Osallistavan sosiaalityön menetelmien pilotin (Otso) toimintamallit

Osallistavan sosiaalityön menetelmien pilotti (Otso) on osa tulevaisuuden sote-keskus- ja sosiaalihuollon kehittämisohjelmia.     

Aikuissosiaalityössä on käytössä lukuisa määrä eri asiakasryhmille ja erilasissa toimintaympäristöissä käytettäviä työmenetelmiä. Otso-pilotissa työmenetelmiä jäsennetään laajemmiksi toimintamalleiksi selkeyttäen sosiaalityön roolia tulevaisuuden sote-keskuksissa. Tavoitteellisesti käytetyt menetelmät ja toimintamallit lisäävät palvelun vaikuttavuutta ja asiakasosallisuutta.  

Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksella on tarve toimia aiempaa lähempänä tuen tarvitsijoita. Jalkautuvilla, etsivillä ja tarvittaessa tehostetuilla työmuodoilla voidaan vastata aiempaa notkeammin palvelutarpeisiin huomioiden myös yhteisasiakkuudet.

      

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

kansi
Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Asumispalvelut
Kuntoutus

OTSO
Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Aikuissosiaalityö
Kotona asuminen

Etsivä lähityö
Toimintamalli
Liikkuvat palvelut
Sosiaaliala
Asiakaslähtöisyys

Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Yhteiskehittäminen
Asiakasosallisuus
Liikkuvat palvelut
Eriarvoisuus

Diaesityksen kansidia
Toimintamalli
Kohtaaminen
Aikuissosiaalityö
Asiakastyö
Asiakas- ja palveluohjaus
Matalan kynnyksen palvelu

kansi
Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Aikuissosiaalityö

Kotoutumista tukevan sosiaalipalvelun eri kanavat. Yksilötyö, Some, Ryhmät, Nettisivut ja YouTube.
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Sosiaalipalvelut
Vieraskielisyys
Maahanmuutto

Kainuun soten aikuissosiaalityö menetelmävahvistamisen äärellä
Toimintamalli
Ennaltaehkäisy
Monialaisuus
Ehkäisevä päihdetyö
Matalan kynnyksen palvelu
Avohoito

Diaesityksen kansidia
Toimintamalli
Liikkuvat palvelut
Päihdepalvelut
Mielenterveyspalvelut
Lastensuojelu
Yhteistyö

Toimintamalli
Monialaisuus
Arviointi
Prosessien kehittäminen

Asiakaspolku
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Perusterveydenhuolto
Matalan kynnyksen palvelu
Asiakas- ja palveluohjaus

Toimintamalli
Sosiaalinen kuntoutus
Aikuissosiaalityö
Moniammatillisuus
Osallisuus
Yhteiskehittäminen

Toimintamalli
Perhepalvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Matalan kynnyksen palvelu