STM on myöntänyt syksyllä 2020 kunnille ja kuntayhtymille valtionavustuksia työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmien valmisteluun ja käyttöönottoon sosiaali- ja terveydenhuollossa. Avustuksen sai 22 hanketta eri puolilta Suomea. Työkykyä Satakuntaan on yksi rahoitusta saaneista Työkykyohjelman hankkeista.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Satakunta: Työkykyä Satakuntaan
Lyhyt kuvaus

STM on myöntänyt syksyllä 2020 kunnille ja kuntayhtymille valtionavustuksia työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmien valmisteluun ja käyttöönottoon sosiaali- ja terveydenhuollossa. Avustuksen sai 22 hanketta eri puolilta Suomea. Työkykyä Satakuntaan on yksi rahoitusta saaneista Työkykyohjelman hankkeista.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Työkykyohjelmassa painopistettä siirretään työkyvyttömyyden tarkastelusta olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen ja työllistymisen edistämiseen. Satakunnassa toteutetaan molempia toimenpidekokonaisuuksia:

  • Tuoda työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta
  • Lisätä tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien apuna
Toimiaika

Työkykyä Satakuntaan -hanke 1.12.2020 - 31.12.2022.

 

Toimijat

Hanketta hallinnoi Satasairaala, toiminta-alueena on koko Satakunta.

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat maakunnan kuntien ja kaupunkien lisäksi Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sataedu, Satakunnan TYP, TE-toimisto, KELA, Satakunnan yhteisökeskus ja Tukiranka ry, jotka toteuttavat hankkeeseen liittyviä toimenpiteitä.  Kokemusasiantuntijoiden osaamista hyödynnetään hankkeessa monin tavoin esimerkiksi jäsenyydet hankkeen ohjausryhmässä, kehittäjäryhmissä sekä erilaisissa tilaisuuksissa.

Tavoitteena on, että hankkeessa tehty kehittämistyö hyödyttää koko maakuntaa. 

 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Tiia Nieminen
Yhteyshenkilön organisaatio
Satakunnan hyvinvointialue
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
tiia.nieminen@sata.fi

Tekijä

Paula Nurmi

Luotu

22.03.2021

Viimeksi muokattu

10.01.2023
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Satakunnassa on tärkeää panostaa työikäisten työkyvyn tuen palveluihin ja turvata työkykyä, sekä väestödemografian että asukkaiden hyvinvoinnin kannalta. Erityisesti maakunnassa halutaan tehostaa työkykyyn vaikuttavien sairauksien ennaltaehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta, jotta ihmiset pystyvät jatkamaan työssä ja työnhakijoina, eivätkä eläköidy ennenaikaisesti.

Myös työhönvalmennuksen ja ammatillisen kuntoutuksen osaamisen kehittämistarve on huomattu. Työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen ja työllistymisen edistäminen on kaikkien Satakunnan kuntien tavoitteena.

Satakunnan väestömäärä on n. 217 000 asukasta, josta työllisten osuus on n. 40 %. Vuonna 2019 noin 58,3 % väestöstä oli 15 – 64-vuotiaita, joiden työllisyysaste oli 72,1 %. Vaikeasti työllistyvien osuus ikäryhmästä oli 4,5 %. Satakunnan huoltosuhde on huomattavasti maan keskiarvoa korkeampi (v. 2019 koko maa 61,4; Satakunta 71,5).

Hanke linkittyy SATADUUNIA-hankkeeseen ja Satasoten tulevaisuuden sote-keskus hankkeeseen sekä alueen työllisyyden kuntakokeiluun. Aiempien ns. Satasote kuntoutus- ja työllisyyshankkeiden erityisesti SATAOSAA ja Satakunto- hankkeiden sekä PARTY -hankkeen kehittämistyö linkittyy hankkeeseen. Aiempien mallinnusten ja pilotointien pohjalta on hyvät edellytykset viedä jo kehitettyjä hyviä ja uusia kehittyviä malleja eteenpäin Satakunnassa. 

Hanke linkittyy myös kansallisen Mielenterveysstrategian (2020) tavoitteisiin ja osaltaan tukee sen toteutusta. Strategian tavoitteena on laadukas palveluohjaus, varhaisvaiheen tunnistaminen ja matalan kynnyksen palveluohjaus lähellä ihmisten luonnollista elinpiiriä. Mielenterveyden häiriöt ovat merkittävä kansallinen syy ennenaikaiseen työkyvyttömyyteen. Työttömyys on merkittävimpiä riskitekijöitä päihde- ja mielenterveyden häiriöihin. Satakunta on sanut valtionavustusta mielenterveysstrategiaa toimeenpanevaan Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa hankkeeseen sekä hakenut myös IPS-hankkeelle rahoitusta.

Hankkeen asiakaskohderyhmässä ovat työttömät, osatyökykyiset sekä vammaiset ihmiset

Päämäärä ja päätavoite

Hankkeen päätavoitteet

Työkyvyn tuki tulevaisuuden sote-keskuksissa – toimenpidekokonaisuuden tavoitteita:

Työttömien ja osatyökykyisten työkyvyn tuen tarpeiden tunnistamisen vahvistaminen sekä asiakkaiden tarpeista lähtevä työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden mallinnus. Asiakkaan prosessin sujuvoittaminen mm. digitaalisia menetelmiä hyödyntäen.

Parantaa työterveyshuollon ulkopuolella olevien työikäisten kuntoutusprosessissa tulevaisuuden sote-keskuksen ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja selkeyttää tehtäväjakoa mm. työttömien terveystarkastusprosessi, walk in -toiminta, terveydenhuollon aloitteellisuuden ja kokonaisvaltaisuuden vahvistaminen sekä työkykykuntoutuksen tarvearviointi ja kuntoutussuunnitelman laadinta varhaisessa vaiheessa. Ehkäistä nuorten opiskelujen keskeytymistä vahvistamalla nuoren kuntoutumisprosessia.

Lisätä ammattilaisten osaamista (työkyvyn tuen toimintamallit, työkykykuntoutus ja kuntoutuksen arviointiosaaminen sekä parantaa viranomaisyhteistyötä siten, että näkyväksi tulee myös kustannusvaikutus.

Tuetun työllistymisen menetelmät – toimenpidekokonaisuuden tavoitteita:

Parantaa tuetun työllistymisen mallin asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaan osallisuutta palvelupolulla sekä vahvistaa työhönvalmennuksen ja työkykykuntouksen käyttöä sekä arvioida menetelmien vaikuttavuutta ja soveltuvuutta.

Vahvistaa työllistämistä tukevia sosiaalihuollon palveluja ja kehittää ryhmämuotoista työhönvalmennusta. Lisätä asiakkaiden mahdollisuuksia uudelleen- tai lisäkouluttautumiseen yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Samoin kuin lisätä yrittäjien ja työnantajien ymmärrystä osatyökykyisten työllistämisen hyödyistä sekä parantaa työnantajayhteistyötä työllistämiseen tähtäävällä polulla, mm. jalkautuva tuki eri tahoille.

Parantaa ammattilaisten osaamista sekä verkostoida ja sovittaa yhteen eri viranomaisten työllistämistä tukevat palvelut, mm. määritellä yhdyspintojen välinen ohjaus ja prosessit sote-keskuksen ja työllisyyspalveluiden kanssa.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Odotetut tulokset ja vaikutukset

Hankkeen tavoitteena on luoda asiakkaalle palvelupolku, jonka monialaisuus, sujuvuus, oikea-aikaisuus ja vaikuttavuus paranevat. Osatyökykyisten merkitys potentiaalisena työvoimana alueella kasvaa. Asiakasosallisuus vahvistuu ja asiakkaat pystyvät vaikuttamaan nykyistä paremmin omiin palveluihinsa. Tehostuneen palveluohjauksen ja kuntoutusohjauksen sekä varhaisten kuntoutustoimien ansiosta kohderyhmään kuuluvien työkyky ja laaja-alainen hyvinvointi paranevat, jolloin mahdollisuudet päästä takaisin työelämään tai pysyä työelämässä kasvavat.

Työllistymisen tukena on vaikuttava työhönvalmennus, eri toimijoiden yhteistyö sekä yhteen sovitetut palvelut. Ammattilaisten osaaminen on vahvistunut sekä työkykykuntoutuksen että tuetun työhönvalmennuksen osalta

Liitetiedostot ja linkit