Lastensuojelun monitoimijaisen verkoston päihdepalvelut

Toimintamalli perustuu Tulevaisuuden lastensuojelu- hankkeen Lastensuojelun monitoimijaisen verkoston päihdepalvelut- työpaketissa eri alueilla tehdystä kehittämistyöstä, jonka tavoitteena on mallintaa, kehittää ja pilotoida monitoimijaista päihdetyötä. 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lastensuojelun monitoimijaisen verkoston päihdepalvelut
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli perustuu Tulevaisuuden lastensuojelu- hankkeen Lastensuojelun monitoimijaisen verkoston päihdepalvelut- työpaketissa eri alueilla tehdystä kehittämistyöstä, jonka tavoitteena on mallintaa, kehittää ja pilotoida monitoimijaista päihdetyötä. 

 

Toteutuspaikka
Keusote/ Keski-Uusimaa, Kymsote/ Kymenlaakso. Muu Etelä-Suomen hankealue ja alueiden osaamiskeskukset.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uusimaa
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Kuva
Lastensuojelun monitoimijaisen verkoston päihdepalveluiden posteri

Tekijä

Maija Leskinen

Luotu

15.06.2022

Viimeksi muokattu

03.05.2023
Ratkaisun perusidea **

Keski-Uudellamaalla/Keusotessa on kuvattu monitoimijaisen päihdetyöskentelyn polku alaikäisen lapsen ja nuoren sekä nuoren aikuisen tilanteessa sekä koottu monitoimijaisen päihdetyöskentelyn työkalupakki lastensuojelun avohuollon asiakaslapsen/-nuoren päihdetyöhön.

 

Kymenlaakson alueella/ Kymsotessa tavoitteeksi asetettiin uuden, lastensuojelun asiakkaille tarkoitetun, intensiivisen ja kotiin vietävän päihdepalvelun kehittäminen ja pilotointi. Kehittämistyön aikana tuotettiin ensimallinnus palvelulle sekä suunnitelma pilottijakson toteutukselle, arvioinnille ja mahdolliselle jatkokehittämiselle. Hankkeen aikana pilotointijaksoa ei kuitenkaan pystytty toteuttamaan säästö - ja resurssisyiden sekä pilottiasiakkaan löytymiseen liittyvien haasteiden takia. 

Toimintaympäristö **

Kehittämistyön taustalla on tunnistettu tarve lastensuojelun asiakkaina olevien lasten päihdepalveluiden kehittämiseen ja tarvittavien palveluiden saatavuuden parantamiseen. Lastensuojelun asiakkaina olevien lasten ja nuorten on havaittu jäävän vaille tarvitsemiansa palveluita, tarjolla olevat palvelut eivät vastaa asiakkaiden tarpeeseen tai ovat toisistaan irrallaan. 

Monitoimijaisen yhteistyön vahvistaminen nähdään mahdollisuutena vastata palveluverkon haasteisiin sekä poislähettämisen kulttuurin vähentämiseen. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Lasten- ja nuorten kanssa työskentelevät 

Kokemusasiantuntijatietoa hankealueelta

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Keski-Uudellamaalla/Keusotessa hankkeessa kootun monitoimijaisen työryhmän työskentelyn pohjalta koottuja päihdepalvelupolkuja ja lastensuojelun avohuollon päihdetyöskentelymallia on hankeaikana esitelty kuntien ja Keusoten työryhmissä. Keusotessa materiaalia on tarkoitus hyödyntää jatkomallintamisessa ja jatkokehittämisessä.   

Kymsoteen mallinnetun uuden monitoimijaisen päihdepalvelun ytimenä on peruspalvelutasoinen Nuorten matalan yksikkö, jota toteutetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyössä. Edellytys mallinnetun palvelun käyttöönotolle on mahdollisuus muodostaa sosiaaliohjaajan ja psykiatrisen sairaanhoitajan työpari sekä rakentaa työparin työn tueksi riittävä ja tarvittava tukirakenne esimerkiksi moniammattillisesta tiimistä  ja/tai säännöllisestä perheterapeutin ohjauksesta. Hankkeessa tehdyn palvelun ensimallinnuksen vieminen käytäntöön vaatisi ensisijaisesti mahdollisuutta ja tarvittavia resursseja mallin pilotointiin sen käytettävyyden testaamiseksi, asiakaskokemuksen saamiseksi sekä kehittämistyön jatkamiseksi. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tässä toimintamallissa esitettyjä kehittämistyön tuloksia ei ole hankkeen aikana käytännössä pystytty arvioimaan. 

Hankkeessa tuotetut materiaalit on jätetty alueiden käyttöön mahdollista käyttöönottoa ja jatkokehittämistä varten. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

kts. edelliset kohdat. 

Kansikuva
logo

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis