Tiedonkulun varmistaminen kotihoidon asiakkaan/potilaan siirtyessä palvelusta toiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kotiin annettavien palveluiden turvallisuutta lisäävä, hyvinvointialueiden käyttöön sopiva, kotiin annettavien palveluiden tiedonkulun toimintamalli asiakas- ja potilasturvallisuuden lisäämiseksi.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Tiedonkulun varmistaminen kotihoidon asiakkaan/potilaan siirtyessä palvelusta toiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotiin annettavien palveluiden turvallisuutta lisäävä, hyvinvointialueiden käyttöön sopiva, kotiin annettavien palveluiden tiedonkulun toimintamalli asiakas- ja potilasturvallisuuden lisäämiseksi.

Toteutuspaikka
Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

04.02.2022

Viimeksi muokattu

29.01.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kotiin annettavien palveluiden tiedonkulun tarkistuslistan avulla asiakkaita ja potilaita koskeva tieto siirtyy toimijalta toiselle nopeasti ja turvallisesti. Yhteistyö eri tahojen kanssa on saumatonta ja toimivaa. 

Tavoitteena on myös siirtymistilanteessa tiedon siirron turvaaminen niin että asiakkaan ja tai potilaan siirtyminen palvelusta toiseen olisi mahdollisimman varmaa ja turvallista.

Käytössä on esimerkiksi strukturoitu tarkistuslista, jota sote-ammattilainen  voi hyödyntää asiakkaan/potilaan siirtyessä toiseen palveluun. 

Toimintaympäristö **
 • Isot lainsäädännölliset muutokset lähimmän parin vuoden sisällä (hyvinvointialue, valvontalaki, järjestämislaki).
 • Kasvava ikääntyvien määrä, kotihoidon lisääntyminen
 • Laatusuositus, moniammatillinen yhteistyö lisääntyy, vaatii hyvää tiedonkulkua
 • Omaishoito ja sen muuttuvat olosuhteet  
 • Kolmannen sektorin mukana oleminen, järjestöjen rahoitus kiristymässä
 • Etä- ja digipalveluiden lisääntyminen
 • Hyvinvointialueen päätöksenteon linkittyminen alueen väestöön
 • Turvallisuuden määritelmä
 • Aiempaa monimuotoisemmat asumisvaihtoehdot (uhka ja mahdollisuus)
 • Varmistetaan, että asiakas/ potilas palveluiden piiriin niin kauan kuin on itse mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihinsa.

Lait ja asetukset:

Asiakasnäkökulma: Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000, Tietosuojalaki 1050/ 2018, Terveydenhuoltolaki 1326/2010, Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä 980/2012 

Organisatorinen ja ammattilaisnäkökulma: Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994, Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015), Työturvallisuuslaki 738/2002, Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta 341/2011, Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019, Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 94/2022, Valvontalaki (lausuntokierroksella), Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta xx 

Muita: 

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022-2026

THL:n ohje 1/2022: Hyvinvointialueiden organisoituminen ja sen vaikutukset sote-organisaatiorekisteriin, rekisterinpitäjärekisteriin ja kanta-palveluihin tallennettujen asiakirjojen rekisterinpitäjän muutoksiin: Toimintamalli hyvinvointialueiden muutostilanteessa

•Koti- ja vapaa-ajantapaturmien ehkäisyohjelma

Kotona asumista tukeva teknologia - kansallinen toimintamalli ja tietojärjestelmät (KATI-malli) — VTT's Research Information Portal

Kotihoidossa syntyvät kirjaukset sosiaali- ja terveydenhuollossa on selvitetty – vertailu paljastaa kehittämiskohteet - Uutinen - THL

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **
 • Asiakas/potilas on itse osallinen omaan palveluunsa, kykenee tekemään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa oman palvelunsa, hoitonsa ja omien tietojensa suhteen.
 • Kotihoidon palveluiden ikääntyneet asiakkaat/potilaat.
 • Asiakkaiden ja käyttäjien osallistaminen opinnäytetyön kautta.
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tarkistuslista tiedonkulun varmistamiseen kotihoidon asiakkaan/potilaan siirtyessä palvelusta toiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa on suunnattu ikääntyneen asiakkaan/potilaan siirtymävaiheisiin. Sitä voidaan käyttää mallina muidenkin asiakas- ja potilasryhmien siirtymävaiheiden tiedonkulun sisältöjen suunnittelussa ja hyvinvointialueilla siirtovaiheiden tiedonkulun prosessin suunnittelussa ja tiedonkulun turvallisuuden varmistamisessa.

Tietoa välitetään organisaatiosta toiseen, ammattihenkilöltä toiselle sekä ammattihenkilöltä potilaalle/ asiakkaalle/ läheiselle ja päinvastoin asiakkaalta/potilaalta/ läheiseltä ammattihenkilölle. Tiedonvälityksessä huomioidaan tietosuojaan liittyvät kysymykset.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen huomioi tarkistuslistan mukaiset tiedot asiakkaan/potilaan siirtymävaiheessa. Näin varmistetaan, että henkilöön liittyvien tietojen siirtyminen olisi mahdollisimman varmaa ja turvallista.

Tarkistuslista löytyy keskuksen kotisivulta, materiaalipankki, työkaluja, kuvauksia ja toimintamalleja

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallia ollaan laajentamassa opinnäytetyönä siten, että tarkistuslistaa voitaisiin käyttää laajemmin myös muiden asiakas- ja potilasryhmien kuin kotihoidon asiakkaiden/ potilaiden siirtymävaiheissa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallia voi käyttää hyvinvointialueella esimerkiksi palveluprosessin kehittämisessä tai suoraan asiakaspinnassa siirtymätilanteessa, kun tarkistetaan mitä kaikkea tietoa asiakkaan/ potilaan siirtymätilanteessa tarvitsee toimittaa seuraavalle organisaatiolle, ammattilaiselle, suoraan asiakkaalle/ potilaalle/ asukkaalle/ läheiselle tai päinvastoin palvelun käyttäjältä ammattilaiselle.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä