Terveysasemien kiireettömän vastaanottotoiminnan virtausmalli Kymenlaakson hyvinvointialueella

Kun asiakkaan asia ei ratkea ensikontaktissa, siirtää asiakasohjaus asian oman terveysaseman hoitoa koordinoiville ammattilaisille. Moniammatillisessa tiimissä suunnitellaan tutkimukset ja hoito ja asiakas kutsutaan vastaanotolle, mikäli asiaa ei voida etäkontaktissa ratkaista.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Terveysasemien kiireettömän vastaanottotoiminnan virtausmalli Kymenlaakson hyvinvointialueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kun asiakkaan asia ei ratkea ensikontaktissa, siirtää asiakasohjaus asian oman terveysaseman hoitoa koordinoiville ammattilaisille. Moniammatillisessa tiimissä suunnitellaan tutkimukset ja hoito ja asiakas kutsutaan vastaanotolle, mikäli asiaa ei voida etäkontaktissa ratkaista.

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Iida Kaurala

Luotu

13.10.2022

Viimeksi muokattu

08.06.2023
Ratkaisun perusidea **

Kiireettömän hoidon virtausmallissa asiakkaan asia pyritään ratkaisemaan ensikontaktissa. Etävastaanottoa hyödynnetään aina kun sille ei ole estettä. Mikäli asiaa ei voida ensi-/etäkontaktissa tai määritellyissä tilanteissa suoralla ajanvarauksella mielekkäästi ratkaista, siirretään asiakkaan asia oman terveysaseman kiireettömän hoidon tiimille seuraavalle arkipäivälle. Terveysaseman kiireettömän hoidon tiimille voidaan ohjata asiakas, jolla on esim. useita samanaikaisia terveyshuolia​, suuri palvelujen tarve​, tarve monialaisille palveluille​, uusi kiireetöntä arviota tai hoitoa vaativa oire tai oireisto tai esimerkiksi epäselvyyttä hoitosuunnitelmassa/ hoidon suunnitelmassa. 

Terveysaseman kiireettömän hoidon tiimin muodostavat kulloinkin vuorossa oleva terveysasemalla työskentelevä sairaanhoitaja ja terveyskeskuslääkäri sekä näiden konsultoitavissa olevat muut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaiset (esim. erikoissairaanhoitajat, fysioterapeutti, miepä-hoitaja, farmaseutti, sosiaaliohjaaja, jalka- ja ravitsemusterapeutti jne.)

Kiireettömän hoidon tiimi arvioi ja suunnittelee mahdolliset tutkimukset, hoidon, konsultaatiot muille ammattilaisille sekä vastaanoton tarpeen, vastaanottajan, vastaanoton pituuden sekä tekee tarvittavat ajanvarauksen ja informoi asiakasta suunnitelmasta sekä mahdollisista valmistautumis- tai omahoito-ohjeista. Tavoitteena on ratkaista asiakkaan ajankohtaiset terveyshuolet nopeasti, yhdellä kertaa, tilanteeseen parhaiten sopivan ammattilaisen toimesta ja tilanteeseen parhaiten soveltuvin tavoin. Mikäli asia vaatii lähivastaanoton, huolehditaan että kaikki vastaanottoa ja asian etenemistä jouduttavat tutkimukset, kotiseurannat ja valmistautumisohjeet toteutuvat vastaanottoa edeltävästi ja vastaanottoon varataan asian hoidon kannalta riittävä aika, asiaan perehtyneen ammattilaisen vastaanotolle. Kiireettömän hoidon tiimissä asiakkaan asian hoito päästään aloittamaan viiveettä ja näin aika yhteydenotosta asian päättämiseen nopeutuu. Hoitoon pääsyn nopeutuessa riski tilanteen komplisoitumiseen, odotuksesta johtuvaan häiriökysyntään vähenee ja asiakastyytyväisyys lisääntyy. Hoidon suunnittelulla turvataan myös resurssien optimaalinen ja kustannustehokas käyttö. Moniammatillisella yhteistyöllä on paitsi asiakashyötyä, myös ammattilaisten osaamista ja työtyytyväisyyttä lisääviä vaikutuksia.  

Toimintaympäristö **

Kymenlaakson hyvinvointialueen tehtävänä on järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut noin 162 000 Kymenlaaksolaiselle asukkaalle.  Maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Olemme toimineet sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymänä vuodesta 2019.

Hyvinvointialueen tavoitteena on toteuttaa tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille. Talouden tasapainoa haetaan uudistumisen kautta. Palveluiden kustannusten kasvua tulee hillitä, sillä valtionrahoitus ei kata palveluiden nykyisiä kustannuksia. Painotamme vahvasti etä- ja digipalveluita, parannamme ennaltaehkäisevien ja peruspalveluiden saatavuutta ja toimimme palveluita yhteensovittaen.  Pyrimme vahvistamaan työhyvinvointia edistäviä tekijöitä ja henkilöstömme on mukana työn ja työyhteisön kehittämisessä.

Kymenlaaksossa terveyspalveluiden käyttö on suurta ja väestön sairastuvuus aivoverisuonitauteihin, mielenterveyssairauksiin, sepelvaltimotautiin, syöpätauteihin sekä tuki- ja liikuntaelin sairauksiin on suurempaa kuin Suomessa keskimäärin. Palvelutarve etenkin raskaissa palveluissa on suuri. Korkean sairastavuuden lisäksi väestön ikääntyminen ja sosioekonomiset haasteet kuormittavat Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Eläkeikäisen väestön osuus on koko maan suurimpien joukossa ja syntyvyys on maan matalimpia.  Ennusteen mukaan Kymenlaakson väestö vähenee -9 % vuoteen 2030 mennessä ja -15 % vuoteen 2040 mennessä. Väestön ikääntymisen mukanaan tuoma nopea eläköityminen näkyy myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuudessa. Merkittävät rekrytointihaasteet ja pula useista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmistä luo haasteita palveluiden järjestämiselle. Henkilöstö- ja asiakaskokemusta parantamalla varmistetaan, että hyvinvointialue on jatkossa kilpailukykyinen työnantaja ja osaavat työntekijät hakeutuvat alueelle töihin.

Tuotamme Kymenlaaksossa perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaa omana palvelutuotantona 12 terveysasemalla. Yksi terveysasemistamme on ulkoistettu yksityiselle palveluntuottajalle. Terveysasemien keskitetty asiakasohjaus aloitti toimintansa 1/22. Palvelun tuottaa Kaiku 24 Oy. Terveysasematoimintojen kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on parantaa palveluiden saatavuutta, oikea-aikaisuutta, jatkuvuutta, palvelutarpeen kasvun ennaltaehkäisyä, ennakointia, palveluiden laatua, vaikuttavuutta, monialaisuutta sekä palveluiden yhteentoimivuutta. Uudistuvilla prosesseillamme pyrimme vauhdittamaan hoitoon pääsyä ja hoitotakuun toteutumista sekä varmistamaan palveluihin pääsyn yhdellä yhteydenotolla. Pyrimme jalkauttamaan strategiaamme, kehittämään uusia toimintamalleja, dokumentoimaan ja jakamaan tietoa, parantamaan yhteistyötä ja eri rajapintojen toimivuutta sekä tuomaan entistä vahvemmin uusia digitaalisia ratkaisuja osaksi toimintaamme.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Terveysasemien kiireettömän hoidon virtausmallien kehittäminen on rakentunut vahvasti työpajatyöskentelyn ympärille. Toiminnan muutoksen aktiivinen ideointi aloitettiin syyskuussa -22 Tulsote hanketyöntekijöiden toimesta ja kehittämiskokonaisuutta hallinnoitiin tulsote -hankkeen terveysasematoiminnan kehittäjien toimesta. 

Toimenpide-ehdotukset ja visio toiminnan muutoksesta esiteltiin terveysasemien johdolle, esimiehille ja tiimivastaaville Bigroom -työpajassa lokakuussa -22. Kehittämissuunnitelmaa laadittiin em. kokoonpanolla loppuvuoden -22 aikana yhteensä neljässä hankevetoisessa Bigroom -työpajassa. Terveysasemien henkilöstölle järjestettiin marras-joulukuussa -22 kullakin terveysasemalla ns."starttipaja", jossa käytiin läpi perustelut muutostarpeelle, esiteltiin kehittämistyön tavoitteet sekä alustavat suunnitelmat muutoksen toteutukselle. Kehittämistyön rakenteeksi valikoitui yhteiskehittäminen, johon henkilöstö osallistettiin vahvasti. 

Kevään -23 aikana jokaisella terveysasemalla järjestettiin viisi asemapajaa, joissa terveysasemien henkilökunta suunnitteli muutosten toimeenpanoa omalla terveysasemallaan. Näiden lisäksi terveysasemien vapaaehtoisista työntekijöistä koottiin ns. kehittämistiimi joka kokoontui noin joka toinen viikko, yhteensä kuusi kertaa. Kehittämistiimissä jaettiin kehittämiskokemuksia ja ajankohtaista tietoa kehittämisen tilanteesta asemien välillä sekä työstettiin yhteisesti kehittämisen aikana esiin nousseita aiheita.

Johdolle ja esihenkilöille suunnatut Bigroom -työpajat jatkuivat keväällä -23 kokoontuen neljä kertaa. Johdon työpajassa ratkottiin kehittämisessä esille nousseita asioita, joiden eteenpäin saattamiseksi toivottiin johdon linjauksia. Työpajojen lisäksi järjestettiin johdolle ja esimiestasolle kevään -23 aikana kuusi statuspalaveria joissa terveysasemajohdon ja esimiestason kanssa käytiin läpi kehittämisen tilannekuvaa.

Kevään -23 aikana järjestettiin myös useita erillisiä työpajoja ensilinjan asiakasohjauksen, kuntoutuksen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen työntekijöille ja esihenkilöille. Yhteisiä toimintamalleja suunniteltiin myös sosiaalihuollon edustajien kanssa. Työpajojen tavoitteena oli luoda virtausmalliin moniammatillisen yhteistyön rakenne. 

Virtausmallien käynnistyessä huhtikuun -23 alussa toiminnan käynnistymistä seurattiin ensimmäisen viikon ajan päivittäisillä johdon, esihenkilöiden ja asiakasohjauksen statuspalavereilla. Seuraavilla viikoilla statuspalavereita harvennettiin tarpeen vähentyessä. Terveysasemat aloittivat asemakohtaiset, koko henkilöstölle suunnatut päivittäisjohtamisen aamupalaverit. Toukokuussa -23, kuukausi virtausmallien käynnistyttyä, hanketyöntekijät ja esimiehet terveysasemilta ja asiakasohjauksesta kiersivät terveysasemilla kuulemassa työntekijöiden kokemuksia virtausmallista.  Toukokuussa järjestettiin myös terveysasemien sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä kuntoutuksen henkilöstölle työyksikkökohtaisia kertaustyöpajoja uuteen toimintamalliin liittyen. 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Kohderyhmä