Työkyvyn tuen tiimi /Monialainen työ- ja toimintakyvyn arviointipalvelu Keski-Uudenmaan Työkykyhankkeessa (Keusote)

Monialainen työ- ja toimintakyvyn arviointipalvelu on suunnattu henkilöille, jotka tarvitsevat laajaa tukea työ- ja toimintakyvyn selvittämiseen ja työmahdollisuuksien edistämiseen. Palvelua toteuttaa monialainen Työkykytiimi (työkyvyn tuen tiimi).

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Työkyvyn tuen tiimi /Monialainen työ- ja toimintakyvyn arviointipalvelu Keski-Uudenmaan Työkykyhankkeessa (Keusote)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monialainen työ- ja toimintakyvyn arviointipalvelu on suunnattu henkilöille, jotka tarvitsevat laajaa tukea työ- ja toimintakyvyn selvittämiseen ja työmahdollisuuksien edistämiseen. Palvelua toteuttaa monialainen Työkykytiimi (työkyvyn tuen tiimi).

Toteutuspaikka
Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymä, Keski-Uudenmaan Työkykyhanke
Paikkakunta tai maakunta
Keski-Uusimaa
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Silja Wahlsten

Luotu

11.06.2021

Viimeksi muokattu

11.08.2021
Ratkaisun perusidea **

Työkykytiimi on aloittanut työnsä Keusotessa, Keski-Uudenmaan Työkykyhankkeessa maaliskuussa 2021 ja asiakastyö alkoi huhtikuussa 2021. 

Tiimi on vastaanottanut asiakkaita monialaiseen arviointipalveluun, ja antanut myös paljon konsultaatiota ja tukea ammattilaisille asiakkaiden auttamiseksi peruspalvelujen tuella.

Toimintamallia, prosesseja ja vastuita on kuvattu palvelua ja tiimin toimintaa kuvaavaan Työkirjaan, joka toimii tiimin käsikirjana ja tukivälineenä. Työkirjaa muokataan ja päivitetään koko ajan tarpeiden muuttuessa ja toiminnan kehittymisen mukana. Työkirja tullaan julkaisemaan hankkeemme verkkosivuilla syksyn 2021 aikana.

Työkirjassa on kuvattu ja määritelty Työkykytiimin rooleja ja vastuita, asiakkaan tunnusmerkkejä, palveluprosessia ja sen vaiheita, eri vaiheissa tehtäviä toimia ja käytettäviä menetelmiä, käytettäviä lomakkeita,  yhteistyötä sekä tarjolla olevaa palveluverkostoa.

Toimintaympäristö **

Keski-Uudellamaalla kuuden kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta on vuoden 2019 alusta alkaen vastannut Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote). Keusoten alueella asuu noin 200 000 asukasta, joista noin puolet luetaan mukaan työvoimaan. Hankesuunnitelmavaiheessa (kevät 2020) arvioitiin olevan 1600 alueen kuntalaista, jotka tarvitsevat monialaista työ- ja toimintakyvyn arviointipalvelua. Tämän lisäksi monia ammattilainen kaipaa ja tarvitsee tukea ja konsultaatioapua omassa työssään pohtiessaan asiakkaiden työllistymisen tuen tarpeita ja tehdessään arviointia työkyvyn ja asiakasohjauksen suhteen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Hankkeen valmisteluvaiheessa kävimme yhteistä keskustelua alueen kuntien ja työllisyystoimijoiden kanssa muodostaaksemme kuvan työttömyystilanteesta sekä asiakkaiden ja ammattilaisten tarpeista Keusoten toiminta-alueella. Tarve monialaiselle työ- ja toimintakyvyn arviointipalvelulle on tunnistettu ja yhteisesti todettu ja puute palveluvalikoimassa on ollut ilmeinen.

Toimintamallia on suunniteltu ja kehitetty jo syksystä 2018 alkaen. Palvelun ja Työkykytiimin toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä on ollut alusta asti mukana monitoimijainen joukko, jossa mukana on ollut myös kokemusasiantuntijoita. Lisäksi Työkykytiimissä työskentelee palkattu kokemusasiantuntija.

Ensivaiheessa monialainen arviointipalvelu on suunnattu työttömille työnhakijoille ja erityisesti kaikkein vaikeimmassa työmarkkina-asemassa oleville kuntalaisille. Tämä rajaus tehtiin yhteisessä ymmärryksessä alueen kuntien kanssa ja vastaamaan heidän kipeimpään tarpeeseen. Työkykytiimi auttaa ja tukee myös muissa työkyvyn tuen tarpeissa ja tilanteissa. Kun tätä tarvitsijoiden joukkoa on saatu vähemmälle, laajennamme palvelua myös muille asiakasryhmille, jotka tarvitsevat työkyvyn arviointia ja tukea työllistymiseensä.

Työkykypalvelun asiakas​

 • Työikäinen työtön työnhakija tai työvoiman ulkopuolella vuosia ollut asiakas. Taustalla voi olla useita erillisiä työttömyyspätkiä.
 • Toisen asteen koulutus voi puuttua tai asiakkaalla on useita kesken jääneitä opintoja.​
 • Asiakkaan kokonaistilanne on epäselvä eikä yksittäisistä palveluista ole löytynyt ratkaisua sen edistämiseksi. Ei ole selkeää tietoa, miksi asiakas ei ole työllistynyt.  ​
 • Asiakkaalla on tarve monialaiselle tuelle sekä monelle palvelulle samanaikaisesti. Hän tarvitsee koordinoidusti sekä sosiaali- että terveyspuolen palveluita.   ​
 • Asiakas on suostuvainen työkykypalveluun. 

Työkykytiimin asiakkaan tunnusmerkkejä.

 

Työkykytiimi auttaa ja tukee esimerkiksi tilanteissa, joissa  

 • peruspalveluissa ei ole löytynyt ratkaisua tilanteen edistämiseksi 
 • asiakkuuksia on useissa palveluissa tai taustalla on monia keskeytyneitä palveluita 
 • tilanne on pitkittynyt tai jumiutunut
 • peruspalveluissa on jo tehty verkostojen välistä yhteistyötä tuloksetta
 • työllistymiseen tähdänneet toimenpiteet eivät ole tuottaneet toivottuja vaikutuksia​
 • henkilöllä on moninaisia työ- ja toimintakyvyn haasteita ja/tai terveysongelmia
 • jatkosuunnitelma työkyvyn tuen osalta ei ole selkeä
 • tarvitset työhösi tukea ja haluat pohtia tarjolla olevia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja jonkun Työkykytiimin jäsenen kanssa
Kansikuva
Työkykyohjelman logo

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Aihealueet

Työkyky Osatyökykyisyys Toimintakyky Asiakastyö

Ilmiöt

Eriarvoistuminen ja segregoituminen Osallistuva yksilö Syrjäytyminen Terveyserojen kasvaminen Toimeentulon epävarmuus

Kohderyhmä

Työikäiset Työttömät