Arkeen Voimaa (ArVo) on näyttöön perustuva itsehoidon ryhmätoimintamalli (Chronic Disease Self-Management Program, CDSMP), jonka tarkoituksena on vahvistaa osallistujien itsehoitotaitoja ja sitä kautta kohentaa heidän arkipärjäämistään ja elämänlaatuaan.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Arkeen Voimaa -itsehoidon ryhmätoimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Arkeen Voimaa (ArVo) on näyttöön perustuva itsehoidon ryhmätoimintamalli (Chronic Disease Self-Management Program, CDSMP), jonka tarkoituksena on vahvistaa osallistujien itsehoitotaitoja ja sitä kautta kohentaa heidän arkipärjäämistään ja elämänlaatuaan.

Toteutuspaikka
Arkeen Voimaa -toimintaa toteutetaan tällä hetkellä Jyväskylän, Kangasalan, Salon, Sastamalan, Tampereen, Turun, Vantaan ja Ylöjärven kaupungeissa sekä Pirkkalan ja Vesilahden yhteistoiminta-alueella.
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Muu rahoittaja
Tietoa muualla

Tekijä

Eero Ylinentalo

Luotu

29.04.2020

Viimeksi muokattu

05.02.2021
Ratkaisun perusidea **

Arkeen Voimaa -toimintamalli

Arkeen Voimaa (ArVo) on näyttöön perustuva itsehoidon ryhmätoimintamalli (Chronic Disease Self-Management Program, CDSMP), jonka tarkoituksena on vahvistaa osallistujien itsehoitotaitoja ja sitä kautta kohentaa heidän arkipärjäämistään ja elämänlaatuaan.

Toimintamalli on kehitetty Stanfordin yliopiston potilasopetuksen tutkimuskeskuksessa 1990-luvun puolivälissä osana laajaa tutkimushanketta. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että jopa 80% pitkäaikaissairaitten kokemista oireista oli sairaudesta riippumatta samoja. Yleisimpiä oireita ovat kipu, stressi, ahdistus, hankalat tunteet, mielialan lasku, hengenahdistus, uupumus, univaikeudet ja fyysiset rajoitteet. Näillä oireilla on taipumus tehdä arkeen kielteisten vaikutusten kehä, joka vaikuttaa hyvinvointiin.

ArVo- ryhmän toiminta perustuu vertaisuuteen, luottamukseen omasta selviytymisestä sekä ratkaisukeskeisten toimintamallien opettelemiseen.

Arkeen Voimaa -toimintamalli tarjoaa erilaisia itsehoidon työkaluja, joiden avulla oireiden kehä voidaan katkaista. Työkalujen avulla jokaisen on mahdollista tehdä oman hyvinvoinnin kannalta myönteisiä muutoksia elämässään ja pitää niitä yllä.

Ryhmätoiminnan vaikuttavuudesta on olemassa paljon näyttöön perustuvaa tutkimusta. Ryhmiin osallistuneet kokivat itsearvioidun terveytensä ja elämänlaatunsa kohentuneen huomattavasti. Ryhmän käyneiden omaishoitajien jaksaminen koheni myös selvästi. Ryhmiin osallistuneet kokivat myös oireiden hallinnan ja arjessa selviytymisen parantuneen. Heidän oli helpompi hallita omaa kipua ja uupumusta itsehoidon keinoin. Yhteistyö terveydenhuoltohenkilökunnan kanssa parani ja ryhmäläisten terveyspalveluiden käyttö väheni.

Lisätietoa mm. tutkimustuloksia Arkeen Voimaa -toimintamallista:

Chronic Disease Self-Management Program

Stanfordin yliopiston potilasopetuksen tutkimuskeskuksen kehittämät ja hallinnoimat näyttöön perustuvat itsehoidon ohjelmat ovat siirtyneet Self-Management Resource Centerin (SMRC) hallintaan.

Tällä hetkellä CDSMP (Arkeen Voimaa) toimintaa on Euroopassa Suomen lisäksi myös Espanjassa, Hollannissa, Irlannissa, Iso-Britanniassa Italiassa, Portugalissa, Ranskassa, Saksassa, Sveitsissä ja Tanskassa.

Enope on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on kehittää potilasosallisuutta pitkäaikaissairauksiin liittyvien, näyttöön perustuvien toimintamallien avulla. Verkosto tuo yhteen toimijoita, jotka jo käyttävät tai suunnittelevat ryhtyvänsä käyttämään edellä mainittuja ohjelmia ja toimintamalleja.

Toimintaympäristö **

Arkeen Voimaa -polku

Asukas

 • Arjen pärjäämisen haasteet
 • Pitkäaikaissairaudet
 • Yksinäisyys
 • Pitkäaikaistyöttömyys
 • Taloudelliset vaikeudet
 • Verkostojen puute

Palvelut

 • Sosiaali
 • Terveys
 • Yritykset
 • Some
 • Seurakunnat

Asiakasohjaus

 • Lisääntyneet arjen haasteet

Arkeen Voimaa -ryhmä

 • Pärjääminen itsenäisesti tai läheisten tuella
 • Itsehoidon kirja
 • Kunnan hyvinvointipalvelut
 • Kolmas sektori
 • Seurakunnat
 • Yksityiset palveluntarjoajat
 • Asukkaiden omaehtoinen toiminta
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Arkeen Voimaa -ryhmät on tarkoitettu henkilöille, joilla on jokin pitkäaikaissairaus tai muu arjen sujuvuuteen vaikuttava pitkäaikainen haitta. Ryhmään voivat osallistua mm. monisairaat, paljon palveluita käyttävät, päihde- ja mielenterveysasiakkaat, sairautensa jatkuvaan hoitamiseen väsyneet, harvinaista sairautta sairastavat, pitkäaikaistyöttömät, yksinäiset ja syrjäytymisvaarassa olevat. Ryhmään voi osallistua myös omaishoitajat.

Arkeen Voimaa –ryhmät toimivat pitkäaikaissairaan itsehoidon tukena sekä pitkäaikaiseen haasteeseen jumittuneen henkilön arjen tukena akuutin vaiheen jälkeen. ArVo -ryhmät eivät korvaa muita esim. ammattilaisten vetämiä sairauskohtaisia ryhmiä. ArVo- ryhmästä voi päinvastoin saada innostusta osallistua jatkossa myös muiden ryhmien toimintaan.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Arkeen Voimaa –ryhmä on määräaikainen. Se kokoontuu kuusi kertaa viikon välein, 2,5 tuntia kerrallaan. Ryhmän kokoontumisten rakenne on seuraava:

 • Ryhmäkerran aloitus
 • Toimintasuunnitelman läpikäyminen ja palaute
 • 1-3 käsiteltävää aihetta
 •  Kahvitus ja vapaata keskustelua
 • 1-3 käsiteltävää aihetta
 • Toimintasuunnitelman laatiminen seuraavalle viikolle
 • Ryhmäkerran lopetus ja mahdolliset kotitehtävät

Keskeisiä itsehoidon työkaluja, joita ryhmässä harjoitellaan ovat:

 • toimintasuunnitelma sekä
 • päätöksen teon ja
 • ongelmanratkaisun työkalut.

Ryhmässä käsiteltäviä aiheita ovat: 

 • uni
 • kivun ja uupumuksen hallinta
 • terveyttä edistävä syöminen
 • vuorovaikutustaidot
 • lääkkeiden käyttö
 • kaatumisen ehkäisy
 • rentoutuminen
 • painonhallinta
 • hengityksen parantaminen
 • arkiliikkuminen
 • positiivinen ajattelu
 • ajatuksen uudelleen suuntaaminen
 • tunteiden käsittely
 • yhteistyö terveydenhuollon henkilöstön kanssa
 • mielialan lasku

Ryhmäläisten rekrytointi
Ryhmään tullaan pääasiassa kunnan hyvinvointipalveluiden kautta ammattilaisen ohjaamana. Yhteistyökumppaneina ovat lisäksi aikuissosiaalityö, diakoniatyö ja kolmannen sektorin toimijat. Kunnan asukkaat voivat ilmoittautua suoraan sähköisen ilmoittautumisen kautta. Ilmoittautumisia ottaa vastaanottaa myös aluekoordinaattori, joka antaa lisätietoja ryhmän toiminnasta. Aluekoordinaattori haastattelee kaikki ilmoittautuneet.

Ryhmän toteutus
Ryhmään mahtuu 10-16 osallistujaa. Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa kerran viikossa 2,5 tuntia kerrallaan. Ryhmää ohjaa koulutuksen saaneet Arkeen Voimaa -ohjaajat. Ryhmässä käsitellään laajasti itsehoidon työkalujen avulla erilaisia arjen haasteita. Toiminta on osallistujalle maksutonta.

Arkeen Voimaa -ohjaajaksi kouluttautuminen
Ryhmän käyneet voivat halutessaan kouluttautua Arkeen Voimaa -ohjaajiksi . Heiltä ei edellytetä ammatillista taustaa tai aiempaa ohjaajakokemusta. Ohjaajalla tulee olla hyvä suomen kielen suullinen taito. Koulutus kestää neljä päivää (2+2).

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ryhmän toiminta perustuu vertaisuuteen, luottamukseen omasta selviytymisestä (minäpystyvyys) sekä ratkaisukeskeisten toimintamallien opettelemiseen. Ryhmän käyneiden arkipärjääminen,elämänlaatu ja itsekoettu terveys kohentuivat huomattavasti. Osallistujien oli helpompi hallita omaa kipua ja uupumusta itsehoidon keinoin.

Ryhmän käyneiden omaishoitajien jaksaminen koheni selvästi. Ryhmäläisten terveyspalveluiden käyttö väheni. Ryhmän käyneiden vastuunotto omasta hyvinvoinnista lisääntyy ja voimaantuminen kestää parhaimmillaan jopa kaksi vuotta.

Arkeen Voimaa vahvistaa ryhmäläisten osallisuutta. Osa ryhmäläisistä kouluttautuu ArVo- ryhmän ohjaajiksi, jatkaa kesken jääneitä opintoja tai palaa työelämään.

Kunta voi siirtyä keveämpiin ja edullisempiin palveluihin. Ryhmää ohjaa kaksi koulutettua ArVo -ohjaajaa, joista toinen tai molemmat eivät ole terveydenhuollon ammattilaisia.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Arkeen Voimaa toimintaa hallinnoi Suomen Kuntaliitto ry, jolla on lisenssisopimus SMRC:n kanssa.

Arkeen Voimaa toiminta on tarkoitus laajentaa ympäri maata. Uusia kuntia ja kuntayhtymiä otetaan mukaan toimintaan. Kuntaliitto organisoi toiminnan käynnistämisen uusilla alueilla. Mikäli kunnassanne on kiinnostusta osallistua Arkeen Voimaa toimintaan, ottakaa yhteyttä alla oleviin yhdyshenkilöihin.

Soile Koskela, erityisasiantuntija
Suomen Kuntaliitto
soile.koskela (at) kuntaliitto.fi
p.050 511 0957

Riikka Korhonen, koordinaattori
riikka.korhonen (at) kuntaliitto.fi
p.040 186 3028

Kansikuva
kuvassa puu

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Itsehoito Elämänlaatu Pitkäaikaissairaat Vertaistuki Tukihenkilötoiminta

Ilmiöt

Elämäntapojen muutokset Osallistuva yksilö

Kohderyhmä

Ikäihmiset Työikäiset