sen jatkokehitys edellyttää eri palveluilta sitoutumista yhteiskehittämiseen ja palvelupolun vaiheiden kirkastamiseen. Organisaation eri toimijoita osallistettiin polun mallintamisessa seuraavissa työpajoissa:

  • Hoidon porrasteisuus 
  • Varhainen tuki (matalan kynnykset palvelut sekä hoitoon/ tutkimuksiin ohjautuminen)
  • Jatkohoito perustasolla (perusterveydenhuollossa tehtävät toimenpiteet, sosiaali- ja työelämäpalvelujen hyödynnettävissä olevat arkea, toimintakykyä ja työkykyä tukevat palvelut)
  • Jatkohoito erikoissairaanhoidossa (erikoissairaanhoidossa tehtävät toimenpiteet sekä mahdolliset lääkehoidon seuranta ja kuntoutukset, sosiaali- ja työelämäpalvelujen hyödynnettävissä olevat arkea, toimintakykyä ja työkykyä tukevat palvelut)

Palvelupolun vaiheiden kirkastaminen ja yhdenmukaistaminen edellyttää palveluprosessien kehittämistä, tehtävänkuvien ja vastuiden selkeyttämistä ja niistä selkeää viestimistä eri toimijoiden kesken. Myös asiakasviestinnän kehittäminen nousi esille työpajojen yhteydessä, miten asiakkaita voidaan ohjata ja valmistella prosessiin ennen kuin he ovat palvelujen piirissä.

Henkilöstön neuropsykiatrisen osaamisen vahvistamisen tarve oli tunnistettu jo ennen hanketta, jotta eri taustatekijöiden vaikutuksista (kehitykselliset tai elintavoista / elämäntilanteista) oireilevat henkilöt osattaisiin tunnistaa aiempaa varhaisemmin sekä käynnistää tarvittavat matalan kynnyksen tukitoimet ennen raskaampiin palveluihin ohjautumista. Tähän tarpeeseen kehitettiin Terapiat etulinjaan -hankkeen kanssa koulutus, joka tällä hetkellä odottaa julkaisua. Kyseisen koulutuksen on tarkoitus lisätä eri ammattilaisten tietoa oireilusta sekä antaa konkreettisia matalan kynnyksen tuen työvälineitä asiakastyössä hyödynnettäviksi.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Jatkokehityksen tarve tunnistettu, jonka vuoksi arvioitavia tuloksia ei ole saatavilla. Jatkokehityksen vastuu on vielä avoinna.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Neuropsykiatrisesti oireilevat asiakkaat ovat useimmiten useiden eri palvelujen asiakkaita samanaikaisesti, joten palvelukokonaisuuden hahmottaminen ja palveluiden yhteensovittaminen on tärkeä huomioida. Asiakaspolun mallintamiseen tarvitaan ammattilaisten sitoutumista yhteiskehittämiseen niin perusterveydenhuollon, mielenterveyspalvelujen, erikoissairaanhoidon kuin sosiaalihuollon ja työelämäpalvelujen osalta.

Hoidon ja tutkimuspolun porrasteisuus tulee olla selkeä ja eri toimijoiden tiedossa.

Eri ammattilaisten välinen viestintä yhteisen asiakkaan asioiden edistämiseksi on tärkeä ottaa huomioon ja luoda selkeät, yhteiset käytänteet.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä