Kulttuurifoorumin tavoitteena on järjestää voimauttavaa kulttuuri- ja taidetoimintaa mielenterveyskuntoutujille. Työryhmään kuuluu Satasairaalan henkilökuntaa eri ammattiryhmistä, kokemusasiantuntijoita ja ammattilaisia yhteistyökumppanitahoilta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Satapsykiatrian kulttuurifoorumi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kulttuurifoorumin tavoitteena on järjestää voimauttavaa kulttuuri- ja taidetoimintaa mielenterveyskuntoutujille. Työryhmään kuuluu Satasairaalan henkilökuntaa eri ammattiryhmistä, kokemusasiantuntijoita ja ammattilaisia yhteistyökumppanitahoilta.

Toteutuspaikka
Satapsykiatria, Satasairaala
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunta
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

07.10.2022

Viimeksi muokattu

12.09.2023
Ratkaisun perusidea **

Satapsykiatrian kulttuurifoorumin toiminta pyrkii löytämään keinoja integroida kulttuuritoimintaa hoitoon, yhdeksi potilaan voimavaroja esiin nostavaksi ulottuvuudeksi, ja lisäksi rakentamaan siltaa kulttuuriosallisuuteen sekä kolmannen sektorin että yhteiskunnan suuntaan. Taidetta eri muodoissaan pyritään käyttämään keinona lisätä toimijuutta, osallisuutta ja positiivista identiteettiä. Tuotetaan yhteistä, terve-sairas –rajat ylittävää toimintaa sekä kuluttajana että toimijana, ja siten lisätään osallisuutta yhteiskuntaan.

Satapsykiatrian kulttuurifoorumin perustavassa kokouksessa vuonna 2019 määritellyt tavoitteet ovat:

  • edistää mielenterveyskuntoutujien elämän mielekkyyttä kulttuurin toimin
  • tehdä psyykkisen sairastamisen todellisuutta näkyväksi sekä pyrkiä vähentämään siihen liittyvää sosiaalista stigmaa kulttuurin keinoin
  • kulttuurin käyttäminen yhtenä vertaistuen muotona

Olennaista on myös se, että kulttuurifoorumissa mielenterveystoipujia voimauttavaa kulttuuri- ja taidetoimintaa suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä Satapsykiatrian henkilökunta, kokemusasiantuntijat ja ammattilaisia yhteistyötahoilta eli kulttuurin ja taiteen ammattilaisia.

Kulttuurifoorumi on järjestänyt mm. valokuva- ja videotaidetta sairaalaan, erilaista ryhmätoimintaa (sanataide, draama, tanssi-liiketerapia), Tanssikummien vierailun vanhuspsykiatrian osastolla, kulttuurin teemapäiviä sekä taidelähtöisten menetelmien koulutusta ammattilaisille.

Toimintaympäristö **

Kulttuurin liittäminen psykiatrisen potilaan kuntoutumiseen pohjautuu toipumisorientaation viitekehykseen. Siinä kliinisen toipumisen rinnalle on nostettu henkilökohtainen toipuminen. Psykiatrista hoitoa ei enää nähdä suppeasti, vain oireiden poistamisena, vaan monesta osatekijästä koostuvana hyvinvoinnin lisääntymisenä, aitona toipumisena. Esimerkiksi on täysin mahdollista, että vaikka kliininen toipuminen on edennyt hyvin, potilaan subjektiivinen elämänlaatu on romahtanut, jolloin hoidon tulosta ei voida pitää hyvänä. Ratkaisuna on toipumiskeskeisyyden tuoma monipuolisempi näkemys hyvästä hoidosta. Vakavasta mielenterveydenhäiriöstä kärsivä tarvitsee oireiden lievittämisen lisäksi hyvinvoinnin lisäämistä. Hyvinvointikeskeisyyden integroiminen psykiatriseen hoitoon voi tapahtua monella tavalla. Kulttuurin edistäminen joko sen kuluttajana tai itse osallisena kulttuurin luomiseen on yksi niistä. Se voi merkittävästi edistää tyydyttävän, mielekkään ja toiveikkaan elämän löytymistä huolimatta sairaudesta ja sen tuomista rajoitteista.

Toisena perustana Satapsykiatrian kulttuurifoorumin perustamiselle - yritykselle kulttuurin nostamiseen esiin Satapsykiatriassa - on tutkimusnäyttö terveyshyödyistä. Kulttuuriosallisuuden on todettu vähentävän sekä psyykkisiä, jopa fyysisiäkin oireita. Mielenterveyskuntoutujien voi olla kuitenkin vaikea löytää tietä näihin palveluihin.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Satapsykiatrian Kulttuurifoorumin tavoitteena on lisätä mielenterveystoipujien hyvinvointia kulttuurin ja taiteen keinoin. Kohderyhmän edustajia on ollut mukana kulttuurifoorumissa. He ovat olleet aktiivisesti mukana kulttuurihyvinvointitoiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Kulttuurifoorumin järjestämistä toiminnoista on kerätty palautetta niin asiakkailta kuin henkilökunnalta webropol-kyselyin ja räätälöidyin lomakkein. Kokemusasiantuntijat ovat olleet aktiivisesti mukana kulttuurifoorumin toiminnassa ja tuoneet arvokasta osaamistaan toimintaan. Itse kulttuurifoorumi-työryhmän toiminnasta on myös kerätty palautetta niin webropol-lomakkein kuin ryhmäkeskustelulla.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Työryhmään pitää saada mukaan organisaation henkilökuntaa eri ammattiryhmistä sekä asiakkaiden edustajia, tässä tapauksessa Satapsykiatrian kokemusasiantuntijoita. Osa kulttuurifoorumissa mukana olleista kokemusasiantuntijoista oli käynyt myös kulttuurikokemusasiantuntija-koulutuksen.

Työryhmään kutsutaan myös yhteistyökumppaneiden edustajia eli esimerkiksi kulttuurihyvinvointipalvelujen tuottajia ja taiteilijoita. Olennaista on, että kulttuurihyvinvointitoimintaa suunnitellaan yhdessä ja että otetaan huomioon kaikkien kolmen osapuolen näkemykset eli sote-alan organisaatio, asiakas ja palvelutuottaja.

Kulttuurifoorumi-toiminnalla pitää olla esimiesten ja johdon tuki. Kulttuurifoorumin kokouksista pidetään pöytäkirjaa ja toteutuksista kerätään määrällistä tilastoa ja laadullista palautetta toiminnan kehittämiseksi. Kulttuurifoorumin toimintaa on esitelty erilaisissa tilaisuuksissa ja seminaareissa ja samalla on toimittu kulttuurihyvinvoinnin puolesta puhujana ja tietoisuuden edistäjänä.

Satakulttuuria-hankkeen ja kulttuurifoorumin toiminta on ollut hedelmällistä ja kulttuurifoorumin kautta on pystytty toteuttamaan helposti erilaisia kulttuurihyvinvoinnin kokeiluja. Satakulttuuria-hankkeen projektisuunnittelijat ovat tiedottaneet, hoitaneet koordinointia kulttuuripalvelujen ja sairaalan välillä sekä keränneet palautetta ja tilastoja toiminnasta.

Tulevaisuudessa kulttuurifoorumin toiminnalle pitäisi resursoida henkilöstön työaikaa sekä rahaa kulttuurihyvinvointitoiminnan kustannuksiin.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallin arviointi

Keräsimme palautetta toimintamallista sekä työryhmän jäseniltä että koko Satapsykiatrian henkilöstöltä. Lisäksi kaikista tapahtumista, taidenäyttelyistä ja ryhmätoiminnoista on kerätty palautetta. Olemme hyödyntäneet mm. webropol-kyselyitä, Positiivisen mielenterveyden mittaria, paperisia fiilis-kyselyitä ja räätälöityjä lomakkeita sekä ryhmäkeskustelua.

