Sote-keskuksen asiakaspäällikkö eli Case Manager

Asiakaspäällikkö eli Case Manager tarjoaa sote-keskuksen asiakkaalle intensiivistä tukea silloin, kun tuen tarpeen taustalla on mielenterveyteen ja/tai päihteiden käyttöön liittyvät pulmat. Case Manager tukee asiakkaan palvelujen koordinoinnissa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sote-keskuksen asiakaspäällikkö eli Case Manager
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakaspäällikkö eli Case Manager tarjoaa sote-keskuksen asiakkaalle intensiivistä tukea silloin, kun tuen tarpeen taustalla on mielenterveyteen ja/tai päihteiden käyttöön liittyvät pulmat. Case Manager tukee asiakkaan palvelujen koordinoinnissa.

Toteutuspaikka
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Elina Leinonen

Luotu

07.03.2023

Viimeksi muokattu

17.03.2023
Ratkaisun perusidea **

Case Manger –toimintamallissa ammattilainen ottaa väliaikaisen intensiivisen roolin koordinoida palvelukokonaisuutta silloin kun asiakkaalla on paljon haasteita, hän ei tilanteessaan saa itse palveluja hallintaansa tai palvelujen käyttö on epätarkoituksenmukaista.

Asiakaspäällikön tehtävät

 • Perehtyy asiakkaan tilanteeseen kokonaisvaltaisesti, kerätä kattavasti tietoa asiakkaan kokonaistilanteesta, palveluiden tarpeesta ja toiveista hoidon suhteen
 • Suunnittelee asiakkaan hoitoa yhteistyössä asiakkaan, eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.
 •  Kokoaa tarvittaessa moniammatillisen verkoston ja osallistuu jatkohoidon suunnitteluun. Toimii asiakkaan tukena ja yhteyshenkilönä verkostoyhteistyössä
 • Seuraa hoidon- ja palvelujen etenemistä
 • Arvioi asiakkaan selviytymistä kotona tai jatkohoitopaikassa seurantapuheluin
 • Asiakkuuden päättäminen

 

Toimintaympäristö **

Perustason mielenterveys - ja päihdepalvelut siirtyivät vuoden 2023 alusta avosairaanhoidon alaisuuteen (omassa tuotannossa).

Sote-keskuksen Case Manager työskentelee tällä hetkellä oman tuotannon sote-keskuksissa (Asikkala, Hollola, Padasjoki, Heinola) sekä Orimattilassa, jossa avosairaanhoito on vielä toistaiseksi ulkoistettu, mutta miepä-palvelut ovat omaa toimintaa.

Asiakkaiden auttaminen Case Manager -mallilla pilotointi on käynnistynyt Päijät-Hämeen hyvinvointi alueen oman tuotannon sote-keskuksissa 11/2022. Case Managerointi on noussut esille valtakunnallisissa potilasturvallisuus tapahtumissa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmä on epätarkoituksenmukaisesti sote-keskuksen palveluita käyttävät asiakkaat, joiden taustalla on mielenterveyteen- ja päihteiden käyttöön liittyvät haasteet. Yhtenä kohderyhmänä asiakkaat joiden on vaara ajautua epätarkoituksenmukaisesti palveluita käyttäväksi tai henkilöstöllä herää huoli asiakkaasta.

 • Terveys ja toimintakyky alentunut
 • Useita käyntejä tai yhteydenottoja eri puolilla sote-palveluja
 • Epäselvyys hoitavasta tahosta
 • Elämäntilanne epätasapainossa ja/tai palvelukokonaisuus ei vastaa asiakkaan tarvetta
 • Vaikeus sitoutua hoitoon tai sovittuun palveluun
 • Mahdollisesti riippuvuutta palveluiden käyttöön
 • Mielenterveysongelmia ja/tai päihde-, tai muita riippuvuuksia

Asiakas on aktiivinen päätoimija omassa prosessissaan. Kehittäjä-asiakkaiden ja asiakasosallisuuskoordinaattorin avulla vahvistetaan asiakkaiden osallisuutta, osallistumista sekä kuulluksi tulemista.

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Asiakaspäällikkö on osa moniammatillista tiimiä ja osallistuu tiimi palavereihin, sekä tekee työtä koko hyvinvointialueella. Sote-keskuksen asiakaspäällikkö on osa hyvinvointialueen tiimiä johon kuuluu tällähetkellä neljä muuta asiakaspäällikköä. Kaikki asiakaspäälliköt ovat koulutustaustaltaan sairaanhoitajia tai terveydenhoitajia. Sote-keskuksen asiakaspäällikön työkokemus on mielenterveys-ja päihde painotteinen.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tunnistamalla asiakkaan tarpeen ja asiakkaan jonka toimintakyky on alentunut saadessa intensiivista tukea epätarkoituksenmukaista palvelujen käyttöä "pyöröovi ilmiötä" on saatu vähennettyä ja asiakkaita onnistuneesti kiinnittynyt tarkoituksenmukaisiin palveluihin.  Asiakkaan saadessa tarkoituksenmukaista palvelua asiakkaan kärsimys on vähentynyt ja asiakastyytyväisyys lisääntynyt, sekä omaisilta saatu positiivista palautetta palveluiden koordinointi tuesta.

Muun henkilökunnan kuormitusta saatu vähennettyä ja ajankäyttöä lisättyä muuhun työhön.

Arvioinnin tulokset esitetään sote-keskuksen asiakaspäällikön pilotin päättyessä, viimeistään loppuvuodesta 2023.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Asiakaspäälliköltä vaaditaan laaja-alaista osaamista- sekä työkokemusta sekä palveluverkoston tuntemusta. 

Päijät-Hämeessä Case Manager toiminta on vakiintunut osaksi terveydenhuollon toimintaan vuodesta 2018, kolme työskentelee keskussairaalassa ja yksi ikääntyneiden palveluissa.  Sote-keskuksen lisäksi toimintaa ollaan laajentamassa myös Päijät-Hämeen hyvinvointialueella perhekeskukseen.

Haasteena voi olla, että ammattilaisten tiedon puute ja ennakkoluulot uudenlaiseen toimenkuvaan estävät toiminnan laajentamista. Näkyvyys ja jatkuva markkinointi on tärkeää. Asiakaspäällikön aktiivisten asiakkaiden määrä on pidettävä kuitenkin kohtuullisena, jotta Case Managerilla jää aikaa perehtyä asiakkaan palvelukokonaisuuteen kokonaisvaltaisesti ja kerätä tietoa, sekä suunnitella hoitoa.

Johdon tuki on tärkeä ja asian esillä pitäminen positiivisesti.

 

 

 

Kansikuva
Piirretty kuva, jossa kaksi ihmistä keskustelevat

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä