Kainuun brändi uudistettiin asukkaiden, osaajien ja matkailijoiden saamiseksi. Kohderyhmiä tutkittiin maakuntakuvan, naisraatien ja monipaikkaisen työn avulla. Brändityöpajassa löytyi slogan. Luotiin markkinointistrategia, brändikäsikirja, työkalut, laulu, Kainuu.fi -sivut.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kainuu – vapauden valtatie
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kainuun brändi uudistettiin asukkaiden, osaajien ja matkailijoiden saamiseksi. Kohderyhmiä tutkittiin maakuntakuvan, naisraatien ja monipaikkaisen työn avulla. Brändityöpajassa löytyi slogan. Luotiin markkinointistrategia, brändikäsikirja, työkalut, laulu, Kainuu.fi -sivut.  

Toteutuspaikka
Kainuu, kaikki Kainuun kunnat ja toimialat
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Toimintamallin rahoittaja
Muu ministeriö
Liitteet ja linkit
Kaikuu Kainuusta kaipuu-laulu

Luotu

15.03.2022

Viimeksi muokattu

22.03.2022
Ratkaisun perusidea **

Työpaketti 1. Veto – ja pitovoiman kehittäminen

  • Asiakasymmärryksen kehittäminen. Kuntapilotit: Naisnäkökulmaa Kainuuseen (200 vastausta, raadit), Monipaikkaisen työn potentiaali (742 vastausta), Kainuun maakuntakuvatutkimus (MDI: 1029 haast.) ; osallistettiin yli 2000 ihmistä kertomaan näkemyksiä Kainuusta

 Työpaketti 2. Markkinoinnin rakentaminen 

  • Brändityöpaja sidosryhmätoimijoille. Vetovoimatekijät, kohderyhmät, brändin kehitystoimet, tarpeet.
  • Markkinointistrategia, brändikäsikirja ja ja markkinoinnin materiaalipankki.  Brändityöpajan ja taustaselvitysten perusteella laadittiin Kainuun brändin ydinviestit, visu, tavoitellut kohderyhmät. 
  • Brändikäsikirja (logo, graafiset ohjeet, julkaisupohjat) https://kainuunliitto.fi/kainuu-brandikasikirja/
  • Osaajaesite muuttajateemalla kunnille ja yrityksille.
  • Yhteinen markkinointiprosessi kunta- ja julkisviestijöiden kanssa. Brändin jalkauttamisen kokouksissa julkisviestijöiden, mainetiimin ja matkailuverkoston kanssa. 
  • Digitaalinen alusta Kainuu.fi verkkosivu-uudistus. Palvelusivusto ja kampanjasivut Kainuusta tietoa hakeville kohderyhmille – asukkaat, osaajat, matkailijat. 

Työpaketti 3. Kampanjoiden toteutus ja seuranta

  • Kampanjat. Kainuun kesäkampanja – Vapauden valtatie 1.4 miljoonaa näyttöä, 8800 kävijää laskeutumissivulla https://arcticlakeland.com/vapauden-valtatie/
  • Syksyn osaajakampanja ja Töihin Kainuuseen messujen valmistelu.
  • Kainuu-brändituotteet - T-paidat ja lippikset, roll-upit, beach flagit ja julistepohjat. Tuotettiin markkinointimateriaalia monipuolisesti eri kanaviin, printti, Facebook, Instagram, Youtube.
Toimintaympäristö **

Kainuussa maakunnan vetovoimaa haluttiin vahvistetaa yhdessä. Kuntien ja Kainuun liiton aktiivinen mainetyö tuotti tulosta ja vastasi ajanhenkeen – koronapandemia on muuttanut ihmisten toiveita ja tarpeita. Yhä useampi Kainuun kunta on saanut muuttovoittoa. 

Kainuun uusi brändi, vapauden valtakunta sai alkukipinänsä Kainuun liiton järjestämässä brändityöpajassa helmikuussa 2021. Siinä yli 60 toimijaa näkivät Kainuun hyvinkin modernista näkökulmasta. Vetovoiman kärjiksi nousivat innovatiivinen, villi ja rohkea sekä mahdollisuuksillaan yllättävä Kainuu.

Kainuun piilossa olevia helmiä ja vetovoimatekijöitä haluttiin nostaa esiin brändiuudistuksessa. Kainuu on usein nähty muuttotappioalueena ja historiallisena nälkämaana. Brändiuudistus ja mainetyö kutoi modernin Kainuun ja sen historiallisen perinnön yhteen. Uusi sanoma syntyi koronapandemian kurittaman ihmisen syvästä kaipuusta ja Ilmari Kiannon maakuntalaulun siivittämästä unelmasta – Kainuusta vapauden valtakuntana.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kainuusta kiinnostuneiden mielikuvista ja unelmista saatiin asiakasymmärrystä brändityötä taustoittaneista maakuntakuvatutkimuksesta, naisnäkökulmaa elinvoimapolitiikkaan -raadeilta sekä monipaikkainen työ -piloteista. 

Naisnäkökulmaa pilotissa haluttiin osallistaa nuoria aikuisia naisia Kainuun kehittämiseen. Siinä toteutettiin kaksi osallistavaa naisraatia sekä kyselytutkimus, joka oli suunnattu Kainuussa asuville ja sieltä poismuuttaneille naisille. Tavoitteena oli saada raateihin ja kyselyn vastaajiksi monipuolinen ja moninainen joukko eri-ikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa olevia, eri puolilla Suomea asuvia ja erilaisilla aloilla työskenteleviä nuoria naisia. Tässä myös onnistuttiin. Raateihin osallistui 26 naista ja kyselyyn saatiin 521 vastaajaa, mikä ylitti tavoitteet.

Monipaikkaisen työn potentiaali Kainuussa vastaajia oli 742 ja fokusryhmähaastatteluihin osallistui lähemmäs 70 henkeä.

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kainuun eri toimialojen työntekijäpulaan toteutettiin osaajaesite muuttajateemalla ja osaajakampanja Kainuun somekanavissa. Töihin Kainuuseen – ensimmäisiä virtuaalimessuja valmisteltiin loppuvuodesta. Maakuntamarkkinoinnin jalkauttamiseksi kehitettiin yhteistä markkinointiprosessia kunta- ja julkisviestijöiden kanssa mainetiimissä. Kainuu-brändiä integroitiin myös ICT-alan AIKA -ekosysteemin, Arctic Lakeland -matkailusivuston sekä Business Kainuu -sivuston kehittämisessä. Kulttuuritoimijoiden kanssa aloitettiin kulttuuriohjelman laatiminen pito- ja vetovoiman kehittämiseksi. 

Hankkeessa pilotoitiin myös uudenlaisia osallistumismenetelmiä. Siinä perustettiin Kainuun alueella raateja, joissa nuoret aikuiset naiset pääsivät toimimaan yhdessä ja vaikuttamaan kokemusasiantuntijoina elinvoimapolitiikan verkostoissa. Raateja järjestettiin kaksi: Kainuussa jo asuville sekä muualla asuville Kainuu-taustaisille naisille. Vuorovaikutteiset ja keskustelevat raadit työstivät suosituksia ja ideoita, joilla nuorten aikuisten naisten työelämän ja vapaa-ajan mielekkyyttä voitaisiin vahvistaviin elinkeinopolitiikassa.

Hankkeen tuloksena syntyi muun muassa huoneentaulu, johon on kiteytetty naisraadeissa kertyneitä näkemyksiä naisnäkökulman huomioimiseksi Kainuun kehittämisessä. Huoneentaulua voivat hyödyntää myös Suomen muiden kuntien ja alueiden päätöksentekijät.

Hankkeessa pilotoidut naisraadit osoittautuivat erinomaiseksi toimintamalliksi ja niistä saatiin uusia näkökulmia muun muassa maakuntaohjelman rakentamiseen ja aluekehittämiseen. Raadit koettiin tärkeäksi vaikuttamisen väyläksi ja viestintäkanavaksi päättäjien suuntaan.

Hankkeen tuloksia tullaan hyödynnettii myös uuden Kainuun maakuntaohjelman laatimisessa. Kuntapilottien tuloksia hyödynnettiin myös Kainuun aluemarkkinoinnissa muun muassa erilaisten markkinointikampanjoiden suunnittelussa. Lisäksi Kajaanin kaupunki on aloittanut toimenpiteiden valmistelun pilotin suositusten pohjalta. Toteutettiin myös ICT-alan työpaja, jossa mietitään, miten Kainuuseen saadaan 150 uutta korkeakoulutuettua osaajaa. Lisäksi kuntapilottien toimenpidesuosituksia päästiin esittelemään Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunnalle Kestävän kehityksen Agenda 2030-ohjelmaan liittyen. Kokeilun tulokset ovat kiinnostaneet eri puolilla Suomea. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Yhteinen Kainuu brändi otettiin hyvin vastaan. Osa organisaatioista kuten Kainuun Sote ja hyvinvointialue ja toimialabrändeistä, kuten ICT-alan AIKA ja Kainuun yrittäjien koordinoima Business Kainuu ottivat brändin visuaalisen ilmeen käyttöönsä maakuntaliiton kanssa Kainuun markkinointiin. Pilottien tuoma uusi asiakasymmärrys auttoi markkinointiviestin muotoilussa ja viestinnän kehittämisessä. Mieluisa yllätys oli kuntien saama muuttovoitto, mikä johtuu myös korona-ajasta. Lanseeraus vaatii myös resursseja, pelkkä brändikäsikirja ei riitä vaan tarvitaan aktiivista markkinointityötä uuden ilmeen ja sanoman levittämiseksi. Tässä kuitenkin onnistuttiin hyvin uudenlaisilla kuntapiloteilla ja uudella näkökulmalla, kuten nuorten naisten huomioimisella elinvoimapolitiikassa, mikä kiinnosti mediaa (vielä) tänäkin päivänä, asia minkä toivoisi olevan jo itsestään selvää vuonna 2021 ja 2022. 

Kainuun aluemarkkinointi-hanke sekä Naisnäkökulmaa pilotti sai paljon näkyvyyttä mediassa vuonna 2021. Hanke sai heti alkaessaan runsaasti näkyvyyttä mediassa paikallisesti kansallisesti. Siitä uutisoivat muun muassa Kainuun Sanomat, Yle ja MTV.

Hankkeen medianäkyvyyttä seurattiin Meltwater-mediaseurantatyökalun avulla. Eniten potentiaalisia katsojia saavuttivat Ylen julkaisemat jutut. Meltwater-seurannan mukaan hankkeesta kirjoitettujen juttujen potentiaalinen katsojamäärä on noussut yli 20 miljoonaan. Taustatutkimuksiin ja kyselyihin osallistui 2300 vastaajaa, jotka kommentoivat näkemyksiään Kainuusta. Naisnäkökulmaa-kyselyyn osallistui 521 hlöä. Monipaikkaisen työn kyselyyn saatiin 742 vastausta. Kainuun maakuntakuvatutkimuksen saatiin 1029 haastatteluvastausta. Töihin Kainuuseen virtuaalimessujen tapahtuma-alustan sivuja ladattiin yhteensä 13 952 kertaa. Kesäkampanjan Kainuu – vapauden valtatie -näki 1.4 miljoonaa ja se toi 8800 kävijää.

Verkkosivut ja somekanavat perustettiin seuraavasti: kainuu.fi; https://kainuunliitto.fi/yhteistyo/viestinta-maakuntakuva-ja-mainetyo/markkinointi/; https://kainuunliitto.fi/yhteistyo/hankkeet/kainuun-aluemarkkinointihanke/; https://kainuunliitto.fi/tutustu-kainuuseen/. Brändikäsikirja https://kainuunliitto.fi/kainuu-brandikasikirja/. Työkalupankki, kampanjasivut  arcticlakeland.com/vapauden-valtatie/ ja Instagram-kanava kainuu.fi.

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Suunnittele aluemarkkinointiprosessi ennakkoon markkinoinnin ammattilaisen kanssa. 

Opettele itse tekemään asioita ja perehdy, näin osaaminen jää organisaatioihin. Mainostoimisto ei voi hoitaa kaikkea. 

Hyödynnä tekemisen yhteisvoimaa ja vaikutusta jakamalla somepohjat, materiaalit ja kampanjaideat toimijoiden kanssa.

Kiinnitä huomioita koordinointiin ja varaudu monenlaiseen keskusteluun.  

Kansikuva
Kainuu logo

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä