TULEVAISUUDEN IMUSSA : voimavarakeskeinen työyhteisövalmennus muutoskyvykkyyden edistäjänä, Kainuun hyvinvointialue (RRP, P4, I1)

Voimavarakeskeinen työyhteisövalmennus, jossa  toteutetaan kolme työpajaa ja niihin ohessa esihenkilösparrausta. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
TULEVAISUUDEN IMUSSA : voimavarakeskeinen työyhteisövalmennus muutoskyvykkyyden edistäjänä, Kainuun hyvinvointialue (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Voimavarakeskeinen työyhteisövalmennus, jossa  toteutetaan kolme työpajaa ja niihin ohessa esihenkilösparrausta. 

Toteutuspaikka
Kainuun hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Anu Kyllönen

Luotu

08.11.2023

Viimeksi muokattu

20.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Psykologista turvallisuutta ja vuorovaikutusta vahvistamalla edistetään organisaation toimijoiden muutoskyvykkyyttä ja yhteistoimijuutta. 

Toimintaympäristö **

Tässä työyhteisövalmennuksessa muutoskyvykkyyttä vahvistamalla edistetään hoitotakuun toteutumista ja kustannusvaikuttavuutta. Itse muutoskyvykkyyttä on vahvistettu lisäämällä vastavuoroista vuorovaikutusta, dialogisuutta. Valmennuksen toimenpiteet kohdistuvat esihenkilötoimintaan, toimintakulttuuriin ja johtamiseen.

Muutoskyvykkyys on meille ihmisille menestyksen mahdollistaja ja päivän pelastaja. Muutoskyvykkäänä toimintakyky säilyy haasteellisista tilanteista huolimatta. Sopeutuminen uusiin tilanteisiin helpottuu​ ja nykytilanteen analysointi selkiytyy. Kykenemme valitsemaan selkeän suunnan ja tavoitteet toiminnallemme sekä suunnittelemaan ratkaisuja ja etenemistapoja tavoitteidemme saavuttamiseksi. ​

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä valmennuksessa ovat työyhteisöt, joissa työelämän laatu on alhainen ja muutoskyvykkyyden analyysin perusteella työyhteisö tarvitsee tukea ryhmäytymiseen (QWL- kysely).  

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Johdon sitoutuminen: Muutoskyvykkyyden edistämiseen pyydetään rohkeasti mukaan organisaation avainhenkilöitä. Johdon sitoutumisella on merkittävä vaikutus valmennuksiin osallistumisissa ja siihen sitoutumisessa. 

Viestintä: Viestintään ja sen luomiin mielikuviin kiinnitetään huomiota. Tuotetaan yhteistyössä tiedotteita, uutiskirjeitä ja videoita niin sisäiseen kuin ulkoiseen viestintään.  Viestintään perustetaan digitaalisia viestinnän paikkoja. Näiden tavoitteena on viestinnän avoimuus, saavutettavuus, yhtäaikaisuus kaikille sekä kehittämisen läpinäkyvyys, tiedon jakaminen ja ennen kaikkea vastavuoroisen viestinnän mahdollisuus. 

Avoin dialogi: Valmennuksen ydin on avoin dialogi ja siinä kuulluksi tulemisen merkitys. Vastavuoroisessa, toista arvostavassa ja luottamuksellisessa vuorovaikutuksessa tapahtuu motivoituminen ja sitoutuminen yhteisen aiheen äärelle. Dialogissa syntyy parhaimmillaan uutta tietoa ja siinä rakennetaan vuorovaikutuksella uudenlaista työkulttuuria.

Voimavarakeskeinen työote: Voimavarakeskeinen työote perustuu vahvuuksien ja voimavarojen vahvistamiselle, niiden esille nostamiseen ja hyvän huomioimiseen. Ratkaisukeskeinen ajattelutapa ja asenne mahdollistavat erilaisten näkökulmien tarkastelun ja mahdollistavat ongelmien muuttumisen tavoitteiksi. Yhteisen  hyvän tavoitetilan kirkastaminen onnistuu helpommin. 

