MUISTIAKTIIVIT - vaikuttamistyötä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

Muistiaktiivit ovat vaikuttaryhmiä, jotka edustavat muistisairaita ihmisiä ja muistisairaiden läheisiä. Muistiaktiivien tehtävänä on maakunnallisesti ottaa kantaa muistisairaita koskeviin kysymyksiin sekä toimia alueensa Muistiluotsin ja muistiyhdistysten tukena.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
MUISTIAKTIIVIT - vaikuttamistyötä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Muistiaktiivit ovat vaikuttaryhmiä, jotka edustavat muistisairaita ihmisiä ja muistisairaiden läheisiä. Muistiaktiivien tehtävänä on maakunnallisesti ottaa kantaa muistisairaita koskeviin kysymyksiin sekä toimia alueensa Muistiluotsin ja muistiyhdistysten tukena.

Toteutuspaikka
Maakunnallisesti Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa
Paikkakunta tai maakunta
Varsinais-Suomi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitteet ja linkit

Luotu

20.11.2020

Viimeksi muokattu

10.12.2020
Ratkaisun perusidea **

Muistiaktiivit-toimintamallin avulla vahvistetaan muistisairaiden ja läheisten näkökulmaa toiminnassa ja päätöksenteossa. Muistiaktiivit suuntaavat ja tukevat maakunnallista vaikuttamistyötä. Toiminnan kautta tarjotaan vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä samalla vahvistetaan muistisairaiden osallisuutta.

Toimintaympäristö **

Muistiaktiivi-ryhmät ovat vaikuttamistyöryhmiä muistisairaiden ihmisten ja muistiperheiden asioissa alueellisen kehittämisen ja päätöksenteon tukena. Muistiaktiivien tehtävänä on kommentoida ja tuoda esiin näkemyksiä Muistiluotsin ja alueen muistiyhdistysten toiminnasta, kiinnittää huomiota ja ottaa kantaa muistisairaiden ihmisten ja läheisten kannalta tärkeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin.

Muistiaktiivien toimintatapoja ovat esimerkiksi:

 • asiantuntijatapaamiset
 • tutustumiskäynnit ja tiedon hankkiminen
 • kannanotot ja tiedon jakaminen
 • päätöksentekoon vaikuttaminen
 • muistiperheen kokemusten jakaminen erilaisissa tilaisuuksissa
 • muistisairaiden ja läheisten tarpeiden esiin tuominen erilaisista palvelumuodoista ja -tarpeista
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Muistiaktiivit-ryhmissä ovat edustettuina muistisairautta sairastavat henkilöt ja heidän läheisensä. Ryhmän toiminnan tavoitteena ei ole toimia vertaistukiryhmänä, vaan siinä hyödynnetään osallistujien kokemuksia ja näkemyksiä, joita muistisairaan arki on heille synnyttänyt. Lisäksi ryhmän jäsenillä on vahva halu vaikuttaa ja edistää muistiperheiden asioita koko maakunnan alueella.

Muistiaktiivit ovat kertoneet, että heillä on kokemustietoa, mm. seuraavista:

 • muistisairauden ensioireista
 • muistisairaus–diagnoosin saamisesta
 • sairastumisesta työikäisenä
 • sairastumisesta eläkeiässä
 • muistisairaan hoitoketjusta ja palveluista
 • sairastuneen läheisen roolista
 • muistisairaan omaishoitajana toimimisesta
 • kuntien palveluista muistisairaille ja heidän läheisilleen
 • yhdistysten palveluista muistisairaille ja heidän läheisilleen
 • millaista on käyttää muita kuin muistisairaille tarkoitettuja palveluita
 • millaista on tulla kohdatuksi muistisairaana
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Muistiaktiivit-ryhmän jäsenten toimikausi on Muistiliiton suositusten mukaan 2 vuotta. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa olemme huomioineet sitoutumisen mahdollisuudet jäsenten yksilöllisten tilanteiden mukaan. Toimintamallin juurruttamista edistää säännölliset tapaamiset ja toimintatavat, kuten asialista ja muistio. Jäsenten osallistuminen asioiden käsittelyyn varmistetaan käyttämällä monipuolisesti kognitiivisen ergomian menetelmiä.

Muistiluotsin aluesuunnittelija laatii puheenjohtajan kanssa tapaamisten asialistat ja muistiot. Aluesuunnittelija lähettää kokouskutsut ja huolehtii kokousjärjestelyistä sekä toimii kokouksissa sihteerinä. Sihteerin tehtäviin kuuluvat sovittujen toimenpiteiden toteuttamiseen liittyvät asiat.

Kustannuksia muodostuu aluesuunnittelijan työajasta, tiloista ja tarjoiluista, mahdollisista materiaaleista ja muistiaktiivien matkakuluista.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Muistiaktiivien toiminta on maakunnissa vakiintunut osaksi muistiyhdistysten vaikuttamistyötä. Tehtyjen vaikuttamistyön toimenpiteiden seurauksena Muistiaktiivit-ryhmien olemassaolo tiedostetaan. Yhteistyötä on syntynyt eri toimijatahojen kanssa ja esimerkiksi Muistiaktiivien kannanotot ovat saaneet hyvin näkyvyyttä ja ne ovat aikaan saaneet keskustelua. Muistiaktiivit-ryhmien jäsenet kokevat toimiinnan tarpeelliseksi ja mielekkääksi tavaksi toimia kerätyn palautteen perusteella.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Muistiaktiivit ovat muistisairauksiin sairastuneiden ihmisten ja omaisten asiantuntijaryhmiä. Toiminta on täysin vapaaehtoisuuteen perustuva vaikuttamistyöryhmä. Muistiaktiivit-toimintamallin avulla vahvistetaan muistisairaiden ja läheisten näkökulmaa toiminnassa ja päätöksenteossa. Muistiaktiivit tarvitsevat toimintansa tueksi ammattilaisen, jolla on asiantuntemusta tämän erityisryhmän tarpeista, työaikaresurssia sihteerinä toimimiseen sekä tarvittavat työvälineet ja osaaminen esim. sähköisten välineiden käyttöönottoon ja siihen mahdollisesti tarvittavaan tukeen.

Kansikuva
Muistiaktiivien logo

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis