POSOTE20: AVAIN-mittarin käyttö työikäisten asiakassuunnitelmassa

Toimintamallissa tuetaan AVAIN-mittarin käyttöönottoa osana työikäisten asiakassuunnitelmaa työpajojen ja erilaisten materiaalien avulla. AVAIN-mittarin käyttö yhtenäistää kirjaamista, auttaa tavoitteellisessa työskentelyssä ja antaa tietoa vaikuttavuuden arviointia varten.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
POSOTE20: AVAIN-mittarin käyttö työikäisten asiakassuunnitelmassa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa tuetaan AVAIN-mittarin käyttöönottoa osana työikäisten asiakassuunnitelmaa työpajojen ja erilaisten materiaalien avulla. AVAIN-mittarin käyttö yhtenäistää kirjaamista, auttaa tavoitteellisessa työskentelyssä ja antaa tietoa vaikuttavuuden arviointia varten.

Toteutuspaikka
Toimintamallia kehitetään Varkauden sosiaali- ja terveyspalveluissa aikuissosiaalityön tiimissä sekä moniammatillisessa tiimissä. Kehittämistyöhön osallistuu Varkauden sote-henkilöstöä.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Varkaus
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

11.03.2022

Viimeksi muokattu

30.12.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Varkauden kaupunki on osallistunut THL:n Tassu-pilottiin, jossa tarkoituksena on ollut ottaa käyttöön sosiaalihuoltolain mukaiset työikäisten asiakasasiakirjat (palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma). AVAIN-mittari on integroitu asiakastietojärjestelmässä työikäisten asiakassuunnitelmaan ns. AVAIN-tietosisältöinä. Koska asiakasasiakirjoihin integroituja AVAIN-tietosisältöjä ei ole vielä saatu Varkaudessa käyttöön, toimintamallissa on keskitytty vahvistamaan asiakassuunnitelmien tekemisen osaamista ja valmiutta ottaa AVAIN-mittari käyttöön heti, kun se on mahdollista. Keinoina on käytetty työpajatyöskentelyä ja sosiaalihuollon henkilöstölle tehtyjä muita materiaaleja.

Toimintaympäristö **

Kehittäminen tapahtuu osana Pohjois-Savon Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta. Väestön ikääntyminen ja syntyvyyden lasku, kaupungistuminen, työelämän murros ja monet muut ilmiöt näkyvät eri väestöryhmien ja alueiden hyvinvointi- ja terveyseroina. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskeisiä tavoitteita on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata kaikille suomalaisille yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, hillitä ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamia haasteita sekä kustannusten kasvua.

Sote-uudistukseen valmistaudutaan käytännössä erilaisten kehittämisohjelmien avulla. THL:n koordinoimassa sosiaalihuollon kehittämisohjelmassa kehitetään mm. asiakkaiden osallisuutta lisääviä menetelmiä ja toimintamalleja sosiaalityöhön sekä tuetaan suunnitelmallista ja monialaista sosiaalityötä. Osana kehittämistyötä pilotoidaan työikäisten asiakassuunnitelmaa, johon on integroitu AVAIN-mittarin tietosisällöt. Asiakirjarakenteen käyttö tukee suunnitelmallista ja monialaista sosiaalityötä ja mahdollistaa vaikuttavuuden arvioinnin. THL:n antaman määräyksen mukaan kaikkien julkisten organisaatioiden täytyy ottaa käyttöön uudet sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen rakenteet ja asiakasasiakirjoihin merkittävät tiedot viimeistään syyskuun 2024 alussa.

Paikallinen kehittämisympäristö on ollut n. 20 000 asukkaan Varkaudessa aikuissosiaalityön tiimissä. AVAIN-mittarin hyödyntämisen tapoja ja kirjaamista on pohdittu myös Pohjois-Savon Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen asiakaskoordinaattoreiden kanssa. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Hankkeessa hyödynnettiin sosiaalihuollon ammattilaisten kokemusta ja asiakasymmärrystä. Asiakkailta, joille asiakassuunnitelma tehdään, oli tarkoitus kerätä palaute. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Uuden toimintamallin käyttöönotto ja juurruttaminen vaatii tietoa sekä kokeilujen, harjoittelun ja kokemusten vaihtamisen myötä syntyvää uutta osaamista. AVAIN-mittarin käyttöönoton ja käytön juurruttamisen ja levittämisen on syytä olla jonkun vastuulla, joka perehdyttää, pitää asiaa esillä ja auttaa alussa tarvittaessa kädestä pitäen AVAIN-mittarin käytössä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Minulla on riittävästi tietoa AVAIN-mittarin käyttöönottoon (asteikko 0-10):
muutos 2,67 (kesäkuu) -> 5,17 (syyskuu)

Vinkit toimintamallin soveltajille **

AVAIN-mittarin käyttöönotto vaatii käytännössä paitsi ajantasalla olevan asiakastietojärjestelmän, myös sitä, että asia on jonkun vastuulla: esimerkiksi kirjaamisasiantuntijoiden tai hanketyöntekijän aikaa ja osaamista sekä esihenkilön/-henkilöiden tuen uuden toimintatavan käyttöönottoon. Teoreettinen tieto ei riitä, vaan AVAIN-mittarin käyttöä ja asiakastietojärjestelmään kirjaamista tulee käydä läpi työyhteisössä mahdollisimman konkreettisesti. Pohjois-Savon hyvinvointialueella AVAIN-mittariin perehtymisessä voi hyödyntää esim. Kirjaamisklinikkaa.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis