Nuoren, 16-29-vuotiaan, kokonaisvaltaisen elämänhallinnan itsearviointimenetelmä. Auttaa nuorta itseään hahmottamaan omaa elämäntilannettaan ja tulevaisuuden toiveitaan sekä ammattilaista ymmärtämään nuoren tilannetta ja tarpeita kokonaisuutena.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 21.12.2015, viimeksi muokattu 16.3.2017).

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
MUN ELÄMÄ - 3X10D™ Elämänpyörä & Kysely
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Nuoren, 16-29-vuotiaan, kokonaisvaltaisen elämänhallinnan itsearviointimenetelmä. Auttaa nuorta itseään hahmottamaan omaa elämäntilannettaan ja tulevaisuuden toiveitaan sekä ammattilaista ymmärtämään nuoren tilannetta ja tarpeita kokonaisuutena.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 21.12.2015, viimeksi muokattu 16.3.2017).

Toteutuspaikka
Kuopion kaupunki, perusturvan ja terveydenhuollon johdon tukipalvelut, Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK sekä 17 nuorten parissa työskentelevää ammattilaista ja joukko kuopiolaisnuoria.
Paikkakunta tai maakunta
Kuopio
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

10.02.2020

Viimeksi muokattu

09.09.2020
Ratkaisun perusidea **

MUN ELÄMÄ -menetelmä koostuu visuaalisesta 3X10D™ Elämänpyörästä sekä 3X10D™ Kyselystä. Menetelmän avulla on mahdollista saada kokonaisvaltainen käsitys nuoren elämäntilanteesta ja hänen tulevaisuuden toiveistaan. Menetelmää voidaan käyttää apuna asiakkaan henkilökohtaisen hyvinvointisuunnitelman (monialainen palvelusuunnitelmien yhdistelmä) lähtötilanteen kartoituksessa.

ALKUKESKUSTELU - 3X10D™ Elämänpyörä
Nuoren kanssa käytävää kokonaisvaltaista elämänhallinnan arviointia tukeva visuaalinen 3X10D™ Elämänpyörä, joka on kuvitettu nuoren elämän kannalta 10 merkityksellisestä aihepiiristä (kuten asuminen, perhe, ystävät, talous). Visuaalisen Elämänpyörän avulla nuoren on helpompi nostaa esille oman elämäntilanteensa kannalta keskeisiä kysymyksiä. Ammattilaisen ja nuoren kesken 3X10D™ Elämänpyörän avulla käytävän alkukeskustelun pohjalta nuori täyttää itsearviointiin perustuvan 3X10D™ Kyselyn.

ELÄMÄNHALLINNAN ITSEARVIOINTI - 3X10D™ Kysely
3X10D™ Kysely on 20 monivalintakysymykseen ja 10 avoimeen kysymykseen perustuva lomakemuotoinen elämänhallinnan itsearviointimenetelmä. Kyselyssä nuori arvioi elämäntilannettaan, hyvinvointiaan ja tulevaisuuden toiveitaan kymmenestä eri aihepiiristä (perhe, ystävät, päivittäinen tekeminen, terveys, itsensä kehittäminen, asuminen, raha-asiat, itsetunto, vaikeuksien voittaminen ja yleinen tyytyväisyys elämään) ja näitä kutakin kolmesta eri näkökulmasta (tärkeys-tyytyväisyys-tulevaisuus). Kyselyn sisältö vastaa Elämänpyörä-kuvituksen aihepiirejä. 3X10D™ Kysely on kehitetty yhteistyössä kuopiolaisten ammattilaisten ja nuorten sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa.
MUN ELÄMÄ menetelmän hyödyntäminen asiakastyössä

Nuoren ja ammattilaisen välisen alkukeskustelun sekä nuoren itsenäisesti tekemän elämänhallinnan arvioinnin tietoja voidaan hyödyntää asiakkaan palvelukokonaisuutta ja eri ammattilaisten välistä työnjakoa suunnitellessa. Nuoren priorisoimat tarpeet ja hänen omalle elämälleen asettamat tavoitteet toimivat perustana monialaiselle työskentelylle. Menetelmä lisää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta, jonka on kokeiluvaiheen asiakkailla huomattu lisäävän motivaatiota ja sitoutumista. Asiakkaan elämäntilanteen muuttuessa olennaisesti alkukeskustelu ja elämänhallinnan arviointi tehdään uudestaan.

Toimintaympäristö **

Hyvinvoinnin integroidun toimintamallin kehittäminen Kuopiossa perustuu perustuu kaupungin ja valtiovarainministeriön väliseen kuntakokeilusopimukseen. Kokeilu toteutetaan ns. kuntakokeilulakia (Laki kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien kehittämistä koskevista kokeiluista, ks. Finlex 1350/2014) soveltaen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

16-29-vuotiaat nuoret.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Täydentyy.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

MUN ELÄMÄ/3X10D-menetelmät tuottavat näkyvää ja mitattavaa tietoa asiakkaan omasta elämästä ja toiveista kartoittamalla nuoren ja nuoren aikuisen kannalta keskeiset elämänalueet. Samalla se yhdistää kolme keskeistä näkökulmaa: arvostukset, tilannearvion ja tulevaisuuden toiveet. Menetelmä toimii pohjana asiakkaan ja eri alan ammattilaisten kanssa käytäville keskusteluille. Mittari tuottaa myös nuorelle itselleen lisätietoa omasta elämäntilanteesta ja ohjaa tarkastelemaan joitain elämänalueita tarkemmin tai ottamaan yhteyttä tarjolla oleviin auttamistahoihin (järjestöt tai muut palvelun tuottajat).

Toimintamalli auttaa eri alan ammattilaisia sitoutumaan asiakkaan auttamiseksi yhteisiin tavoitteisiin ja sen avulla on mahdollista selkeyttää työnjakoa ja yhteistyötä, mikä korostuu uudessa maakunta- ja kuntayhteistyössä. Kustannuksia on mahdollista säästää, kun nuorta voidaan tukea riittävän varhain, palvelut voidaan suunnitella nuoren omia elämäntilannetta ja tavoitteita tukevaksi sekä yhteensovittaa eri palveluntuottajien palvelut organisaatiosta riippumattomaksi yhdeksi kokonaisuudeksi. Samalla ehkäisevän työn merkitys korostuu ja tulee näkyväksi. Menetelmä lisää asiakkaan osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Itse asettamiinsa tavoitteisiin myös nuoren itsensä on helpompi sitoutua ja motivoitua.

3X10D Kyselyn avulla voidaan tuottaa (pääosin) numeerista ja digitaalista tietoa sivutuotteena osana palveluprosessia tai keräämällä tietoa anonyymisti tutkimuksellisiin tarpeisiin. Numeerinen tieto muuntuu tilastolliseksi tiedoksi jota voidaan tarkastella yksilön tasolta väestöryhmien ja organisaation eri tasoille sekä alueellisesti. Uudenlainen tieto nuorten elämäntilanteesta ja tavoitteista mahdollistaa palvelurakenteen suuntaamiseen niihin tarpeisiin joita nuorilla (asiakkailla) on. Sen avulla on myös mahdollista rakentaa tekoälyyn pohjaavia ohjausmalleja. 3X10D Kyselystä on tehty ensimmäiset (epäviralliset) kieliversiot: ruotsi, englanti, norja, arabi, farsi.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

MUN ELÄMÄ, 3X10D™ Elämänpyörää ja  Kyselyä on mahdollista käyttää erillisenä työmenetelmänä tai osana vastuutyöntekijätoimintaan perustuvaa INTEGRAATTORI-mallia. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Integraatio

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Nuoret