Laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus/ Helsinki

Helsingin kaupunki pilotoi tuetun työllistymisen työhönvalmennusta nykyistä laajemalle asiakasryhmälle. Kohderyhmänä ovat sosiaalihuollon pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset henkilöt. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus/ Helsinki
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Helsingin kaupunki pilotoi tuetun työllistymisen työhönvalmennusta nykyistä laajemalle asiakasryhmälle. Kohderyhmänä ovat sosiaalihuollon pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset henkilöt. 

Toteutuspaikka
Helsingin kaupungin Tuetun työllistymisen palvelu
Paikkakunta tai maakunta
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Saara Teinilä

Luotu

28.05.2021

Viimeksi muokattu

21.12.2021
Ratkaisun perusidea **

Työkykyisempi Stadi -hankkeen työhönvalmentajat ovat tehneet ensimmäisen mallinnuksen tuetun työllistymisen työhönvalmennuksesta Helsingin kaupungilla hankkeen päätyttyä. Mallinnuksessa ehdotetaan, että tuetun työllistymisen työhönvalmennusta tuotetaan kaupunkilaisille jatkossa osana Tuetun työllistymisen palvelua. Mallinnus on esitetty hankkeen ohjausryhmälle marraskuussa 2021 ja sitä on tarkoitus jatkokehittää yhdessä Vammaistyön ja Nuorten ja aikuisten sosiaalipalveluiden kanssa. 

Liitteenä diaesitys, joka on esitetty Työkykyisempi Stadi -hankkeen Ohjausryhmässä 22.11.2021. 

 

 

Toimintaympäristö **

Helsingin kaupunki pitää tärkeänä osatyökykyisten työllistymisen edistämistä. Vaikka osatyökykykyissä onkin valtava potentiaali kaupungin työllisyyden edistämiseksi, aivan kaikille kohderyhmään kuuluville ei ole kuitenkaan ollut tarjolla sopivia työllistymisen palveluita tai keinoja. Työkyvyn haasteita tai osatyökykyisyyttä voi karkeasti arvioida olevan noin kolmasosalla työttömistä. Helsinki tarvitsee osatyökykyisten työpanosta ja haluaa heidät mukaan osallisiksi työelämään. Kaupunki pyrkii ehkäisemään työttömyyden pitkittymistä ja lisäämään heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta.

Vammaistyön asiakkaat ovat olleet oikeutettuja tuetun työllistymisen palvelun työhönvalmennukseen, mutta sitä ei ole ollut saatavilla ilman todettua kehityksellistä häiriötä tai vammaa. Tällöin tuetun työllistymisen työhönvalmennusta vaille on jäänyt joukko potentiaalisia työnhakijoita, jotka voisivat sen avulla työllistyä ja pysyä työelämässä.  

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakasohjaus hankkeen työhönvalmennukseen käynnistyi maaliskuussa 2021, jolloin ensimmäiset asiakkaat Helsingin kaupungin kuntouttavan työtoiminnan yksiköistä aloittivat työhönvalmennuksen. Lisäksi jonkin verran asiakkaita on ohjautunut Tuetun työllistymisen palvelun asiakasjonosta ja muista kaupungin palveluista. Tarkoituksena on ollut tavoittaa kuntouttavasta työtoiminnasta henkilöitä, joille työllistymisen tuki työllisyyspalvelusta, TE-toimistosta, Kelasta tai muista kaupungin palveluista ei ole ollut riittävä.

Asiakkailla on ollut työpaikan löytämisen lisäksi haasteita myös työyhteisöön kiinnittymisessä ja työssä pysymisessä. Joillakin asiakkailla on ollut pitkiäkin työllisyysjaksoja historiassaan, mutta toisilla vain esimerkiksi työkokeiluja tai kuntouttavaa työtoimintaa. Lähes kaikki asiakkaat ovat kuitenkin pitkäaikaistyöttömiä. 

Hankkeen aikana asiakastyössä on noussut esille erilaisia työllistymisen haasteita. Tällaisia ovat esimerkiksi ylisukupolviset huono-osaisuuden kokemukset, velka-asiat, koulutuksen puute, erilaiset diagnosoidut ja diagnosoimattomat neurologiset haasteet, fyysisen terveyden haasteet, mielenterveyden haasteet sekä koulukiusaamisesta johtuvat itsetunto-ongelmat. Työhönvalmentajan positiivisella palautteella voi olla suuri merkitys asiakkaan eteenpäin pääsyssä työelämään. Hyvät kokemukset ja niiden sanoittaminen työelämässä ovat lisännet asiakkaiden voimavaroja ja luottamusta tulevaisuuteen. 

Tuetun työllistymisen avoimuusperiaatteen mukaan hankkeen työhönvalmennukseen pääsemiseksi on riittänyt se, että asiakas on halunnut työllistyä. Luottamuksellisen suhteen saaminen asiakkaaseen on saattanut joissakin tapauksissa kestää useampien kuukausien ajan. Osalla asiakkaista on ollut selkeä suunnitelma työllistymiseen heti alusta alkaen ja toisten kanssa on suunnitelmaa työstetty pidempään hyödyntäen esimerkiksi ammatinvalintapsykologin tai työkykykoordinaattorin palvelua. Työhönvalmennuksen ohessa on tuettu asiakkaita terveydellisten asioiden selvittelyssä sekä esimerkiksi elämänhallintaan liittyvissä asioissa. 

Hankkeessa on asiakasymmärryksen lisäämiseksi hyödynnetty myös kokemusasiantuntijoita. Tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen suunnitteluun osallistui kokemusasiantuntijaryhmästä henkilö, jolla on kokemusta pitkäaikaistyöttömyydestä, osatyökykyisyydestä ja työhönvalmennuksen asiakkaana olemisesta. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen jatkokehittämiselle on Vammaistyön ja Nuorten ja aikuisten sosiaalipalveluiden johdon tuki.  Johto näkee työhönvalmennuksen kehittämisen ja yhteistyön yli organisaatiorajojen tärkeänä - pidetään asiakas keskiössä. Ohjausryhmä esitti, että hankkeessa selvitetään kuntouttavan työtoiminnan työvalmennuksen roolia. Lisäksi sovittiin, että kehittämistyöhön osallistuu Vammaisten työ- ja päivätoimintojen päällikkö yhdessä Kuntouttavasta työtoiminnasta vastaavan päällikön kanssa. 

Hankkeen aikana on arvioitu kahden työhönvalmentajan vakanssin riittävän palvelemaan kuntouttavasta työtoiminnasta ja muista kaupungin palveluista ohjautuvia asiakkaita. Alustava arvio asiakasmäärästä on noin 40 henkeä vuodessa. Tällöin kahden uuden työhönvalmentajan vakanssin osalta kuluja olisivat palkkakustannukset sekä työväline- ja vuokrakulut. Tuotantotavan valintaan liittyy vielä useampia avoimia kysymyksiä, kuten Apottiyhteensopivuus, joita on tarkoitus selvittää vuoden 2022 aikana. 

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kesken, tarkentuu vuoden 2022 aikana. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kesken, tarkentuu vuoden 2022 aikana. 

Kansikuva
Kuva Helsingin yltä

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Asiakastyö Työllistyminen Osatyökykyisyys Työkyky

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ammattilaiset Kehitysvammaiset, vammaiset Työikäiset Työttömät