Osallisuus ja vaikuttamisen mahdollisuus: Osallistavilla ja dialogisilla menetelmillä jokainen saa osallisuuden kokemuksen ja pääsee vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin. Osallistujia kannustetaan ideoimaan yhdessä ja sanoitetaan johdon avustuksella, että on lupa kehittää.  Digitaalisena osallisuuden ja yhteiskehittämisen alustana voi toimia Officen Teams:n viestiryhmä, johon jokainen osallistuja lisätään. Kehittämiseen kysytään mukaan työyhteisöstä työelämän laadun kiinnostuneita sisäisiä uudistajia ja heistä muodostetaan työelämän laadun kehittäjätiimi omaan työyhteisöön. Tiimin vetäjäksi valitaan sisäisten uudistajien joukosta henkilö. Koko työyhteisöä osallistetaan kehittämiseen jo olemassa olevien työyhteisöpalaverien aikana. 

Kehittämisen näkyväksi tekeminen: Sekä digitaalisilla että konkreettisilla työtiloihin esille laitetuilla työkaluilla kehittäminen tehdään näkyväksi ja todennetaan kehittämisprosessia. Näitä voivat olla voimavarataulu, Kanban, ideaparkki ja työelämän laadun vuosikello.

Ajan investoiminen: Tässä valmennuksessa ajan investoinnilla tähdätään hyvän työelämän laadun kehittymiseen lapin yliopiston dosentin Marko Kestin tutkimustietoon pohjautuen. Valmennuksen rakenne laaditaan niin, että se huomioi myös osallistujien aikaresurssin. Ketterällä kehittämisellä, mutta ilman kiirettä, toteutetaan kolme 90 minuutin valmennuskertaa, joista yksi etäyhteydellä. Aikaa investoidaan myös esihenkilösparrauksiin prosessin onnistumisen ja esihenkilön oman toiminnan kehittymisen edistämiseksi. Kehittäjätiimille kalenteroidaan aikaa jokaiselle kuukaudelle ja koko työyhteisön osallisuudelle jo olevissa oleviin työyhteisöpalavereihin. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Valmennusryhmien työelämän laadun indeksi on noussut jokaisessa työyksikössä. Indeksi nousu on ollut 4,8%- 14,9% välillä. Yhteistoimijuus on edistynyt uudenlaisen toimintakulttuurin myötä, jossa sisäiset uudistajat ja kehittäjä tiimi työskentelevät yhdessä esihenkilötyön tukena. Kehittäminen on suunnitelmallista ja sitä seurataan QWL- kyselyn kautta. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **
  • Rohkeasti kannattaa uskaltaa lähteä kehittämään työyhteisöjen toimintakulttuuria ja pyytää organisaation johdossa olevia mukaan viestintään.
  •  Oman valmentajan ammattitaidon ja asiantuntijuuden kehittämiseen on tietoa runsaasti saatavilla ja niihin kannattaa perehtyä ennen valmennuksen toetutusta. Voimavarakeskeisyydestä ja ratkaisukeskeisyydestä löytyy paljon tietoa ja koulutuksia oman työotteen kehittämiseksi. Työelämän laadun tiedolla johtamiseen ja muutoskyvykkyyden edistämiseen on Lapin yliopiston dosentin Marko Kestin tutkimustietoa sekä kirjallisuutena että netistä löytyvinä videoina.
  •  Valmentaja on valmennuksessa muutoskyvykkyyden ja työelämän laadun kehittämisen asiantuntijana. Työyhteisön jäsenillä on muutoin oman työnsä äärellä asiantuntijuus. 
  • Esihenkilöiden sparraukset kannattaa suunnitella hyvin, koska tutkimukset osoittavat, että esihenkilötoimintaa kehittämällä saadaan aikaan merkittäviä tuloksia muutoskyvykkyyden edistämisessä ja hyvän työelämän laadun kehittämisessä.
  • Aikaa kannattaa kalenteroida henkilöstölähtöiseen työelämän kehittämiseen. Aika on niukkuusvara, mutta pieninä siivuina investoituna ajan investointi tuottaa monikertaisesti takaisin. 
  • Muutoskyvykkyys on voimavara, josta kannattaa puhua ääneen ja kannustaa osallistujia reflektoimaan omaa toimintaansa ja omia ajatuksiaan muutoskyvykkyyden näkökulmasta.

    Tämä toimintamalli soveltuu työyhteisöihin, joissa halutaan lisätä työyhteisön jäsenten fyysistä ja emotionaalista turvallisuutta, vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja identiteettiä sekä lisätä luovuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia.   Näiden itsearvostustekijöiden vahvistaminen edistää yksilöiden muutoskyvykkyyttä ja hyvää työelämän laatua.

Kansikuva
Muutoskyvykkyyttä edistävä työyhteisövalmennus

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Ilmiöt

Kohderyhmä