Kulttuurifoorumin toimintamallin taustalla on toipumisorientaation malli ja siihen liittyvä ajattelu. Työryhmäläiset kokivat, että tällainen konsepti, jossa työntekijät ja kokemusasiantuntijat yhdessä suunnittelevat toimintaa, on ollut toimiva. Ilmi tulee erilaisia näkökulmia ja voidaan hyödyntää kunkin omia vahvuuksia.

Kokemusasiantuntijan palautteen mukaan kulttuurifoorumissa mukana oleminen tuntunut tärkeältä. Työryhmään on voinut osallistua omien voimavarojen mukaan ja on saanut tehdä sitä, mikä tuntuu mukavalta.

Satakulttuuria-hankkeen aikana toimintaa on ollut mahdollisuus järjestää monipuolisesti ja laajasti. Kulttuurifoorumin toimintamallin kautta on pystytty mahdollistamaan paljon erilaisia kokeiluja, joissa on päässyt itse tekemään tai kokemaan kulttuurielämyksiä. Etämahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin kokemiseen ja tekemiseen tulisi tulevaisuudessa hyödyntää vielä enemmän.

Työryhmän tavoitteena on tehdä foorumin toimintaa näkyvämmäksi ja lisätä sen tunnettavuutta, minkä kautta vastaavaa toimintamallia voitaisiin toteuttaa myös jossain muussa yksikössä tai toimintaympäristössä. Myös Satapsykiatrian ja Satakunnan hyvinvointialueen sisällä kulttuurifoorumin toimintamallia tulisi tehdä tunnetummaksi. Satapsykiatrian henkilöstölle toteutetun kyselyn mukaan toimintamalli ei ole kovin tuttu. Osa vastaajista on ollut kosketuksissa kulttuurifoorumin järjestämään toimintaan vaikka itse foorumi ei ole tuttu. Esimerkiksi sairaalan kirjastossa ja infonäytöillä järjestetyt valokuva- ja videotaidenäyttelyt ovat tavoittaneet asiakkaiden lisäksi myös henkilöstöä.

 

Kulttuurifoorumin tuottaman toiminnan arviointi

Taidenäyttelyitä sairaalaan

Kulttuurifoorumi ylläpitää vaihtuvaa taidenäyttelyä Harjavallan sairaalan aulassa, jossa esillä olevat teokset on maalannut E. Mikola ollessaan Harjavallan sairaalassa potilaana 1980-luvulla.

Harjavallan sairaalan infonäyttöjen mediaplayerit päivitettiin loppuvuodesta 2020. Päivitys mahdollistaa esityksen muokkaamisen laitekohtaisesti sekä äänen käytön esityksen yhteydessä. Harjavallan sairaalan infonäytöille ja kirjastoon tuotiin vaihtuvia valokuva- ja videotaideteoksia, mikä mahdollistui LiikKUVAT-taidepalvelun kautta. Vaihtuvat taidenäyttelyt toteutettiin v. 2021 aikana. Näiden jälkeen Harjavallan sairaalalle on tuotu myös Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry:n valokuvanäyttely Kuka tahansa äiti sekä useiden toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettu kokonaisuus: Kulttuurien kimallusta -näyttely. Taide psykiatrisessa sairaalassa on palautteiden mukaan koettu ajatuksia herättävänä ja rauhoittavana. Henkilöstö on kokenut työhyvinvoinnin lisääntyneen, taidenäyttely pysäyttää hetkeksi kiireisen päivän. Palautteissa kiiteltiin kulttuurin mahdollistamista sairaalassa. Tällä on ollut etenkin korona-aikana kulttuuriosallisuutta lisäävä vaikutus. Toivottiin, että vaihtuvien taidenäyttelyiden järjestäminen sairaalassa jatkuisi.

Laura Hapon valokuvateokset avaavat Harjavallan sairaalan uuden taidenäyttelysarjan | LiikKUVAT

Ajan ja äänettömyyden hipaisuja Harjavallan sairaalassa. | LiikKUVAT

Hiottu timantti, ihana sametti – Saara Ekströmin ja Miska Allosen teoksia Harjavallan sairaalassa. | LiikKUVAT

Käännöksiä kohti kauneutta ja turvallisuutta. Karoliina Paappan ja Annette Arlanderin teoksia Harjavallan sairaalassa. | LiikKUVAT

Ei milloinkaan laiskana. Harjavallan sairaalan syysnäyttelyssä Helinä Hukkataipaleen video- ja valokuvateoksia. | LiikKUVAT

 

Toimintaa osastoilla ja ryhmissä

Syksyllä 2020 toteutettiin Mielen Liike –pilotti yhteistyössä Läntisen tanssin aluekeskuksen kanssa toteutettiin. Kyse oli Tanssikummi®-toiminnasta geriatrisella vuodeosastolla Harjavallan sairaalassa 10.9.-27.11.2020. Läsnäolopäiviä oli yhteensä 21 kpl, kuusi tuntia kerrallaan. Sekä asiakkaiden että henkilökunnan palautteista toimintaa kuvaileviksi sanoiksi nousivat iloinen, innostunut ja virkistynyt. Toiminnasta koettiin saavat paljon energiaa ja elinvoimaisuutta ja toiminnasta oltiin hyvin kiitollisia ja tyytyväisiä. Osastolla muisteltiin tanssikummeja vielä pari vuotta toteutuksen jälkeen.

Potilaan lausunto-pilotti toteutettiin 8/2021-2/2022. Ryhmään osallistui neljä aikuista mielenterveystoipujaa. Työskentely alkoi kymmenen kerran omaelämäkerrallisella ryhmäprosessilla, ja huipentui helmikuussa 2022 Vitutusta ja vaahtokarkkeja –videoteoksen ensi-iltaan Porin taidemuseossa. Ryhmässä tehtiin teatterillisia harjoitteita, tutustuttiin kuvataideterapeuttisiin ja sanataiteen menetelmiin sekä keskusteltiin. Käsikirjoitusta työstettiin yhdessä ja jokainen sai valita itselleen sopivan tavan osallistua videoteokseen. Ryhmäprosessin ohjasivat teatteri-ilmaisun ohjaaja ja psykologi Veera Alaverronen ja kuvataideterapeuttisten menetelmien ohjaaja Jemina Pitkälä. Apuna videoteoksen valmistamisessa ja toteutuksessa olivat osallistujia mentoroivat eri alojen taiteilijat.

Videoteosta on esitetty eri tilaisuuksissa, ja jatkossakin sitä on mahdollista käyttää mm. koulutusten yhteydessä tai erilaisissa tapahtumissa. Projektiin osallistuneiden ryhmäläisten palautteen mukaan työskentely on koettu merkityksellisenä ja se on lisännyt hyvinvointia, itseymmärrystä ja itsemyötätuntoa. Ryhmästä on saatu vertaistukea. Yleisöltä saadun palautteen mukaan videoteos on omiaan tuomaan mielenterveyden haasteita näkyväksi ja vähentämään niiden tuomaa stigmaa. Teosta on kiitelty paljon.

Kahdeksan kerran mittainen tanssi-liiketerapian ryhmäkokonaisuus toteutui keväällä 2022 yhteistyössä Tanssiterapia Piuman kanssa. Ryhmässä yhdisteltiin kehotietoisuutta vahvistavia harjoituksia ja luovia menetelmiä, kuten liikettä ja kirjoittamista. Osallistujat saivat harjoitteista itselleen sopivia keinoja hyvinvoinnin lisäämiseen. Kehollista turvaa lisäämällä ryhmäläiset kokivat pystyvänsä kohtaamaan turvallisesti myös haastavampia tunteita. Osallistujat raportoivat myöskin mm. elämän merkityksellisyyden, turvallisuuden kokemuksen, unenlaadun parantumisen ja elämästä nauttimisen lisääntyneen.

 

Koulutusta ammattilaisille

Keväällä 2022 toteutettiin Kehonlukutaito ja kehollinen vuorovaikutus –koulutus, joka on kehitetty Läntinen tanssin aluekeskuksessa. Ammattilaisille suunnatussa koulutuksessa tehtiin yksinkertaisia luovia liikeharjoitteita yksin ja ryhmässä ja tutkittiin kehollista viestintää erilaisten oivaltavien tehtävien avulla. Koulutus antoi käytännön esimerkkejä kehollisen läsnäolon ja vuorovaikutuksellisen kosketuksen käytöstä hoitotyössä sekä avaimia lempeään ja huoltavaan oman kehon käyttöön työssä. Koulutus antoi ammattilaisille työkaluja omaan työhön ja avasi sitä, miten keholla voi viestiä. Koulutus rohkaisi luovuuden käyttöön omassa työssä.

Satakulttuuria-hanke järjesti kaksi saman sisältöistä Sanataidelähtöiset menetelmät –koulutusta vuonna 2021. Koulutukseen osallistui sote- ja kulttuuriammattilaisia ja myös Satapsykiatrian henkilökuntaa ja kokemusasiantuntijoita. Saadun palautteen perusteella koulutusta pidettiin hyödyllisenä ja siitä koettiin saavan antia omaan työhön.

 

Kulttuuriresepti-pilotti

Kulttuurifoorumi on ollut mukana vuonna 2022 Satakulttuuria-hankkeen pilotoimassa kulttuurireseptitoiminnassa. Kulttuurifoorumi on toiminut kulttuurireseptejä jakavana tahona, sekä järjestänyt yhden väylän varata kulttuurikaveria. Kulttuuriresepti-pilotissa ideana on, että haavoittuvassa elämäntilanteessa oleville on annettu sote-palveluista kulttuuriresepti, jolla he pääsevät ilmaiseksi tai alennettuun hintaan vierailemaan kulttuuripalveluissa. Pilotissa on testattu myös kulttuurikaveritoimintaa.

 

Toimintamallin esittely

Edellä mainitun toiminnan lisäksi kulttuurifoorumin toimintaa on esitelty erilaisissa tilaisuuksissa ja seminaareissa sekä toiminut kulttuurihyvinvoinnin puolesta puhujana. Joulukuussa 2022 järjestettiin Kurkistuksia kulttuurihyvinvointiin -tilaisuus, jossa esiteltiin Satapsykiatrian kulttuurifoorumin toimintamallia ja kuultiin kultturihyvinvoinnin edistämisestä Satakunnassa. Tilaisuuden tallenne on nähtävillä Satasairaalan Youtube-kanavalla. 

Vuosina 2020-2022 Satapsykiatrian kulttuurifoorumin aktiivisen toiminnan mahdollisti Satasairaalan Satakulttuuria-hanke, joka sai rahoitusta Sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahasta. Vuodet 2020-2022 ovat olleet sote-alalla haasteellisia muun muassa koronapandemian ja sote-uudistuksen vuoksi. Hankerahoituksen ja työresurssin ansiosta toiminta oli kuitenkin monipuolista.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa eri kohderyhmille ja eri toimintaympäristöihin. Työryhmään olisi hyvä löytää sitoutuneita ja kulttuurihyvinvoinnista innostuneita osallistujia eri ammattiryhmistä ja kokemusasiantuntijoita.

Yhteistyö muiden tahojen, kuten kulttuuri- ja taidealan toimijoiden, kanssa on tärkeää. Satapsykiatrialla työntekijät ovat edistäneet kulttuurihyvinvointia oman työn ohessa, mikä voi olla myös kuormittavaa. Kulttuurifoorumi voi olla myös enemmän toimintaa organisoiva kuin järjestävä taho. Toiminnan kannalta on hyvä, jos voi tehdä yhteistyötä hankkeiden kanssa. Satakulttuuria-hanke on mahdollistanut kulttuurihyvinvointitoiminnan monipuolisen ja aktiivisen edistämisen 2020-2022 ja ollut olennainen toiminnan kannalta.

Kansikuva
Satapsykiatrian kulttuurifoorumin logo. Logo on yksityiskohta potilaan maalauksesta ja siinä on kanoja ja munia.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis