Tavoitevalmennusryhmä Noste: yksilö- ja ryhmämuotoisen sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Vantaalla

Tavoitevalmennusryhmä Nosteessa toteutetaan ja kehitetään strukturoitua moniammatillista sosiaalisen kuntoutuksen palvelua, jossa yhdistyy yksilö- ja ryhmävalmennus asiakkaan kuntoutumisen tukemiseksi. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistuminen. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Tavoitevalmennusryhmä Noste: yksilö- ja ryhmämuotoisen sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Vantaalla
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitevalmennusryhmä Nosteessa toteutetaan ja kehitetään strukturoitua moniammatillista sosiaalisen kuntoutuksen palvelua, jossa yhdistyy yksilö- ja ryhmävalmennus asiakkaan kuntoutumisen tukemiseksi. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistuminen. 

Toteutuspaikka
Vantaan kaupunki
Paikkakunta tai maakunta
Vantaa
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Liitteet ja linkit

Tekijä

Niina Nääppä

Luotu

23.11.2021

Viimeksi muokattu

02.12.2021
Ratkaisun perusidea **

- moniammatillinen tiimi tuo monialaisen osaamisen asiakkaiden tavoitteellisen kuntoutumisen tukemiseksi

- strukturoitu toimintamalli (yhdessä sovitut tavoitteet, suunnitelman seuranta yhdessä omatyöntekijän kanssa) tukee vaikuttavan tavoitteellisen työskentelyn toteutumista asiakkaan kuntoutumisen hyväksi

-otetaan käyttöön asiakasosallisuutta tukevia toimintamalleja, kuten kokemusasiantuntijat, vertaisohjaajat ryhmissä, yhteiskehittämisryhmä, asiakkaiden osallistuminen yhteissuunnitteluun,  asiakkaan äänen esille nostaminen yhdessä kirjaamalla ja asiakaspalaute (yksilö- ja ryhmäpalaute sekä itsereflektointi työskentelystä prosessin aikana)

- vahvistetaan keskeisesti yhteistyötä lähettävän työntekijän ja sidosryhmien kanssa 

   

Toimintaympäristö **

Tavoitevalmennusryhmä Noste on sosiaalisen kuntoutuksen 2- vuoden kehittämisprojekti, joka on alkanut kesäkuussa 2021. Tavoitevalmennusryhmä Nosteessa luodaan ja kehitetään vaikuttava sosiaalisen kuntoutuksen moniammatillinen toimintamalli (L 30.12.2014/1301. Sosiaalihuoltolaki, 17 §) vastaamaan asiakkaiden sosiaalisen kuntoutuksen tarpeisiin Vantaalla.

Tavoitevalmennusryhmä Noste on osa Vantaan kaupungin Aikuisten ja nuorten sosiaalipalveluita Asumisen sosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen toimintayksikössä. 

Tarve sosiaalisen kuntoutuksen kehittämiseen on kasvanut monesta eri syystä. Vantaalla tarve sosiaalisen kuntoutuksen palveluille on laajaa ja erityisesti jalkautuvien kotiin vietävien palvelujen tarve on suuri. Asiakkailla on usein tunnistettu monialaista palvelutarvetta: kasvava pitkäaikaisyöttömyys, päihde- ja mielenterveysongelmat, köyhyys, huono-osaisuus, koulutuksesta ja työelämästä syrjäytyminen ovat tuottaneet ongelmia, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan tehostettua yksilöllistä tukea ja ohjausta sekä osallisuutta edistävää tavoitteellista toimintaa. Asiakkailla on usein yhtäaikaisia elämänhallinnan haasteita, jotka vaikuttavat olennaisesti asiakkaan toimintakykyyn.

Usein monialaisen tuen tarpeessa olevissa asiakkailla mahdolliset verkostoissa olevat toimijat ovat irrallisia tai tapahtuu palveluista tippumista. Tarvitaan selkeästi jaettua toimijuutta asiakkaan kuntoutumisen tueksi ja eri tukitahojen tiivistä yhteistyötä.

Asiakkaat tarvitsevat usein pitkäkestoisia jaksoja sosiaalisen kuntoutuksen palveluita. Vantaalla sosiaalisen kuntoutuksen palveluita on usein järjestetty asiakkaalla ostopalveluna kotiin vietävää tukea. Tarve sosiaalisen kuntoutuksen palveluille on suuri, joten tämän järjestäminen kaupungin omana palveluna on myös tunnistettu kustannussäästöjen näkökulmasta.

Tavoitevalmennusryhmä Nosteen toimintamallissa on kyse aiempaa strukturoidummasta sosiaalisen kuntoutuksen prosessista ja sen kehittämisestä, jossa yhdistetään moniammatillisen tiimin tuki (vastaava ohjaaja, kaksi sosiaaliohjaajaa, toimintaterapeutti, sairaanhoitaja ja kaksi lähihoitajaa) sekä yksilö- että ryhmävalmennus asiakkaan kokonaisvaltaisen kuntoutumisen tueksi. Sosiaalisen kuntoutuksen vaikuttavuutta ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavuutta arvioidaan ja kehitetään koko projektin ajan.

Toipumisorientaatio toimii keskeisenä ajattelun ja toiminnan viitekehyksenä Vantaan kaupungin Aikuisten ja nuorten sosiaalipalveluissa. 

Vantaan kaupungin strategian painopistealueita ovat mm asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, osallisuus, vastuullisuus ja edelläkävijyys palveluiden kehittämisessä. Noste- toimintamallin sisältöjen kehittäminen yksilö- ja ryhmävalmennuksen osalta sekä verkosto- ja moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen sekä varmistaminen ovat tärkeänä osana asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.  Strategian painopistealueiden mukaisesti Nosteessa edistetään asiakaslähtöistä toimintakulttuuria, jossa luodaan selkeitä rakenteita asiakkaiden osallisuudelle palvelussa. 

Tavoitevalmennusryhmä Noste liittyy tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeeseen (Tulsote)  sosiaalihuollon kehittämishankkeen myötä, olemalla yhtenä Otso-pilottina. 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Tavoitevalmennusryhmä Nosteen sosiaaliseen kuntoutukseen asiakkaat ohjautuvat Aikuisten ja nuorten suunnitelmallisen sosiaalityön kautta ja työskentely perustuu aina ajantasaiseen palvelutarpeen arvioon ja/tai asiakassuunnitelmaan. Aikuissosiaalityön omatyöntekijä kartoittaa asiakkaan kokonaisvaltaisen tilanteen ja tarvittaessa tekee lähetteen sosiaalisen kuntoutuksen palveluun. Työskentely on aina määräaikaista ja tavoitteellista työskentelyä asiakkaan kuntoutumisen tukemiseksi.

Sosiaalisen kuntoutuksen asiakasryhmä on hyvin laaja ja työskentely edellyttää monialaista, kokonaisvaltaista näkökulmaa. Sosiaalisen kuntoutuksen keskiössä on luottamuksen rakentaminen ja kumppanuus asiakkaan kanssa.

Tavoitevalmennusryhmä Nosteessa työskentelyn lähtökohtana on usein asiakkaan monialainen tuen tarve ja verkostojen puuttuminen. Noste-valmennukseen keskiössä ovat arkitaidot, sosiaaliset taidot ja yhteisötaidot. Usein asiakkailla on taustallaan erilaisia fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia ja taloudellisia haasteita, jotka vaikuttavat asiakkaan kokonaisvaltaiseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Kyseisten asiakkaiden moniammatillinen kuntoutustarpeen selvittäminen sekä siihen vastaaminen ja jatkopolkujen löytyminen on Nosteen työskentelyssä tärkeällä sijalla yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin.

Asiakasosallisuus

Tavoitevalmennusryhmä Nosteessa keskiössä on asiakas ja asiakkaan omat lähtökohdat ja tavoitteet työskentelylle. Alussa asetetut tavoitteet usein tarkentuvat työskentelyn aikana, kun luottamuksellinen suhde syntyy ja työskentely tapahtuu asiakaslähtöisesti asiakkaan arjen ympäristöissä. Osalla asiakkaista hyödynnetään elämäntilanteen selvittämisen ympyrä-menetelmää.

Osallisuuden edistäminen on sosiaalisessa kuntoutuksessa keskeinen tavoite niin yksilö- kuin ryhmätyöskentelyssä. Asiakkaat pääsevät osallistumaan Nosteen toimintaan monitasoisesti niin tiedon tuottamiseen, kuten asiakastyytyväisyys (yksilö- ja ryhmätyöskentely), suunnitteluun (mm ryhmätoimintojen suunnittelu, esite) ja toteuttamiseen, joka erityisesti vuoden 2022 aikana suunnitellaan esimerkiksi ryhmätoimintojen osalta.

Vuoden 2022 aikana on tarkoitus järjestää myös yhteiskehittäjäryhmä, joka mahdollistaisi asiakkaiden osallistumisen palvelun konkreettiseen kehittämiseen.  

Vertaisuus

Vertaistuki ja vertaistoimintojen järjestäminen mahdollistuu erityisesti Tavoitevalmennusryhmä Nosteen ryhmätoiminnoissa. Vertaistoimintaa kehitetään vuoden 2022 aikana mm kouluttamalla vertaisohjaajia Arkeen voimaa- ryhmiin.

Kokemusasiantuntijuus

Tavoitevalmennusryhmä Noste tekee tiiviisti yhteistyötä Kap-hankkeen koulutettujen kokemusasiantuntijoiden kanssa. Kokemusasiantuntijoita on osallistunut niin asiakastyöhön, ryhmiin kuin kaikkiin Nosteen kehittämispajoihin alusta alkaen.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Sosiaalinen kuntoutus Aikuissosiaalityö Moniammatillisuus Osallisuus Yhteiskehittäminen

Kohderyhmä

Nuoret aikuiset Paljon palveluita tarvitsevat Työikäiset