OMA TIIMI lastensuojelun sijaishuollon ja lasten-/nuorisopsykiatrian yhteisasiakkuudessa olevalle lapselle

OMA TIIMI muodostetaan lastensuojelun sijaishuollossa asuvalle lapselle, jolla on hoitosuhde  nuorisopsykiatrialla. Tarkoituksena on vahvistaa lapsen osallisuutta ja toimijuutta edistämällä systeemistä työotetta monitoimijaisessa yhteistyössä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
OMA TIIMI lastensuojelun sijaishuollon ja lasten-/nuorisopsykiatrian yhteisasiakkuudessa olevalle lapselle
Toimintamallin lyhyt kuvaus

OMA TIIMI muodostetaan lastensuojelun sijaishuollossa asuvalle lapselle, jolla on hoitosuhde  nuorisopsykiatrialla. Tarkoituksena on vahvistaa lapsen osallisuutta ja toimijuutta edistämällä systeemistä työotetta monitoimijaisessa yhteistyössä.

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaa ja EPSHP
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Oma tiimi-kokeilu Etelä-Pohjanmaalla 2022, MONNI-hanke

Tekijä

Auli Romppainen

Luotu

15.06.2022

Viimeksi muokattu

22.12.2023
Ratkaisun perusidea **
 • Taustalla olevat arvot: lapsilähtöisyys, turvallisuus, lasta arvostava ja rakastava
 • Viitekehyksenä systeemisyys: - suhdeperustaisuus – lapsilähtöisyys - lupaa pyytävyys – osallisuus – luottamus - turvallisempi tila 
 • OMA TIIMI muodostuu: lapsi itse, lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä, perhehoitaja tai sijaishuoltoyksikön omaohjaaja tai lapsen nimeämä työntekijä sekä oma työntekijä lasten- tai nuorisopsykiatrialta. Lapsi määrittää, toivooko hän näiden lisäksi muita osallistujia, esimerkiksi oman vanhemman tai omasta toimijaverkostosta edustajan.
 • Kuka tahansa voi kutsua/käynnistää OMA TIIMIn. Tärkeää tiimin jäsenten informointi.
 • Tiimi kokoontuu kerran kuukaudessa.
 • Käsiteltävät aiheet nousevat lapsen omista tarpeista tai muutostoiveista. Lapsen kanssa mietitään yhdessä, mitä asiaa työstetään/ käsitellään. Tukena voi olla 3X10D lastensuojelu elämäntilannemittari-lomake.
 • Työskentelyssä huomioidaan lapsen tilanteessa tapahtuvat muutokset tai mahdolliset työntekijävaihdokset.
 • OMA TIIMI päättyy, kun lapsi itse kokee niin, tai kun asiakkuus loppuu esim. lasten-/nuorisopsykiatrialla. OMA TIIMI päätetään asteittain ja sovitusti.

Mallissa toteutuu kaikki keskeiset lastensuojelun laadun elementit: suhteen luominen lapseen, lapsen toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen. 

OMA TIIMIin tuotettu  ja toimintamallissa hyödynnetty materiaali liitteinä ja linkkeinä alla.

Toimintaympäristö **

Tutkimuksen mukaan kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista (kohortti 1997)  62 prosentilla diagnosoitiin erikoissairaanhoidossa jokin psykiatrinen tai neurokehityksellinen häiriö ennen 18 vuoden ikää. Vastaava luku muilla lapsilla oli 18 prosenttia.

Mielenterveysdiagnoosin saaneista lapsista ja nuorista 18 prosenttia oli sijoitettu kodin ulkopuolelle. Vastaavasti vain kolme prosenttia niistä lapsista ja nuorista, joilla ei ollut psykiatristen palveluiden käyttöä, oli sijoitettu kodin ulkopuolelle.

Turun yliopiston apulaisprofessori David Gyllenbergin mukaan psykiatrian ja lastensuojelun onnistuneella yhteistyöllä on suuri merkitys vaikeasti oireilevien nuorten hoidossa.

Lähteet:

Yhteisesti lastensuojelun sijaishuollossa sekä lasten- ja nuorisopsykiatrialla Etelä-Pohjanmaalla on tunnistettu tarve kehittää yhteistä tekemistä sekä lisätä sijaishuollon vaikuttavuutta.  OMA TIIMI-malli on kokeilun jälkeen 3-10/2022 otettu Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella käyttöön. Toimintamallin käyttöönottoa tuetaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeesta 1-12/2023.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat sijaishuollossa asuvat lapset ja nuoret, joilla on yhteisasiakkuus lasten- tai nuorisopsykiatrialle. 

OMA TIIMI-kokeiluun (3-10/2022) osallistuneet nuoret ovat voineet halutessaan antaa palautetta jokaisen OMA TIIMIn jälkeen Webropol-lomaketta hyödyntäen. Palautelomakkeisto suunniteltiin yhdessä kokemusasiantuntijanuoren kanssa. 

OMA TIIMI-kokeiluun (3-10/2022) osallistuvien nuorten kokemuksia toimintamallin toimivuudesta on vertaisarvioitu 9/2022 Pesäpuun kokemusasiantuntijan toimesta ja osa heistä on ollut mukana Nuorten OMA TIIMI -foorumissa 10/2022, joka toteutettiin Pesäpuu ry:n edustajien kanssa. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

OMA TIIMIn toimintatapa on jokaisen sijaishuollossa olevan lapsen toimijoiden perustehtävää ja kuuluu sellaisenaan osana työhön. OMA TIIMI toimintamallissa keskeistä on lapsen / nuoren osallistumisen vapaaehtoisuus. Mallin käyttöönotto ja juurtuminen edellyttää esihenkilöiden tukea monialaiselle yhteistyölle. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella OMA TIIMI toimintamallin juurruttamisesta vastaa hankkeen päättyessä sijais- ja jälkihuollon vastuuyksikköjohtaja.

OMA TIIMI-mallia on esitelty sekä MONNI-hankkeen Arvokasta monialaista lastensuojelua -tapahtumassa 7.10.2022 että ammattilaisille suunnatussa foorumissa 27.10.2022 sekä kehittämisen kohdissa pitkin kehittämistyötä.

Toimintamalli siirtyy Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen toimesta on tehty OMA TIIMI käsikirja työn tueksi. Alueella  edistettiin toimintamallin juurtumista hyvinvointialueella infotilaisuuksin, valmennuksin ja mentoroinnin keinoin hankkeen tukemana. 

Työntekijöiltä tämä vaatii lapsen arvostamista ja ehdotonta lapsilähtöistä ajattelua - arvopohjan sisäistämistä, jossa keskeisimmät elementit ovat  lasta arvostava, lasta rakastava, turvallista kohtaamista, suhteista arvostavaa sekä joustavuutta ja luottamusta. 

Työntekijän on toimittava systeemisellä työotteella, jossa korostuu: 

 • suhteita arvostava ja suhteen luominen
 • lupaa pyytävyys
 • dialogisuus ja yhteistoiminnallisuus
 • lapsen (ja perheen) kokemukset huomioiva
 • vahvuuksien paikantaminen ja myönteisyys
 • hypoteesit
 • ratkaisujen ideointi yhdessä

Työntekijän on tärkeää pohtia seuraavia asioita - lainaus eksote/systeemisyys:

 • "Olen työntekijänä kiinnostunut elämäsi kokonaisuudesta ja sinun omasta kokemuksestasi"
 • "Miten minun tulee työntekijänä olla, että annat minun/saan tutustua elämääsi?"
 • "Sinä olet elämäsi paras asiantuntija. Huolehdin siitä, että pidän/pidämme sen kirkkaana mielessämme"
 • "Mietin kanssasi elämääsi liittyviä toiveitasi tai tarpeitasi ja pohdimme yhdessä, mikä olisi avuksi. Palvelumme ovat joustavia ja perustuvat tutkittuun tietoon ja ovat vaikuttavia"
 • "Lupaan yhteistyössä kanssasi huolehtia siitä, että me työntekijät teemme asiassasi mietitysti yhteistä työtä"

TYÖSKENTELY VAATII SITOUTUMISTA JA ERITYISESTI TAHTOA. 

Toimintamallin käyttöönottoa ja juurruttamista edistää kokemusasiantuntijan työpanos työskentelyyn. Tulevien hyvinvointialueiden näkökulmasta MONNI-hankkeessa mallinnettu vertais- ja kokemusasiantuntijarakenne mahdollistaisi toimintamallin tukemiseen kokemusasiantuntijan työpanoksen. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

MONNI-hankkeen aikana toteutetut väliarviointi, vertaisarviointi sekä lopuksi toteutettu arvioiva keskustelu tuottivat positiivisia tuloksia.

OMA TIIMI työskentelyllä on mm.:

 • estetty sijaishuoltopaikan muutos ja pohditaan mahdollisuutta huostaanoton purkuun
 • lapsen toimijuus ja usko omaan kyvykkyytensä on voimistunut
 • suhde omaan sosiaalityöntekijään on vahvistunut; lapsi ja lapsen vanhempi kuvaavat suhteen parantuneen (tai syventyneen) sosiaalityöntekijään
 • luottamus lapsen ja aikuisten välillä on vahvistunut
 • lapsella selkeytynyt käsitys, kuka hoitaa hänen asioitaan
 • lapsen asioissa päästy huikeita askeleita eteenpäin tehokkaan ja vaikuttavan yhteistyön avulla.
 • selkeytetty työnjakoa eri toimijoiden kesken
 • sanoitus omasta työstä on synnyttänyt ymmärrystä ja kunnioitusta toisen toimijan työtä kohtaan
 • toisen työ ja reunaehdot tulevat tutuksi sekä eri toimijoille - myös lapselle
 • päällekkäinen työ on vähentynyt
 • uusi työntekijä pääsee nopeammin tutustumaan lapsen elämän kokonaisuuteen
 • yhteistyöhön rakentunut yhteinen malli, jossa mennään systemaattisesti eteenpäin
 • tietojen jakaminen helpottunut
 • on kyetty reagoimaan nopeasti ja joustavasti lapsen kysymyksiin ja tilanteisiin.
Vinkit toimintamallin soveltajille **

OMA TIIMIn pohjana on systeeminen viitekehys, kehittämisen aikana toiminta-ajatuksen soveltamiselle on nähty mahdollisuuksia myös avo- ja jälkihuollossa. Lastensuojelun lisäksi mallia voisi soveltaa myös muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteisasiakkuuksissa.

Kansikuva
MONNIhanke, EP

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis