Aktivoivan Reitti-ohjelman hyödyntäminen iäkkäiden päivätoiminnassa

Reitti-ohjelmiston virtuaalisten harjoitusreittien avulla aktivoidaan päivä- tai viriketoiminnan asiakkaita liikkumaan. Asiakas näkee ohjelman esittämät reitit kuntolaitetta käyttäessään.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Aktivoivan Reitti-ohjelman hyödyntäminen iäkkäiden päivätoiminnassa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Reitti-ohjelmiston virtuaalisten harjoitusreittien avulla aktivoidaan päivä- tai viriketoiminnan asiakkaita liikkumaan. Asiakas näkee ohjelman esittämät reitit kuntolaitetta käyttäessään.

Toteutuspaikka
Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Ikäihmisten palvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Pohjois-Pohjanmaa
Oulu
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Sanna Koivikko

Luotu

18.01.2022

Viimeksi muokattu

21.12.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Aktivoiva Reitti-ohjelma on erityisesti iäkkäiden kuntoutuksen tueksi tarkoitettu ohjelma, joka sopii päivätoimintaan. Asiakas harjoittelee kuntolaitteen avulla käyttäen kuntolaitetta, kuten polkulaitetta tai kuntopyörää. Ohjelma esittää saman asiakkaisesti asiakkaalle luonto- ja kaupunkiympäristössä kuvattuja harjoitusreittejä

Asiakas voi itse valita haluamansa reitin 50 reitin joukosta. Reittien pituudet vaihtelevat 15–45 minuutin välillä. Reittivalikoima vaihtuu pari kertaa vuodessa. Reitti-ohjelmaa voidaan käyttää yksilöllisyyden suojaa vaarantamatta, sillä se ei kerää eikä tallenna tietoja käyttäjistä.

Yrityksen edustaja avustaa asennuksessa ja käyttöönotossa sekä perehdyttää päivätoiminnan ohjaajat Reitti-ohjelman käyttöön laitteen toimituksen yhteydessä. Tekninen tuki ja vikojen korjaukset sisältyvät laitevuokraan. Reitit päivitetään säännöllisesti yrityksen toimesta.

Päivätoiminnan ohjaaja tarjoaa asiakkaille mahdollisuutta kuntoilla Reitti-ohjelman avulla päivätoiminnan aikana. Ohjaaja avustaa ja neuvoo asiakkaita kuntolaitteen käytössä, käynnistää Reitti-ohjelman ja valitsee näytettävät reitit asiakkaan toiveet huomioiden. Asiakas voi halutessaan keskeyttää käytön.

Toimintaympäristö **

Suomessa väestö vähenee ja ikääntyy tulevina vuosikymmeninä, samalla sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve kasvaa. Suomen vanhuspoliittisena linjauksena on tukea ikäihmisten kotona asumista, myös säännöllisten palvelutarpeiden ilmaantuessa. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 asettaa yhdeksi keinoksi ikäystävällisen Suomen tavoittelussa digitalisaation ja teknologian hyödyntämisen. Hallituksen linjaamassa sote-uudistuksessa tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön.

Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030 nostaa esiin sen, kuinka itsenäistä suoriutumista tukevat älykkäät teknologiat ovat parantaneet ikääntyneiden hyvinvointia. Tulevaisuudessa ikääntyvä väestö on aikaisempaa tottuneempi käyttämään teknologiaa. Teknologioiden käyttö tulee olemaan tämän johdosta käytössä laajemmin ja monipuolisemmin. Sitä voidaan hyödyntää ikääntyvien palveluissa ja ennalta ehkäisevässä toiminnassa usein eri tavoin. 

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden tavoitteena on, että ikäihminen pystyy elämään ja asumaan kotonaan mahdollisimman toimintakykyisenä ja turvallisessa ympäristössä pitkään ja hän pystyy ylläpitämään mahdollisimman itsenäisesti terveyttään ja hyvinvointiaan. Lisäksi tavoitteena on, että asukaskohtaiset kustannukset laskevat ikäihmisten palveluissa ja ikäihminen saa sairaanhoidollisen ja lääketieteellisen tutkimuksen ja hoidon oikeaan aikaan kotona tai palvelukodissa.

 

Lähteet:

Ikävoimainen Oulu - Oulun kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma 2021–2030

Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 : Tavoitteena ikäystävällinen Suomi

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat ikäihmisten päivätoiminnan asiakkaat. Päivätoiminnan henkilökunta valitsee käyttäjät arvioimalla, hyötyisikö asiakas ohjelmiston käytöstä esimerkiksi kuntoutuksen tai kaatumisen ehkäisyn näkökulmasta

Kuntouttava päivätoiminta on suunnattu ikääntyneille, joiden fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua, ja jotka eivät jaksa tai pysty käymään muissa kodin ulkopuolisissa toiminnoissa. Toiminta on asiakkaan omia voimavaroja arvostavaa, kuntouttavaa ja sosiaalista kanssakäymistä edistävää monipuolista toimintaa, joka tukee ikääntyneen kotona selviytymistä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

 

Päivätoiminnan henkilöstön osaaminen ja tehtävät:

Päivätoiminnanohjaajat suunnittelevat päivittäiset toiminnat asiakkaiden toimintakyvyn mukaisesti huomioiden asiakkaiden mahdolliset rajoitteet. Ohjaajat kannustavat ja motivoivat asiakkaita osallistumaan toimintaan. Reitti-ohjelma on nopea ja helppokäyttöinen, eikä vaadi henkilökunnalta suurta osallistumista laitteen käyttökuntoon saattamisessa. Ohjaajat auttavat asiakkaita Reitti-ohjelman käynnistämisessä ja reittien valinnassa. 

Laitteet:

Tarvitaan Reitti-ohjelmiston keskusyksikkö (miniPC-laite) ja televisio/näyttö. Ohjelmisto on ladattu miniPC-laitteeseen, joka yhdistetään näyttöön HDMI-kaapelilla. MiniPC käynnistetään virtanapista ja sitä ohjataan kaukosäätimellä tai näppäimistöllä. Kuntolaite ei ole yhteydessä ohjelmistoon, joten sen osalta ei ole liitäntä tai muita vaatimuksia. Päivätoiminnassa valmiiksi oleva kuntolaite, kuten polkulaite tai kuntopyörä sopii osaksi Reitti-ohjelman käyttöä. Liikuntalaitetta valitessa on huolehdittava asiakkaiden turvallisuudesta laitteeseen siirryttäessä, käyttäessä kuin siitä poistuessa.

Reitti-ohjelman käyttöönoton prosessi on kuvattu  kaaviossa kehittämisen polku välilehdellä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tuotteen käytettävyydestä, soveltuvuudesta ja hyödyllisyydestä kerätiin tietoa puolen vuoden kokeilujakson ajalta käyttäjäkyselyillä, joita tehtiin asiakkaille ja henkilökunnalle kokeilujakson lopussa. Asiakkaiden toimintakyky arvioitiin jakson alussa ja lopussa, jotta saatiin tieto asiakkaan toimintakyvyssä tapahtuneesta muutoksesta kokeilun aikana. Koska asiakkaiden toimintakykyyn vaikuttavat myös muut tekijät, ei toimintakyvyn muutos ole suoraan verrattavissa laitteesta saatavaan hyötyyn.

Kysymykset, joihin arvioinnissa haettiin vastauksia

  1. Miten asiakkaat ja ammattilaiset kokevat laitteen käytön ja hyödyllisyyden osana asiakkaan toimintakyvyn ja terveyden heikkenemisen ennaltaehkäisyä?
  2. Muuttuuko asiakkaan hyvinvointi/toimintakyky laitteen käytön aikana?
  3. Soveltuuko laite osaksi päivätoiminnan aktiviteettejä?
  4. Suositellaanko laitteen käytön jatkamista päivätoiminnassa ja laajentamista muihin päivätoimintayksiköihin?

Kaikkiaan 44 päivätoiminnan asiakkaalle tarjottiin mahdollisuutta osallistua ohjelmiston kokeiluun. Kokeiluun osallistui 18 asiakasta, joista seitsemän keskeytti kokeilun mm. terveydellisistä syistä. Palautetta pyydettiin myös kokeilun keskeyttäneiltä. Palautetta saatiin yhteensä yhdeksältä asiakkaalta. Päivätoiminnanohjaajille toteutettiin palautekysely. Lisäksi palautetta kerättiin palavereiden yhteydessä.

Asiakkaiden toimintakyky arvioitiin jakson alussa ja lopussa. Asiakkaiden mielestä Reitti-ohjelman käytöstä oli hyötyä itselleen ja sen koettiin parantavan hyvinvointia. Se luo mielekästä ja motivoivaa sisäharjoittelua ja kuntoutusta ikäihmisille. Puolen vuoden jakson aikana toimintakyvyn muutoksesta, joiden voidaan osoittaa syntyneen laitteen käytöstä, ei ollut havaittavissa. Ohjelmiston asiakkaat kokivat helppona käyttää. Ohjelmistoa oltiin halukkaita käyttämään jatkossakin ja sitä suositeltiin myös muille käytettäväksi.

Myös päivätoiminnanohjaajat kokivat, että Reitti-ohjelmaa oli helppo käyttää. He olivat täysin samaa mieltä siitä, että kyseisestä teknologisesta ratkaisusta on hyötyä sekä heille itselleen että asiakkaille. Heidän mukaansa Reitti-ohjelma soveltuu osaksi päivätoiminnan kuntouttavaa toimintaa. He suosittelevat kyseisen teknologian käyttöä myös muissa päivätoimintayksiköissä. Lisäksi he ovat halukkaita käyttämään teknologiaa jatkossakin omassa yksikössään.

Ohjelma ei tallenna tietoja käyttäjistä. Ohjelmaa voidaan käyttää ilman käyttäjäprofiilia. Käyttäjämäärää ei ole rajoitettu. Sekä asiakkaiden että työntekijöiden vapaassa palautteessa nousi esiin toiveet äänimaailman saamisesta osaksi Reitti-ohjelmaa. Lisäksi toivottiin lähiympäristössä kuvattuja reittejä. Molemmat laitteet jouduttiin käytön alussa vaihtamaan. Laitteet olivat saaneet siirron yhteydessä kolhuja eivätkä sen vuoksi toimineet. Toinen kaukosäätimistä lakkasi toimimasta 3kk käytön jälkeen ja se vaihdettiin uuteen. Ohjaaja pystyi käyttämään näppäimistöä ohjelmien valintaan eikä käyttökatkoa tullut. Nämä jäivät ainoiksi teknisiksi haasteiksi, joten laitteiden toimintavarmuus oli hyvä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Reitti-ohjelma itsessään ei aiheuta turvallisuusriskiä, mutta laitetta käytetään erillisen kuntoilulaitteen kanssa, jonka osalta turvallisuus on varmistettava päivätoiminnan ohjaajan toimesta. Asiakas voi kokea painetta jatkaa laitteen käyttöä terveysriskeistä huolimatta. Taustalla voi olla mahdollinen kilpailuasetelma asiakkaiden välillä. Päivätoiminnan ohjaajalla on tässäkin merkittävä rooli asiakkaiden toimintakyvyn muutoksen havaitsemisessa ja tilanteeseen puuttumisessa. Laitteen ollessa erillään muusta toiminnasta, sen käyttö ei häiritse ryhmätoimintaa. Toisaalta ryhmässä tehtävä toiminta vaikuttaa asiakkaan motivaatioon siirtyä pois ryhmästä käyttämään Reitti-ohjelmaa.

Reitti-ohjelmaa voivat käyttää kaiken ikäikäiset, jotka haluavat aktivoida liikkumistaan ja parantaa omaa hyvinvointiaan. Käytön aloittamiseksi tarvitaan sopiva tila, jossa näyttö sekä kuntolaite. Kuntolaitetta valittaessa tulee huomioida asiakkaiden toimintakyky ja laitteen käytön turvallisuus. Esimerkiksi polkulaitteen yhteydessä olevan tuolin osalta on varmistettava, ettei tuoli kaadu missään vaiheessa.  Ohjelma ei tallenna käyttäjien tietoja, mikä on käyttöä helpottava tekijä. Käyttäjien välillä ei tarvitse vaihtaa käyttäjäprofiilia, eikä käyttäjämäärää ole rajoitettu.  

Kansikuva
Reitti-ohjelma

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis