Monialainen asiakaslähtöinen palveluprosessikokonaisuus: SOTE-työpari -toimintamalli paljon palveluita tarvitseville asiakkaille

Paljon palveluita tarvitseville / käyttäville asiakkaille monialainen asiakaslähtöinen palveluprosessi sisältäen monialaisen ja kattavan palvelutarpeen arvioinnin, jossa asiakkaalle tarjotaan yhden luukun periaatteella eheä palvelupolkukokonaisuus.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Monialainen asiakaslähtöinen palveluprosessikokonaisuus: SOTE-työpari -toimintamalli paljon palveluita tarvitseville asiakkaille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Paljon palveluita tarvitseville / käyttäville asiakkaille monialainen asiakaslähtöinen palveluprosessi sisältäen monialaisen ja kattavan palvelutarpeen arvioinnin, jossa asiakkaalle tarjotaan yhden luukun periaatteella eheä palvelupolkukokonaisuus.

 

Toteutuspaikka
Ikaalinen, osana Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanketta ja Sote-uudistusta
Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Tanja Kotala

Luotu

14.06.2021

Viimeksi muokattu

05.01.2022
Ratkaisun perusidea **

Monialainen SOTE-työparin yhteisvastaanotto paljon palveluita tarvitseville/monisairaille/SOTE-yhteisasiakkaille

ASIAKASLÄHTÖINEN MONIALAINEN PALVELUPROSESSIKOKONAISUUS, JOKA SISÄLTÄÄ:

 • ASIAKKAALLE TARJOTTAVAN MONIALAISEN PALVELUTARPEEN KARTOITUKSEN
 • EHEÄN JA VAIKUTTAVAN PALVELUPOLKU-KOKONAISUUDEN

SOTE-työpari: Terveydenhuollon edustajana (digi/lämä)sairaanhoitaja + Sosiaalihuollon edustajana sosiaaliohjaaja

Yhteisvastaanotto sisältää myös digitaalisia työkaluja: Omaolon hyvinvointitarkastus (etukäteen täytettävä) + Suuntima-kyselyn asiakkuuksien segmentointiin

Pilotti alkanut 8.9.2021 ->toimintamalli jatkuu 3 kk:n pilottijakson jälkeen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osana Pirkanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta

 • Kytkeytyy Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen (PirSOTE) useampien hankesalkkujen tavoitteisiin ja osa-alueisiin
 • SOTE-työpari -toimintamallia on kehitetty paikallisesti Ikaalisissa vuoden 2021 aikana osana PirSOTE-hankkeen kehittämistyötä

•Vuoden aikana työstetty kuntoon prosessikokonaisuus:

 • Tammikuu 2021- kesä 21 -> Työpajasarja -> 3 työpajaa
 • Sis. mm. toimintamallin ja prosessit,
 • Suuntimaan paikalliset palvelupolut valmiiksi asiakasryhmälle,
 • ammattilaislista -työkalu verkoston kokoamista varten,
 • Yhteinen asiakassuunnitelma (HOPA) + kirjallinen lupa (asiakkaalta),
 • vaikuttavuusmittarit ym,
 • digitaaliset työkalut mukaan mm. Omaolo, Suuntima
 • Syksy 21 -> pilotti käynnistyi + tiivis seuranta

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOTE-työpari -toimintamallilla pyritään 

 • saamaan kokonaisvaltainen jaettu monialainen ymmärrys asiakkaan tilanteesta!
 • tarjoamaan asiakasryhmälle monialainen ja vaikuttava  palvelukokonaisuus -> ASIAKAS OIKEALLE JA VAIKUTTAVALLE (MONIALAISELLE) PALVELUPOLULLE

HYÖTYTAVOITTEITA:

 • HÄIRIÖKYSYNNÄN VÄHENEMINEN, TOISTUVAT PALVELUPOLUN ULKOPUOLISET KÄYNNIT VÄHENEVÄT -> SOTE-JÄRJESTELMÄN KUORMITUS VÄHENEE
 • OIKEA-AIKAINEN TUKI, HOITOKOKONAISUUDEN VAIKUTTAVUUS PARANEE MERKITTÄVÄSTI JA ASIAKKAIDEN OIREIDEN KOMPLEKSISOITUMINEN VÄHENEE->ASIAKASHYÖTY
 • PALVELUKOKONAISUUDELLA PYSTYTÄÄN VAIKUTTAMAAN PIENEEN, MUTTA KALLIISEEN ASIAKASRYHMÄÄN
 • PALVELUPOLUN PAINOPISTEEN SIIIRTYMINEN RASKAIMMISTA PALVELUISTA OIKEA-AIKAISEMPIIN PALVELUKOKONAISUUKSIIN JA VAIKUTTAVAAN MONIALAISEEN YHTEiSTYÖHÖN -> TAVOITTEENA MERKITTÄVÄT KUSTANNUSHYÖDYT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asiakkaista

 • Ikähaitari n. 20 v – yli 90 v. asti
 • asiakastilanteita mm. Syrjäytymisen vaarassa olevia työkyvyttömiä nuoria, omaishoidettavia, omaishoitaja, Ikäihmisiä (PMT-haasteita), taloudellisia haasteita, kokonaisvaltaisesti kuormittava elämäntilanne, työllisyyspalveluiden asiakkaita, PMT-asiakkaita, ”huoli-ilmoitus –asiakas” Fyysisen ja tai psyykkisen terveyden haasteita, monisairaat ym…

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ammattilaislista verkoston kokoamista varten ->  sote-työparille verkoston nopeaan kokoamiseen vastaanotolla

Lista sisältää:

 •   sotesi –toimijat tehtävittäin/vastuualueittain 
 •   monialaiset toimivat tiimit ja vetäjät
 •   indikaatiot milloin ohjataan monialaisiin tiimeihin

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kehittämistiimin pilottiajan palaverit /seuranta;

Pikatsekkaus SOTE-työparin kanssa, kerran vkossa. Pikatsekkaustiimi -> Tanja (PirSOTE- ja KOMAS –hankkeiden projektipäällikkö/kehittäjä, Kari PMT-päällikkö, Kirsi SOTE-sovellusasiantuntija-> + konsultoidaan tarvittaessa esimiehiä  -> (Nousevat asiat ja käytännöt)

•Laajemmalla kehittämistiimillä-> 3 vkon välein.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JATKOA/SEURAAVAKSI:

 • •Pilottiaika lyhyt, jatkosta päätetty -> jatketaan hyvien kokemuksien ja asiakastyytyväisyyden vuoksi
 • •Tähän asti seurattu ns. välitöntä vaikuttavuutta->nyt alkamassa ”pidemmän aikavälin” seuranta. 
 • •Laajempi hyötytavoite -> monistettavuus myös maakunnalliseksi ja valtakunnalliseksi toimintamalliksi?

UUTTA TULOSSA:

KELA + sote-työpari -yhteistyöpilotti alkanut joulukuussa -> tunnin viikottainen etäkonsultaatio Kelan yhteyshlön kanssa (Videovisit)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vaikuttavuudesta

Uuden toimintamallin vaikuttavuuden seuranta keskiössä

ns. välitön vaikuttavuus myös tärkeää - interventiolla tarjotaan:

 • yhteinen monialainen tilannekuva ja ymmärrys asiakkaan kokonaistilanteesta ”koppi asiakkaasta + yhden luukun periaate”
 • vaikuttavampi HTA!
 • vaikuttavammat jatkopolut!
 • Asiakas tulee oikeasti kuulluksi, ymmärretyksi ja huomioiduksi

Pidempiaikainen vaikuttavuusseuranta:

 • ovatko asiakkaat menneet palveluihin? ”pysyneet oikeilla palvelupoluilla”
 • ”miten asiakkailla menee nyt -> oliko interventiosta pidemmällä aikavälillä hyötyä”
 • Seuranta 1-3 kk ja n. puolen vuoden päästä <- tämäkin lyhyt seurantajakso vielä

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vaikuttavuusseurantaa ja mittareita

 • SOTE-työparin sähköiset kyselyt
 • Asiakkaan kyselyt
 • Seuranta polkujen käytöstä
 • diasarjassa (liite) muutamia otoksia asiakas- ja ammattilaiskokemuksista

 

Toimintaympäristö **

Kts. ratkaisun perusidea -kohta.

 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kts. ratkaisun perusidea -kohta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kts. ratkaisun perusidea -kohta.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

kts.diasarja.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Ehdottomasti toivomme, että toimintamalli otetaan käyttöön muuallakin ja monistetaan esim. lapsiperheille-> nepsyhaasteisiin ym. Tämä on yksi tarkoituksemme alunperinkin, että mallimme pilotoidaan ensin Ikaalisissa, jonka jälkeen alamme miettiä sen monistettavuutta ja soveltuvuutta isommille alueille (Pirkanmaan hyvinvointialue)  ja myös valtakunnalliseksikin toimintamalliksi. 

Haasteena on ja tulee olemaan monialaisen yhteistyön esteet. Siiloissa pysyminen on helppoa. Helpompaa on tehdä asiat samalla tavalla kuin ennenkin, mutta sillä tavalla emme pysty tarjoamaan asiakkaille vaikuttavia palvelukokonaisuuksia. Tärkeää on ymmärtää se, että laki ei estä vaan edellyttää toimijoita monialaiseen/moniammatilliseen yhteistyöhön. Keinoja ja yhteistyön muotoja löytyy kyllä, mutta asenteen muutosta se vaatii. Toivomme, että voimme olla suunnan näyttäjiä tässä asiassa. Olemme saaneet loistavaa palautetta asiakkailta uudesta toimintamallista - myös  SOTE-ammattilaisemme ovat nähneet toimintamallin tarjoaman potentiaalin.  

Lisätietoja toimintamallista ja mahdolliset esityspyynnöt seminaareihin: Tanja Kotala 044-7306600 / tanja.kotala@ikaalinen.fi

Kansikuva
Prosessikaavio sote-työpari -toimintamallista

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Aihealueet

Monialaisuus Asiakaslähtöisyys Palvelupolku Asiakassegmentointi Vaikuttavuus

Ilmiöt

Osallistuva yksilö

Kohderyhmä

Paljon palveluita tarvitsevat