Älykäs lääkedosetti lääkehoidon tukena kotihoidossa

Älykkään lääkedosetin käyttö kotihoidon asiakkailla, jotka odottavat koneellista annosjakelu -palvelua tai eivät sovellu koneellisen annosjakelun tai lääkerobotin käyttäjäksi, mutta hyötyvät digitaalisesta lääkeannostimesta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Älykäs lääkedosetti lääkehoidon tukena kotihoidossa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Älykkään lääkedosetin käyttö kotihoidon asiakkailla, jotka odottavat koneellista annosjakelu -palvelua tai eivät sovellu koneellisen annosjakelun tai lääkerobotin käyttäjäksi, mutta hyötyvät digitaalisesta lääkeannostimesta.

Toteutuspaikka
Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Kotihoito
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Pohjois-Pohjanmaa
Oulu
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Sanna Koivikko

Luotu

15.02.2022

Viimeksi muokattu

22.12.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Älykäs lääkedosetti tarjoilee asiakkaalle lääkkeet lääkekipossa ääniohjauksen ja valaistuksen tuella. Kotihoito jakaa lääkkeet kippoihin, jotka laite tarjoilee määriteltyinä kellon aikoina. Pitkäaikaislääkkeiden lisäksi on mahdollista tarjoilla tarvittaessa otettavat lääkkeet etätarjoiluna. Lääkkeen ottamatta jättämisestä ja lääkkeiden loppumisesta hälytykset menevät turvapalvelun hälytyskeskukseen, joka tarjoilee lääkkeet etänä. Teknisistä vioista menee hälytys turvapalvelun hälytyskeskukseen ja yritykselle.

Toimintaympäristö **

Suomessa väestö vähenee ja ikääntyy tulevina vuosikymmeninä, samalla sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve kasvaa. Suomen vanhuspoliittisena linjauksena on tukea ikäihmisten kotona asumista, myös säännöllisten palvelutarpeiden ilmaantuessa. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 asettaa yhdeksi keinoksi ikäystävällisen Suomen tavoittelussa digitalisaation ja teknologian hyödyntämisen. Hallituksen linjaamassa sote-uudistuksessa tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön.

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden tavoitteena on, että ikäihminen pystyy elämään ja asumaan kotonaan mahdollisimman toimintakykyisenä ja turvallisessa ympäristössä pitkään ja hän pystyy ylläpitämään mahdollisimman itsenäisesti terveyttään ja hyvinvointiaan. Lisäksi tavoitteena on, että asukaskohtaiset kustannukset laskevat ikäihmisten palveluissa ja ikäihminen saa sairaanhoidollisen ja lääketieteellisen tutkimuksen ja hoidon oikeaan aikaan kotona tai palvelukodissa.

 

Lähteet:

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 : Tavoitteena ikäystävällinen Suomi

Ikävoimainen Oulu - Oulun kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma 2021–2030

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Älykästä lääkedosettia kokeiltiin Oulun kaupungin kotihoidossa. Kotihoidon palveluja voi saada, jos kotona selviytyminen on vaikeutunut ja tarvitsee säännöllistä henkilökohtaista apua päivittäisiin toimintoihin. Syynä voi olla sairaus, vammaisuus tai jokin muu. Kotihoidon palveluita myönnetään yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella.

Kotihoito tarkoittaa kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa sekä muita kotona selviytymisen tueksi tarjottavia tukipalveluja, esimerkiksi ateria-, turva- ja kuljetuspalvelua sekä kuntouttavaa päivätoimintaa. Kotihoitoa voidaan toteuttaa myös osin tai kokonaan etäkotihoitona.

Kotihoidon palveluja voi saada ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa. Säännöllisestä kotihoidosta, jossa asiakkaan luona käydään vähintään kerran viikossa tai johon otetaan yhteys, tehdään suunnitelma asiakkaan ja tarvittaessa omaisten kanssa.

Kotihoidon sairaanhoitajat arvioivat omien asiakkaidensa lääkehoidon tuen tarvetta sekä, tarvitseeko ja hyötyykö asiakas digitaalisesta lääkeannostelijasta. Sairaanhoitajat kertoivat asiakkaille mahdollisuudesta kokeilla lääkeautomaattia ja pyysivät heiltä suostumuksen kokeiluun osallistumisesta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kokeilu toteutettiin Oulun kaupungin kotihoidossa huhtikuusta 2022 alkaen. Kokeilussa oli 10 laitetta, joita kokeili 11 asiakasta. Pääkäyttäjinä toimivat sairaanhoitajat ylläpitivät asiakastietoja webliittymän kautta. Pääkäyttäjät saivat koulutuksen yrityksen toimesta. Kotihoidossa järjestettiin yhteensä 29 koulutusta hanketyöntekijöiden toimesta 115 hoitajalle. Hoitajat jakoivat lääkkeet laitteeseen ja tarjoilivat tarvittaessa otettavat tai unohtuneet lääkkeet etäyhteydellä mobiililiittymän kautta. Asiakasryhmiä oli kaksi: 1) uudet asiakkaat, jotka odottivat koneellisen annosjakelun aloittamista sekä 2) asiakkaat, jotka eivät sovellu koneellisen annosjakelun tai lääkerobotin käyttäjäksi. Ryhmässä 1 oli seitsemän asiakasta ja ryhmässä 2 neljä asiakasta.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Uudet asiakkaat, jotka tarvitsevat apua lääkehoidosta huolehtimiseen, pystyivät toteuttamaan itsenäistä lääkkeenottoa lääkedosetin avulla. Laitteen avulla asiakkaan hyvinvointi parani ja lääkärikäynnit vähenivät, kun lääkkeiden annostelu oli säännöllistä ja oikea-aikaista. Älykäs lääkedosetista hyötyivät asiakkaat, joilla oli vaikeuksia ottaa lääkkeet annosjakelupussista. Etäohjaus mahdollisti aktiivisten asiakkaiden lääkkeiden mukaan ottamisen matkalle ilman hoitajan ylimääräistä käyntiä. Suurin osa hoitajista koki laitteen hyödyllisenä uusille, annosjakelua odottaville asiakkaille. Asiakkaat siirtyivät käyttämään toista digitaalista lääkeannostelijaa annosjakelun alettua.

Älykäs lääkedosetista hyötyivät asiakkaat, joilla oli vaikeuksia ottaa lääkkeet annosjakelupussista. Lähes kaikki hoitajat kokivat laitteen hyödyllisenä asiakkaille, jotka eivät sovellu annosjakelupalvelun ja lääkerobotin käyttäjiksi. Asiakkaat ovat kiinnostuneita käyttämään laitetta myös jatkossa.

Etäohjaus mahdollisti aktiivisten asiakkaiden lääkkeiden mukaan ottamisen matkalle ilman hoitajan ylimääräistä käyntiä. Lähes kaikki hoitajat olivat sitä mieltä, että lääkedosetin käyttöä tulee jatkaa lääkerobotin rinnalla asiakkaan tarpeiden ja toimintakyvyn mukaisesti.

Asiakkaat ja hoitajat kokivat lääkedosetin helppokäyttöiseksi. Laitteeseen kuuluva web- ja mobiilisovelluksen käyttö koettiin myös helppona, joskin hitaana. Lääkkeiden jakaminen ja annostuksen muuttaminen koettiin helppona laitteen avulla asiakkaille, joiden lääkeannostus on vaihtelevaa. Lääkkeiden jakaminen kippoihin ja lääkekippojen täyttö laitteeseen koettiin osittain epäkäytännölliseksi. Teknisiä virhetilanteita oli vähän. Yksi asiakkaista kallisteli alussa laitetta, aiheuttaen lääkekuppien kaatumisen myötä laitteen jumittamisen. Kokeilun aikana osassa laitteista ilmeni kytkinvika, jonka vuoksi kaikki laitteet vaihdettiin uusiin.

Kustannussäästöjä saavutettiin, kun hoitajien käyntejä saatiin vähennettyä lääkedosetin avulla. Lääkedosetin käyttö vapautti käyntiaikoja, jolloin hoitajan käynti voitiin toteuttaa ruuhka-ajan ulkopuolella. Lääkkeiden etätarjoilun avulla hoitajan ei tarvinnut tehdä ylimääräistä käyntiä, mikäli lääke jäi ottamatta tai asiakas tarvitsi osan lääkkeistä mukaansa lähtiessään matkoille. Asiakkaan kotona olevat lääkkeet saatiin käytettyä ennen koneelliseen annosjakeluun siirtymistä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Älykäs lääkedosetti soveltuu käytettäväksi asiakkailla, jotka odottavat koneellista annosjakelupalvelua. Asiakkaan kotona olevat lääkkeet tulee käytettyä ja asiakas pystyy toteuttamaan itsenäistä lääkkeenottoa lääkedosetin avulla heti palveluiden alettua. Älykäs lääkedosetti mahdollistaa digitaalisen lääkeannostelijan käytön niillä asiakkailla, jotka eivät pysty ottamaan lääkkeitä annosjakelupussista, lääkemuutokset ovat toistuvia tai lääkkeet eivät sovellu koneelliseen annosjakeluun.

Kustannussäästöjä syntyy, kun lääkedosetin avulla osa hoitajien säännöllisistä käynneistä jää pois. Lääkedosetin avulla osa hoitajien käynneistä voidaan toteuttaa ruuhka-ajan ulkopuolella. Ylimääräiset käynnit ovat tarpeettomia, kun ottamatta jääneet tai tarvittaessa otettavat lääkkeet voidaan tarjoilla etänä mobiilisovelluksen avulla.

Sen sijaan, että lääkedosetti olisi rajoittanut asiakkaan arkielämää, se mahdollisti asiakkaan vapaa-ajan toiminnan. Osa hoitajista ei pystynyt osallistumaan koulutuksiin työvuoroista ja resurssipulasta johtuen. Hoitajat kokivat epävarmuutta osaamisestaan laitteen satunnaisen ja siten vähäisen käytön vuoksi.

Kansikuva
Lääkeautomaatti

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis